Publicēts: 02.12.2010. Aktualizēts: 20.06.2024.

Tāpat kā citas Eiropas Centrālo banku sistēmas (turpmāk - ECBS) locekles, arī Latvijas Banka statistikas nodrošināšanā ievēro principus, kas izriet no "ECBS publiskās apņemšanās par Eiropas statistiku", un tie ļauj Latvijas Bankai sagatavot objektīvu, uzticamu, atbilstošu, savlaicīgu un konsekventu statistiku. Atbilstošos gadījumos šī statistika ir saskaņā ar Eiropas un starptautiskajiem standartiem, pamatnostādnēm un labo praksi.

Ar ECBS statistikas principiem saskanīga likumiskā un institucionālā vide ir būtisks priekšnoteikums, lai Latvijas Banka spētu nodrošināt statistiskos datus. Likumiskās un institucionālās vides atbilstība ir šāda.

Latvijas Bankas neatkarība ir noteikta gan Eiropas Savienības (turpmāk - ES) tiesību aktos, gan Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

Latvijas Bankas kā ECBS locekles neatkarība noteikta Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk - Līgums par ES darbību) 130. pantā. Saskaņā ar minēto Līguma par ES darbību pantu ne Eiropas Centrālā banka (turpmāk - ECB), ne kādas valsts centrālā banka, ne arī kāds to lēmējinstanču loceklis, īstenojot pilnvaras un veicot uzdevumus un pienākumus, ko uzliek ES līgumi un Līguma par ES darbību 4. protokols "Par Eiropas Centrālo banku sistēmas statūtiem un Eiropas Centrālās bankas statūtiem" (turpmāk - ECBS un ECB Statūti), nelūdz un nepieņem norādījumus no ES iestādēm vai struktūrām, no kādas dalībvalsts valdības vai no kādas citas struktūras. ES iestādēm vai struktūrām un dalībvalstu valdībām ir jāievēro šis princips, un tās nedrīkst mēģināt iespaidot ECB vai valstu centrālo banku lēmējinstanču locekļus, kad viņi veic amata pienākumus. No minētā izriet, ka nenotiek politiska iejaukšanās statistiskās informācijas apkopošanā un izplatīšanā. Arī ECBS un ECB statūtu 7. pantā noteikta ECB un valstu centrālo banku neatkarība, īstenojot Līguma par ES darbību un ECBS un ECB statūtu piešķirtās pilnvaras un veicot uzticētos uzdevumus un pienākumus.

Latvijas Bankas neatkarība ir noteikta arī Latvijas Bankas likuma 3. pantā. Saskaņā ar minētā likuma 3. panta pirmo daļu Latvijas Banka ir neatkarīga savu lēmumu pieņemšanā un to īstenošanā, kā arī nav institucionālā un funkcionālā padotībā valsts un pašvaldību institūcijām. Savukārt saskaņā ar 3. panta otro daļu Latvijas Banka, Latvijas Bankas padomes locekļi un Latvijas Bankas padomes izveidoto komiteju locekļi, īstenojot tiesību aktos piešķirtās pilnvaras un veicot uzticētos uzdevumus un pienākumus, neprasa un nepieņem norādījumus no Līguma par Eiropas Savienības darbību 130. pantā un Līguma par Eiropas Savienības darbību 4. protokola "Par Eiropas Centrālo banku sistēmas Statūtiem un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem" 7. pantā minētajiem tiesību subjektiem, un šie tiesību subjekti nav tiesīgi dot norādījumus Latvijas Bankai, Latvijas Bankas padomes locekļiem un Latvijas Bankas padomes izveidoto komiteju locekļiem vai citādā veidā mēģināt tos ietekmēt saistībā ar amata pienākumu izpildi.

Latvijas Banka, tāpat kā citas ECBS dalībnieces, ievēro zinātniskās neatkarības kritēriju, kas paredz, ka, izvēloties statistikas izstrādes un sagatavošanas avotus, definīcijas, metodoloģiju un statistikas paņēmienus, kā arī pieņemot lēmumus par visa veida izplatīšanas laiku un saturu, tiek ņemti vērā tikai statistikas apsvērumi.

