Kredītu reģistra statistikas datu kopsavilkums  (aktualizēts 29.05.2018.)

Kredītu reģistra statistika (PDF formātā)

Kredītu reģistra statistika 2018. gada 1. ceturksnī

Dalībnieki

2018. gada 31. martā Kredītu reģistrā bija 103 dalībnieki, t.sk. 16 Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestāžu, 5 ārvalstu kredītiestāžu filiāles, kas reģistrētas Latvijas Republikā, un akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (tālāk tekstā – kredītiestādes), 34 komercsabiedrības, kuras sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus un kurām ir ciešas attiecības ar kredītiestādēm (tālāk tekstā – saistītās komercsabiedrības), 5 apdrošināšanas sabiedrības, 33 krājaizdevu sabiedrības un deviņi reģistra dalībnieki ar ierobežotu statusu. Statistiskajā pārskatā reģistra dalībnieku un dalībnieku ar ierobežotu statusu (tālāk tekstā – dalībnieki) reģistrā iekļautās ziņas atspoguļotas vienkopus.

Personu skaits

2018. gada 1. ceturkšņa beigās personu skaits nebija būtiski mainījies. Reģistrā 2018. gada 31. martā bija ziņas par 716.6 tūkst. personām ar spēkā esošām saistībām, t.sk. 678.2 tūkst. fiziskajām personām rezidentiem, 31.0 tūkst. juridiskajām personām rezidentiem, 5.1 tūkst. fiziskajām personām nerezidentiem un 2.3 tūkst. juridiskajām personām nerezidentiem.

Saistību skaits 

No reģistra izveides līdz 2018. gada 31. martam kopumā iekļautas ziņas par 4.65 milj. saistību (kopā spēkā esošās un izbeigtās saistības). 

Kredītiestādes bija iekļāvušas ziņas par 2.72 milj. saistībām (58.6%), saistītās komercsabiedrības – par 1.85 milj. saistībām (39.9%), krājaizdevu sabiedrības un apdrošinātāji kopā – par 0.07 milj. saistībām (1.6%).

2018. gada 1. ceturkšņa beigās 1.16 milj. (25.4%) bija spēkā esošas saistības un 3.48 milj. (74.8%) bija izbeigušās saistības. Saistību skaita pārmaiņas saistību statusa veidu dalījumā bija nelielas (sk. 1. tabulu).

 

 

No 1.16 milj. spēkā esošo saistību 1.09 milj. saistību bija uzskaitītas dalībnieku bilancē, savukārt 0.07 milj. saistību bija uzskaitītas ārpus bilances. Ārpus bilances tiek uzskaitīti apstiprinātie, bet vēl neizsniegtie kredīti, līdzekļi pārvaldīšanā, kā arī ilgstoši kavētie kredīti.

2018. gada 1. ceturksnī dalībnieki reģistrā iekļāva ziņas par 59 260 jaunām saistībām ar dažādiem to rašanās veidiem (sk. 2. tabulu).

 

Analizējot nerezidentiem izsniegto saistību skaitu valstu dalījumā, lielākais bija Krievijas, Apvienotās Karalistes un Ukrainas rezidentu saistību skaits (attiecīgi 21.8%, 7.1% un 4.5%; sk. 1. att.).

Saistību veidi

No reģistrā iekļautajām spēkā esošajām saistībām vislielākais saistību skaita īpatsvars bija patēriņa kredītiem (38.9%) un norēķinu karšu
kredītiem (27.8%) (sk. 3. tabulu), bet, raugoties no šo saistību atlikuma apjoma, patēriņa kredīti un norēķinu karšu kredīti veidoja attiecīgi 3.5% un 1.0% no kopējā saistību faktiskā atlikuma kopsummas 2018. gada 1. ceturkšņa beigās (sk. 5. tabulu).

Saistību atlikums

Pēc katra kalendārā ceturkšņa beigām dalībnieki reģistrā iekļauj ziņas par spēkā esošo saistību atlikumu kalendārā ceturkšņa beigās. 2018. gada 1. ceturkšņa beigās reģistrā bija iekļautas ziņas par 1.16 milj. spēkā esošo saistību, kuru kopējais atlikums bija 18.6 mljrd. eiro, t.sk. 1.1 milj. spēkā esošo un dalībnieku bilancē uzskaitīto saistību kopējais atlikums bija 16.7 mljrd. eiro(sk. 2. att.).

Salīdzinājumā ar 2017. gada 4. ceturkšņa beigām 2018. gada 1. ceturkšņa beigās dalībnieku spēkā esošo saistību atlikuma apjoms samazinājās par 266.0 milj. eiro jeb 1.4% (sk. 4. tabulu).

Vislielākais saistību atlikuma pārmaiņas 2018. gada 1. ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni bija pārējiem kredītiem un komerckredītiem. Pārmaiņas saistītas ar Kredītu reģistra noteikumu izmaiņām, kas turpmāk paredzēs atšķirīgu saistību veidu norādīšanu, salīdzinot ar iepriekšējo normatīvo regulējumu, t.sk. saistības, kas tika klasificētas kā "Komerckredīts" turpmāk tiks norādītas kā "Pārējie kredīti", tāpat arī turpmāk nebūs saistību veids "Industriālie kredīti", kuri atbilstoši tika pārklasificēti kā "Kredītlīnija" vai "Atjaunojamais kredīts" vai cits klienta saistību veids (sk. 5. tabulu).

