en
Aktualizēts: 01.03.2019

Tāpat kā citas Eiropas Centrālo banku sistēmas (turpmāk - ECBS) locekles, arī Latvijas Banka statistikas nodrošināšanā ievēro principus, kas izriet no "ECBS publiskās apņemšanās par Eiropas statistiku", un tie ļauj Latvijas Bankai sagatavot objektīvu, uzticamu, atbilstošu, savlaicīgu un konsekventu statistiku. Atbilstošos gadījumos šī statistika ir saskaņā ar Eiropas un starptautiskajiem standartiem, pamatnostādnēm un labo praksi.

Ar ECBS statistikas principiem saskanīga likumiskā un institucionālā vide ir būtisks priekšnoteikums, lai Latvijas Banka spētu nodrošināt statistiskos datus. Likumiskās un institucionālās vides atbilstība ir šāda.

Latvijas Bankas profesionālā neatkarība ir nodrošināta tiesību aktos.

Latvijas Bankas neatkarība ir noteikta gan Eiropas Savienības (turpmāk - ES) tiesību aktos, gan Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

Latvijas Bankas kā ECBS locekles neatkarība noteikta Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk - Līgums par ES darbību) 130. pantā. Saskaņā ar minēto Līguma par ES darbību pantu ne Eiropas Centrālā banka (turpmāk - ECB), ne kādas valsts centrālā banka, ne arī kāds to lēmējinstanču loceklis, īstenojot pilnvaras un veicot uzdevumus un pienākumus, ko uzliek ES līgumi un Līguma par ES darbību 4. protokols "Par Eiropas Centrālo banku sistēmas statūtiem un Eiropas Centrālās bankas statūtiem" (turpmāk - ECBS un ECB Statūti), nelūdz un nepieņem norādījumus no ES iestādēm vai struktūrām, no kādas dalībvalsts valdības vai no kādas citas struktūras. ES iestādēm vai struktūrām un dalībvalstu valdībām ir jāievēro šis princips un tās nedrīkst mēģināt iespaidot ECB vai valstu centrālo banku lēmējinstanču locekļus, kad viņi veic amata pienākumus. No minētā izriet, ka nenotiek politiska iejaukšanās statistiskās informācijas apkopošanā un izplatīšanā. Arī ECBS un ECB statūtu 7. pantā noteikta ECB un valstu centrālo banku neatkarība, īstenojot Līguma par ES darbību un ECBS un ECB statūtu piešķirtās pilnvaras un veicot uzticētos uzdevumus un pienākumus.

Latvijas Bankas neatkarība ir noteikta arī likuma "Par Latvijas Banku" 13. pantā. Saskaņā ar minētā likuma 13. panta pirmo daļu Latvijas Banka, tās prezidents, prezidenta vietnieks un padomes locekļi neprasa un nepieņem norādījumus no Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu valdībām, Eiropas Savienības institūcijām un citām nacionālajām, ārvalstu vai starptautiskajām institūcijām un to struktūrām, un šajā pantā minētās valdības, institūcijas un to struktūras nav tiesīgas dot norādījumus Latvijas Bankas prezidentam, prezidenta vietniekam un padomes locekļiem vai citādā veidā mēģināt viņus ietekmēt saistībā ar viņu amata pienākumu izpildi atbilstoši Līguma par ES darbību 130. pantam. Minētā likuma 13. panta otrajā daļā noteikts, ka Latvijas Banka ir neatkarīga savu lēmumu pieņemšanā un to praktiskajā realizēšanā.

Latvijas Banka arī izstrādājusi Latvijas Bankas ētikas kodeksu, kurš ir Latvijas Bankas darba organizācijas būtiska sastāvdaļa un nosaka principus, kuru ievērošana sekmē Latvijas Bankas un Eiropas Centrālo banku sistēmas mērķu sasniegšanu un uzdevumu veikšanu, darbinieka tiesisku rīcību un godprātīgu darbu sabiedrības interesēs, novēršot darbinieka personisko interešu ietekmi uz veicamajiem darba pienākumiem, un veicina darbinieka darbības atklātumu un atbildību sabiedrības priekšā. Viens no pamatprincipiem ir neatkarība un objektivitāte. Saskaņā ar Latvijas Bankas ētikas kodeksa 8. punktu neatkarība un objektivitāte nozīmē, ka darbinieks rīkojas neatkarīgi, godīgi un objektīvi sabiedrības interesēs, nepieļaujot personisko interešu ietekmi uz darba pienākumu pildīšanu. Darbinieks atturas no tādas darbības, kas varētu samazināt viņa neatkarību darba pienākumu pildīšanā vai radīt iespēju negodprātīgi izmantot privileģētu piekļuvi informācijai.

