Statistikā lietotie jēdzieni

Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļas "Statistika" tēmā "Statistikā lietotie jēdzieni" ietverti tēmās "Galvenie statistikas rādītāji" un "Apraksti" biežāk lietotie jēdzieni un to skaidrojums. Jēdzieni saturiski atbilst Eiropas Centrālās bankas un Starptautiskā Valūtas fonda nostādnēm.
Visi AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ
Aizdevumi (īstermiņa un ilgtermiņa)

Atlīdzības darījumi, kuros aizdevējs, pamatojoties uz rakstisku līgumu, nodod aizņēmējam naudu īpašumā un kuri aizņēmējam uzliek pienākumu noteiktā laikā un kārtībā atdot aizdevējam naudu.
Īstermiņa aizdevumi ir aizdevumi ar sākotnējo termiņu līdz 1 gadam (ieskaitot).
Ilgtermiņa aizdevumi ir aizdevumi ar sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.  gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā un Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Aizņēmumi (īstermiņa un ilgtermiņa)

Atlīdzības darījumi, kuros aizņēmējs, pamatojoties uz rakstisku līgumu, saņem no aizdevēja naudu īpašumā un kuri aizņēmējam uzliek pienākumu noteiktā laikā un kārtībā atdot no aizdevēja saņemto naudu.
Īstermiņa aizņēmumi ir aizņēmumi ar sākotnējo termiņu, līdz 1 gadam (ieskaitot).
Ilgtermiņa aizņēmumi ir aizņēmumi ar sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.  gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā un Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Apdrošināšanas sabiedrības

Finanšu sabiedrības, kas nodarbojas galvenokārt ar finanšu starpniecību, apvienojot riskus, galvenokārt tiešās apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas veidā. Apdrošināšanas sabiedrības sniedz dzīvības vai nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumus. Šis sektors ietver apdrošinātājus un pārapdrošinātājus.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.

Apdrošināšanas un pensiju pakalpojumi

Tiešās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumi, apdrošināšanas papildpakalpojumi, pensijas un standartizēto garantiju pakalpojumi.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas

Skatīt:
Nedzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves
Uzkrājumi standarta garantiju prasījumiem,
Tiesības, kas izriet no dzīvības apdrošināšanas līgumiem un anuitātēm un 
Pensiju tiesības, pensiju fondu prasības pret pensiju pārvaldītājiem, tiesības uz nepensiju pabalstiem

Ārējais parāds

Ārējā parāda (bruto) dati atspoguļo parādu radošās saistības starp Latvijas rezidentiem un pārējo valstu rezidentiem. Ārējais parāds (neto) tiek aprēķināts kā bruto ārējais parāds mīnus atbilstošie ārējo aktīvu posteņi.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam un Starptautiskā Valūtas fonda "Ārējā parāda statistika: Sagatavotāju un lietotāju rokasgrāmatas" 2013. gada izdevumam.

Atjaunojamie kredīti

Kredīti, kam ir šādas pazīmes: aizņēmējs var bez iepriekšējas paziņošanas MFI izmantot vai izņemt no konta līdzekļus līdz iepriekš noteiktam kredītlimitam; pieejamā kredīta summa var palielināties vai samazināties, līdzekļus aizņemoties vai atmaksājot; kredītu var izmantot atkārtoti.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Centrālās bankas 2021. gada 22. janvāra Regulai (ES) 2021/379 par kredītiestāžu un monetāro finanšu iestāžu sektora bilances posteņiem (pārstrādāta redakcija) (ECB/2021/2).

Atlīdzība nodarbinātajiem

Darba samaksa, iekļaujot darba devēju par labu nodarbinātajiem veiktās iemaksas sociālās apdrošināšanas fondos un pensiju fondos.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Atvasinātie finanšu instrumenti

Finanšu instrumenti, kas saistīti ar konkrētu finanšu instrumentu vai rādītāju, vai preci, ar kuru palīdzību konkrētus finanšu riskus var patstāvīgi tirgot finanšu tirgos. Atvasinātie finanšu instrumenti atbilst šādiem nosacījumiem: tie ir saistīti ar kādu finanšu vai nefinanšu aktīvu, aktīvu grupu vai indeksu; tie ir apgrozāmi, vai tos var kompensēt tirgū; un netiek avansā izmaksāta pamatsumma, kas jāatmaksā (piemēram, iespējas līgumi, ārpusbiržas nākotnes līgumi, mijmaiņas līgumi, procentu nākotnes līgumi un atvasinātie kredīta instrumenti).
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.  gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā un Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Atvasinātie finanšu instrumenti un darba ņēmēju akciju iegādes iespējas

Skatīt:
Atvasinātie finanšu instrumenti un
Darba ņēmēju akciju iegādes iespējas

Biržas sarakstā iekļautās akcijas

Akcijas, kas tiek tirgotas regulētos tirgos.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.  gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā un Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Biržas sarakstā neiekļautās akcijas

Akcijas, kas netiek tirgotas regulētos tirgos.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā un Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīviju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Biržas sarakstā neiekļautas akcijas un citi kapitāla vērtspapīri

Skatīt:
Biržas sarakstā neiekļautas akcijas un
Citi kapitāla vērtspapīri

Braucieni

Ceļotāju iegādātās preces un saņemtie pakalpojumi, izņemot pasažieru starptautiskos pārvadājumus.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Būvniecība

Pamatlīdzekļu radīšana, renovācija, remonts vai paplašināšana ēku, inženiertehnisku teritorijas uzlabojumu un citu inženiertehnisku konstrukciju (t.sk. ceļi, tilti, aizsprosti u.c.) veidā. Instalācijas un montāžas darbi, būvlaukuma sagatavošana un vispārējā būvniecība, specializētie pakalpojumi (piemēram, krāsošana, santehniķa darbi un nojaukšana) un būvniecības projektu vadība.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Centrālā valdība

Valsts institucionālās vienības, t.sk. ministrijas, vēstniecības, pārstāvniecības, aģentūras, padomes, izglītības, veselības aizsardzības, tiesībsargājošās, kultūras un citas valsts iestādes, kuru kompetence attiecas uz visu valsts ekonomisko teritoriju, izņemot sociālās nodrošināšanas fondu administrēšanu. Latvijā valdības institucionālo vienību sarakstu sagatavo Centrālā statistikas pārvalde saskaņā ar Eiropas Kontu sistēmas 2010 prasībām.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.

Centrālās bankas

Iestādes, kuru pamatdarbība ir valūtas emisija, valūtas iekšējās un ārējās vērtības saglabāšana un valsts ārējo rezervju vai to daļas pārvaldīšana (t.sk. Eiropas Centrālā banka).
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.

