Publicēts: 26.11.2022. Aktualizēts: 02.07.2024.

Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu katram krājaizdevu sabiedrību noguldītājam – gan fiziskai, gan juridiskai personai – tiek nodrošināta atlīdzības izmaksa par visu veidu noguldījumiem visās valūtās līdz 100 000 eiro, vairākus noguldījumus vai vairākas kopīgā noguldījuma daļas summējot kopā, lai aprēķinātu izmaksājamo garantēto atlīdzību.

Noguldījumi ārvalstu valūtā tiek pārrēķināti euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalsts valūtas kursu noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienā.

Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 3. panta ceturtajā daļā noteikto, noguldītāji garantēto atlīdzību var saņemt 5 gadu laikā no dienas, kad iestājusies noguldījumu nepieejamība krājaizdevu sabiedrībā. Pēc šī perioda noguldītāji, kuriem ir pieejama garantētā atlīdzība, bet nav to saņēmuši, zaudē tiesības saņemt garantēto atlīdzību.

Lai saņemtu garantēto atlīdzību, noguldītājiem pēc iepriekšēja pieraksta personīgi jāierodas Latvijas Bankā un, uzrādot pasi vai identifikācijas karti (ID karti), jāiesniedz pieteikums par garantētās atlīdzības izmaksu, kurā norādīts noguldītāja konta numurs tā izvēlētā kredītiestādē vai finanšu iestādē. Fiziskai personai, kura pārstāv krājaizdevu sabiedrības noguldītāju – juridisko personu, jāiesniedz dokumenti, kas apliecina juridiskās personas pārstāvību.

Krājaizdevu sabiedrības, kuru noguldītājiem ir iespējams pieteikties garantētās atlīdzības saņemšanai

14.03.2024. Pūņu Kooperatīvajai krājaizdevu sabiedrībai (KKS) ir iestājusies noguldījumu nepieejamība.

Garantētās atlīdzības izmaksa Pūņu KKS noguldītājiem tiks veikta no Noguldījumu garantiju fonda līdzekļiem ar Latvijas Bankas starpniecību.

Garantētās atlīdzības izmaksa Pūņu KKS noguldītājiem tiks uzsākta 2024. gada 22. martā. Garantēto atlīdzību katram noguldītājam izmaksās vienā nedalītā maksājumā eiro valūtā ar pārskaitījumu uz kontu, kas uz noguldītāja vārda atvērts kredītiestādē vai finanšu iestādē, kura darbojas Vienotajā eiro maksājumu telpā jeb SEPA.

Pieteikumi garantētās atlīdzības saņemšanai Latvijas Bankā tiks pieņemti:

  • elektroniski, ja pieteikums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīts uz Latvijas Bankas oficiālo elektronisko adresi vai e-pasta adresi info@bank.lv;
  • klātienē Latvijas Bankas klientu kasēs Rīgā, Bezdelīgu ielā 3, Latvijas Bankas darba laikā.

Pūņu KKS noguldītājam pieteikumā par garantētās atlīdzības izmaksu jānorāda konta numurs sevis izvēlētā kredītiestādē vai finanšu iestādē un jāpievieno noguldījuma veikšanas pamatojoši dokumenti.

Fiziskai personai, kura pārstāv Pūņu KKS noguldītāju – juridisko personu vai citu fizisko personu –, papildus jāiesniedz dokumenti, kas apliecina juridiskās vai fiziskās personas pārstāvību.

Informatīvie Latvijas Bankas tālruņi Pūņu KKS klientiem:

  • +37167022883
  • +37167022681

14.07.2020. LABA Kooperatīvajai Krājaizdevu sabiedrībai ir iestājusies noguldījumu nepieejamība.

Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 3. panta ceturtajā daļā noteikto, tie šīs krājaizdevu sabiedrības noguldītāji, kuriem ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību, bet kuri līdz 13.07.2025. nepieteiksies tās saņemšanai, ar 14.07.2025. zaudēs prasījuma tiesības pret Latvijas Noguldījumu garantiju fondu par garantētās atlīdzības izmaksu.

Papildu informācija likvidētās LABA Kooperatīvās Krājaizdevu sabiedrības noguldītājiem

14.09.2022. TIRZAS KOOPERATĪVAJAI KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBAI ir iestājusies noguldījumu nepieejamība.

Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 3. panta ceturtajā daļā noteikto, tie TIRZAS KOOPERATĪVĀS KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBAS noguldītāji, kuriem ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību, bet kuri līdz 13.09.2027. nepieteiksies tās saņemšanai, ar 14.09.2027. zaudēs prasījuma tiesības pret Latvijas Noguldījumu garantiju fondu par garantētās atlīdzības izmaksu.