ECBS statistikas jomā tiek izstrādāta vidēja termiņa stratēģija un darba programma. ECBS statistikas darba programma kārtējam gadam un vidējā termiņa stratēģija ir pieejama ECB interneta vietnē. Savukārt Latvijas Bankas statistikas gada programma un vidēja termiņa statistikas darba programma publicēta Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Statistikas programmas" un "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Statistikas programmas". Pārskats par Latvijas Bankas darbību atrodams Latvijas Bankas gada pārskatā, kurā tiek iekļauta informācija arī par darbību statistikas jomā. Latvijas Bankas pienākumu informēt sabiedrību par plāniem statistikas jomā, publiskojot statistikas programmu, nosaka Latvijas Bankas likuma 64. pants.

Latvijas Banka sagatavoto statistiku regulāri publicē savā interneta vietnē, un statistikas datu publicēšana ir nodalīta un ietverta atsevišķā interneta vietnes sadaļā "Statistika", kur atrodama arī statistikas datubāze. Tiek publiskots arī datu publicēšanas kalendārs.

Latvijas Bankai ir likumīgs pilnvarojums vākt visus datus, kas nepieciešami ECBS un Latvijas Bankas uzdevumu īstenošanai nepieciešamās statistikas nodrošināšanai. Latvijas Bankas tiesības statistikas jomā nosaka gan Latvijas Republikas, gan arī ES tiesību akti.

Latvijas Bankas likuma 63. panta pirmā daļa paredz, ka Latvijas Banka vāc, glabā un apstrādā statistiskos datus, izstrādā, apkopo, analizē un izplata statistisko informāciju, lai nodrošinātu šajā likumā noteikto Latvijas Bankas uzdevumu izpildi, tostarp atbalstītu Eiropas Centrālās bankas darbību Eiropas Centrālo banku sistēmas uzdevumu izpildei un kredītiestāžu uzraudzībai nepieciešamās statistiskās informācijas sagatavošanā un atbalstītu Eiropas Savienības institūcijas, tostarp to izveidoto koleģiālo institūciju un institucionālo vienību darbību to uzdevumu izpildei nepieciešamās statistiskās informācijas sagatavošanā, kuru kompetencē ir finanšu tirgus dalībnieku, finanšu tirgu un infrastruktūras uzraudzība, noregulējuma piemērošana, kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšana vai finanšu sistēmas stabilitātes veicināšana.

Minētā panta otrajā daļā noteikts, ka nosaka statistisko datu sagatavošanas un iesniegšanas prasības un kārtību, iesniegšanas termiņu, kā arī personas, kurām ir pienākums iesniegt statistiskos datus attiecībā uz monetāro un finanšu statistiku, banknošu un monētu statistiku, maksājumu un maksājumu sistēmu statistiku, ārējo statistiku, tostarp maksājumu bilanci un starptautisko investīciju bilanci, finanšu kontu statistiku, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu statistiku, finanšu stabilitātes statistiku un uzraudzības statistiku, kā arī citu statistiku, kas nepieciešama šajā likumā noteikto Latvijas Bankas uzdevumu izpildes nodrošināšanai.

Eiropas Savienībā atbildība par statistiku ir sadalīta starp divām sistēmām – ECBS, ko veido ECB un valstu centrālās bankas, tostarp arī Latvijas Banka, un Eiropas statistikas sistēmu, ko veido Eiropas Savienības Statistikas birojs Eurostat un valstu statistikas iestādes. Šo divu sistēmu darbību statistikas jomā attiecīgi regulē Padomes 1998. gada 23. novembra Regula Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Regula Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju.

ECBS uzdevumi statistikas jomā noteikti Līguma par Eiropas Savienības darbību 4. protokola "Par Eiropas Centrālo banku sistēmas statūtiem un Eiropas Centrālās bankas statūtiem" (turpmāk – Statūti). Statūtu 5.1. pantā noteikts, ka ECB ar valstu centrālo banku atbalstu ECBS uzdevumu veikšanai vāc vajadzīgo statistisko informāciju no kompetentām valsts iestādēm vai arī tieši no uzņēmējiem. Statūtu 5.2. pantā paredzēts, ka valstu centrālajam bankām, ciktāl iespējams, jāveic 5.1. pantā minētie uzdevumi.

