Publicēts: 28.12.2010. Aktualizēts: 09.07.2024.

Likuma "Par Latvijas Banku" 12. pants nosaka, ka Latvijas Banka savu uzdevumu veikšanai drīkst atvērt kontus Latvijas valdībai, kredītiestādēm, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībniekiem un citiem finanšu tirgus dalībniekiem.

 

Lai atvērtu norēķinu kontu norēķiniem eiro Latvijas Bankā, kredītiestāde un krājaizdevu sabiedrība iesniedz:

 • Latvijas Bankai adresētu pieteikumu par norēķinu konta atvēršanu, kurā norādīts norēķinu konta atvēršanas mērķis un izvēlētais informācijas apmaiņas veids (brīvā formā);
 • dokumentu, kas apliecina personas, kurai kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības vārdā ir tiesības atvērt norēķinu kontu un parakstīt maksājuma rīkojumus, pilnvaras;
 • notariāli vai kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības apliecinātu pilnvarotās personas paraksta paraugu;
 • pilnvarotās personas kontaktinformāciju;
 • to pilnvaroto personu sarakstu, kurām ir tiesības iesniegt un saņemt Latvijas Bankā kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības maksājuma rīkojumus, kā arī citu ar norēķiniem saistītu informāciju

Par Latvijas Bankas klientu norēķinu kontu apkalpošanas noteikumiem

Latvijas Bankas maksājumu apstrādes funkcionālais apraksts

SWIFT prasībām atbilstošo ziņojumu formas

Tālrunis jautājumiem un konsultācijām: 67022352.

Lai atvērtu norēķinu kontu norēķiniem eiro Latvijas Bankā, starptautiskā organizācija, Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībnieks vai cits finanšu tirgus dalībnieks iesniedz:

 • Latvijas Bankai adresētu pieteikumu par norēķinu konta atvēršanu, kurā norādīts norēķinu konta atvēršanas mērķis;
 • notariāli vai iestādes apliecinātus to pilnvaroto personu paraksta paraugus, kurām ir tiesības atvērt norēķinu kontu un parakstīt maksājuma rīkojumus;
 • pilnvarotās personas kontaktinformāciju;
 • reģistrācijas dokumentu vai darbību apliecinošu dokumentu, kā arī dokumentu, kas apliecina pilnvaroto personu pārstāvības tiesības, vai minēto dokumentu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātas kopijas.

Tālrunis jautājumiem un konsultācijām: 67022352.

Lai atvērtu pagaidu kontu Latvijas Bankā, kredītiestādes dibinātājs iesniedz:

 • Latvijas Bankai adresētu iesniegumu par pagaidu konta atvēršanu (brīvā formā);
 • paziņojumu, ka gadījumā, ja jaundibināmajai kredītiestādei netiek izsniegta licence kredītiestādes darbībai, Latvijas Bankai ir tiesības slēgt jaundibināmās kredītiestādes pagaidu kontu un tajā iemaksātos līdzekļus, saņemot jaundibināmās kredītiestādes maksājuma rīkojumu, pārskaitīt atpakaļ maksātājam uz to pašu kontu, no kura naudas līdzekļi ieskaitīti pagaidu kontā;
 • to jaundibināmās kredītiestādes pilnvaroto personu notariāli apliecinātus paraksta paraugus, kurām ir tiesības atvērt pagaidu kontu un parakstīt maksājuma rīkojumus, kā arī pilnvaroto personu kontaktinformāciju;
 • kredītiestādes dibināšanas līgumu vai tā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu kopiju.

Tālrunis jautājumiem un konsultācijām: 67022352.


Uzraudzība