Publicēts: 19.10.2023.

Šajā sadaļā apkopota informācija par uzraudzības statistiskajiem datiem, kas privātajiem pensiju fondiem ir jāiesniedz Latvijas Bankai.

Šie dati jāiesniedz atbilstoši datu iesniegšanas kalendāram.

Pārskata nosaukums Pārskata modulis DZS*  Iesniegšanas  termiņš Periodiskums
Pārskati, kas raksturo pensiju fondu darbību PPFCP 30. diena C
Pensiju fonda bilances pārskats (1. pielikums)
Pensiju fonda peļņas vai zaudējumu aprēķins (2. pielikums)
Atsevišķu pensiju fonda bilances pārskata pozīciju izvērsums (3. pielikums)
Pensiju fonda pārskats par pensiju tehnisko rezervju segumu ar aktīviem (4. pielikums)
Pensiju fonda pārskats par pensiju tehnisko rezervju un tehnisko rezervju seguma termiņstruktūru (5. pielikums)
Pensiju fonda pārskats par pensiju tehnisko rezervju saskaņošanu pa valūtām (6. pielikums)
Pārskats par pensiju fonda pašu kapitāla un maksātspējas prasību izpildi (7. pielikums)
Pārskati, kas raksturo pensiju plānu darbību, t.sk. noteikto ierobežojumu uzraudzībai
Pensiju plāna neto aktīvu pārskats (8. pielikums)
Pensiju plāna neto aktīvu kustības pārskats (9. pielikums)
Pensiju plāna ieguldījumu portfeļa pārskats (10. pielikums)
Pārskats par pensiju plāna atklātajām ārvalstu valūtu pozīcijām (11. pielikums)
Pārskats par pensiju plāna aktīvu un saistību termiņstruktūru (12. pielikums)
Pārskats par pensiju plāna dalībniekiem (13. pielikums)
Pārskats par pensiju plāna dalībnieku vecuma struktūru un dalības stāžu (14. pielikums)
Kolektīvās dalības līgumu neto aktīvu kustības un saistību pārskats (15. pielikums) PPFGP 30. diena G
Informācija par aroda pensijas kapitāla uzkrāšanu
Ikgadējais saīsinātais pārskats (Annual reporting exempted Pension Funds individual) AXI ne vēlāk kā 14 nedēļas un 20 darba dienas pēc pārskata perioda beigām G
Ikgadējais pārskats (Annual reporting Pension Funds individual) ARI
Ceturkšņa pārskats (Quarterly Reporting Pension Funds Individual) QRI ne vēlāk kā 7 nedēļas un 10 darba dienas pēc pārskata perioda beigām C
Izmantotie saīsinājumi:
* DZS - Datu ziņošanas sistēma
C – ceturkšņa informācija
G – gada informācija

Privātie pensiju fondi sagatavo un iesniedz

 • Pensiju fonda bilances pārskatu (1. pielikums)
 • Pensiju fonda peļņas vai zaudējumu aprēķinu (2. pielikums)
 • Atsevišķu pensiju fonda bilances pārskata pozīciju izvērsumu (3. pielikums)
 • Pensiju fonda pārskatu par pensiju tehnisko rezervju segumu ar aktīviem (4. pielikums)
 • Pensiju fonda pārskatu par pensiju tehnisko rezervju un tehnisko rezervju seguma termiņstruktūru (5. pielikums)
 • Pensiju fonda pārskatu par pensiju tehnisko rezervju saskaņošanu pa valūtām (6. pielikums)
 • Pārskatu par pensiju fonda pašu kapitāla un maksātspējas prasību izpildi (7. pielikums)

Pārskatu Excel veidnes aizpildīšanai ir pieejamas DZS (Datu ziņošanas sistēmā) tikai reģistrētajiem lietotājiem

Normatīvie noteikumi

Konsultācijas

stp.info@bank.lv

67022668 (metodoloģiskie jautājumi)

Privātie pensiju fondi sagatavo un iesniedz

 • Pensiju plāna neto aktīvu pārskatu (8. pielikums)
 • Pensiju plāna neto aktīvu kustības pārskatu (9. pielikums)
 • Pensiju plāna ieguldījumu portfeļa pārskatu (10. pielikums)
 • Pārskatu par pensiju plāna atklātajām ārvalstu valūtu pozīcijām (11. pielikums)
 • Pārskatu par pensiju plāna aktīvu un saistību termiņstruktūru (12. pielikums)
 • Pārskatu par pensiju plāna dalībniekiem (13. pielikums)
 • Pārskatu par pensiju plāna dalībnieku vecuma struktūru un dalības stāžu (14. pielikums)
 • Kolektīvās dalības līgumu neto aktīvu kustības un saistību pārskatu (15. pielikums)

Pārskatu Excel veidnes aizpildīšanai ir pieejamas DZS (Datu ziņošanas sistēmā) tikai reģistrētajiem lietotājiem.

Normatīvie noteikumi

Konsultācijas

stp.info@bank.lv

67022668 (metodoloģiskie jautājumi)

Latvijā licencēti privātie pensiju fondi, kuri noslēguši kolektīvās dalības līgumus ar darba devējiem par šo darba devēju darbinieku dalību noteiktā pensiju plānā, sagatavo un iesniedz: 

 • Ikgadējo pārskatu (Annual reporting Pension Funds individual)
 • Ikgadējo saīsināto pārskatu (Annual reporting exempted Pension Funds individual)
 • Ceturkšņa pārskatu (Quarterly Reporting Pension Funds Individual)

Informācija par vienoto datu punkta modeli un taksonomiju šo pārskatu sniegšanai ir pieejama Eiropas apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) tīmekļa vietnē (angļu valodā) EIOPA Supervisory reporting – DPM and XBRL

Pārskatu Excel veidnes aizpildīšanai ir pieejamas DZS (Datu ziņošanas sistēmā) tikai reģistrētajiem lietotājiem.

Normatīvie noteikumi

Konsultācijas

stp.info@bank.lv

67022668 (metodoloģiskie jautājumi)


Privāto pensiju fondu uzraudzība

Uzraudzības process privāto pensiju fondiem.

Uzzināt vairāk