Publicēts: 05.12.2022. Aktualizēts: 11.06.2024.

Kā iegūt darbības atļauju?

Darbības atļaujas iegūšana ir regulēts process, kurā Jūs varat kļūt par Latvijas finanšu tirgus dalībnieku un uzsākt darbību pēc atļaujas saņemšanas.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības (turpmāk – IPAS) darbības licenci izsniedz Latvijas Banka saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu (turpmāk  - Likums).

IPAS ir juridiskā persona, kas dibināta akciju sabiedrības formā, un tās pamatdarbība ir ieguldījumu fondu pārvalde un valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšana saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu. Likuma 5. panta pirmajā, otrajā, trešajā, piektajā daļā ir noteikti pakalpojumi un papildpakalpojumi, kurus ir tiesīgas sniegt IPAS. Savukārt Likuma 5. panta ceturtajā, sestajā un septītajā daļā norādīti pakalpojumu un papildpakalpojumu sniegšanas ierobežojumi.

Savas pamatdarbības ietvaros IPAS dibina ieguldījumu fondus un apakšfondus.

Ieguldījumu fonds ir atvērts fonds, kura mērķis ir apvienot publiski piesaistītus naudas līdzekļus ieguldīšanai Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā noteiktajos ieguldījumu objektos. Katram ieguldījumu fondam IPAS valde ieceļ pārvaldnieku, kurš rīkojas ar pārvaldāmā fonda mantu saskaņā ar IPAS statūtiem un fonda nolikumu.

IPAS kvalifikācijas prasības

 • Par IPAS akcionāriem var būt tikai personas, kurām ir nevainojama reputācija un stabils finansiālais stāvoklis, ko ir iespējams dokumentāri pierādīt atbilstoši Likuma 7. pantam.
 • Personām, kas iesaistītas IPAS pārvaldībā, jābūt nevainojamai reputācijai, atbilstošai kompetencei, izglītībai un pieredzei atbilstoši Likuma 9. pantam.
 • IPAS minimālais sākotnējais kapitāls ir 125 000 eiro (atbilstoši Likuma 8. pantam).

Licences iegūšanas process

Uzziniet, kas katrā posmā jādara un jāzina uzņēmējam, ko dara Latvijas Banka un kādi ir pieteikuma izskatīšanas termiņi.

Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai ir pirmslicencēšanas un iepazīšanās posms, kurā Latvijas Banka organizē tikšanos (ja nepieciešams) ar uzņēmēju, lai pārrunātu tā plānoto darbību. Šajā posmā uzņēmumam vēl obligāti nav jābūt dibinātam.

Ko dara uzņēmējs

 • Sagatavo informāciju par uzņēmuma potenciālajiem akcionāriem un amatpersonām;
 • sagatavo informāciju par sākotnējā kapitāla pamatkapitāla apmēru un naudas līdzekļu izcelsmes avotiem;
 • sagatavo darbības plāna projektu, kas atspoguļo pārvaldnieka darbības stratēģiju (norādot arī tos pakalpojumus, ko sabiedrība plāno sniegt papildus pamatdarbībai), finansiālās prognozes vismaz trim turpmākajiem darbības gadiem, tirgus izpētes aprakstu, kā arī citu informāciju, kas sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par pārvaldnieka plānoto darbību;
 • darbības plāna projektā ietver vispārīgu informāciju par plānoto fondu darbību, tostarp ieguldījumu stratēģiju un politikas aprakstu, galvenajām aktīvu kategorijām un nozarēm, kurās plāno ieguldīt, ģeogrāfisko fokusu, kā arī plānoto ieguldītāju raksturojumu;
 • sāk nepieciešamo dokumentu projektu izstrādi.

 Ko dara Latvijas Banka

 • Sniedz konsultācijas par piemērojamo regulējumu;
 • veic sākotnējo darbības plāna projekta novērtēšanu;
 • izvērtē, vai iespējams turpināt atļaujas iegūšanas procesu;
 • sniedz konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem.

Ņem vērā

Rūpīgi iepazīstieties ar normatīvo aktu prasībām. Izvērtējiet nepieciešamību piesaistīt kvalificētus ekspertus vai konsultantus.

Iesniedzamie dokumenti

 • potenciālo amatpersonu CV;
 • potenciālo akcionāru CV, informācija par IPAS kapitāla finansējuma veidu, apmēru un tā izcelsmi, informācija par potenciālo akcionāru finanšu stabilitāti (aktīvu un saistību kopsavilkums);
 • darbības plāna projekts.

Izmaksas

Sagatavošanos pieteikuma iesniegšanai un konsultāciju sniegšanu Latvijas Banka nodrošina bez maksas.

Uzņēmējs sagatavo un iesniedz licences saņemšanas pieteikumu.