Citas debitoru (vai kreditoru) saistības, izņemot tirdzniecības kredītus un avansus

Finanšu prasības (vai saistības), kuras nav tirdzniecības kredīti un avansi un kuras darījuma partneriem rodas finanšu vai nefinanšu darījuma rezultātā, ja starp šo darījumu un attiecīgo maksājumu ir nesakritība laikā.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.

Citas debitoru/kreditoru saistības

Skatīt:
Tirdzniecības kredīti un avansi un
Citas debitoru (vai kreditoru) saistības, izņemot tirdzniecības kredītus un avansus

Citas finanšu iestādes

Finanšu kontu publikācijas vajadzībām šajā sektorā apvienoti trīs sektori:
Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus;
Finanšu palīgsabiedrības un
Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji

Citi aktīvi

Aktīvi, kas nav kvalificējami kā cits pašu kapitāls; nauda un noguldījumi; aizdevumi/aizņēmumi; apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas; tirdzniecības kredīti un avansi.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas 6. izdevumam.

Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus

Finanšu sabiedrības, kuras iesaistītas galvenokārt finanšu starpniecībā, uzņemoties tādas saistības, kas nav nauda, klientu, kas nav monetārās finanšu iestādes, noguldījumi vai ieguldījumu fondu apliecības, vai saistītas ar apdrošināšanas, pensiju un standarta garantiju shēmām (t.sk. kreditēšanā iesaistītās sabiedrības (piemēram, finanšu līzinga sabiedrības, faktūrkreditēšanas sabiedrības, eksporta vai importa finansēšanas sabiedrības), ieguldījumu brokeru sabiedrības (t.sk. tādas ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras ir ne-MFI kredītiestādes), finanšu instrumentsabiedrības (financial vehicle corporations), centrālie darījuma partneri, riska kapitāla sabiedrības (venture capital corporations).
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.

Citi ieguldījumi

Finanšu ieguldījumi, kurus neietver tiešajās investīcijās, portfeļieguldījumos, atvasinātajos finanšu instrumentos un rezerves aktīvos. Citus ieguldījumus klasificē finanšu instrumentu veidu (cits pašu kapitāls; nauda un noguldījumi; aizdevumi/aizņēmumi; apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas; tirdzniecības kredīti un avansi; Speciālās aizņēmuma tiesības; citi aktīvi un citi pasīvi) dalījumā.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Citi kapitāla vērtspapīri

Akcijām pielīdzināmi vērtspapīri, kas nodrošina līdzdalību kapitālsabiedrības kapitālā un kas nav ieguldījumu fondu apliecības vai daļas. Finanšu kontu statistikā citi kapitāla vērtspapīri ietver arī centrālās bankas pašu kapitālu un valdības ieguldījumus starptautisko organizāciju, izņemot Starptautisko Valūtas fondu, kapitālā.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.

Citi noguldījumi

Noguldījumi, kas nav pārvedami noguldījumi. Citus noguldījumus nevar izmantot maksājumiem, izņemot termiņa beigās vai pēc noteikta brīdināšanas perioda, un tos nevar apmainīt pret naudu vai pārvedamiem noguldījumiem bez ievērojamiem ierobežojumiem vai soda naudas.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.

Citi pasīvi

Pasīvi, kas nav kvalificējami kā cits pašu kapitāls; nauda un noguldījumi; aizdevumi/aizņēmumi; apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas; tirdzniecības kredīti un avansi.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas 6. izdevumam.

Citi rezerves aktīvi

Nauda un noguldījumi, vērtspapīri, atvasinātie finanšu instrumenti un pārējās prasības ārvalstu valūtā, ko kontrolē monetārās iestādes un kas tām viegli pieejamas.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Citi saimnieciskās darbības pakalpojumi

Pētniecības un attīstības pakalpojumi (pakalpojumi, kas saistīti ar fundamentālajiem pētījumiem, lietišķajiem pētījumiem un jaunu produktu un procesu eksperimentālo izstrādi, komerciālie pētījumi, kas saistīti ar elektroniku, farmāciju un biotehnoloģiju), profesionālie un vadībzinību pakalpojumi (juridiskie pakalpojumi, grāmatvedības, vadībzinību, vadības pakalpojumi un sabiedrisko attiecību pakalpojumi, reklāmas, tirgus izpētes un sabiedriskās domas aptauju pakalpojumi), tehniskie, ar tirdzniecību saistītie un citi saimnieciskās darbības pakalpojumi (arhitektūras, inženierzinību, zinātniskie un citi tehniskie pakalpojumi, atkritumu pārstrādāšanas un attīrīšanas, lauksaimniecības un ieguves rūpniecības pakalpojumi, operatīvā līzinga pakalpojumi, ar tirdzniecību saistītie pakalpojumi un citi citur neiekļauti saimnieciskās darbības pakalpojumi).
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Citi sākotnējie ienākumi

Ražošanas un importa nodokļi (piemēram, muitas nodevas), subsīdijas (piemēram, subsīdijas zemniekiem) un rente (ienākumi par dabas resursu nodošanu kāda rīcībā).
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Cits pašu kapitāls

Pašu kapitāls, kas nav biržas sarakstā iekļautās akcijas un biržas sarakstā neiekļautās akcijas. Ietver arī centrālās bankas kapitālu un valdības ieguldījumus starptautisko organizāciju, izņemot Starptautisko Valūtas fondu, kapitālā.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.  gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā un Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Citur neiekļauta maksa par intelektuālā īpašuma izmantošanu

Maksa par īpašumtiesību izmantošanu (piemēram, patenti, prečzīmes, autortiesības, ražošanas procesi un dizains, kas ietver tirdzniecības noslēpumus un franšīzes), maksa par licencēm izstrādātajos oriģinālos vai prototipos ietverta intelektuālā īpašuma reproducēšanai vai izplatīšanai (piemēram, autortiesības uz grāmatām vai manuskriptiem, datorprogrammām, kinematogrāfiskajiem darbiem un skaņu ierakstiem) un saistītām tiesībām (piemēram, attiecībā uz uzstāšanos nepastarpināti un televīzijas, kabeļtelevīzijas un satelīta pārraidēm).
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Citur neiekļautās valdības preces un pakalpojumi

Valdības (t.sk. starptautisko organizāciju) darījumi ar precēm un pakalpojumiem, ko nav iespējams klasificēt citos posteņos.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Darba ņēmēju akciju iegādes iespējas

Noteiktā datumā noslēgta vienošanās, saskaņā ar kuru darba ņēmējam ir tiesības pirkt noteiktu darba devēja akciju skaitu par noteiktu cenu noteiktā laikā vai kādā laikposmā, kas ir tieši pēc nodošanas datuma.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.