Papildus Latvijas Bankas ētikas kodeksā noteikti arī uzvedības principi. Saskaņā ar Latvijas Bankas ētikas kodeksa 11. punktu darbinieks rīkojas neatkarīgi un objektīvi sabiedrības interesēs, nepieļaujot politisko, komerciālo vai personisko interešu ietekmi uz darba pienākumu veikšanu, nepieņem norādījumus no citām Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu valdībām, Eiropas Savienības institūcijām un citām nacionālajām, ārvalstu vai starptautiskajām institūcijām un to struktūrām vai jebkuras citas publiskās vai privātās personas.

Latvijas Banka, tāpat kā citas ECBS dalībnieces, ievēro zinātniskās neatkarības kritēriju, kas paredz, ka, izvēloties statistikas izstrādes un sagatavošanas avotus, definīcijas, metodoloģiju un statistikas paņēmienus, kā arī pieņemot lēmumus par visa veida izplatīšanas laiku un saturu, tiek ņemti vērā tikai statistikas apsvērumi.

ECBS statistikas jomā tiek izstrādāta vidēja termiņa stratēģija un darba programma. ECBS statistikas darba programma kārtējam gadam un vidējā termiņa stratēģija ir pieejama ECB interneta vietnē. Savukārt Latvijas Bankas statistikas gada programma un vidēja termiņa statistikas darba programma publicēta Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Par mums/Uzdevumi/Statistikas nodrošināšana/Statistikas programmas" un "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Statistikas programmas". Pārskats par Latvijas Bankas darbību atrodams Latvijas Bankas gada pārskatā, kurā tiek iekļauta informācija arī par darbību statistikas jomā.

Latvijas Banka sagatavoto statistiku regulāri publicē savā interneta vietnē, un statistikas datu publicēšana ir nodalīta un ietverta atsevišķā interneta vietnes sadaļā "Statistika", kur atrodama arī statistikas datubāze. Tiek publiskots arī datu publicēšanas kalendārs.

Latvijas Bankai ir atbilstīgs pilnvarojums vākt datus.

Latvijas Bankai ir likumīgs pilnvarojums vākt visus datus, kas nepieciešami ECBS un Latvijas Bankas uzdevumu īstenošanai nepieciešamās statistikas nodrošināšanai. Latvijas Bankas tiesības statistikas jomā nosaka gan Latvijas Republikas, gan arī ES tiesību akti (vairāk lasiet šeit).

Latvijas Bankas resursi statistikas nodrošināšanai ir atbilstīgi.

Latvijas Bankas rīcībā ir profesionāli darbinieki un datu apstrādes un finanšu resursi, kas gan apjoma, gan kvalitātes ziņā ir pietiekami, lai nodrošinātu ECBS un Latvijas Bankas uzdevumu veikšanai nepieciešamos statistiskos datus.

Latvijas Banka darbojas saskaņā ar profesionāliem standartiem un starptautiski atzītu praksi un tiecas sasniegt augstu profesionālo sagatavotību savās darbības jomās. Tas nozīmē, ka Latvijas Bankas darbiniekiem ir ļoti labas, savu amata pienākumu izpildei atbilstošas teorētiskās zināšanas un prasmes un viņi spēj tās izmantot ikdienas darbā, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Darbinieku atlasē atbilstoši attiecīgā amata prasībām tiek ņemti vērā profesionalitātes kritēriji, piemēram, teorētiskās zināšanas, praktiskās iemaņas, saskarsmes prasmes, vadītāja prasmes. Latvijas Banka rūpējas par darbinieku izglītības un profesionālo iemaņu uzturēšanu un pilnveidi atbilstoši amata pienākumu veikšanas vajadzībām.

Ieviešot jaunas ECBS statistikas prasības, ECB kopā ar valstu centrālajām bankām veic izmaksu un guvumu procedūru, samērojot datu sniedzēju izmaksas un datu lietotāju guvumus. Latvijas Banka regulāri veic gan iekšējo, gan ārējo datu lietotāju aptaujas, lai novērtētu, vai joprojām pastāv prasības pēc datiem un konstatētu, vai kādu statistikas datu sagatavošanu var pārtraukt vai samazināt datu apjomu, kā arī to, vai datu iegūšanai iespējams izmantot reģistru vai citu iestāžu informāciju.

