Publicēts: 20.10.2010 Aktualizēts: 27.09.2021

Datu publicēšanas kalendārā norādītie datumi plānoti saskaņā ar kalendāra sagatavošanas brīdī pieejamo informāciju. Paredzamais datu publicēšanas laiks – no plkst. 11.30 līdz plkst. 12.00.
Neparedzētu apstākļu gadījumā iespējamas novirzes no plānotajiem datumiem un laikiem.

2021. gada datu publicēšanas kalendārs

Datu kategorija / mēnesis 09.2021. 10.2021. 11.2021. 12.2021. 01.2022.
MFI bilances un monetārā statistika 27.
(08.2021.)
27.
(09.2021.)
26.
(10.2021.)
29.
(11.2021.)
28.
(12.2021.)
Ārvalstu valūtu darījumi 27.
(08.2021.)
27.
(09.2021.)
26.
(10.2021.)
29.
(11.2021.)
28.
(12.2021.)
Maksājumu bilance (mēneša) 13.
(07.2021.)
14.
(08.2021.)
12.
(09.2021.)
14.
(10.2021.)
13.
(11.2021.)
Maksājumu bilance (ceturkšņa) 03.
(2021. g.
2. cet.)
    03.
(2021. g.
3. cet.)
 
Starptautisko investīciju bilance 03.
(2021. g.
2. cet.)
    03.
(2021. g.
3. cet.)
 
Ārējais parāds 03.
(2021. g.
2. cet.)
    04.
(2021. g.
3. cet.)
 
Tiešās investīcijas 03.
(2021. g.
2. cet.)
    04.
(2021. g.
3. cet.)
 
Starptautisko rezervju matrica (centrālā banka/valdība) 07./21.(08.2021.) 07./21.(09.2021.) 05./17.(10.2021.) 07./21.(11.2021.) 07./21.(12.2021.)
Maksājumu sistēmu statistika          
Latvijas Bankas starpbanku maksājumu sistēmu statistika 06.
(08.2021.)
05.
(09.2021.)
05.
(10.2021.)
06.
(11.2021.)
06.
(12.2021.)
Latvijas maksājumu statistika (pusgada)          
Kredītu reģistra mēneša statistika 07.
(07.2021.)
06.
(08.2021.)
05.
(09.2021.)
07.
(10.2021.)
07.
(11.2021.)
Kredītu reģistra ceturkšņa statistika     12.
(2021. g.
3. cet.)
   
Procentu likmju statistika1          
Vidējās svērtās procentu likmes MFI darījumos 01.
(07.2021.)
01.
(08.2021.)
02.
(09.2021.)
02.
(10.2021.)
04.
(11.2021.)
Kredītu procentu likmes iekšzemes starpbanku tirgū 27.
(08.2021.)
27.
(09.2021.)
26.
(10.2021.)
29.
(11.2021.)
06.
(12.2021.)
Finanšu konti  27.
(2021. g.
2. cet.)
25.
(Pilna laikrinda)*
  27.
(2021. g.
3. cet.)
 
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu statistika 17.
(07.2021.)
19.
(08.2021.)
17.
(09.2021.)
20.
(10.2021.)
20.
(11.2021.)
Citu finanšu starpnieku, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus, statistika   01.
(2021. g.
2. cet.)
    04.
(2021. g.
3. cet.)
SDIS dati          
Reālais sektors2          
Finanšu sektors3
         
Banku sistēmas monetārie rādītāji 27.
(08.2021.)
27.
(09.2021.)
26.
(10.2021.)
29.
(11.2021.)
28.
(12.2021.)
Latvijas Bankas monetārie rādītāji 14.
(08.2021.)
14.
(09.2021.)
12.
(10.2021.)
14.
(11.2021.)
14.
(12.2021.)
Ārējais sektors4          

 

 

 
Dati par starpbanku tirgus procentu likmēm tiek publiskoti 4. darbdienā pēc 7., 15., 24. datuma un mēneša pēdējās dienas. Dati par iekšzemes nefinanšu sabiedrībām un privātpersonām izsniegto kredītu un no tiem piesaistīto noguldījumu procentu likmēm tiek publiskoti ne vēlāk kā līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša beigām. Iekšzemes nefinanšu sabiedrībām eiro izsniegto kredītu gada vidējā svērtā procentu likme tiek publiskota līdz pārskata gadam sekojošā gada janvāra beigām.
Datu kategorijas "Institucionālo sektoru bilances" publicēšanas datumi atbilst kalendārā iekļautās datu kategorijas "Finanšu konti" datu publicēšanas datumiem.
Datu kategorijas "Procentu likmes" publicēšanas datumi atbilst datu kategorijas "Galvenās procentu likmes" datu publicēšanas datumiem. Datu kategorijas "Parāda vērtspapīri" un "Citu finanšu sabiedrību pārskats" publicēšanas datumi atbilst kalendārā iekļautās datu kategorijas "Finanšu konti" datu publicēšanas datumiem.
Datu kategorijas "Maksājumu bilance" (ceturkšņa), "Starptautisko investīciju bilance" un "Ārējais parāds" publicēšanas datumi atbilst kalendārā iekļauto tāda paša nosaukuma datu kategoriju datu publicēšanas datumiem. Datu kategorijas "Rezerves aktīvi" publicēšanas datumi atbilst kalendārā iekļautās datu kategorijas "Starptautisko rezervju matrica (centrālā banka/valdība)" datu publicēšanas pirmajiem datumiem. Datu kategorijas "Starptautisko rezervju matrica" publicēšanas datumi atbilst kalendārā iekļautās datu kategorijas "Starptautisko rezervju matrica (Centrālā banka/Valdība)" datu publicēšanas otrajiem datumiem. Datu kategorijas "Valūtu kursi" dati (eiro atsauces kursi) tiek publicēti Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē ap plkst. 17.00 un pārpublicēti Latvijas Bankas interneta vietnē. Eiro atsauces kursi tiek publicēti atbilstoši kalendāram, saskaņā ar kuru darbojas Eiropas Vienotā automatizētā reālā laika bruto norēķinu sistēma TARGET2, t.i., katru dienu, izņemot sestdienas un svētdienas, kā arī šādas svētku dienas: Jaungada diena (1. janvāris), Lielā Piektdiena, Pirmās Lieldienas, Darba svētki (1. maijs), Ziemassvētki (25. un 26. decembris).
* Gada finanšu konti un precizēta ceturkšņa finanšu kontu pilna datu laikrinda.