en
Aktualizēts: 03.10.2019

Datu publicēšanas kalendārā norādītie datumi plānoti saskaņā ar kalendāra sagatavošanas brīdī pieejamo informāciju. Paredzamais datu publicēšanas laiks – no plkst. 11.30 līdz plkst. 12.00.
Neparedzētu apstākļu gadījumā iespējamas novirzes no plānotajiem datumiem un laikiem.

2019. gada datu publicēšanas kalendārs

Datu kategorija / mēnesis  10.2019. 11.2019. 12.2019. 01.2020. 02.2020.
MFI bilances un monetārā statistika1 28.
(09.2019.)
28.
(10.2019.)
  03.
(11.2019.)
29.
(12.2019.)
27.
(01.2020.)
Maksājumu bilance (mēneša) 11. (08.2019.) 11. (09.2019.) 13. (10.2019.) 17.
(11.2019.)
14.
(12.2019.)
Maksājumu bilance (ceturkšņa)     04.
(2019. g.
3. cet.)
   
Starptautisko investīciju bilance     04.
(2019. g.
3. cet.)
   
Ārējais parāds     04.
(2019. g.
3. cet.)
   
Tiešās investīcijas     04.
(2019. g.
3. cet.)
   
Starptautisko rezervju matrica (centrālā banka/valdība) 07./21.
(09.2019.)
07./21.
(10.2019.)
06./20.(11.2019.) 07./21.
(12.2019.)
07./21.
(01.2020.)
Maksājumu sistēmu statistika          
Latvijas Bankas starpbanku maksājumu sistēmu statistika 04.
(09.2019.)
06.
(10.2019.)
05.
(11.2019.)
06.
(12.2019.)
05.
(01.2020.)
Latvijas maksājumu statistika (pusgada)         25.
(2019. g.
2. pusg.)
Procentu likmju statistika          
Galvenās procentu likmes2          
Vidējās svērtās procentu likmes MFI darījumos3 01.
(08.2019.)
30.
(09.2019.)
  03.(10.2019.) 06.
(12.2019.)
04.
(01.2020.)
Kredītu procentu likmes iekšzemes starpbanku tirgū 28.
(09.2019.)
28.
(10.2019.)
  03.
(11.2019.)
29.
(12.2019.)
27.
(01.2020.)
Finanšu konti      23.
(2019. g.
3. cet.)
   
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu statistika4 25.
(08.2019.)
25.
(09.2019.)
27.
(10.2019.)
24.
(11.2019.)
25.
(12.2019.)
Citu finanšu starpnieku, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus, statistika5 03.
(2019. g.
2. cet.)
    03.
(2019. g.
3. cet.)
 
SDIS dati          
Reālais sektors6          
Finanšu sektors7
         
Banku sistēmas monetārie rādītāji 28.
(09.2019.)
28.
(10.2019.)
  03.
(11.2019.)
29.
(12.2019.)
27.
(01.2020.)
Latvijas Bankas monetārie rādītāji 14.
(09.2019.)
14.
(10.2019.)
13.
(11.2019.)
14.
(12.2019.)
14.
(01.2020.)
Ārējais sektors8          

 

1 Šīs kategorijas dati tiek publiskoti līdz katra mēneša 20. darbadienai. Visus datus, izņemot 1. un 17. punktā ietverto tabulu datus, atjauno reizi mēnesī. 1. un 17. punktā minēto tabulu datus atjauno reizi ceturksnī.
2 Dati par starpbanku tirgus procentu likmēm tiek publiskoti 4. darbdienā pēc 7., 15., 24. datuma un mēneša pēdējās dienas. Dati par iekšzemes nefinanšu sabiedrībām un privātpersonām izsniegto kredītu un no tiem piesaistīto noguldījumu procentu likmēm tiek publiskoti ne vēlāk kā līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša beigām. Iekšzemes nefinanšu sabiedrībām eiro izsniegto kredītu gada vidējā svērtā procentu likme tiek publiskota līdz pārskata gadam sekojošā gada janvāra beigām.
3 Dati tiek publiskoti līdz 23. darbadienai pēc pārskata mēneša beigām. Latvija, tāpat kā citas eiro zonas valstis, datus publisko tikai pēc tam, kad Eiropas Centrālā banka publicējusi MFI bilances un monetārās statistikas datus savā interneta vietnē.
4 Ieguldījumu fondu dati tiek publiskoti 55. dienā pēc pārskata mēneša beigām.
5 Līzinga sabiedrību bilance tiek publiskota 95. dienā pēc pārskata ceturkšņa beigām.
6 Datu kategorijas "Institucionālo sektoru bilances" publicēšanas datumi atbilst kalendārā iekļautās datu kategorijas "Finanšu konti" datu publicēšanas datumiem.
7 Datu kategorijas "Procentu likmes" publicēšanas datumi atbilst datu kategorijas "Galvenās procentu likmes" datu publicēšanas datumiem. Datu kategorijas "Parāda vērtspapīri" un "Citu finanšu sabiedrību pārskats" publicēšanas datumi atbilst kalendārā iekļautās datu kategorijas "Finanšu konti" datu publicēšanas datumiem.
8 Datu kategorijas "Maksājumu bilance" (ceturkšņa), "Starptautisko investīciju bilance" un "Ārējais parāds" publicēšanas datumi atbilst kalendārā iekļauto tāda paša nosaukuma datu kategoriju datu publicēšanas datumiem. Datu kategorijas "Rezerves aktīvi" publicēšanas datumi atbilst kalendārā iekļautās datu kategorijas "Starptautisko rezervju matrica (centrālā banka/valdība)" datu publicēšanas pirmajiem datumiem. Datu kategorijas "Starptautisko rezervju matrica" publicēšanas datumi atbilst kalendārā iekļautās datu kategorijas "Starptautisko rezervju matrica (Centrālā banka/Valdība)" datu publicēšanas otrajiem datumiem. Datu kategorijas "Valūtu kursi" dati (eiro atsauces kursi) tiek publicēti Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē ap plkst. 17.00 un pārpublicēti Latvijas Bankas interneta vietnē. Eiro atsauces kursi tiek publicēti atbilstoši kalendāram, saskaņā ar kuru darbojas Eiropas Vienotā automatizētā reālā laika bruto norēķinu sistēma TARGET2, t.i., katru dienu, izņemot sestdienas un svētdienas, kā arī šādas svētku dienas: Jaungada diena (1. janvāris), Lielā Piektdiena, Pirmās Lieldienas, Darba svētki (1. maijs), Ziemassvētki (25. un 26. decembris).