Latvijas Banka ir publiski paudusi apņemšanos nodrošināt kvalitāti.

Latvijas Bankai ļoti būtiska ir kvalitāte. Latvijas Bankas padomes apstiprinātais vīzijas vēstījums, cita starpā, paredz, ka Latvijas Banka nodrošina augstu darba kvalitāti. Šī apņemšanās attiecināma uz Latvijas Bankas uzdevumu izpildi. Starp šiem uzdevumiem ir arī statistiskās informācijas nodrošināšana. Turklāt Latvijas Banka kā savas vērtības ir izcēlusi kompetenci, atbildīgumu un virzību uz rezultātu.

Latvijas Bankas sagatavotās statistikas kvalitāti nodrošina Latvijas Bankā īstenotā integrētā vadības sistēma, kuras pamatā ir procesu pieeja un kurā ietilpst stratēģiskā vadība, darbības risku pārvaldīšana un darbības nepārtrauktības pārvaldīšana. Lai pildītu savus uzdevumus, arī statistikas nodrošināšanu, Latvijas Banka noteikusi funkcijas. Katru funkciju īsteno, veicot dažādus procesus. Procesi mainās, mainoties darbībai vai darba organizācijai. Ņemot vērā funkcijas, tiek veikta stratēģiskā plānošana, savukārt darbības riski tiek vērtēti un pārvaldīti un darbības nepārtrauktība nodrošināta procesu līmenī. Darbības risku pārvaldīšana palīdz nodrošināt statistiku plānotajā laikā un atbilstīgā kvalitātē.

Latvijas Banka regulāri vērtē prioritāro virzienu sasniedzamos rādītājus, procesu mērķu sasniegšanas rādītājus, klientu aptaujas rezultātus, darbinieku aptaujas rezultātus, darbinieku un klientu sūdzības un ieteikumus, darba plānu izpildi, darbības risku pārvaldīšanas rezultātus un darbības nepārtrauktības pārvaldīšanas rezultātus. Attiecībā uz savlaicīgas, pilnīgas un precīzas informācijas sniegšanu regulāri tiek veiktas Latvijas Bankas klientu apmierinātības aptaujas. Šajās aptaujās piedalās gan statistisko datu sniedzēji, gan datu lietotāji, un tiek vērtēti arī saistībā ar statistikas nodrošināšanu sniegtie pakalpojumi. Ņemot vērā iegūtos rādītājus un aptauju rezultātus, Latvijas Banka īsteno nepieciešamos uzlabojumus.

Statistisko datu kvalitātes nodrošināšanai Latvijas Bankā ieviestas arī datu kvalitātes pārbaudes, kas paredz datu kontroli gan individuālu respondentu, gan kopsavilkuma datu līmenī. Pēc nepieciešamības tiek veiktas arī datu kontroles starp dažādu statistikas veidu datiem. Ir šādas datu pārbaudes: datu pilnīguma pārbaudes, matemātiskās un loģiskās pārbaudes, ticamības pārbaudes, kā arī saskaņotības pārbaudes. Savukārt ECB veic datu pārbaudes, saņemot datus no Latvijas Bankas un citu ES valstu centrālajām bankām, un nosūta attiecīgajai centrālajai bankai datu kvalitātes ziņojumus.

Jaunas statistisko datu laikrindas tiek publiskotas tikai pēc to rūpīgas analīzes un kvalitātes novērtējuma. Ja nepieciešams, jauno datu laikrindu novērtēšanā tiek iesaistīti lietotāji.

Latvijas Banka arī izstrādājusi Latvijas Bankas ētikas kodeksu, kurš ir Latvijas Bankas darba organizācijas būtiska sastāvdaļa un nosaka principus, kuru ievērošana sekmē Latvijas Bankas un Eiropas Centrālo banku sistēmas mērķu sasniegšanu un uzdevumu veikšanu, darbinieka tiesisku rīcību un godprātīgu darbu sabiedrības interesēs, novēršot darbinieka personisko interešu ietekmi uz veicamajiem darba pienākumiem, un veicina darbinieka darbības atklātumu un atbildību sabiedrības priekšā. Divi no pamatprincipiem, kas sekmē kvalitatīvu uzdevumu izpildi, ir atbildīgums un uzcītība un precizitāte. Saskaņā ar Latvijas Bankas ētikas kodeksa 6. punktu atbildīgums nozīmē, ka darbinieks darba pienākumus veic ar augstu profesionālās atbildības izjūtu, paredzot savas darbības sekas. Darbinieks apzinās savas darbības ietekmi uz kopīgajiem Latvijas Bankas kā Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībnieces darbības rezultātiem un izjūt personisku atbildību par Latvijas Bankas darba kvalitāti. Saskaņā ar Latvijas Bankas ētikas kodeksa 10. punktu uzcītība un precizitāte nozīmē, ka darbinieks profesionāli, laikus, precīzi un radoši veic darbu un tiecas to izdarīt pēc iespējas labāk, lai nodrošinātu Latvijas Bankas darba efektivitāti un pakalpojumu kvalitāti un veicinātu uzticēšanos Latvijas Bankai un Eiropas Centrālo banku sistēmai.

