Publicēts: 20.10.2010. Aktualizēts: 15.12.2022.

Latvijas Banka saskaņā ar Latvijas Bankas likumu un Padomes 1998. gada 23. novembra Regulu Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (tālāk tekstā – Regula), ievēro statistiskās informācijas konfidencialitāti.

I Konfidencialitātes jēdziens

Termina "konfidenciāla statistikas informācija" skaidrojums sniegts Regulas 1. panta 12. punktā. Saskaņā ar Regulu "konfidenciāla statistikas informācija" ir statistikas informācija, kas ļauj identificēt ziņotājus vai jebkuru citu juridisko vai fizisko personu, struktūru vai filiāli vai nu tieši pēc vārda vai adreses, vai kāda oficiāli piešķirta identifikācijas koda, vai arī netieši, izmantojot dedukciju, tādējādi atklājot individuālu informāciju. Lai noteiktu, vai kāds ziņotājs vai kāda juridiskā persona, fiziskā persona, struktūra vai filiāle ir identificējama, ņem vērā visus līdzekļus, ko trešās personas loģiski varētu izmantot, lai identificētu minēto ziņotāju vai citu juridisko personu, fizisko personu, struktūru vai filiāli.

II Statistikas informācijas izmantošanas un publicēšanas noteikumi

Attiecībā uz statistiskās informācijas izplatīšanu Latvijas Bankas likuma 71. panta pirmajā daļā paredzēts, ka Latvijas Banka statistisko informāciju izplata tādā veidā, kas neļauj tieši vai netieši identificēt statistisko datu sniedzēju vai jebkuru citu personu. Šā panta otrajā daļā ir arī noteiktas iestādes, ar kurām Latvijas Bankai, ievērojot Eiropas Savienības, tostarp Eiropas Centrālās bankas un Vienotā noregulējuma valdes, tiesību aktu prasības, ir tiesības apmainīties ar konfidenciālu statistisko informāciju, savukārt šā panta trešajā daļā ir noteiktas Latvijas Bankas tiesības sniegt starptautiskajām organizācijām tādu statistisko informāciju, kas ļauj netieši identificēt statistisko datu sniedzēju vai jebkuru citu personu, ja šāda statistiskā informācija nepieciešama to uzdevumu izpildei un ir saņemts pamatots pieprasījums.

Regula nosaka Eiropas Centrālo banku sistēmas vāktās konfidenciālās statistikas informācijas aizsardzības un izmantošanas kārtību (8. pants), kā arī noteikumus, saskaņā ar kuriem notiek datu apmaiņa ar Eiropas statistiskas sistēmas dalībniekiem, piemēram, Eurostat un Centrālo statistikas pārvaldi (8a. pants).

 

Informācija statistikas lietotājiem

Informācija, kas palīdz labāk izprast statistiskos datus, kā arī, iepazīstoties ar statistikas programmām, uzzināt par Latvijas Bankas plānotajiem darbiem statistikas jomā un sagatavoto statistikas klāstu.

Uzzināt vairāk