Publicēts: 26.11.2022. Aktualizēts: 27.07.2023.

Latvijas Banka ir noteikusi finanšu tirgus uzraudzības prioritātes 2023. gadam, un atbilstoši tām apstiprināts un publicēts 2023. gada finanšu tirgus uzraudzības plāns. Tas paredz veikt 38 dažādas klātienes pārbaudes, lai gūtu pārliecību par finanšu sektora noturību un ilgtspēju, kā arī finanšu institūciju darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām un šo institūciju klientu interešu aizsardzību.

2023. gadam noteiktas piecas finanšu tirgus uzraudzības prioritātes: makroekonomiskie un ģeopolitiskie riski, operacionālā un finanšu noturība, pārejas riski, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) un sankciju riski, kā arī finanšu pakalpojumu saņēmēju aizsardzība.

Prioritātes ietver fokusu uz Krievijas kara Ukrainā ietekmes vērtējumu un ar to saistītā procentu likmju un inflācijas pieauguma ietekmi uz aktīvu vērtības izmaiņām. Tāpat tiks vērtēta finanšu sektora noturība pret krīzēm, analizējot kredītriska un citu risku pārvaldību. Vienlaikus tiks vērtēti arī pārejas riski un biznesa modeļu transformācija.

2023. gadā Latvijas Banka plānojusi 9 pārbaudes NILLTPF novēršanas un sankciju jomā, trīs pārbaudes informācijas tehnoloģiju jomā, savukārt prudenciālās uzraudzības jomā plānotas 26 pārbaudes, kā arī papildus tām Latvijas Bankas uzraudzības eksperti piedalīsies Eiropas Centrālās bankas pārbaudēs.*

Segmentu dalījumā 2023. gadā 18 pārbaudes plānotas bankās, viena pārbaude – apdrošināšanas sektorā, viena pārbaude – pensiju jomā, četras – ieguldījumu jomā, četras – centrālajā vērtspapīru depozitārijā un regulētā tirgus organizētājā, četras – maksājumu pakalpojumu jomā, trīs – ieguldījumu brokeru sabiedrībās un trīs – kooperatīvajās krājaizdevu sabiedrībās.

 

* Eiropas Centrālās bankas klātienes pārbaužu plāns nav publiski pieejams, līdz ar to arī Latvijas Bankas publiskotajā klātienes pārbaužu plānā tās nav iekļautas.

Uzraudzība