Datorpakalpojumi

Ar aparatūru un programmatūru saistīti pakalpojumi un datu apstrādes pakalpojumi. Aparatūras un programmatūras konsultāciju un ieviešanas pakalpojumi, datoru un perifēro ierīču apkope un remonts, negadījumu seku novēršanas pakalpojumi, konsultāciju un palīdzības sniegšana jautājumos, kas saistīti ar datoru resursu pārvaldību, lietošanai gatavo sistēmu analīze, dizains un programmēšana (t.sk. tīmekļa vietņu izveidošana un dizains), kā arī ar programmatūru saistītās tehniskās konsultācijas, licences nespecializētas programmatūras izmantošanai, specializētas programmatūras izstrāde, sagatavošana, piegāde un dokumentācija, t.sk. operētājsistēmas, kas pēc pasūtījuma izstrādātas konkrētam lietotājam, sistēmu uzturēšana un citi atbalsta pakalpojumi, datu apstrādes pakalpojumi, tīmekļa lapu mitināšanas pakalpojumi (t.i., servera telpas nodrošināšana internetā, lai mitinātu klienta tīmekļa lapas) un datoru telpu pārvaldība.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Finanšu instrumenti

Finanšu instrumenti ietver maksāšanas līdzekļus, finanšu prasības un tām pēc būtības līdzīgas prasības. Finanšu instrumentus galvenokārt iedala pēc to likviditātes.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.

Finanšu instrumentsabiedrības

Institucionālas vienības, kas nav monetārās finanšu iestādes un kas izveidotas, lai veiktu vienu vai vairākus vērtspapīrošanas darījumus.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 18. oktobra Regulai (ES) Nr. 1075/2013 par vērtspapīrošanas darījumos iesaistīto finanšu instrumentsabiedrību aktīvu un pasīvu statistiku (pārstrādāta versija) (ECB/2013/40).

Finanšu konti

Finanšu konti ir nacionālo kontu sistēmas sastāvdaļa, kas atspoguļo finanšu instrumentu atlikumus, darījumus, valūtas kursa svārstības, cenu un citas pārmaiņas sektoru un darījuma partneru sektoru dalījumā.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.

Finanšu konts (maksājumu bilances kontekstā)

Maksājumu bilances sastāvdaļa, kas atspoguļo finanšu aktīvus un finanšu pasīvus (tiešās investīcijas, portfeļieguldījumi, atvasinātie finanšu instrumenti, citi ieguldījumi un rezerves aktīvi) starp Latvijas rezidentiem un pārējo valstu rezidentiem.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Finanšu pakalpojumi

Finanšu pakalpojumi, par kuriem maksā tieši (komisijas maksas un citas maksas par kredītiem, finanšu nomu (finanšu līzingu), faktūrkreditēšanu, finanšu aktīvu pārvaldīšanu, konsultēšanu finanšu jautājumos, valūtas maiņas darījumiem, brokeru pakalpojumiem, vērtspapīru emisiju, pirkšanu un pārdošanu un atvasināto finanšu in­strumentu darījumu organizēšanu) un netieši novērtētie finanšu starpniecības pakalpo­jumi (noguldītājiem un aizņēmējiem noteikto pro­centu likmju starpība, ko finanšu sabiedrības izmanto savu izdevumu segšanai un peļņas gūšanai).
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Finanšu palīgsabiedrības

Finanšu sabiedrības, kas iesaistītas galvenokārt finanšu palīgdarbībās, t.i., darbībās, kuras cieši saistītas ar finanšu starpniecību, bet nav finanšu starpniecība, piemēram, ieguldījumu brokeri, kas nesniedz finanšu starpniecības pakalpojumus savā vārdā, sabiedrības, kas nodrošina finanšu tirgu infrastruktūru, iestādes, kas uzrauga monetārās finanšu iestādes, finanšu iestādes un finanšu tirgu (NASDAQ Riga, NASDAQ CSD SE, apdrošināšanas brokeru sabiedrības, valūtu tirdzniecības sabiedrības, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, centrālie biroji, kuru meitas sabiedrības vai to lielākā daļa ir finanšu sabiedrības, kā arī privātie pensiju fondi bez pensiju plānu līdzekļiem).
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.

Finanšu sabiedrības

Institucionālas vienības, kuras ir neatkarīgas juridiskās personas un tirgus ražotāji (institucionālās vienības, kas brīvi pārdod finanšu pakalpojumus tirgū) un kuru galvenā darbība ir finanšu pakalpojumu sniegšana (monetārās finanšu iestādes; ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus; citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus; finanšu palīgsabiedrības; piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji; apdrošināšanas sabiedrības; pensiju fondi). Iekļautas arī finanšu pakalpojumus sniedzošās institucionālās vienības, kuru lielākā daļa aktīvu vai saistību nav iesaistīta darījumos atklātā tirgū.

Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.

Ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus

Visi kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, izņemot naudas tirgus fondus, kas iegulda finanšu un/vai nefinanšu aktīvos, ciktāl to uzdevums ir iedzīvotāju kapitāla ieguldīšana. To uzdevums ir emitēt ieguldījumu fondu apliecības vai daļas, kas nav tuvi noguldījumu aizstājēji, un savā vārdā veikt ieguldījumus galvenokārt finanšu aktīvos, kas nav īstermiņa finanšu aktīvi, un nefinanšu aktīvos (parasti nekustamajā īpašumā).
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.

Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (t.sk. ieguldījumu fondu un naudas tirgus fondu ieguldījumu apliecības)

Vērtspapīri, kas apliecina ieguldītāja līdzdalību ieguldījumu fondā, t.sk. līdzdalību naudas tirgus fondā, un no šīs līdzdalības izrietošās tiesības.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.
Saistītie jēdzieni:
Naudas tirgus fondu ieguldījumu apliecības un
Ieguldījumu fondu, kas nav naudas tirgus fondi, ieguldījumu apliecības

Ieguldījumu fondu, kas nav naudas tirgus fondi, ieguldījumu apliecības

Sk. Ieguldījumu fondu apliecības

Ieguldījumu ienākumi

Finanšu aktīvu turēšanas ienākumi un maksājumi par finanšu saistībām.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Individuālie, kultūras un atpūtas pakalpojumi

Audiovizuālie un saistītie pakalpojumi (pakalpojumi un attiecīgās maksas, kas saistītas ar filmu, radio un televīzijas programmu un mūzikas ierakstu izgatavošanu) un citi individuālie, kultūras un atpūtas pakalpojumi (izglītības, veselības, kultūras, atpūtas u.c. pakalpojumi).

Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Informācijas pakalpojumi

Ziņu aģentūru pakalpojumi, datubāzu pakalpojumi (datubāzu izveide, datu glabāšana un datu un datubāzu, t.sk. direktoriju un adresātu sarakstu, izplatīšana) gan tiešsaistē, gan izmantojot magnētiskos, optiskos vai drukātos informācijas nesējus, kā arī tīmekļa meklēšanas portālus (meklētājprogrammu pakalpojumi, kas atrod interneta adreses klientiem, kuri ievada atslēgvārdus). Tieša neliela apjoma avīžu un periodisko izdevumu abonēšana pa pastu, elektroniski vai citādi, citi tiešsaistes satura sniegšanas pakalpojumi un bibliotēku un arhīvu pakalpojumi.

Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Kapitāla konts (maksājumu bilances kontekstā)

Maksājumu bilances sastāvdaļa, kas atspoguļo neproducēto nefinanšu aktīvu bruto iegādi/atsavināšanu un kapitāla pārvedumus starp Latvijas rezidentiem un pārējo valstu rezidentiem.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Kapitāla pārvedumi

Darījumi, kuros bez atlīdzības tiek piešķirti vai saņemti finanšu vai nefinanšu aktīvi, kas paredzēti ieguldījumiem.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Kapitāla vērtspapīri

Skatīt:
Biržas sarakstā iekļautas akcijas,
Biržas sarakstā neiekļautas akcijas un
Citi kapitāla vērtspapīri

Kapitāla vērtspapīri un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības

Skatīt: 
Kapitāla vērtspapīri un
Ieguldījumu fondu apliecības vai daļas

Kopējā tautsaimniecība

Skatīt:
Rezidenti

Kotētās akcijas

Akcijas, kas tiek iekļautas regulētos tirgos.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.

Kredīti

Atlīdzības darījumi, kuros aizdevējs uz rakstveida līguma pamata nodod aizņēmējam naudu īpašumā un kas aizņēmējam uzliek pienākumu noteiktā laikā un kārtībā atdot aizdevējam naudu.
Īstermiņa kredīti – kredīti, kuru sākotnējais termiņš ir līdz 1 gadam (ieskaitot).
Ilgtermiņa kredīti - kredīti, kuru sākotnējais termiņš ir ilgāks par 1 gadu.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.

Kredīti mājokļa iegādei

Kredīti, kas izsniegti mājsaimniecībām un mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām mājas, dzīvokļa vai zemes iegādei personiskai lietošanai vai izīrēšanai citām personām, būvniecībai vai rekonstrukcijai, t.sk. kredīti mājokļa iegādei, kas nodrošināti ar mājokļa īpašumu vai ar citiem aktīviem, hipotekārie kredīti un aizdevumi mājas vai dzīvokļa uzlabošanai, kuru izmantošana uzlabo mājas vai dzīvokļa ekonomiskos rādītājus.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Centrālās bankas 2021. gada 22. janvāra Regulai (ES) 2021/379 par kredītiestāžu un monetāro finanšu iestāžu sektora bilances posteņiem (pārstrādāta redakcija) (ECB/2021/2).

Kredītlīnijas

Līgumi, kas ļauj klientiem noteiktā laikposmā un līdz noteiktam limitam līdzekļus aizņemties, kā arī klientu izvēlētā laikā pirms iepriekš noteikta datuma šos līdzekļus atmaksāt.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Centrālās bankas 2021. gada 22. janvāra Regulai (ES) 2021/379 par kredītiestāžu un monetāro finanšu iestāžu sektora bilances posteņiem (pārstrādāta redakcija) (ECB/2021/2).

M1

Šaurās naudas rādītājs, kas ietver skaidro naudu apgrozībā un eiro zonas rezidentu uz nakti veiktos noguldījumus MFI.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Centrālās bankas metodoloģijai.

M2

Vidējās naudas rādītājs, kas ietver M1 un eiro zonas rezidentu MFI veiktos noguldījumus ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem ieskaitot (īstermiņa krājnoguldījumus) un noguldījumus ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem ieskaitot (īstermiņa noguldījumus).
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Centrālās bankas metodoloģijai.

M3

Plašās naudas rādītājs, kas ietver M2, tirgojamus instrumentus, īpaši atpirkšanas līgumus, naudas tirgus fondu akcijas un daļas, kā arī MFI emitētos parāda vērtspapīrus ar termiņu līdz 2 gadiem ieskaitot.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Centrālās bankas metodoloģijai.

Mājsaimniecības

Fiziskās personas vai fizisko personu grupas kā patērētāji un tikai pašu galapatēriņam domātu preču ražotāji un nefinanšu pakalpojumu sniedzēji. Par mājsaimniecībām uzskatāmi arī pašnodarbinātie, kas ir fiziskās personas vai fizisko personu grupas veidotas saimnieciski organizatoriskas vienības, par kuru saistībām šī fiziskā persona vai fizisko personu grupa atbild ar visu savu mantu un kuru grāmatvedība tiek kārtota vienkāršā ieraksta sistēmā.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.

Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas

Atsevišķas juridiskās vienības, kas nodrošina preces un pakalpojumus fiziskajām personām vai fizisko personu grupām un kas resursus gūst galvenokārt no brīvprātīgām iemaksām naudā vai natūrā, no valdības veiktajiem maksājumiem, kā arī no ienākumiem, kas gūti no nekustamā īpašuma, piemēram, arodbiedrības, profesionālās vai izglītības apvienības, patērētāju asociācijas, politiskās partijas, baznīcas, reliģiskās kopienas, kultūras, atpūtas un sporta klubi, žēlsirdības, atbalsta un palīdzības organizācijas.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.

Maksājumu bilance

Maksājumu bilance ir statistikas pārskats, kas atspoguļo darījumus starp Latvijas rezidentiem un pārējo valstu rezidentiem. Tā ietver tekošo kontu, kapitāla kontu un finanšu kontu.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Monetārais zelts

Zelts, kas ir ārējo starptautisko rezervju aktīvu sastāvdaļa. Monetāro zeltu glabā centrālā banka vai centrālā valdība, un tas pakļauts šo iestāžu efektīvai kontrolei.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.

Monetārās finanšu iestādes (MFI)

Centrālā banka, kredītiestādes (izņemot ne-MFI kredītiestādes), krājaizdevu sabiedrības, naudas tirgus fondi un citas finanšu iestādes, kas pieņem noguldījumus vai tuvus noguldījumu aizstājējus no klientiem, kuri nav MFI, uz sava rēķina piešķir kredītus un veic ieguldījumus vērtspapīros, kā arī elektroniskās naudas iestādes, kuru pamatdarbība ir elektroniskās naudas emisija.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Centrālās bankas 2021. gada 22. janvāra Regulai (ES) 2021/379 par kredītiestāžu un monetāro finanšu iestāžu sektora bilances posteņiem (pārstrādāta redakcija) (ECB/2021/2).

