Publicēts: 03.01.2024. Aktualizēts: 14.02.2024.

Maksājumu un elektroniskās naudas iestāžu darbību regulējušajos normatīvajos aktos ir noteikti gadījumi, kuros tirgus dalībniekam ir pienākums informēt Latvijas Banku vai saņemt tās saskaņojumu vai atļauju.

Zemāk ir apkopotas normatīvo aktu prasības, sniegts to pamatojums, kā arī norādīts informācijas iesniegšanas termiņš.

MI/ENI

Maksājumu iestāde/ Elektroniskās naudas iestāde

NILLTPFN

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana

MPENL

Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums

LB

Latvijas Banka

VID

Valsts ieņēmumu dienests

KKS

Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība

MPS

Maksājumu pakalpojumu sniedzēji MPENL 2.p. (2) izpratnē

PTAC

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Nr. 

Iesniedzamā informācija 

Pamatojums 

Iesniegšanas termiņš 

TD, uz kuru attiecas prasība 

Izmaiņas MI/ENI personu sastāvā:

  • valde un padome;
  • personas, kas pieņemot būtiskus lēmumus iestādes vārdā, rada iestādei civiltiesiskas sekas;
  • par NILLTPFN prasību izpildi atbildīgās personas;
  • personas, kas ir tieši atbildīgas par iestādes maksājumu pakalpojumu pārvaldību.

MPENL 5.2p. (1)
MPENL 26.p. (1) 

Pirms grozījumu izdarīšanas 
(LB izvērtējums 30 dienu laikā) 

MI/ENI 

(Reģistrēta/ Licencēta) 

Paziņošanas pienākums būtiskas līdzdalības iegūšanas, palielināšanas, izbeigšanas vai samazināšanas gadījumā 

MPENL 14.p. (1), (2)
MPENL 16.p. (1), (2)

Pirms līdzdalības iegūšanas, palielināšanas vai samazināšanas 
(LB izvērtējums 60 darba dienu laikā) 

MI/ENI 

(Licencēta) 

Ja persona vēlas iegūt vai palielināt līdzdalību 10% un lielākā apmērā (20%, 33%, 50%) 
 
Ja persona vēlas izbeigt vai samazināt līdzdalību (zem 20%, 33% vai 50%) 

Izmaiņas informācijā par personām, kas tieši vai netieši ieguvušas būtisku līdzdalību 

MPENL 5.2p. (1) 

Pirms grozījumu izdarīšanas 
(LB izvērtējums 30 dienu laikā) 

MI/ENI 

(Reģistrēta) 

Citas būtiskas izmaiņas informācijā, kas iesniegta Reģistrēta MI/ENI statusa iegūšanai/MI/ENI licences saņemšanai 

MPENL 5.2p. (1)
MPENL 26.p. (1)

Pirms grozījumu izdarīšanas 
(LB izvērtējums 30 dienu laikā) 

MI/ENI 

(Reģistrēta/ Licencēta) 

Jaunu pakalpojumu sniegšana vai būtiskas izmaiņas pakalpojumu sniegšanas kārtībā 

MPENL 5.2p. (2)
MPENL 26.p. (1)

Pirms grozījumu izdarīšanas 
(LB izvērtējums 30 dienu laikā) 

MI/ENI 

(Reģistrēta/ Licencēta) 

Informācija, ka MI/ENI varētu vairs neatbilst Reģistrēta iestādes statusam 

MPENL 6.p. (1), (2)

Nekavējoties 

MI/ENI 

(Reģistrēta) 

Ikgadējais paziņojums par akcionāriem/ dalībniekiem, kam 31.12. ir būtiska līdzdalība 

MPENL 17.p.

Katru gadu līdz 31.01. 

MI/ENI 

(Licencēta) 

Informācija par personas, kas vēlas palielināt vai netiešā ceļā palielinājusi būtisku līdzdalību MI/ENI, atbilstību MPENL 15.p. (1) prasībām 

MPENL 19.p. (2)

Pēc LB pieprasījuma 

MI/ENI 

(Licencēta) 

Paziņojums par pārstāvju izmantošanu maksājumu pakalpojumu sniegšanai/ e-naudas izplatīšanai/ atpirkšanai 

MPENL 27.p. (3)

Pirms pārstāvja izmantošanas uzsākšanas (LB izvērtējums 30 dienu laikā) 

MI/ENI 

(Reģistrēta/ Licencēta) 

10 

Paziņojums, ka pārstāvis neievēro pilnvarojuma līguma prasības attiecībā uz deleģēto pakalpojumu apjomu vai kvalitāti 

MPENL 28.p. (5)

Nekavējoties pēc fakta konstatēšanas 

MI/ENI 

(Reģistrēta/ Licencēta) 

11 

Informācija par grozījumiem ar pārstāvja starpniecību sniedzamo pakalpojumu politikā/ procedūrā 