Ko dara uzņēmējs

 • Iesniedz iesniegumu un visu nepieciešamo informāciju, dokumentus saskaņā ar Likuma II nodaļas prasībām;
 • saņem informāciju no Latvijas Bankas par licencēšanas pieteikuma izskatīšanas procesa uzsākšanu pēc būtības vai  par trūkumiem, kas jānovērš iesniegtajā pieteikumā;
 • sniedz nepieciešamos papildu skaidrojumus un veic labojumus iesniegtajos dokumentos (ja nepieciešams).

Ko dara Latvijas Banka

 • 25 darba dienu laikā veic pieteikuma pilnīguma pārbaudi (pieteikuma vērtēšana pēc būtības vēl netiek sākta);
 • ja pieteikums ir nepilnīgs, Latvijas Banka nosūta uzņēmējam vēstuli ar informāciju par konstatētajiem trūkumiem, kurus nepieciešams novērst;
 • ja pieteikums ir pilnīgs, Latvijas Banka sāk licences pieteikuma izvērtēšanu;
 • Latvijas Banka nozīmē licencēšanas projekta vadītāju un nodrošina uzņēmējam pieeju projekta vadības rīkam, kas palīdzēs sekot procesa gaitai.

Ņem vērā

 • Pirms licencēšanas pieteikuma iesniegšanas aicinām izmantot Latvijas Bankas piedāvātās konsultācijas.
 • Pārliecinieties, ka iesniedzamie dokumenti ir pilnīgi un izstrādāti kvalitatīvi.
 • Pārbaudiet, vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (skatīt iesniedzamo dokumentu sarakstu).

Iesniedzamo dokumentu saraksts

Uzņēmēja pilnvarotā persona sagatavo un iesniedz iesniegumu saskaņā ar Likuma 10. panta pirmo daļu IPAS licences saņemšanai.

Iesniegumam pievienojami šādi dokumenti un informācija:

1. Informācija un dokumenti par sabiedrību un tā akcionāriem (dalībniekiem):

1.1. Dokuments, kas apliecina sākotnējā kapitāla samaksu saskaņā ar Likuma 10. panta otrās daļas 1. punktu;

1.2. Akcionāru (dalībnieku) saraksts saskaņā Likuma 10. panta otrās daļas 2. punktu;

1.3. Ziņas par akcionāriem (dalībniekiem) – fiziskām personām saskaņā ar Likuma 10. panta otrās daļas 2. punkta "a" apakšpunktu;

1.4. Ziņas par akcionāriem (dalībniekiem) – juridiskām personām saskaņā ar Likuma 10. panta otrās daļas 2. punkta "b" apakšpunktu;

1.5. Paziņojums par būtisku līdzdalību un dokumenti, kas apliecina, ka sabiedrības akcionāru (kuriem ir būtiska līdzdalība sabiedrībā) finanšu līdzekļu esamību un izcelsmi, lai viņi varētu veikt ieguldījumus sabiedrības kapitālā saskaņā ar Likuma 10. panta otrās daļas 2. punkta "c" apakšpunktu. Norāda katra akcionāra iegūstamās līdzdalības apmēru procentos no pārvaldnieka pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita, pievienojot Normatīvajos noteikumos Nr. 92 Paziņojumam par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu pievienojamās informācijas saraksts un paziņojuma izskatīšanas galvenie principi un kārtība paredzēto informāciju;

1.6. Ziņas par pārvaldnieka akcionāru (dalībnieku) — juridisko personu — īpašniekiem (līdz fiziskajai personai, saskaņā ar Likuma 10. panta otrās daļas 2. punkta "d" apakšpunktu, pievienojot Normatīvajos noteikumos Nr. 92 Paziņojumam par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu pievienojamās informācijas saraksts un paziņojuma izskatīšanas galvenie principi un kārtība paredzēto informāciju;

1.7. Informācija par katru sabiedrības amatpersonu saskaņā ar Likuma 10. panta trešo daļu:

1.7.1. paziņojums, kuru aizpilda katra amatpersona, kurā norāda šādu informāciju (pārvaldnieka firmu un amatu, uz kuru amatpersona kandidē, vārdu, uzvārdu (latviešu valodā un oriģinālvalodā), dzimšanas gadu un datumu, personas kodu (ja tāds ir) un pilsonību, izglītību (zinātnisko grādu), kvalifikācijas paaugstināšanu, vai ir bijusi sodāmība, vai ir bijušas atņemtas tiesības veikt komercdarbību, iepriekšējās darbavietas pēdējo 10 gadu laikā un darba pienākumu īsu aprakstu). Minētās informācijas patiesumu ar parakstu apliecina attiecīgā sabiedrības amatpersona un sabiedrības valdes priekšsēdētājs;