No kopējā saistību atlikuma (18.6 mljrd. eiro) 9.2 mljrd. eiro (49.7%) ir juridisko personu rezidentu saistības, 7.0 mljrd. eiro (37.5%) – fizisko personu rezidentu saistības, 2.0 mljrd. eiro (10.5%) – juridisko personu nerezidentu saistības un 0.4 mljrd. eiro (2.3%) – fizisko personu nerezidentu saistības.

2018. gada 1. ceturksnī reģistrā iekļautas ziņas par 51 753 saistībām 0.57 mljrd. eiro apjomā, kuras radušās noslēdzot jaunu aizdevuma līgumu. 71.7% no jauno aizdevumu apjoma (0.41 mljrd. eiro) izsniegušas kredītiestādes, 27.8% (0.16 mljrd. eiro) – saistītās komercsabiedrības un 0.5% (0.003 mljrd. eiro) – krājaizdevu sabiedrības. Saistību apjoma ziņā 68.9% no jaunajām saistībām bija juridisko personu saistības.

Saistību atlikuma valūta

2018. gada 1. ceturkšņa beigās 92.9% (17.3 mljrd. eiro) no kopējā spēkā esošo saistību atlikuma bija eiro, 5.8% (1.1 mljrd. eiro) – ASV dolāros, 0.6% (0.1 mljrd. eiro) – Krievijas rubļos un 0.3% (0.1 mljrd. eiro) – Šveices frankos. Saistību atlikums pārējās valūtās bija 0.3% (0.1 mljrd. eiro).

Saistību pārkāpumi

Reģistrā tiek uzkrātas ziņas par kalendārā ceturkšņa beigās konstatētajiem saistību izpildes pārkāpumiem – pamatsummas un procentu summas maksājumu kavējumiem.

Dalībnieku veidu griezumā, vērtējot pēc kavēto saistību faktiskā atlikuma 2018. gada 1. ceturkšņa beigās, Kredītiestādēm bez kavējumiem bija 79.1% no izsniegtajām saistībām (sk. 6. tabulu).

 

Dalībnieki reģistrā papildus iekļauj ziņas par personas saistību pārkāpumiem, ja persona kavē līgumā noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendāro dienu un kavēto maksājumu summa sasniedz 150 eiro vai šīs naudas summas ekvivalentu ārvalstu valūtā. Ziņas par aktuālu saistību pārkāpumu reģistrā tiek norādītas līdz brīdim, kad persona pilnībā samaksā visus kavētos maksājumus un ir atgriezusies pie līgumā noteiktās saistību izpildes kārtības vai saistības izbeidzas.

No reģistrā iekļauto 716.6 tūkst. personu skaita ar spēkā esošām saistībām aktuāli saistību pārkāpumi atbilstoši minētajiem kritērijiem reģistrēti 147.9 tūkst. personām (20.6% no kopējā personu skaita), t.sk. 141.0 tūkst. fiziskajām personām rezidentiem, 0.6 tūkst. fiziskajām personām nerezidentiem, 5.8 tūkst. juridiskajām personām rezidentiem un 0.4 tūkst. juridiskajām personām nerezidentiem.

Pieprasījumi

2018. gada 1. ceturksnī dalībnieki veikuši 3.43 milj. reģistrā iekļauto ziņu pieprasījumu (sk. 3. att.), t.sk. 95.6% pieprasījumu veikušas kredītiestādes, 4.3% – saistītās komercsabiedrības un 0.1% – krājaizdevu sabiedrības.

Latvijas Bankā reģistrā iekļautās ziņas izsniegtas 1 136 personām, t.sk. Liepājas filiālē – 47 personām (sk. 4. att.). No šiem pieprasījumiem 18 gadījumos reģistrā iekļautās ziņas tika izsniegtas tiesībsargājošajām iestādēm.

Savukārt reģistra fizisko personu elektroniskās apkalpošanas interneta vietnē https://manidati.kreg.lv veikti 379 reģistrā iekļauto ziņu pieprasījumi, t.sk. 22 gadījumos persona pieprasījusi sagatavotās ziņas parakstīt ar drošu elektronisko parakstu.

Personu iesniegumi

2018. gada 1. ceturksnī Latvijas Banka saņēmusi divu personu iesniegumus par Kredītu reģistrā iekļauto ziņu neatbilstību faktiskajam stāvoklim.  Abos gadījumos Kredītiestādes aktualizējušas iekļauto informāciju. Divos gadījumos personas ir lūgušas Latvijas Banku izprasīt dokumentus, ko Kredītiestāde atsakoties sniegt personām, savukārt vienā gadījumā persona lūgusi sniegt Komercsabiedrības veikto ziņu pieprasīšanas pamatojumu. Latvijas Banka konstatēja, ka Kredītu reģistrā iekļauto ziņu pieprasījums veikts pamatoti, savukārt attiecībā uz dokumentu izprasīšanu rekomendēja personām lūgt tiesu izprasīt dokumentus.

Kredītu reģistra statistikas datu kopsavilkums (aktualizēts 29.05.2018.)

Kredītu reģistra statistika (PDF dokumenta formātā)