Publicēts: 24.04.2019

Procentu likmju statistikas galvenie rādītāji

Galvenās ECB procentu likmes

Galvenās ECB procentu likmes ir ECB Padomes noteiktās galveno refinansēšanas operāciju, aizdevumu iespējas uz nakti un noguldījumu iespējas procentu likmes.

Spēkā ar: 18.09.2019

Galveno refinansēšanas operāciju likme

0.00%

Aizdevumu iespējas uz nakti

0.25%

Noguldījumu iespējas

-0.50%

Galvenā refinansēšanas operācija  ir regulāra atklātā tirgus operācija, ko Eirosistēma veic reverso darījumu veidā. Šādas operācijas veic katru nedēļu ar standartizsoļu palīdzību, un to termiņš parasti ir 1 nedēļa.

Aizdevumu iespēja (marginal lending facility) ir Eirosistēmas piedāvātā pastāvīgā iespēja, ko Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādes un citās valstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāles, kuras reģistrētas Latvijas Republikā, var izmantot, lai no Latvijas Bankas saņemtu aizdevumu uz nakti par iepriekš noteiktu procentu likmi pret tirgojamo vai netirgojamo aktīvu nodrošinājumu.

Noguldījumu iespēja (deposit facility) ir Eirosistēmas pastāvīgā iespēja, ko Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādes un citās valstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāles, kuras reģistrētas Latvijas Republikā, var izmantot, lai Latvijas Bankā veiktu noguldījumus uz nakti par iepriekš noteiktu procentu likmi.

Latvijas Bankas noteiktā refinansēšanas procentu likme (līdz 2013. gada decembrim)

Saistītās tēmas

Monetārās politikas lēmumi

Monetārās politikas instrumenti

ECB Padomes sēžu un preses konferenču kalendārs

Procentu pamatlikme saskaņā ar Civillikuma 1765. pantu

Procentu likme, ko Eiropas Centrālā banka piemērojusi savās pirms attiecīgā pusgada pirmās kalendāra dienas veiktajās pēdējās galvenajās refinansēšanas operācijās ir atrodama Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē, un
2021. gada 1. jūlijā tā ir 0.00% gadā.

 


Vēsturiskās likmes:

2014. gada 1. janvārī 0.25%
2014. gada 1. jūlijā 0.15%
2015. gada 1. janvārī 0.05%
2015. gada 1. jūlijā 0.05%
2016. gada 1. janvārī 0.05%
2016. gada 1. jūlijā 0.00%
2017. gada 1. janvārī 0.00%
2017. gada 1. jūlijā 0.00%
2018. gada 1. janvārī 0.00%
2018. gada 1. jūlijā 0.00%
2019. gada 1. janvārī 0.00%
2019. gada 1. jūlijā 0.00%
2020. gada 1. janvārī 0.00%
2020. gada 1. jūlijā 0.00%
2021. gada 1. janvārī 0.00%

 

Latvijas Bankas noteiktā procentu pamatlikme saskaņā ar Civillikuma 1765. pantu (vēsturiskie dati; 2006-2013)

Vidējās svērtās procentu likmes MFI darījumos

Monetāro finanšu iestāžu (MFI) procentu likmju statistika atspoguļo procentu likmes, kuras MFI (izņemot centrālo banku un naudas tirgus fondus) piemēro no rezidentu nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām pieņemtajiem noguldījumiem un rezidentu nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām izsniegtajiem kredītiem.

Vidējās svērtās procentu likmes MFI darījumos ar rezidentu nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām
Dati no 2004/I līdz 2021/VII

Statistikas apkopošanas pamatojums saskaņā ar ECB prasībām

2013. gada 24. septembra Regula (ES) Nr. 1072/2013 par monetāro finanšu iestāžu piemēroto procentu likmju statistiku (pārstrādāta versija) (ECB/2013/34)

2014. gada 4. aprīļa Pamatnostādne ECB/2014/15 par monetāro un finanšu statistiku (pārstrādāta versija) (2014/810/ES)

Latvijas Bankas tiesību akti, kas nosaka datu vākšanu

2014. gada 16. maija noteikumi Nr. 133 ''Monetāro finanšu iestāžu procentu likmju pārskatu sagatavošanas noteikumi''

 

Arhīvs

Vidējās svērtās procentu likmes banku darījumos ar iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām ( 2004. - 2013. gads; statistika par jaunajiem darījumiem un atlikumiem)

Vidējās svērtās procentu likmes banku darījumos ar iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām  (1999.-2003. gads; statistika par jaunajiem darījumiem)

Kredītu procentu likmes iekšzemes starpbanku tirgū

Kredītu procentu likmju iekšzemes starp banku tirgū dati atspoguļo vidējās svērtās procentu likmes, kuras kredītiestādes piemēro citām monetārajām finanšu iestādēm un citām finanšu iestādēm izsniegtajiem kredītiem.

Kredītu procentu likmes iekšzemes starpbanku tirgū
Dati no 1994. gada janvāra līdz 2021. gada jūnijam

Sākot ar datiem par 2021. gada jūliju šo datu publikācija netiks turpināta. Dati pieejami datubāzē INTS 

Latvijas Bankas tiesību akti, kas nosaka datu vākšanu

2013. gada 16. maija noteikumi Nr. 102 ""Naudas tirgus darījumu pārskata" sagatavošanas noteikumi"

Ilgtermiņa procentu likmes konverģences novērtēšanai

Ilgtermiņa procentu likmes konverģences novērtēšanai Eiropas savienības (ES) dalībvalstīm attiecas uz eiro valūtā denominētu ilgtermiņa valdības obligāciju procentu likmēm ES dalībvalstīs, kuras pievienojušās eiro zonai, un nacionālajā valūtā denominētu ilgtermiņa valdības obligāciju procentu likmēm ES dalībvalstīs, kuras nav pievienojušās eiro zonai datu publicēšanas brīdī.

Eiropas Savienības dalībvalstu ilgtermiņa procentu likmes reizi mēnesī publicē Eiropas Centrālā banka.