Latvijas Banka nodrošina statistiskās informācijas konfidencialitāti.

Latvijas Banka saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" un Padomes 1998. gada 23. novembra Regulu Nr. 2533/98 par statistikas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka, ievēro konfidencialitāti. Sīkāku aprakstu par tiesību aktos paredzēto regulējumu saistībā ar statistiskās informācijas konfidencialitāti lasiet Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļas "Statistika" apakšsadaļā "Konfidencialitāte".

Latvijas Banka ir ieviesusi fiziskus, tehnoloģiskus un organizatoriskus aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu statistiskās informācijas drošību. Latvijas Banka kā ECBS locekle regulāri sagatavo ECB ziņojumu par to, kā Latvijas Bankā tiek nodrošināta statistisko datu aizsardzība. ECB apkopo šo informāciju, to ietverot savā konfidencialitātes ziņojumā.

Latvijas Banka ievēro neitralitātes un objektivitātes principu

Latvijas Banka tāpat kā citas ECBS locekles statistikas datus vāc, apkopo un izplata objektīvi un saskaņā ar statistikas apsvērumiem. Datu avotu un statistikas metožu izvēle tiek veikta, kā arī lēmumi par statistikas izplatīšanu pieņemti saskaņā ar statistikas apsvērumiem.

Latvijas Bankas noteikumi, kas saistoši datu ziņotājiem, un attiecīgās pārskatu veidlapas pieejamas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Par mums/Tiesību akti". Šī informācija ļauj gan datu sniedzējiem, gan lietotājiem iegūt informāciju par statistikā izmantoto metodoloģiju un datu iesniegšanas prasībām. Statistikas datu lietotāju vajadzībām Latvijas Banka savā interneta vietnē uztur statistikā lietoto jēdzienu skaidrojumus.

Publicētās statistisko datu rindas tiek mainītas tikai pamatotu apsvērumu gadījumos, piemēram, metodoloģisku pārmaiņu gadījumā. Par būtiskām laikrindu pārmaiņām datu lietotāji tiek informēti, interneta vietnē kopā ar datiem publicējot piezīmes. Latvijas Bankas revīzijas politika ir pieejama interneta vietnē. Nepieciešamības gadījumā Latvijas Bankas speciālisti konsultē statistikas datu lietotājus.

Statistisko datu publicēšanas datums un laiks tiek iepriekš paziņots, un datu publicēšanas kalendārs ir pieejams Latvijas Bankas interneta vietnē. Par metodoloģijas, pamatdatu vai paņēmienu būtisku pārskatīšanu vai maiņu tiek iepriekš paziņots. Visiem lietotājiem tiek nodrošināta vienlīdzīga pieeja statistikas datiem. Jebkura privileģēta pieeja šiem datiem pirms publicēšanas ir ierobežota un kontrolēta. Statistikas dati pirms to publicēšanas ir pieejami monetārās politikas lēmumu pieņemšanai un Latvijas Bankas darbības veikšanai, un šāda pieeja tiek nodrošināta ievērojot principu, ka informācija pieejama stingri ierobežotam un kontrolētam skaitam darbinieku, kam tas nepieciešams pienākumu veikšanai. Turklāt veicot šādu datu izplatīšanu, vienmēr kopā ar statistisko informāciju tiek nosūtīts arī atgādinājums par publicēšanas datumu ar piezīmi, ka līdz tam šī statistiskā informācija ir konfidenciāla.

Lai paziņotu par būtiskākajiem jauno statistikas datu publiskojumiem un sniegtu skaidrojumu par tiem, tiek publicēti īpaši paziņojumi Latvijas Bankas interneta vietnē.</p