Publicēts: 13.02.2024.

Uzraudzības galvenās funkcijas

Latvijas Banka ir atvasināta publiska persona. Atbilstoši Latvijas Bankas likumam tā veic finanšu tirgus un tā dalībnieku, tostarp Valūtu tirdzniecības sabiedrību, darbības regulēšanu un uzraudzību.

Izdot normatīvos aktus un pieņemt lēmumus par finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību regulējošām prasībām un šo darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību.

Regulēt finanšu un kapitāla tirgu un tā dalībnieku darbību, kontrolējot normatīvo aktu un normatīvo noteikumu un Latvijas Bankas lēmumu izpildi.

Noteikt kvalifikācijas un atbilstības prasības finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem un to amatpersonām.

Noteikt finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku licencēšanas un reģistrēšanas kārtību.

Apkopot un analizēt ar finanšu un kapitāla tirgu saistīto informāciju un publicēt to.

Nodrošināt Noguldījumu garantiju fonda un Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļu uzkrāšanu, pārvaldīšanu un atlīdzību izmaksu no šiem fondiem saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu un Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu.

Nodrošināt kompensāciju izmaksu ieguldītājiem saskaņā ar Ieguldītāju aizsardzības likumu.

Analizēt finanšu un kapitāla tirgu regulējošos normatīvos aktus, sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai un to saskaņošanai ar Eiropas Kopienas normatīvajiem aktiem.

Sistemātiski pētīt, analizēt un prognozēt finanšu un kapitāla tirgus attīstību.

Sadarboties ar ārvalstu finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības institūcijām un piedalīties starptautisko finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības institūciju organizāciju darbā.

Kontrolēt, lai finanšu un kapitāla tirgu regulējošos normatīvajos aktos regulēto darbību veic tikai šajos normatīvajos aktos minētās personas.

Valūtu tirdzniecības sabiedrību darbību nosaka Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums, saskaņā ar šo likumu izdotie normatīvie noteikumi, citi likumi un normatīvie akti, kas regulē komercdarbību, kā arī Eiropas Komisijas tieši piemērojamie normatīvie akti.

Valūtu tirdzniecības sabiedrību darbības jomu regulējošie tiesību akti

Uzraudzības procesā izmantotie rīki

Uz nākotni vērsts un uz risku ietekmes novērtēšanu balstīts uzraudzības process notiek, izmantojot dažādas uzraudzības pieejas, lai nodrošinātu nepārtrauktu un visaptverošu valūtu tirdzniecības sabiedrību darbības uzraudzību Latvijas Bankā.

Neklātienē tiek veikta valūtu tirdzniecības sabiedrību darbību raksturojošo rādītāju analīze, pievēršot uzmanību finanšu rādītāju kvalitatīvajām un kvantitatīvajām izmaiņām un regulējošo prasību izpildei ar mērķi identificēt un novērtēt katras valūtu tirdzniecības sabiedrības darbībai piemītošos būtiskos riskus visās tās darbības jomās.

Tiek veiktas neklātienes un klātienes pārbaudes, kurās tiek analizēti valūtu tirdzniecības sabiedrību darbību raksturojošie rādītāji un darbības aspekti. Īpaša uzmanība tiek pievērsta tiem valūtu tirdzniecības sabiedrību darbības rādītājiem un regulējošo prasību izpildes aspektiem, kuru kvalitatīvās un kvantitatīvās izmaiņas varētu radīt jaunus darbības riskus vai padziļināt pastāvošo risku ietekmi uz valūtu tirdzniecības sabiedrību un finanšu tirgus darbību kopumā.

Tiek iniciēti un veikti uzraudzības pasākumi, kas vērsti uz risku novērtēšanas procesā vai pārbaužu rezultātā atklāto darbības vai prasību izpildes nepilnību vai konstatēto trūkumu un neatbilstību novēršanu ar mērķi savlaicīgi mazināt to negatīvo ietekmi uz valūtu tirdzniecības sabiedrību darbību un tirgu kopumā un veicināt valūtu tirdzniecības sabiedrību darbības stabilitāti un atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Individuālās pārbaudes, kas tiek veiktas ar mērķi novērtēt konkrētas valūtu tirdzniecības sabiedrības darbību noteiktā jomā vai atsevišķos jautājumos.