 

Latvijas Bankas rīcībā ir profesionāli darbinieki un datu apstrādes un finanšu resursi, kas gan apjoma, gan kvalitātes ziņā ir pietiekami, lai nodrošinātu ECBS un Latvijas Bankas uzdevumu veikšanai nepieciešamos statistiskos datus.

Latvijas Banka darbojas saskaņā ar profesionāliem standartiem un starptautiski atzītu praksi un tiecas sasniegt augstu profesionālo sagatavotību savās darbības jomās. Tas nozīmē, ka Latvijas Bankas darbiniekiem ir ļoti labas, savu amata pienākumu izpildei atbilstošas teorētiskās zināšanas un prasmes un viņi spēj tās izmantot ikdienas darbā, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Darbinieku atlasē atbilstoši attiecīgā amata prasībām tiek ņemti vērā profesionalitātes kritēriji, piemēram, teorētiskās zināšanas, praktiskās iemaņas, saskarsmes prasmes, vadītāja prasmes. Latvijas Banka rūpējas par darbinieku izglītības un profesionālo iemaņu uzturēšanu un pilnveidi atbilstoši amata pienākumu veikšanas vajadzībām.

Ieviešot jaunas ECBS statistikas prasības, ECB kopā ar valstu centrālajām bankām veic izmaksu un guvumu procedūru, samērojot datu sniedzēju izmaksas un datu lietotāju guvumus. Latvijas Banka regulāri veic gan iekšējo, gan ārējo datu lietotāju aptaujas, lai novērtētu, vai joprojām pastāv prasības pēc datiem un konstatētu, vai kādu statistikas datu sagatavošanu var pārtraukt vai samazināt datu apjomu, kā arī to, vai datu iegūšanai iespējams izmantot reģistru vai citu iestāžu informāciju.

Latvijas Bankas sagatavotās statistikas kvalitāti nodrošina Latvijas Bankā īstenotā integrētā vadības sistēma, kuras pamatā ir procesu pieeja un kurā ietilpst stratēģiskā vadība, darbības risku pārvaldīšana un darbības nepārtrauktības pārvaldīšana. Lai pildītu savus uzdevumus, arī statistikas nodrošināšanu, Latvijas Banka noteikusi funkcijas. Katru funkciju īsteno, veicot dažādus procesus. Procesi mainās, mainoties darbībai vai darba organizācijai. Ņemot vērā funkcijas, tiek veikta stratēģiskā plānošana, savukārt darbības riski tiek vērtēti un pārvaldīti un darbības nepārtrauktība nodrošināta procesu līmenī. Darbības risku pārvaldīšana palīdz nodrošināt statistiku plānotajā laikā un atbilstīgā kvalitātē.

Latvijas Banka regulāri vērtē prioritāro virzienu sasniedzamos rādītājus, procesu mērķu sasniegšanas rādītājus, klientu aptaujas rezultātus, darbinieku aptaujas rezultātus, darbinieku un klientu sūdzības un ieteikumus, darba plānu izpildi, darbības risku pārvaldīšanas rezultātus un darbības nepārtrauktības pārvaldīšanas rezultātus. Attiecībā uz savlaicīgas, pilnīgas un precīzas informācijas sniegšanu regulāri tiek veiktas Latvijas Bankas klientu apmierinātības aptaujas. Šajās aptaujās piedalās gan statistisko datu sniedzēji, gan datu lietotāji, un tiek vērtēti arī saistībā ar statistikas nodrošināšanu sniegtie pakalpojumi. Ņemot vērā iegūtos rādītājus un aptauju rezultātus, Latvijas Banka īsteno nepieciešamos uzlabojumus.

Statistisko datu kvalitātes nodrošināšanai Latvijas Bankā ieviestas arī datu kvalitātes pārbaudes, kas paredz datu kontroli gan individuālu respondentu, gan kopsavilkuma datu līmenī. Pēc nepieciešamības tiek veiktas arī datu kontroles starp dažādu statistikas veidu datiem. Ir šādas datu pārbaudes: datu pilnīguma pārbaudes, matemātiskās un loģiskās pārbaudes, ticamības pārbaudes, kā arī saskaņotības pārbaudes. Savukārt ECB veic datu pārbaudes, saņemot datus no Latvijas Bankas un citu ES valstu centrālajām bankām, un nosūta attiecīgajai centrālajai bankai datu kvalitātes ziņojumus. ECB arī sagatavo ziņojumus par eiro zonas statistikas kvalitāti, tajos iekļaujot arī vērtējumu par valstu centrālo banku sniegto statistisko datu kvalitāti. Šie ziņojumi ir publicēti ECB interneta vietnē kopā ar citām publikācijām statistikas jomā. Datu lietotāju ērtībām jaunākās ar statistisko datu kvalitāti saistītās ECB publikācijas pieejamas arī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Kvalitātes ziņojumi".