Nauda

Apgrozībā esošās banknotes un monētas, ko emitējusi centrālā banka vai centrālā valdība un ko parasti izmanto maksājumos.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.  gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā un Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Naudas tirgus fonds

Atvērtais ieguldījumu fonds, kas atbilst šādiem kritērijiem:
1. tā pārvaldi īstenojošā ieguldījumu pārvaldes sabiedrība veic ieguldījumus, saglabājot fonda līdzekļu pamatsummu un nodrošinot atdevi atbilstoši naudas tirgus instrumentu procentiem, katru dienu aprēķina fonda neto aktīvu vērtību un ieguldījumu apliecību cenu, kā arī veic ieguldījumu apliecību pārdošanu un atpakaļpirkšanu;
2. tā ieguldījumi tiek veikti finanšu instrumentos, kuru atlikušais dzēšanas termiņš ir līdz 2 gadiem (ieskaitot; īstermiņa naudas tirgus fondam – līdz 397 dienām (ieskaitot)) un atlikušais termiņš līdz nākamajam procentu likmes pārskatīšanas datumam – līdz 397 dienām (ieskaitot);
3. tā ieguldījumu portfeļa vidējais svērtais dzēšanas termiņš ir līdz 6 mēnešiem (ieskaitot; īstermiņa naudas tirgus fondam – līdz 60 dienām (ieskaitot)), bet vidējais svērtais atlikušais termiņš līdz dzēšanai – līdz 12 mēnešiem (ieskaitot; īstermiņa naudas tirgus fondam – līdz 120 dienām (ieskaitot)).

Naudas tirgus fondu ieguldījumu apliecības

Sk. Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības

Ne-MFI

Institucionālas vienības, kas nav MFI, t.sk. valdība, ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus, alternatīvo ieguldījumu fondi, citi finanšu starpnieki, finanšu palīgsabiedrības, piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji, apdrošināšanas sabiedrības, pensiju fondi, nefinanšu sabiedrības, mājsaimniecības un mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Centrālās bankas 2021. gada 22. janvāra Regulai (ES) 2021/379 par kredītiestāžu un monetāro finanšu iestāžu sektora bilances posteņiem (pārstrādāta redakcija) (ECB/2021/2).

Ne-MFI kredītiestādes

Kredītiestādes, kas nepieņem noguldījumus vai citus atmaksājamus līdzekļus no klientiem un savā vārdā nepiešķir aizdevumus, t.i., kuru darījumdarbība nav Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunkta a) punktā minētās darbības.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Centrālās bankas 2021. gada 22. janvāra Regulai (ES) 2021/379 par kredītiestāžu un monetāro finanšu iestāžu sektora bilances posteņiem (pārstrādāta redakcija) (ECB/2021/2).

Nedzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves

Nedzīvības apdrošināšanas polises turētāju finanšu prasības pret nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību attiecībā uz nenopelnītām prēmijām un izmaksājamām atlīdzībām.
Darījumi ar nedzīvības apdrošināšanas tehniskajām rezervēm attiecībā uz nenopelnītām prēmijām un izmaksājamām atlīdzībām saistīti ar tādiem riskiem kā nelaimes gadījumi, slimība vai ugunsgrēks un arī ar pārapdrošināšanu.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.  gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā un Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Nedzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves un uzkrājumi standarta garantiju pieprasījumiem

Skatīt:
Nedzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves un
Uzkrājumi standarta garantiju prasījumiem

Nefinanšu sabiedrības

Institucionālas vienības, kuru pamatdarbība ir preču ražošana un nefinanšu pakalpojumu sniegšana, t.sk. fiziskās personas vai fizisko personu grupas veidotas saimnieciski organizatoriskas vienības, par kuru saistībām šī fiziskā persona vai fizisko personu grupa atbild ar visu savu mantu un kuru grāmatvedība tiek kārtota divkāršā ieraksta sistēmā, centrālie biroji, kuru meitas sabiedrības vai to lielākā daļa ir nefinanšu sabiedrības.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.

Nemonetārais zelts

Zelts, kas neietilpst rezerves aktīvos.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Neproducēto nefinanšu aktīvu bruto iegāde/atsavināšana

Darījumi ar aktīviem, kurus lieto vai kuri nepieciešami preču ražošanā un pakalpojumu sniegšanā, bet paši netiek radīti, un darījumi, kas saistīti ar nemateriālajiem aktīviem (patenti, autortiesības, preču zīmes, franšīzes u.c.).

Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Nerezidenti

Visas institucionālās vienības, kas reģistrētas ārvalstīs, un fiziskās personas, kuru mājsaimniecības atrodas ārpus Latvijas vai kuras ieradušās Latvijā uz laiku, kas īsāks par 1 gadu (izņēmums – studenti), kā arī MFI ārvalstīs reģistrētās filiāles, ārvalstu diplomātiskās, konsulārās, starptautisko institūciju un citas pārstāvniecības Latvijā.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.

Neto finanšu darījumi

Starpība starp kopējiem finanšu instrumentu aktīvu darījumiem un kopējiem finanšu instrumentu pasīvu darījumiem. Ja starpība ir pozitīva, tad sektors finansē citu sektoru darbību; ja negatīva, tas saņem līdzekļus no citiem sektoriem. Rezidentu neto finanšu darījumi atspoguļo to, vai valsts kopumā ir piesaistījusi ārvalstu līdzekļus vai izvietojusi tos ārvalstīs.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.

Neto finanšu vērtība

Starpība starp kopējiem finanšu instrumentu aktīvu atlikumiem un kopējiem finanšu instrumentu pasīvu atlikumiem. Ja sektora neto finanšu vērtība ir pozitīva, tā finanšu aktīvi ir lielāki par saistībām; ja sektora neto finanšu vērtība ir negatīva, saistības ir lielākas par aktīviem. Ja rezidentu neto finanšu vērtība ir pozitīva, ārvalstu prasības ir lielākas par ārvalstu saistībām un nerezidenti ir parādā valstij. Negatīva rezidentu neto finanšu vērtība atspoguļo valsts parādu nerezidentiem.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.

