Kredītu reģistra statistikas datu kopsavilkums  (aktualizēts 13.02.2018.)

Kredītu reģistra statistika (PDF formātā)

Kredītu reģistra statistika 2017. gada 4. ceturksnī

Dalībnieki

2017. gada 30. septembrī Kredītu reģistrā bija 104 dalībnieki, t.sk. 16 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu kredītiestāžu filiāles, kas reģistrētas Latvijas Republikā, un akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (tālāk tekstā – kredītiestādes), 34 komercsabiedrības, kuras sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus un kurām ir ciešas attiecības ar kredītiestādēm (tālāk tekstā – saistītās komercsabiedrības), 6 apdrošināšanas sabiedrības, 33 krājaizdevu sabiedrības un deviņi reģistra dalībnieki ar ierobežotu statusu. Statistiskajā pārskatā reģistra dalībnieku un dalībnieku ar ierobežotu statusu (tālāk tekstā – dalībnieki) reģistrā iekļautās ziņas atspoguļotas vienkopus.

Personu skaits

2017. gada 4. ceturkšņa beigās personu skaits nebija būtiski mainījies. Reģistrā 2017. gada 31. decembrī bija ziņas par 721.1 tūkst. personām ar spēkā esošām saistībām, t.sk. 680.9 tūkst. fiziskajām personām rezidentiem, 31.4 tūkst. juridiskajām personām rezidentiem, 5.7 tūkst. fiziskajām personām nerezidentiem un 3.1 tūkst. juridiskajām personām nerezidentiem.

Saistību skaits 

No reģistra izveides līdz 2017. gada 31. decembrim kopumā iekļautas ziņas par 4.59 milj. saistību (kopā spēkā esošās un izbeigtās saistības).

Kredītiestādes bija iekļāvušas ziņas par 2.70 milj. saistībām (58.8%), saistītās komercsabiedrības – par 1.82 milj. saistībām (39.6%), krājaizdevu sabiedrības un apdrošinātāji kopā – par 0.07 milj. saistībām (1.6%).

2017. gada 4. ceturkšņa beigās 1.17 milj. (25.4%) bija spēkā esošas saistības un 3.42 milj. (74.6%) bija izbeigušās saistības. Saistību skaita pārmaiņas saistību statusa veidu dalījumā bija nelielas (sk. 1. tabulu).

No 1.17 milj. spēkā esošo saistību 1.09 milj. saistību bija uzskaitītas dalībnieku bilancē, savukārt 0.08 milj. saistību bija uzskaitītas ārpus bilances. Ārpus bilances tiek uzskaitīti apstiprinātie, bet vēl neizsniegtie kredīti, līdzekļi pārvaldīšanā, kā arī ilgstoši kavētie kredīti.

2017. gada 4. ceturksnī dalībnieki reģistrā iekļāva ziņas par 124 062 jaunām saistībām ar dažādiem to rašanās veidiem (sk. 2. tabulu).

 

Analizējot nerezidentiem izsniegto saistību skaitu valstu dalījumā, lielākais joprojām bija Krievijas, Apvienotās Karalistes un Britu Virdžīnu rezidentu saistību skaits (attiecīgi 20.3%, 10.4% un 6.2%; sk. 1. att.).

Saistību veidi

No reģistrā iekļautajām spēkā esošajām saistībām vislielākais saistību skaita īpatsvars bija patēriņa kredītiem (43.3%) un norēķinu karšu kredītiem (27.9%) (sk. 3. tabulu), bet, raugoties no šo saistību atlikuma apjoma, patēriņa kredīti un norēķinu karšu kredīti veidojaattiecīgi 3.4% un 1.0% no kopējā saistību faktiskā atlikuma kopsummas 2017. gada 4. ceturkšņa beigās (sk. 5. tabulu).

Saistību atlikums

Pēc katra kalendārā ceturkšņa beigām dalībnieki reģistrā iekļauj ziņas par spēkā esošo saistību atlikumu kalendārā ceturkšņa beigās. 2017. gada 4. ceturkšņa beigās reģistrā bija iekļautas ziņas par 1.17 milj. spēkā esošo saistību, kuru kopējais atlikums bija 18.9 mljrd. eiro, t.sk. 1.1 milj. spēkā esošo un dalībnieku bilancē uzskaitīto saistību kopējais atlikums bija 16.9 mljrd. eiro (sk. 2. att.).

Salīdzinājumā ar 2017. gada 3. ceturkšņa beigām 2017. gada 4. ceturkšņa beigās dalībnieku spēkā esošo saistību atlikuma apjoms samazinājās par 324.3 milj. eiro jeb 1.7% (sk. 4. tabulu).

Vislielākais saistību atlikuma samazinājums 2017. gada 4. ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni bija kredītiem nekustamo īpašumu iegādei un pārējiem kredītiem (attiecīgi par 133.9 un 111.9 milj. eiro), savukārt palielinājums – komerckredītiem un patēriņa kredītiem (attiecīgi par 51.8 un 19.4 milj. eiro; sk. 5. tabulu).