Jaunas statistisko datu laikrindas tiek publiskotas tikai pēc to rūpīgas analīzes un kvalitātes novērtējuma. Ja nepieciešams, jauno datu laikrindu novērtēšanā tiek iesaistīti lietotāji.

 

Latvijas Banka saskaņā ar Latvijas Bankas likumu un Padomes 1998. gada 23. novembra Regulu Nr. 2533/98 par statistikas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka, ievēro konfidencialitāti. Sīkāku aprakstu par tiesību aktos paredzēto regulējumu saistībā ar statistiskās informācijas konfidencialitāti lasiet Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļas "Statistika" apakšsadaļā "Konfidencialitāte".

Latvijas Banka ir ieviesusi fiziskus, tehnoloģiskus un organizatoriskus aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu statistiskās informācijas drošību. Latvijas Banka kā ECBS locekle regulāri sagatavo ECB ziņojumu par to, kā Latvijas Bankā tiek nodrošināta statistisko datu aizsardzība. ECB apkopo šo informāciju, to ietverot savā konfidencialitātes ziņojumā.

Latvijas Banka tāpat kā citas ECBS locekles statistikas datus vāc, apkopo un izplata objektīvi un saskaņā ar statistikas apsvērumiem. Datu avotu un statistikas metožu izvēle tiek veikta, kā arī lēmumi par statistikas izplatīšanu pieņemti saskaņā ar statistikas apsvērumiem.

Latvijas Bankas noteikumi, kas saistoši datu ziņotājiem, un attiecīgās pārskatu veidlapas pieejamas Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Par mums/Tiesību akti". Šī informācija ļauj gan datu sniedzējiem, gan lietotājiem iegūt informāciju par statistikā izmantoto metodoloģiju un datu iesniegšanas prasībām. Statistikas datu lietotāju vajadzībām Latvijas Banka savā interneta vietnē uztur statistikā lietoto jēdzienu skaidrojumus.

Publicētās statistisko datu rindas tiek mainītas tikai pamatotu apsvērumu gadījumos, piemēram, metodoloģisku pārmaiņu gadījumā. Par būtiskām laikrindu pārmaiņām datu lietotāji tiek informēti, interneta vietnē kopā ar datiem publicējot piezīmes. Latvijas Bankas revīzijas politika ir pieejama interneta vietnē. Nepieciešamības gadījumā Latvijas Bankas speciālisti konsultē statistikas datu lietotājus.

Statistisko datu publicēšanas datums un laiks tiek iepriekš paziņots, un datu publicēšanas kalendārs ir pieejams Latvijas Bankas interneta vietnē. Par metodoloģijas, pamatdatu vai paņēmienu būtisku pārskatīšanu vai maiņu tiek iepriekš paziņots. Visiem lietotājiem tiek nodrošināta vienlīdzīga pieeja statistikas datiem. Jebkura privileģēta pieeja šiem datiem pirms publicēšanas ir ierobežota un kontrolēta. Statistikas dati pirms to publicēšanas ir pieejami monetārās politikas lēmumu pieņemšanai un Latvijas Bankas darbības veikšanai, un šāda pieeja tiek nodrošināta ievērojot principu, ka informācija pieejama stingri ierobežotam un kontrolētam skaitam darbinieku, kam tas nepieciešams pienākumu veikšanai. Turklāt veicot šādu datu izplatīšanu, vienmēr kopā ar statistisko informāciju tiek nosūtīts arī atgādinājums par publicēšanas datumu ar piezīmi, ka līdz tam šī statistiskā informācija ir konfidenciāla.

Lai paziņotu par būtiskākajiem jauno statistikas datu publiskojumiem un sniegtu skaidrojumu par tiem, tiek publicēti īpaši paziņojumi Latvijas Bankas interneta vietnē.