MPENL 28.p. (6)

1 darba dienas laikā pēc grozījumu apstiprināšanas 

MI/ENI 

(Reģistrēta/ Licencēta) 

12 

Paziņojums par ārpakalpojuma izmantošanu 

MPENL 29.p. (4)

Pirms ārpakalpojuma izmantošanas uzsākšanas 
(LB izvērtējums 30 dienu laikā) 

MI/ENI 

(Reģistrēta/ Licencēta) 

13 

Paziņojums, ka ārpakalpojuma sniedzējs neievēro līguma prasības attiecībā uz ārpakalpojuma apjomu vai kvalitāti 

MPENL 30.p. (5)

Nekavējoties pēc fakta konstatēšanas 

MI/ENI 

(Reģistrēta/ Licencēta) 

14 

Informācija par grozījumiem ārpakalpojumu politikā/ procedūrā 

MPENL 30.p. (6)

1 darba dienas laikā pēc grozījumu apstiprināšanas 

MI/ENI 

(Reģistrēta/ Licencēta) 

15 

Citas dalībvalsts MI/ENI uzraudzības iestādes paziņojums par citā dalībvalstī Licencēta MI/ENI darbības uzsākšanu Latvijā (atverot filiāli, izmantojot pārstāvi vai neizmantojot filiāli/ pārstāvi) 

MPENL 31.p. (1), (2)

Pirms darbības Latvijā uzsākšanas 
(LB izvērtējums 30 dienu laikā) 

Citas dalībvalsts MI/ENI 

16 

Paziņojums par darbības uzsākšanu citā dalībvalstī ar filiāles atvēršanu vai pārstāvja izmantošanu vai bez filiāles atvēršanas vai pārstāvja izmantošanas, tostarp par ārpakalpojuma izmantošanu ārvalstīs 

MPENL 32.p. (1), (2), (5), (8) 
MPENL 33.p. (1), (2) 

Pirms darbības uzsākšanas citā dalībvalstī 
(LB izskata dokumentus 30 dienu laikā un pārsūta citas dalībvalsts uzraudzības iestādei; 
LB izvērtējums 3 mēnešu laikā) 

MI/ENI 

(Licencēta) 

17 

Paziņojums par grozījumiem informācijā, kas iesniegta saistībā ar darbības uzsākšanu citā dalībvalstī 

MPENL 32.p. (9)

30 dienas pirms grozījumu izdarīšanas 
(LB izskata dokumentus 30 dienu laikā un pārsūta citas dalībvalsts uzraudzības iestādei; 
LB izvērtējums 3 mēnešu laikā) 

MI/ENI 

(Licencēta) 

18 

Paziņošanas pienākums MI/ENI, kas sniedz maksājumu ierosināšanas vai konta informācijas pakalpojumus, par profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma pirmstermiņa izbeigšanu 

MPENL 35.1p. (6)

10 dienas pirms apdrošināšanas līguma pirmstermiņa izbeigšanas 

MI/ENI 

(Licencēta) 

19 

Informēšanas prasība par līguma noteikumiem MI/ENI, kas klientu līdzekļus nodrošinājusi ar galvojuma apdrošināšanas polisi vai citu garantiju 

MPENL 38.p. (3)

Nav noteikts 

MI/ENI 

(Reģistrēta/ Licencēta) 

20 

Pienākums sniegt ziņas par klientu, tā maksājumu kontu un lietošanā esošiem individuālajiem seifiem VID kā kontu reģistra pārzinim  atbilstoši Kontu reģistra likumā noteiktajam apjomam un kārtībai 

MPENL 44.1 (1)

Atbilstoši Kontu reģistra likumam 

MI/ENI 

(Licencēta) 
KKS 

21 

Pienākums sniegt VID informāciju par personu, kuru rezidences (reģistrācijas) valsts ir LR, aizdomīgiem darījumiem likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē un minētajā likumā noteiktajā kārtībā un apjomā 

MPENL 44.1 (11)

Atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām" 

MI/ENI 

(Reģistrēta/ Licencēta) 
KKS 

22 

pienākums iesniegt VID informāciju par klientiem — fiziskajām personām, kas ir LR rezidenti —, kuru maksājumu kontu (tai skaitā slēgto maksājumu kontu) iepriekšējā gada kopējā debeta vai kredīta apgrozījuma summa viena maksājumu pakalpojumu sniedzēja ietvaros sasniedz vai pārsniedz likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteikto apmēru 

MPENL 44.1 (3)

Atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām" un, pamatojoties uz likumu "Par nodokļiem un nodevām", izdotajiem normatīvajiem aktiem 

MI/ENI 

(Licencēta) 
KKS 

23 

Pienākums sniegt VID informāciju par attālinātiem maksājumiem, kas atteikti saskaņā ar MPENL 44.2 (4) 

MPENL 44.2 (6) 

Katru gadu līdz 01.02. 