1.7.2. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

1.8. Sabiedrības ieinteresēto personu saraksts saskaņā ar Likuma 10. panta sesto daļu.

2. Informācija un dokumenti par IPAS darbības organizāciju saskaņā ar Likuma 10. panta sesto daļu:

2.1. Sabiedrības organizatoriskā struktūra;

2.2. Vadības informācijas sistēmas apraksts;

2.3. Grāmatvedības politika;

2.4. Risku pārvaldīšanas politika;

2.5. Informācijas sistēmas aizsardzības noteikumi, tai skaitā fonda ieguldījumu daļu reģistra un citu pārvaldnieka pārvaldīšanā esošo finanšu instrumentu uzskaites datubāzes aizsardzības noteikumi;

2.6. Informācijas sistēmas aizsardzības noteikumi, tai skaitā fonda ieguldījumu apliecību reģistra un citu sabiedrības pārvaldīšanā esošo finanšu instrumentu uzskaites datu bāzes aizsardzības noteikumi;

2.7. Atalgojuma politika;

2.8. Interešu konfliktu novēršanas procedūra;

2.9. Ieguldītāju iesniegumu un sūdzību (strīdu) izskatīšanas procedūra.

3. IPAS darbības plāns saskaņā ar Likuma 10. panta septīto daļu

Akcionāru (dalībnieku) sapulces apstiprinātu darbības plānu vismaz turpmākajiem trim gadiem, kas izvērsti atspoguļo pārvaldnieka darbības stratēģiju (norāda arī tos pakalpojumus, kurus sabiedrība plāno sniegt papildus pamatdarbībai), finansiālās prognozes, ietverot pārskata projektu, kas atspoguļo finanšu stāvokli vismaz turpmāko triju darbības gadu beigās, finansiālās darbības rezultāta pārskata projektu par vismaz trim turpmākajiem darbības gadiem, kapitāla pietiekamības aprēķina projektu un prognozēto pastāvīgo izmaksu summu gadā, tirgus izpētes aprakstu, kā arī citu informāciju, kas sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par pārvaldnieka plānoto darbību.

4. NILLTPFN un sankciju riska pārvaldības iekšējās kontroles sistēmas izveidei nepieciešamie dokumenti (minētie iekšējās kontroles sistēmas elementi var būt iekļauti vienā vai vairākās politikās un procedūrās atkarībā no iestādes lieluma, darbības specifikas un riska ekspozīcijas).

5. Informācija un dokumenti par ieguldījumu fondu reģistrāciju un darbību saskaņā ar Likuma 23. pantu.

5.1. Fonda prospekts – divus oriģināleksemplārus;

5.2. Fonda ieguldītājiem paredzēto pamatinformācija – divus oriģināleksemplārus;

5.3. Fonda pārvaldes nolikums – divus oriģināleksemplārus;

5.4. Turētājbankas līgums;

5.5. To turētājbankas darbinieku saraksts, kuri būs atbildīgi par turētājbankas funkciju izpildi (norādot darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu un pēdējo triju gadu darba pieredzi).

Iepriekš minēti dokumenti, kas jāiesniedz vispārējā gadījumā. Savukārt, ja ir kādi papildus apstākļi, par kuriem sabiedrība jau ir informēta – piemēram, plānoti ārpakalpojumi vai citi īpaši likumā noteikti gadījumi, tad attiecīgi dokumenti jāiesniedz arī par šiem jautājumiem.

Izmaksas

1422 eiro par ieguldījumu fonda reģistrācijai iesniegto dokumentu izskatīšanu. 426 eiro par reģistrācijai iesniegto ieguldījumu fonda prospekta vai pārvaldes nolikuma grozījumu izskatīšanu. (Maksājumam jābūt samaksātam līdz brīdim, kad oficiāli tiek iesniegts pieteikums.)

Pieteikuma izskatīšanas termiņš

60 dienas no brīža, kas saņemti visi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā noteiktie lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti.

Latvijas Banka veic pieteikuma izvērtēšanu pēc būtības.

Ko dara uzņēmējs

 • Seko pieteikuma izskatīšanas procesam, izmantojot projekta vadības rīku.
 • Pēc iespējas ātrāk sniedz atbildes uz Latvijas Bankas papildu informācijas pieprasījumiem.
 • Veic labojumus iesniegtajos dokumentos saskaņā ar Latvijas Bankas norādēm.
 • Piedalās Latvijas Bankas organizētajās sanāksmēs.