Horizontālās pārbaudes, kas tiek veiktas ar mērķi novērtēt visa uzraugāmā tirgus sektora darbību noteiktā jomā vai atsevišķos jautājumos.

Tematiskās pārbaudes, kas tiek veiktas ar mērķi novērtēt viena vai vairāku valūtu tirdzniecības sabiedrību darbību atbilstoši noteiktiem kritērijiem, jomai, tematam vai atsevišķam jautājumam.

Ārkārtas pārbaudes, kas tiek veiktas bez iepriekšējas valūtu tirdzniecības sabiedrību brīdināšanas.

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, izpildītu noteiktos uzdevumus un veicinātu valūtu tirdzniecības sabiedrību attīstību, Latvijas Banka īsteno uz komunikāciju vērstu sadarbību ar tirgus dalībniekiem, kā arī nodrošina sadarbību ar citām nacionālajām un starptautiskajām institūcijām.

Uzraudzības mērķi un uzdevumi

Latvijas Banka saskaņā ar Latvijas Bankas likumu un atbilstoši labākajai starptautiskajai tirgus dalībnieku uzraudzības praksei un pamatprincipiem regulē un pārrauga finanšu un kapitāla tirgu, lai veicinātu apdrošināto personu interešu aizsardzību, finanšu tirgus ilgtspējīgu attīstību un stabilitāti, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu. 

Latvijas Banka veic uz nākotni vērstu un uz risku ietekmes novērtēšanu balstītu tirgus dalībnieku darbības uzraudzību, savlaicīgi piemērojot uzraudzības pasākumus un ievērojot proporcionalitātes principu.  

Uzraudzības pasākumu mērķis ir nodrošināt valūtu tirdzniecības sabiedrību darbības stabilitāti un savlaicīgu risku, to iespējamās ietekmes un cēloņu konstatēšanu, lai mazinātu vai novērstu valūtu tirdzniecības sabiedrību riskus un to ietekmi uz valūtu tirdzniecības sabiedrības darbību un finanšu un kapitāla tirgu kopumā, prioritāri vēršot darbības pret riskiem ar augstu iestāšanās varbūtību un būtiskāko negatīvo ietekmi, kā arī ņemot vērā valūtu tirdzniecības sabiedrības darbības veidu un ietekmi finanšu tirgū, tās struktūru un sniegtā pakalpojuma sarežģītību, tādējādi nodrošinot proporcionalitātes principa ievērošanu.

Valūtu tirdzniecības tirgus uzraudzības prioritātes izriet no Latvijas Bankas noteiktajām finanšu tirgus uzraudzības prioritātēm:

  • Valūtu tirdzniecības sabiedrību klātienes un neklātienes pārbaužu veikšana saskaņā ar apstiprināto uzraudzības pasākumu plānu;
  • Valūtu tirdzniecības sabiedrību klātienes un neklātienes uzraudzības procesa pilnveidošana, papildinot klātienes un neklātienes uzraudzības metodoloģisko ietvaru atbilstoši izmaiņām saistošajos normatīvajos aktos.

Finanšu tirgus uzraudzības prioritātes

Risku novērtēšanas process

Ar risku novērtēšanas procesa palīdzību tiek identificēti, analizēti un novērtēti valūtu tirdzniecības sabiedrību darbībai piemītošie riski. Tiek novērtētas valūtu tirdzniecības sabiedrību lietotās metodes šo risku pārvaldībai, to kvalitāte, pietiekamība un atbilstība valūtu tirdzniecības sabiedrību darbības raksturam, apjomam un sarežģītībai.

Risku novērtēšanas procesā Latvijas Banka izmanto:

Šīs pārraudzības mērķis ir savlaicīgi identificēt situācijas vai tendences, kas varētu apdraudēt valūtu tirdzniecības sabiedrību darbības stabilitāti. Šā procesa ietvaros tiek veikta dažādu rādītāju noviržu un to savstarpējās sakarības un atkarības padziļināta analīze, lai nepieciešamības gadījumā varētu noteikt papildu uzraudzības un administratīvos pasākumus.


Valūtu tirdzniecības sabiedrību uzraudzība

Uzraudzības process valūtu tirdzniecības sabiedrībām.

Uzzināt vairāk