Publicēts: 09.10.2023. Aktualizēts: 14.02.2024.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām atbilstoši darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem ir pienākums noteiktā termiņā, kārtībā un apjomā publiski atklāt informāciju dalībniekiem, klientiem un ieinteresētajām trešajām personām.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību tīmekļvietnē publicētajai informācijai ir jābūt viegli atrodamai, ērti lietojamai, saprotamai un sagatavotai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Publiskojamā informācija

Publiskošanas pamatojums

Regulējums

Publicēšanas vieta

Publicēšanas termiņš

IPS darījumu izpildes politika, kā arī informāciju par šajā politikā veiktajām būtiskajām izmaiņām

IPSL 13.3p. (7)

IPSL 13.3p.

IPS mājaslapā

Pēc IPS licences saņemšanas

Īss kārtības izklāsts, kādā IPS var izmantot balsstiesības, kas izriet no fonda ieguldījumu portfelī esošajiem finanšu instrumentiem

IPSL 14.p. (13)

IPSL 14.p. (12)

IPS mājaslapā

Pēc IPS licences saņemšanas

IPS ziņojums par iesaistīšanās politikas īstenošanu par periodu no dienas, kad pirmo reizi publiskota iesaistīšanās politika vai publiskots pēdējais ziņojums par iesaistīšanās politikas īstenošanu

IPSL 75.4p. (4), (7)

IPSL 75.4p.

IPS mājaslapā

Katru gadu līdz 1. augustam

Informācija par pārskata periodā IPS īstenoto atalgojuma politiku un praksi

Normatīvo noteikumu par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka atalgojuma politikas pamatprincipiem 21. punkts

IPSL 13.p. (16) 
 
Normatīvo noteikumu par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka atalgojuma politikas pamatprincipiem 3. nodaļa

IPS mājaslapā

Ne retāk kā vienu reizi gadā, vienlaikus ar gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata publiskošanu par šo pašu pārskata periodu

IPS gada pārskats kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu

IPSL 75.2p. (5)

IPSL 75.2p.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi

IPS mājaslapā vai arī informācijas publiskošanai cits piemērots informācijas nesējs vai vieta

Ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 1.maijā

Ar ilgtspēju saistītā informācija atbilstoši Regulai 2019/2088

Publiskojamā informācija

Publiskošanas pamatojums

Regulējums

Publicēšanas vieta

Publicēšanas termiņš

Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāna gada pārskats un zvērināta revidenta ziņojums

Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi 11. punkts

Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi

IPS mājaslapā

Ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 1. maijā

Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāna dalībniekiem paredzētā pamatinformācija

Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem paredzētās pamatinformācijas sagatavošanas normatīvie noteikumu 30. un 32. punkts

Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem paredzētās pamatinformācijas sagatavošanas normatīvie noteikumi

Vietā, kur dalībniekiem piedāvā iespēju iesniegt iesniegumu par līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēli

Pēc ieguldījumu plāna reģistrācijas. 
Pārstrādā un nodrošina publiski pieejamu dalībniekiem paredzēto pamatinformāciju ne vēlāk kā līdz nākamā gada 1. martam

Publiskojamā informācija

Publiskošanas pamatojums

Regulējums

Publicēšanas vieta

Publicēšanas termiņš

Ieguldījumu fonda gada pārskats

IPSL 73.p. (8)

Ieguldījumu fonda un atvērtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskata, konsolidētā gada pārskata un pusgada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi

IPS mājaslapā, ja tāda ir izveidota, vai sniedz par to informāciju citādā attiecīgā fonda pārvaldes nolikumā paredzētajā kārtībā

Ne vēlāk kā mēnesi pēc fonda gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām

Ieguldījumu fonda pusgada pārskats

IPSL 73.p. (9)

Ieguldījumu fonda un atvērtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskata, konsolidētā gada pārskata un pusgada pārskata sagatavošanas normatīvo noteikumu 3. nodaļa

IPS mājaslapā, ja tāda ir izveidota, vai sniedz par to informāciju citādā attiecīgā fonda pārvaldes nolikumā paredzētajā kārtībā

Ne vēlāk kā divus mēnešus pēc pārskata perioda beigām

Fonda ieguldītāju iesniegumu un sūdzību (strīdu) par sabiedrības pārvaldes pakalpojumu sniegšanu izskatīšanas procedūra

IPSL 13.5p. (1)

IPSL 13.5p.