Ko dara Latvijas Banka

 • Veic pieteikuma izvērtēšanu pēc būtības.
 • Trūkumu konstatēšanas gadījumā sazinās ar uzņēmēja kontaktpersonu.
 • Sagatavo vēstuli, ja tiek konstatēti trūkumi pieteikumā.
 • Turpina izskatīt pieteikumu saskaņā ar iesniegtiem papildinājumiem.
 • Pabeidz pieteikuma izvērtēšanu.

Ņem vērā

 • Sekojiet pieteikuma izskatīšanas gaitai.
 • Pēc iespējas ātrāk sniedziet papildu skaidrojumus un veiciet nepieciešamos labojumus.
 • Aicinām Latvijas Bankas rīkotajās sanāksmēs piedalīties arī uzņēmēja pārstāvjus, nevis tikai konsultantus (ja tādi ir piesaistīti).

Izmaksas

Pieteikuma izvērtēšanas posmā nav papildu izmaksu, kas saistītas ar dokumentu izskatīšanu

Latvijas Banka pabeidz pieteikuma izvērtēšanu un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.

Ko dara uzņēmējs

 • Gatavojas saņemt licenci un sākt darbību saskaņā ar darbības plānu.
 • Licences izsniegšanas gadījumā noformē lietotājus Latvijas Bankas Datu ziņošanas sistēmai turpmākai saziņai ar Latvijas Banku un darbības pārskatu iesniegšanai.

Ko dara Latvijas Banka

 • Sagatavo lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.
 • Informē uzņēmēju par pieņemto lēmumu.
 • Izvieto informāciju Latvijas Bankas tīmekļvietnē un ievieto Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes iestāžu reģistrā.

Ņem vērā

Izmaksas

Licences saņemšanas posmā nav papildu izmaksu, kas saistītas ar licences saņemšanu.

Latvijas Banka veic IPAS darbības uzraudzību atbilstoši Likuma prasībām.

Ko dara uzņēmējs

Ko dara Latvijas Banka

 • Nozīmē kuratoru IPAS.
 • Vērtē IPAS darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.
 • Pieprasa papildu informāciju par IPAS darbību un tās rādītājiem.
 • Izvērtē iesniegtos pārskatus un uzraudzības informāciju.
 • Organizē periodiskas tikšanās ar IPAS vadību ar mērķi nodrošināt un veicināt aktīvu un efektīvu komunikāciju un savstarpējo sadarbību.

Ņem vērā

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Latvijas Bankas nozīmēto kuratoru. Regulāri sniedziet pārskatus un pieprasīto uzraudzības informāciju. Ziņojiet par izmaiņām ieguldījumu fondu pārvaldīšanas procesā, kā arī par izmaiņām licences saņemšanai iesniegtajā informācijā un dokumentos, tajā skaitā amatpersonu vai dalībnieku izmaiņu gadījumā.

Izmaksas

 • IPAS, kas saņēmusi Latvijas Bankas licenci, Latvijas Bankai maksā līdz 0,0132 procentiem ieskaitot no tās pārvaldē esošo fondu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, bet ne mazāk par 3557 eiro gadā.
 • Gadījumā, ja IPAS sniedz Likuma 5. panta otrajā vai trešajā daļā minēto ieguldījumu pakalpojumu, tā Latvijas Bankai maksā līdz vienam procentam no sabiedrības sniegto ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 711 eiro gadā.
 • Citā dalībvalstī licencēta sabiedrība, kas reģistrējusi ieguldījumu fondu Latvijā, maksā Latvijas Bankai par Latvijā reģistrētā ieguldījumu fonda darbības uzraudzību līdz 0,052 procentiem no šo ieguldījumu fondu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, bet ne mazāk par 1422 eiro gadā.
 • Ja IPAS veic ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldi, tā maksā Latvijas Bankai līdz 0,0132 procentiem no tās pārvaldē esošo ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, bet ne mazāk par 3557 eiro gadā.

Latvijas Banka ik gadu nosaka uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku maksājumu apmēru un maksājumu veikšanas kārtību.

 

Tikšanās ar potenciālajiem tirgus dalībniekiem

Latvijas Bankas speciālisti piedāvā potenciālajiem tirgus dalībniekiem konsultācijas, lai palīdzētu labāk izprast regulējošās prasības par ieguldījumu fondu pārvaldnieku darbību un licencēšanas procesu, kā arī identificētu iespējamos izaicinājumus, attīstot jaunus un inovatīvus produktus vai uzņēmējdarbības modeļus. Mūsu speciālisti piedāvā:

 • skaidrot noteiktus regulējošo prasību aspektus;
 • sniegt padomu par regulējuma piemērošanu inovatīva produkta vai uzņēmējdarbības modeļa agrīnā izstrādes stadijā.

Piesakieties konsultācijai!
Lai vienotos par pieņemšanas laiku, rakstiet uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvaniet pa tālruni +371 67 022 300.

Noderīga informācija