Publicēts: 25.06.2024. Aktualizēts: 05.07.2024.

Šajā sadaļā apkopota informācija par noregulējuma datiem, kas ieguldījumu brokeru sabiedrībām jāiesniedz Latvijas Bankai.

Noregulējuma pārskati (RESOL)

Informāciju sagatavo individuālā līmenī un iesniedz Latvijas Republikā reģistrētas ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuru sākotnējais kapitāls ir vismaz 750 000 eiro.

Informācija par vienoto datu punkta modeli un taksonomiju ITS noregulējuma pārskatu sniegšanai pieejama Vienotā noregulējuma valdes (turpmāk – VNV) tīmekļvietnē (angļu valodā).

Lai uzlabotu datu kvalitāti, aizpildot noregulējuma pārskatus, jāievēro arī VNV tīmekļvietnē (angļu valodā) noregulējuma pārskatu pārbaudes rīka 3. līmeņa versija (SRB Level 3 data quality checks v1.04). Datu pareizības pārbaudes veic kopā ar 1. un 2. līmeņa pārbaudēm saskaņā ar validācijas rīkiem SRB Taxonomy extension documents.

Pārskata iesniegšanas termiņš – līdz 30. aprīlim. Ja 30. aprīlis nav darbdiena, informāciju sniedz nākamajā darbdienā.

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Normatīvie noteikumi

Komisijas 2018. gada 23. oktobra Īstenošanas regula (ES) 2018/1624, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz procedūrām, standarta veidlapām un veidnēm informācijas sniegšanai kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējuma plānu vajadzībām un atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/1066.

Datu iesniegšanas kalendārs

Pārskata nosaukums

Pārskata moduļa kods

Iesniegšanas  termiņš

Periodiskums

Noregulējuma pārskati (RESOL)

RESOL: Resolution

Līdz 30. aprīlim
(Ja 30. aprīlis nav darbdiena, informāciju sniedz nākamajā darbdienā)

Gada informācija