Publicēts: 24.04.2019. Aktualizēts: 20.06.2024.

Galvenās ECB procentu likmes ir ECB Padomes noteiktās galveno refinansēšanas operāciju, aizdevumu iespējas uz nakti un noguldījumu iespējas procentu likmes.

Spēkā ar: 12.06.2024.

Galveno refinansēšanas operāciju likme

4.25%

Aizdevumu iespējas uz nakti

4.50%

Noguldījumu iespējas

3.75%

Galvenā refinansēšanas operācija ir regulāra atklātā tirgus operācija, ko Eirosistēma veic reverso darījumu veidā. Šādas operācijas veic katru nedēļu ar standartizsoļu palīdzību, un to termiņš parasti ir 1 nedēļa.

Aizdevumu iespēja (marginal lending facility) ir Eirosistēmas piedāvātā pastāvīgā iespēja, ko Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādes un citās valstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāles, kuras reģistrētas Latvijas Republikā, var izmantot, lai no Latvijas Bankas saņemtu aizdevumu uz nakti par iepriekš noteiktu procentu likmi pret tirgojamo vai netirgojamo aktīvu nodrošinājumu.

Noguldījumu iespēja (deposit facility) ir Eirosistēmas pastāvīgā iespēja, ko Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādes un citās valstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāles, kuras reģistrētas Latvijas Republikā, var izmantot, lai Latvijas Bankā veiktu noguldījumus uz nakti par iepriekš noteiktu procentu likmi.

pdf 01 Latvijas Bankas noteiktā refinansēšanas procentu likme (līdz 2013. gada decembrim)

Saistītās tēmas

 

Procentu likme, ko Eiropas Centrālā banka piemērojusi savās pirms attiecīgā pusgada pirmās kalendāra dienas veiktajās pēdējās galvenajās refinansēšanas operācijās ir atrodama Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē, un
2024. gada 1. janvārī tā ir 4.50% gadā.

Vēsturiskās likmes:

2014. gada 1. janvārī 0.25%
2014. gada 1. jūlijā 0.15%
2015. gada 1. janvārī 0.05%
2015. gada 1. jūlijā 0.05%
2016. gada 1. janvārī 0.05%
2016. gada 1. jūlijā 0.00%
2017. gada 1. janvārī 0.00%
2017. gada 1. jūlijā 0.00%
2018. gada 1. janvārī 0.00%
2018. gada 1. jūlijā 0.00%
2019. gada 1. janvārī 0.00%
2019. gada 1. jūlijā 0.00%
2020. gada 1. janvārī 0.00%
2020. gada 1. jūlijā 0.00%
2021. gada 1. janvārī 0.00%
2021. gada 1. jūlijā 0.00%
2022. gada 1. janvārī 0.00%
2022. gada 1. jūlijā 0.00%
2023. gada 1. janvāris 2.50%
2023. gada 1. jūlijā 4.00%

 

Latvijas Bankas noteiktā procentu pamatlikme saskaņā ar Civillikuma 1765. pantu (vēsturiskie dati; 2006-2013)

Monetāro finanšu iestāžu (MFI) procentu likmju statistika atspoguļo procentu likmes, kuras MFI (izņemot centrālo banku un naudas tirgus fondus) piemēro no rezidentu nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām pieņemtajiem noguldījumiem un rezidentu nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām izsniegtajiem kredītiem.

pdf 01 Vidējās svērtās procentu likmes MFI darījumos ar rezidentu nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām
Dati no 2004/I līdz 2023/XII

Sākot ar datiem par 2024. gada janvāri šīs tabulas publikācija netiks turpināta. Dati pieejami statistikas datubāzē INTS.

Statistikas apkopošanas pamatojums saskaņā ar ECB prasībām

2013. gada 24. septembra Regula (ES) Nr. 1072/2013 par monetāro finanšu iestāžu piemēroto procentu likmju statistiku (pārstrādāta versija) (ECB/2013/34)

2021. gada 26. marta Pamatnostādne (ES) 2021/830 par bilances posteņu statistiku un monetāro finanšu iestāžu procentu likmju statistiku (ECB/2021/11)

Latvijas Bankas tiesību akti, kas nosaka datu vākšanu

2022. gada 12. septembra noteikumi Nr. 220 "Statistisko datu par monetāro finanšu iestāžu procentu likmēm sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi"

Arhīvs

Vidējās svērtās procentu likmes banku darījumos ar iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām (2004. - 2013. gads; statistika par jaunajiem darījumiem un atlikumiem)

Vidējās svērtās procentu likmes banku darījumos ar iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām (1999.-2003. gads; statistika par jaunajiem darījumiem)

Kredītu procentu likmju iekšzemes starp banku tirgū dati atspoguļo vidējās svērtās procentu likmes, kuras kredītiestādes piemēro citām monetārajām finanšu iestādēm un citām finanšu iestādēm izsniegtajiem kredītiem.

Dati satistikas datubāzē INTS

Latvijas Bankas tiesību akti, kas nosaka datu vākšanu

2022. gada 21. novembra noteikumi Nr. 230 "Statistisko datu par naudas tirgus darījumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi"

Ilgtermiņa procentu likmes konverģences novērtēšanai Eiropas savienības (ES) dalībvalstīm attiecas uz eiro valūtā denominētu ilgtermiņa valdības obligāciju procentu likmēm ES dalībvalstīs, kuras pievienojušās eiro zonai, un nacionālajā valūtā denominētu ilgtermiņa valdības obligāciju procentu likmēm ES dalībvalstīs, kuras nav pievienojušās eiro zonai datu publicēšanas brīdī.

Eiropas Savienības dalībvalstu ilgtermiņa procentu likmes reizi mēnesī publicē Eiropas Centrālā banka.


Statistiskie dati

Latvijas Bankas interneta statistikas datubāze INTS, datu tabulas, datu arhīvi, infografikas, kā arī informācija par publicētajiem statistiskajiem datiem.

Uzzināt vairāk