MPS 

24 

MI, kas ir fiziska persona, pienākums iesniegt informāciju par iepriekšējā gadā veikto maksājumu kopsummu 

MPENL 46.p. (3) 

Katru gadu līdz 01.04. 

MI/ENI 

(Reģistrēta) 

25 

Aktuālā informācija PTAC par MPENL 60.1 panta otrajā daļā minēto pakalpojumu maksu 
 
(MPS, kas sniedz ar maksājumu kontu saistītus pakalpojumus) 

MPENL 461.p. (1) 

1x gadā (kā arī, ja ir veiktas izmaiņas) atbilstoši MK noteiktajam 

MPS 

26 

Informēšanas pienākums par visiem apstākļiem, kas var ietekmēt turpmāko darbību 

MPENL 47.p. 

Nav noteikts 

MI/ENI 

(Reģistrēta/ Licencēta) 

27 

Pienākums sniegt pārskatu par pakalpojumu sniegšanu 

MPENL 49.1 p. (1) 

Vismaz reizi gadā atbilstoši tieši piemērojamiem ES tiesību aktiem 

Citas dalībvalsts MI/ENI 

28 

Informēšanas pienākums par atteikumu sniegt MI/ENI piekļuvi maksājumu konta pakalpojumiem 

MPENL 55.1p. (2) 

Nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā 

Kredītiestāde 

29 

Paziņošanas pienākums MPS, kas ir kontu apkalpojošais pakalpojumus sniedzējs, par liegtu piekļuvi konta informācijas vai maksājumu ierosināšanas pakalpojumu sniedzējam 

MPENL 81.p. (8) 

Nekavējoties 

MPS 

30 

Paziņošanas pienākums par MPS aizdomām, ka maksājuma pakalpojuma izmantotājs ir rīkojies prettiesiski 

MPENL 86.p. (1) 

Nav noteikts 

MPS 

31 

Pienākums pēc biedrības "Latvijas Finanšu nozares asociācija" pieprasījuma sniegt informāciju par patērētājiem piemēroto maksu par pakalpojumiem, kas saistīti ar maksājumu kontu 

MPENL 97.4 (4) 

Biedrības "Latvijas Finanšu nozares asociācija" noteiktajā termiņā 

Kredītiestāde 

32 

Pienākums iesniegt atjauninātu un visaptverošu novērtējumu par operacionālajiem un drošības riskiem, kas saistīti ar iepriekšējā gadā sniegtajiem maksājumu pakalpojumiem 

MPENL 104.1p. (3) 

Katru gadu līdz 31.01. 

MPS 

33 

Paziņošanas pienākums par būtisku operacionālu vai informācijas sistēmu drošības incidentu 

MPENL 104.2p. (1) 

Nekavējoties 

MPS 
(izņemot MI/ENI (Reģistrēta)) 

34 

Statistikas dati par krāpšanu un citām prettiesiskām darbībām iepriekšējā pusgadā, kas saistītas ar maksāšanas līdzekļu izmantošanu iepriekšējā pusgadā 

MPENL 104.3p. (1) 

Divreiz gadā — līdz 31. janvārim un līdz 31. jūlijam 

MPS 

35 

Informēšanas pienākums par juridiskās adreses un citas kontaktinformācijas maiņu 

FKTK normatīvie noteikumi Nr.138 "Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbības atļaujas saņemšanai iesniedzamo dokumentu un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi" 14.p. 

10 darba dienu laikā pēc juridiskās adreses vai citas kontaktinformācijas maiņas 

MI/ENI 

(Reģistrēta/ Licencēta) 

36 

Iesniegums licences pārreģistrācijai MI/ENI nosaukuma maiņas gadījumā 

FKTK normatīvie noteikumi Nr.138 "Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbības atļaujas saņemšanai iesniedzamo dokumentu un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi" 12.p. 

Nav noteikts 

MI/ENI 

(Licencēta) 

37 

Personas paziņojums un skaidrojums par maksājuma instrumenta izmantošanu ierobežotā tīklā un kurš no MPENL 3.p.(2) 10) minētajiem izņēmumiem būtu piemērojams 

MPENL 3.p. (2) 

Ja iepriekšējo 12 mēnešu laikā izpildīto maksājumu kopējā vērtība pārsniedz 1 milj. euro 

MPENL noteiktais izņēmums 

38 

Komersanta, kurš sniedz MPENL 3.p.(1) 11) norādītos pakalpojumus, paziņojums LB, kā arī turpmāk izvērtējums par darbības atbilstību ierobežojumiem 

MPENL 3.p. (2) 

Sākotnēji - pēc atbilstošā pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas 
 
Turpmāk - līdz kārtējā gada 31. janvārim 

MPENL noteiktais izņēmums 


Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes uzraudzība

Uzraudzības process maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm.

Uzzināt vairāk