No kopējā saistību atlikuma (18.9 mljrd. eiro) 9.4 mljrd. eiro (49.3%) ir juridisko personu rezidentu saistības, 7.1 mljrd. eiro (37.6%) – fizisko personu rezidentu saistības, 2.0 mljrd. eiro (10.8%) – juridisko personu nerezidentu saistības un 0.4 mljrd. eiro (2.3%) – fizisko personu nerezidentu saistības.

Tautsaimniecības nozaru dalījumā lielākais saistību atlikums bija kredītiem juridiskajām personām, kuras darbojas nekustamo īpašumu nozarē (23.9%), vairumtirdzniecībā, izņemot automobiļu un motociklu tirdzniecību (7.2%), un nodarbojas ar finanšu pakalpojumu darbībām, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (4.2%).

2017. gada 4. ceturksnī reģistrā iekļautas ziņas par 63 398 saistībām 0.71 mljrd. eiro apjomā, kuras radušās noslēdzot jaunu aizdevuma līgumu. 71.0% no jauno aizdevumu apjoma (0.50 mljrd. eiro) izsniegušas kredītiestādes, 28.6% (0.20 mljrd. eiro) – saistītās komercsabiedrības un 0.5% (0.003 mljrd. eiro) – krājaizdevu sabiedrības. Saistību apjoma ziņā 70.9% no jaunajām saistībām bija juridisko personu saistības.

Saistību atlikuma valūta

2017. gada 4. ceturkšņa beigās 91.9% (17.3 mljrd. eiro) no kopējā spēkā esošo saistību atlikuma bija eiro, 6.9% (1.3 mljrd. eiro) – ASV dolāros, 0.5% (0.1 mljrd. eiro) – Krievijas rubļos un 0.3% (0.1 mljrd. eiro) – Šveices frankos. Saistību atlikums pārējās valūtās bija 0.3% (0.1 mljrd. eiro).

Saistību pārkāpumi

Reģistrā tiek uzkrātas ziņas par kalendārā ceturkšņa beigās konstatētajiem saistību izpildes pārkāpumiem – pamatsummas un procentu summas maksājumu kavējumiem. No spēkā esošajām saistībām bez kavējumiem bija 74.1% saistību, savukārt 15.4% saistību kavējums pārsniedz 180 dienu.

Dalībnieku veidu griezumā, vērtējot pēc kavēto saistību faktiskā atlikuma 2017. gada 4. ceturkšņa beigās, vislielākais saistību bez maksājumu kavējumiem īpatsvars (89.9%) bija krājaizdevu sabiedrību izsniegtajām saistībām (sk. 6. tabulu).

 

Dalībnieki reģistrā papildus iekļauj ziņas par personas saistību pārkāpumiem, ja persona kavē līgumā noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendāro dienu un kavēto maksājumu summa sasniedz 150 eiro vai šīs naudas summas ekvivalentu ārvalstu valūtā. Ziņas par aktuālu saistību pārkāpumu reģistrā tiek norādītas līdz brīdim, kad persona pilnībā samaksā visus kavētos maksājumus un ir atgriezusies pie līgumā noteiktās saistību izpildes kārtības vai saistības izbeidzas.

No reģistrā iekļauto 721.1 tūkst. personu skaita ar spēkā esošām saistībām aktuāli saistību pārkāpumi atbilstoši minētajiem kritērijiem reģistrēti 144.6 tūkst. personām (20.1% no kopējā personu skaita), t.sk. 137.4 tūkst. fiziskajām personām rezidentiem, 0.7 tūkst. fiziskajām personām nerezidentiem, 6.1 tūkst. juridiskajām personām rezidentiem un 0.4 tūkst. juridiskajām personām nerezidentiem.

Pieprasījumi

2017. gada 4. ceturksnī dalībnieki veikuši 3.48 milj. reģistrā iekļauto ziņu pieprasījumu (sk. 3. att.), t.sk. 94.9% pieprasījumu veikušas kredītiestādes, 5.1% – saistītās komercsabiedrības un 0.1% – krājaizdevu sabiedrības.

Latvijas Bankā reģistrā iekļautās ziņas izsniegtas 1 120 personām, t.sk. Liepājas filiālē – 68 personām (sk. 4. att.). No šiem pieprasījumiem 3 gadījumos reģistrā iekļautās ziņas tika izsniegtas tiesībsargājošajām iestādēm.

Savukārt reģistra fizisko personu elektroniskās apkalpošanas interneta vietnē https://manidati.kreg.lv veikti 266 reģistrā iekļauto ziņu pieprasījumi, t.sk. 15 gadījumos persona pieprasījusi sagatavotās ziņas parakstīt ar drošu elektronisko parakstu.

Personu iesniegumi

2017. gada 4. ceturksnī Latvijas Banka nav saņēmusi personu iesniegumus par Kredītu reģistrā iekļauto ziņu neatbilstību faktiskajam stāvoklim.

Kredītu reģistra statistikas datu kopsavilkums (aktualizēts 13.02.2018.)

Kredītu reģistra statistika (PDF dokumenta formātā)