Noguldījumi

MFI kontos uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ar vai bez procentiem noguldītie naudas līdzekļi.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.
Saistītie jēdzieni: Pārvedami noguldījumi un Citi noguldījumi.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.  gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā un Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu

Naudas līdzekļi, kuri noguldīti MFI, nenosakot termiņu, un kurus iespējams izņemt, vai nu iepriekš brīdinot MFI atbilstoši līgumā noteiktajam brīdinājuma termiņam, vai arī samaksājot tai nozīmīgu soda naudu (piemēram, krājnoguldījumi).
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Centrālās bankas 2021. gada 22. janvāra Regulai (ES) 2021/379 par kredītiestāžu un monetāro finanšu iestāžu sektora bilances posteņiem (pārstrādāta redakcija) (ECB/2021/2).

Noguldījumi uz nakti

Noguldījumi, kas konvertējami naudā un/vai pārvedami pēc pieprasījuma ar čeku, bankas rīkojumu, debeta ierakstu vai tamlīdzīgi bez būtiskas kavēšanās, ierobežojumiem vai soda naudas. Šādi noguldījumi ietver arī atlikumus (kas pelna vai nepelna procentus), kas pārvēršami naudā tūlīt pēc pieprasījuma vai līdz pieprasījuma dienai sekojošās darbadienas beigām bez nozīmīgas soda naudas vai ierobežojumiem, bet kas nav pārvedami; atlikumus (kas pelna vai nepelna procentus), ko veido iepriekš samaksātās summas saistībā ar elektronisko naudu elektroniskajā informācijas nesējā vai uz programmatūras bāzes (piemēram, priekšsamaksas kartes); kredītus, kas atmaksājami nākamajā darbadienā pēc kredīta piešķiršanas dienas.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Centrālās bankas 2021. gada 22. janvāra Regulai (ES) 2021/379 par kredītiestāžu un monetāro finanšu iestāžu sektora bilances posteņiem (pārstrādāta redakcija).

Norēķinu kartes bezprocentu kredīti

Kredīti, ko MFI izsniedz mājsaimniecībai vai nefinanšu sabiedrībai kā kredītkartes vai kartes ar atliktā debeta funkciju turētājai ar 0% likmi no dienas, kad norēķinu cikla laikā tiek veikts maksājums ar karti, līdz dienai, kad jānorēķinās par šā norēķinu cikla debeta atlikumu (convenience credit).

Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Centrālās bankas 2021. gada 22. janvāra Regulai (ES) 2021/379 par kredītiestāžu un monetāro finanšu iestāžu sektora bilances posteņiem (pārstrādāta redakcija) (ECB/2021/2).

Norēķinu kartes procentu kredīti

Kredīti, kas seko norēķinu kartes bezprocentu kredītiem, t.i., kartes konta debeta atlikums, par kuru nav veikts norēķins, kad tas bija iespējams pirmo reizi, un par kuru tiek aprēķināta procentu likme vai vairāklīmeņu procentu likme, kas parasti ir lielāka par 0% (extended credit) un par kuru klientam var būt jāmaksā obligātie mēneša maksājumi, lai vismaz daļēji atmaksātu norēķinu kartes procentu kredītu.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Centrālās bankas 2021. gada 22. janvāra Regulai (ES) 2021/379 par kredītiestāžu un monetāro finanšu iestāžu sektora bilances posteņiem (pārstrādāta redakcija) (ECB/2021/2).

Otrreizējie ienākumi

Darījumi, kuros bez atlīdzības notiek apmaiņa ar precēm, pakalpojumiem un finanšu vai nefinanšu aktīviem, kas nav paredzēti ieguldījumiem. Ietverti ienākuma, īpašuma u.c. nodokļi, sociālās iemaksas, sociālie pabalsti, neto nedzīvības apdrošināšanas prēmijas, nedzīvības apdrošināšanas atlīdzības, valdības naudas pārvedumi pārrobežu sadarbības ietvaros, pievienotās vērtības nodokļa un bruto nacionālā ienākuma pašu resursi, kā arī dažādi citi pārvedumi, t.sk. pārvedumi starp mājsaimniecībām.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Pakalpojumi

Ražošanas pakalpojumi, remonta pakalpojumi, transporta pakalpojumi, braucieni, būvniecība, apdrošināšanas un pensiju pakalpojumi, finanšu pakalpojumi, citur neiekļauta maksa par intelektuālā īpašuma izmantošanu, telesakaru pakalpojumi, datorpakalpojumi un informācijas pakalpojumi, citi saimnieciskās darbības pakalpojumi, individuālie, kultūras un atpūtas pakalpojumi, citur neiekļautās valdības preces un pakalpojumi.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Parāda instrumenti (tiešo investīciju kontekstā)

Tiešo investoru un tiešo investīciju uzņēmumu savstarpējie tirdzniecības kredīti, aizņēmumi un aizde­vumi, tiešo investoru un tiešo investīciju uzņēmumu emitēto parāda vērtspapīru savstarpēja pirkšana un pārdošana, kā arī citi tiešo investoru un tiešo investīciju uzņēmumu savstarpējie aktīvi un saistības. Ietver arī savstarpējos aktīvus un saistības ar māsas uzņēmumiem, kuri ietilpst vienā tiešo investīciju grupā.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Parāda vērtspapīri (īstermiņa un ilgtermiņa)

Vērtspapīri, kas apliecina emitenta saistības pret šo vērtspapīru turētāju un tā apņemšanos veikt vienu vai vairākus maksājumus vērtspapīru turētājam noteiktā datumā vai datumos (piemēram, obligācijas, parādzīmes). Šiem vērtspapīriem parasti ir noteikta procentu likme (kupons), vai arī tie tiek pārdoti ar diskontu par summu, kas tiks atmaksāta noteiktajā dzēšanas termiņā.
Īstermiņa parāda vērtspapīri ir parāda vērtspapīri, kuriem emisijas brīdī noteiktais dzēšanas termiņš ir līdz 1 gadam (ieskaitot).
Ilgtermiņa parāda vērtspapīri ir parāda vērtspapīri, kuriem emisijas brīdī noteiktais dzēšanas termiņš ir ilgāks par 1 gadu.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.

Pārējā pasaule

Skatīt Nerezidenti

Pārējie kredīti

Kredīti, kas nav izsniegti patēriņam vai mājokļa iegādei, piemēram, kredīti komercdarbībai, izglītībai.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Centrālās bankas 2021. gada 22. janvāra Regulai (ES)2021/379 par kredītiestāžu un monetāro finanšu iestāžu sektora bilances posteņiem (pārstrādāta redakcija) (ECB/2021/2).

Pārvedami noguldījumi

Tādi noguldījumi uz nakti, kuri pēc pieprasījuma tieši pārvedami maksājumu veikšanai, izmantojot maksāšanas līdzekļus (piemēram, kredīta pārvedumu vai tiešo debetu), iespējams, izmantojot arī karti, elektronisko naudu un čekus, bez nozīmīgas soda naudas vai ierobežojumiem. Noguldījumus, ko var izmantot skaidrās naudas izņemšanai, un noguldījumus, no kuriem līdzekļus var izņemt vai pārvest, izmantojot tikai tā paša klienta citu kontu, neiekļauj pārvedamo noguldījumu kategorijā.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.

