Publicēts: 13.02.2024. Aktualizēts: 14.02.2024.

Tirgus dalībnieku darbību regulējušajos normatīvajos aktos ir noteikti gadījumi, kuros tirgus dalībniekam ir pienākums informēt Latvijas Banku vai saņemt tās saskaņojumu vai atļauju.

Zemāk ir apkopotas normatīvo aktu prasības, sniegts to pamatojums, kā arī norādīts informācijas iesniegšanas termiņš.

Nr.

Iesniedzamā informācija

Pamatojums

Iesniegšanas termiņš

1

Izmaiņas VTS personu sastāvā:

  • valde un padome
  • prokūrists
  • akcionāri vai dalībnieki (līdz fiziskajai personai, kura ir patiesais labuma guvējs NILLTPFN likuma izpratnē)
  • par NILLTPFN prasību izpildi atbildīgās personas

MPENL 26.7 panta pirmā daļa

LB noteikumi Nr. 221 21.punkts

Pirms izmaiņu veikšanas (LB izvērtējums 30 dienu laikā)

2

Jaunas tirdzniecības vietas izveide

MPENL 26.5 pants

LB noteikumi Nr. 221 12.punkts

Pirms darbības uzsākšanas jaunā tirdzniecības vietā (LB izvērtējums 30 dienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas)

Automatizētas valūtu tirdzniecības iekārtas izmantošana

MPENL 26.5 pants 

LB noteikumi Nr. 221 13.punkts 

Pirms darbības uzsākšanas jaunā tirdzniecības vietā (LB izvērtējums 30 dienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas)

Ja tiek pārtraukta valūtu tirdzniecības vietas darbība vai tajā uzstādītās automatizētās valūtu tirdzniecības iekārtas izmantošana

MPENL 26.5 pants 

LB noteikumi Nr. 221 17.punkts 

15 dienu laikā informē Latvijas Banku, iesniedzot iesniegumu brīvā formā.

Citas būtiskas izmaiņas informācijā, kas iesniegta valūtu tirdzniecības sabiedrības darbības atļaujas saņemšanai

MPENL 26.8 pants

10 dienu laikā no dienas, kad tajos izdarīti grozījumi vai dokumenti izdoti no jauna.

Valūtu tirdzniecības sabiedrību uzraudzība

Uzraudzības process valūtu tirdzniecības sabiedrībām.

Uzzināt vairāk