Sabiedrības atrašanās vietā un elektroniskā veidā sabiedrības mājaslapā internetā, ja tāda ir izveidota

Pēc IPS licences saņemšanas

Ieguldījumu fonda prospekts un ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija

IPSL 58.p. (2)

IPSL 57.p. un 57.1p.

IPS mājaslapā vai izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju, ievērojot Eiropas Komisijas regulas Nr. 583/2010 prasības

Pēc ieguldījumu fonda reģistrācijas

PRIIPs KID (packaged retail and insurance-based investment product Key information document) Attiecas uz tirgus dalībniekiem, kas piedāvā PRIIPs privātajam ieguldītājam (privāts klients FITL 124.1 panta izpratnē):

  • iestādēm, kuras izveido PRIIPs, 
  • iestādēm, kuras sniedz konsultācijas par PRIIPs,
  • iestādēm, kuras pārdod citu iestāžu izveidotus PRIIPs

Regula Nr.1286/2014 5. pants
 
Regula Nr. 2017/653 16. pants

Regula Nr.1286/2014
 
Regula Nr. 2017/653

PRIIPs izstrādātājs publicē KID savā mājas lapā.

Persona, kas sniedz konsultācijas par PRIIP vai pārdod to, pie attiecīgiem nosacījumiem (Regulas (ES) Nr. 1286/2014 14.pants) nodrošina PRIIPs KID privātajiem ieguldītājiem vienā no šādiem informācijas nesējiem: uz papīra, uz pastāvīga informācijas nesēja vai tīmekļa vietnē.

Pastāvīgi

Publiskojamā informācija

Publiskošanas pamatojums

Regulējums

Publicēšanas vieta

Publicēšanas termiņš

Ieguldījumu fonda prospekts, fonda pārvaldes nolikums, ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija un pēdējais revidētais un apstiprinātais gada pārskats, pusgada pārskats, kā arī šo dokumentu tulkojumi atbilstoši tās dalībvalsts normatīvo aktu prasībām, kurā sabiedrība plāno sākt izplatīt fonda ieguldījumu apliecības

IPSL 77.2p. (10)

IPSL 77.2p.

IPS mājaslapā

Uzsākot Latvijā reģistrēto ieguldījumu fondu izplatīšanu dalībvalstī

Publiskojamā informācija

Publiskošanas pamatojums

Regulējums

Publicēšanas vieta

Publicēšanas termiņš

Fonda pārvaldes nolikums vai tam pielīdzināms dokuments, prospekts, ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija un fonda pēdējais revidētais un apstiprinātais gada pārskats, pusgada pārskats, kā arī šo dokumentu tulkojumi

IPSL 77.3p. (9)

IPSL 77.3p.

Ieguldījumu apliecību izplatītāja, fondu pārvaldošās sabiedrības vai paša fonda mājaslapā

Uzsākot Dalībvalstī reģistrētu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību izplatīšana Latvijā

Saīsinājums vai termins

Pilnais nosaukums

IPS

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība

Regula 1286/2014 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1286/2014 (2014. gada 26. novembris) par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem 

Regula 2017/653 

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/653 (2017. gada 8. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem, nosakot regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz pamatinformācijas dokumentu noformējumu, saturu, pārskatīšanu un pārstrādāšanu un šādu dokumentu sniegšanas prasību izpildes nosacījumiem

Regula 2019/2088 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2088 (2019. gada 27. novembris) par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē

IPSL

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums

FITL 

Finanšu instrumentu tirgus likums

tīmekļa vietne

tirgus dalībnieka tīmekļa vietne, arī mājaslapa internetā


Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību uzraudzība

Uzraudzības process, pārskatu iesniegšanas un apmaksas kārtība, normatīvie akti un statistika.

Uzzināt vairāk