Pašu kapitāls

Finanšu aktīvs, kas ir prasība pret sabiedrības atlikušo vērtību pēc visu kreditoru prasību izpildes. Tas ietver biržas sarakstā iekļautās akcijas, biržas sarakstā neiekļautās akcijas un citu pašu kapitālu.
Finanšu kontu un ārvalstu tiešo investīciju kontekstā iekļauti arī pārrobežu ieguldījumi nekustamajā īpašumā.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā un Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Patēriņa kredīti

Kredīti, kas izsniegti mājsaimniecībām un mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām tādu patēriņa preču (piemēram, sadzīves tehnikas un automobiļu) iegādei un pakalpojumu (piemēram, medicīniskās aprūpes un ceļojumu) samaksai, kuru nolūks nav saistīts ar peļņas gūšanu. Patēriņa kredīti ir arī aizdevumi, kuri izsniegti saskaņā ar norēķinu konta lietošanas līguma noteikumiem.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Centrālās bankas 2021. gada 22. janvāra Regulai (ES) 2021/379 par kredītiestāžu un monetāro finanšu iestāžu sektora bilances posteņiem (pārstrādāta redakcija) (ECB/2021/2).

Pensiju fondi

Finanšu sabiedrības, kas veic fonda dalībnieku sociālā riska apdrošināšanu, uzkrājot un ieguldot dalībnieku pašu veiktās un viņu labā brīvprātīgi veiktās naudas līdzekļu iemaksas, lai nodrošinātu šiem dalībniekiem vecuma vai darbnespējas papildpensijas kapitālu. Latvijā šajā sektorā ietver privāto pensiju fondu privātos pensiju plānus un valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānus.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.

Pensiju tiesības, pensiju fondu prasības pret pensiju pārvaldītājiem, tiesības uz nepensiju pabalstiem

Finanšu prasības, ko tur pensiju fondi pret pensiju pārvaldītājiem un pašreizējie darba ņēmēji un kādreizējie darba ņēmēji vai nu pret saviem darba devējiem, apdrošinātāju vai shēmu, ko darba devējs izvēlējies pensiju maksāšanai atalgojuma nolīguma ietvaros starp darba devēju un darba ņēmēju.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.  gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā un Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji

Finanšu sabiedrības, kuras nenodarbojas ar finanšu starpniecību un nesniedz finanšu palīgpakalpojumus un kuru aktīvu vai pasīvu lielākā daļa nav iesaistīta darījumos atklātā tirgū. Šis sektors ietver arī kontrolakciju sabiedrības, kurām pieder meitas sabiedrību grupas pašu kapitāla daļa, kas nodrošina kontroli, un kuru galvenā darbība ir grupas īpašumtiesību īstenošana, un tās nesniedz citus pakalpojumus sabiedrībām, kurās šai kontrolakciju sabiedrībai pieder pašu kapitāls, t.i., tās neadministrē vai nepārvalda citas vienības.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.

Portfeļieguldījumi

Ieguldījumi biržas sarakstā iekļautās akcijās, biržas sarakstā neiekļautās akcijās un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās un parāda vērtspapīros.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Preces

Vispārējās nozīmes preces, preču neto eksports tirdzniecības starpniecības darījumos un nemonetārais zelts.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Preču neto eksports tirdzniecības starpniecības darījumos

Preču pirkšana ar sekojošu to pašu preču tālākpārdošanu, precēm nenokļūstot pircēja valstī. Preču neto eksports tirdzniecības starpniecības darījumos ir tirdzniecības starpniecībai nopirkto un pārdoto preču starpība.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Ražošanas pakalpojumi

Citiem piederošu preču apstrāde, montāža, marķēšana, saiņošana u.tml. Iekļauti tikai tie pakalpojumi, pēc kuru izpildes ievestās preces tiek izvestas uz to pašu valsti, no kuras ievestas apstrādei; norādīta tikai sniegtā pakalpojuma vērtība.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Reinvestētā peļņa

Uzņēmuma peļņas vai zaudējumu daļa, kas atbilstoši līdzdalības daļai pieder tiešajam investoram un kas paliek tiešo investīciju uzņēmuma rīcībā.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Remonta pakalpojumi

Kuģu, lidmašīnu un citu pamatlīdzekļu remontdarbu izmaksas, kas palielina pamatlīdzekļu vērtību.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Repo darījumi

Vērtspapīru pārdošana par noteiktu cenu ar nosacījumu atpirkt tos pašus vai līdzīgus vērtspapīrus par noteiktu cenu darījuma termiņa beigās.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Centrālās bankas 2021. gada 22. janvāra Regulai (ES) 2021/379 par kredītiestāžu un monetāro finanšu iestāžu sektora bilances posteņiem (pārstrādāta redakcija) (ECB/2021/2).

Reversie repo darījumi

Vērtspapīru pirkšana par noteiktu cenu ar nosacījumu atpārdot tos pašus vai līdzīgus vērtspapīrus par noteiktu cenu darījuma termiņa beigās.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Centrālās bankas 2021. gada 22. janvāra Regulai (ES) 2021/379 par kredītiestāžu un monetāro finanšu iestāžu sektora bilances posteņiem (pārstrādāta redakcija) (ECB/2021/2).

Rezerves aktīvi

Tādi ārējie aktīvi ārvalstu valūtā, kurus kontrolē monetārās iestādes un kuri tām viegli pieejami (monetārais zelts, Speciālās aizņēmuma tiesības, rezerves pozīcija SVF, citi rezerves aktīvi).
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Rezerves pozīcija SVF

"Rezerves kvota", t.i., ārvalstu valūtas (t.sk. SDR) summas, ko SVF dalībvalsts var īsā laikā saņemt no SVF, un jebkādi SVF parādi saskaņā ar Vispārējo resursu konta kredīta līgumu, kas brīvi pieejami SVF dalībvalstij.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Rezidenti

Visas institucionālās vienības, t.sk. ārvalstu, kas reģistrētas un darbojas Latvijā, un fiziskās personas, kuru mājsaimniecības atrodas Latvijā un kuras neizbrauc ārpus Latvijas uz laiku, kas pārsniedz 1 gadu (izņēmums – studenti), kā arī Latvijas diplomātiskās, konsulārās un citas pārstāvniecības ārvalstīs. Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.

