en
Aktualizēts: 02.11.2020

Galvenās procentu likmes

Galveno refinansēšanas operāciju procentu likme

Spēkā stāšanās datums

Galveno refinansēšanas operāciju procentu likme

 16.03.2016.

 0.00

 

Latvijas Bankas noteiktā refinansēšanas procentu likme (līdz 2013. gada decembrim)

ECB noteiktā galveno refinansēšanas operāciju procentu likme (sākot ar 2014. gada janvāri)

Svarīgākā no ECB galvenajām procentu likmēm ir galveno refinansēšanas operāciju procentu likme. Lēmumus par procentu likmēm pieņem ECB Padome.

Galvenās refinansēšanas operācijas ir likviditāti palielinošas operācijas, kuras reizi nedēļā veic izsolēs ar fiksētu vai mainīgu procentu likmi. Šo operāciju termiņš parasti ir 1 nedēļa. Fiksētas procentu likmes operācijām centrālās bankas naudas cena noteikta jau iepriekš atbilstoši monetārās politikas nostājai. Mainīgas procentu likmes operācijām monetārās politikas īstenošanai tiek izteikta kā minimālā procentu likme, kas kalpo kā apakšējā robeža centrālās bankas naudas cenai. Galvenajām refinansēšanas operācijām ir izšķiroša nozīme Eirosistēmas tirgus operāciju mērķu sasniegšanā, un tās nodrošina lielāko daļu banku sektora refinansējuma.

Saistītās tēmas

ECB Padomes sanāksmes

Monetārās politikas lēmumi

Monetārās politikas instrumenti

Saites

ECB Padomes sēžu un preses konferenču kalendārs

http://www.ecb.europa.eu/events/calendar/mgcgc/html/index.en.html

Procentu pamatlikme saskaņā ar Civillikuma 1765. pantu

Procentu likme, ko Eiropas Centrālā banka piemērojusi savās pirms attiecīgā pusgada pirmās kalendāra dienas veiktajās pēdējās galvenajās refinansēšanas operācijās ir atrodama Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē, un
2020. gada 1. jūlijā tā ir 0.00% gadā.

 


Vēsturiskās likmes:

2014. gada 1. janvārī 0.25%
2014. gada 1. jūlijā 0.15%
2015. gada 1. janvārī 0.05%
2015. gada 1. jūlijā 0.05%
2016. gada 1. janvārī 0.05%
2016. gada 1. jūlijā 0.00%
2017. gada 1. janvārī 0.00%
2017. gada 1. jūlijā 0.00%
2018. gada 1. janvārī 0.00%
2018. gada 1. jūlijā 0.00%
2019. gada 1. janvārī 0.00%
2019. gada 1. jūlijā 0.00%
2020. gada 1. janvārī 0.00%

 

Latvijas Bankas noteiktā procentu pamatlikme saskaņā ar Civillikuma 1765. pantu (vēsturiskie dati; 2006-2013)

Vidējās svērtās procentu likmes MFI darījumos

Monetāro finanšu iestāžu (MFI) procentu likmju statistika atspoguļo procentu likmes, kuras MFI (izņemot centrālo banku un naudas tirgus fondus) piemēro no rezidentu nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām pieņemtajiem noguldījumiem un rezidentu nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām izsniegtajiem kredītiem.

Vidējās svērtās procentu likmes MFI darījumos ar rezidentu nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām
Dati no 2004/I līdz 2020/IX

Jauno darījumu un pārskatīto kredītu apjomi MFI darījumos ar rezidentu nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām eiro
Dati no 2014/XII līdz 2020/IX

 

Statistikas apkopošanas pamatojums saskaņā ar ECB prasībām

2013. gada 24. septembra Regula (ES) Nr. 1072/2013 par monetāro finanšu iestāžu piemēroto procentu likmju statistiku (pārstrādāta versija) (ECB/2013/34)

2014. gada 4. aprīļa Pamatnostādne ECB/2014/15 par monetāro un finanšu statistiku (pārstrādāta versija) (2014/810/ES)

Latvijas Bankas tiesību akti, kas nosaka datu vākšanu

2014. gada 16. maija noteikumi Nr. 133 ''Monetāro finanšu iestāžu procentu likmju pārskatu sagatavošanas noteikumi''

 

Arhīvs

Vidējās svērtās procentu likmes banku darījumos ar iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām ( 2004. - 2013. gads; statistika par jaunajiem darījumiem un atlikumiem)

Vidējās svērtās procentu likmes banku darījumos ar iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām  (1999.-2003. gads; statistika par jaunajiem darījumiem)

Kredītu procentu likmes iekšzemes starpbanku tirgū

Kredītu procentu likmju iekšzemes starp banku tirgū dati atspoguļo vidējās svērtās procentu likmes, kuras kredītiestādes piemēro citām monetārajām finanšu iestādēm un citām finanšu iestādēm izsniegtajiem kredītiem.

Kredītu procentu likmes iekšzemes starpbanku tirgū
14. tabula; dati no 1994. gada janvāra līdz 2020. gada septembrim

Latvijas Bankas tiesību akti, kas nosaka datu vākšanu

2013. gada 16. maija noteikumi Nr. 102 ""Naudas tirgus darījumu pārskata" sagatavošanas noteikumi"

Ilgtermiņa procentu likmes konverģences novērtēšanai

Ilgtermiņa procentu likmes konverģences novērtēšanai Eiropas savienības (ES) dalībvalstīm attiecas uz eiro valūtā denominētu ilgtermiņa valdības obligāciju procentu likmēm ES dalībvalstīs, kuras pievienojušās eiro zonai, un nacionālajā valūtā denominētu ilgtermiņa valdības obligāciju procentu likmēm ES dalībvalstīs, kuras nav pievienojušās eiro zonai datu publicēšanas brīdī.

Eiropas Savienības dalībvalstu ilgtermiņa procentu likmes reizi mēnesī publicē Eiropas Centrālā banka.