Sākotnējie ienākumi

Peļņa, kas uzkrājas par ieguldījumiem ražošanas procesā vai par finanšu aktīvu nodrošināšanu, vai par dabas resursu iznomāšanu. Tā ietver atlīdzību nodarbinātajiem, ieguldījumu ienākumus un citus sākotnējos ienākumus.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Speciālās aizņēmuma tiesības

Ārējo starptautisko rezervju aktīvu sastāvdaļa, ko izveidojis Starptautiskais Valūtas fonds un ko piešķir tā dalībniekiem, lai papildinātu esošos rezerves aktīvus. Speciālās aizņēmuma tiesības glabā centrālā banka vai centrālā valdība, un tās ir pakļautas šo iestāžu efektīvai kontrolei.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.  gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā un Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Starptautiskās organizācijas

Institucionālās vienības, kas nav reģistrētas kā vienas valsts rezidenti, piemēram, Pasaules Banka, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Eiropas Investīciju banka, Eiropas Komisija, Starptautisko norēķinu banka, Starptautiskais Valūtas fonds.
Jēdziena skaidrojums un starptautisko organizāciju kodi atbilst Eurostat maksājumu bilances "Vademecum".

Starptautisko investīciju bilance

Starptautisko investīciju bilance ir statistikas pārskats, kas atspoguļo finanšu aktīvu un finanšu pasīvu starp Latvijas rezidentiem un pārējo valstu rezidentiem atlikumu vērtību un sastāvu noteiktā datumā, kā arī šo atlikumu vērtības pārmaiņas attiecīgajā laika periodā. Atlikumu vērtības pārmaiņas var notikt darījumu rezultātā (maksājumu bilances finanšu konta dati), valūtas kursu svārstību dēļ, cenu pārmaiņu rezultātā vai citu pārmaiņu (galvenokārt dažādu veidu pārklasifikācijas informācijas sniedzēja uzskaites sistēmā, kā arī parāda kapitalizācija u.c. darbību) rezultātā. Starptautisko investīciju bilance ietver tiešās investīcijas, portfeļieguldījumus, atvasinātos finanšu instrumentus, citus ieguldījumus un rezerves aktīvus.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Telesakaru pakalpojumi

Skaņas, attēlu vai citas informācijas pārraide, izmantojot tālruni, radio un televīzijas kabeļu apraidi un virszemes apraidi, satelītsakarus, elektronisko pastu u.c., komerciālo tīklu pakalpojumi, telekonferenču organizēšanas un atbalsta pakalpojumi, mobilie telekomunikāciju pakalpojumi, interneta infrastruktūras nodrošināšanas pakalpojumi un tiešsaistes piekļuves pakalpojumi, t.sk. interneta piekļuves nodrošināšanas pakalpojumi.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Tiešās investīcijas

Investīcijas, ko investors (tiešais investors) tiešā vai netiešā (izmantojot meitas sabiedrības vai asociētos uzņēmumus) veidā veic, lai iegūtu būtisku līdzdalību (īpašumtiesības, kas atbilst vismaz 10% no parastajām akcijām vai balsstiesībām) kādā uzņēmumā (tiešo investīciju uzņēmumā). Tās ietver investīcijas pašu kapitāla un parāda instrumentu veidā.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas "Ārvalstu tiešo investīciju definīcijas kritēriju" 4. izdevumam.

Tiesības, kas izriet no dzīvības apdrošināšanas līgumiem un anuitātēm

Dzīvības apdrošināšanas polišu turētāju un anuitāšu saņēmēju finanšu atlīdzības prasības pret sabiedrību, kas piedāvā dzīvības apdrošināšanu.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.  gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā un Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Tirdzniecības kredīti un avansi

Finanšu prasības, ko rada preču un pakalpojumu piegādātāju tieši izsniegti kredīti saviem klientiem un avansi par darbu, kas tiek veikts vai ko vēl tikai veiks, kā klientu priekšsamaksu par vēl nepiegādātām precēm un pakalpojumiem. Tirdzniecības kredīti un avansi rodas, kad maksājumu par precēm vai pakalpojumiem neveic tajā pašā laikā, kad mainās īpašumtiesības uz precēm vai sniedz pakalpojumu.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.  gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā un Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Transporta pakalpojumi

Pasažieru pārvadājumi, kravu pārvadājumi, transportlīdzekļu noma (kopā ar apkalpi), pasta un kurjeru pakalpojumi un citi atbalsta pakalpojumi un transporta papildpakalpojumi.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Uzkrājumi standarta garantiju prasījumiem

Standarta garantiju turētāju finanšu prasības pret institucionālām vienībām, kas sniedz šādas garantijas.
Uzkrājumi standarta garantiju prasījumiem ir iepriekš samaksātas neto nodevas un rezerves, lai izpildītu nenokārtotās prasības saskaņā ar standarta garantijām. Līdzīgi kā rezerves iepriekš samaksātām apdrošināšanas prēmijām un rezervēm, arī rezervēs prasībām saskaņā ar standarta garantijām ietver nenopelnītās nodevas (prēmijas) un prasības, kas vēl nav nokārtotas.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.  gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā un Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Valdība

Valsts institucionālās vienības, kuras bez maksas vai par cenām, kas nav ekonomiski nozīmīgas, ražo preces vai sniedz pakalpojumus, kas paredzēti individuālajam vai kolektīvajam patēriņam, un kuras galvenokārt tiek finansētas no tautsaimniecības dalībnieku obligātajiem maksājumiem (nodokļiem un nodevām), kā arī institucionālās vienības, kuras iesaistītas nacionālā ienākuma vai nacionālās bagātības pārdalē. Latvijā valdība ietver centrālo valdību, vietējo valdību un sociālās nodrošināšanas fondus. Institucionālo vienību sarakstu saskaņā ar Eiropas Kontu sistēmas prasībām sagatavo Centrālā statistikas pārvalde.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.

Vietējā valdība

Valsts vietējās pārvaldes institucionālās vienības, kuru kompetence attiecas tikai uz vietējo ekonomisko teritoriju. Latvijas valdības institucionālo vienību sarakstu pēc Eiropas Kontu sistēmas 2010 prasībām sagatavo Centrālā statistikas pārvalde.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.

Vispārējās nozīmes preces

Preces, attiecībā uz kurām notiek ekonomisko īpašumtiesību pāreja (preču eksports (izvedums) un preču imports (ievedums)) un kuras nav iekļautas citās specifiskās kategorijās.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Informācija statistikas lietotājiem

Informācija, kas palīdz labāk izprast statistiskos datus, kā arī, iepazīstoties ar statistikas programmām, uzzināt par Latvijas Bankas plānotajiem darbiem statistikas jomā un sagatavoto statistikas klāstu.

Uzzināt vairāk