Publicēts: 15.06.2023.

Kas ir pamatkonts

Pamatkonts ir maksājumu konta veids, kas nodrošina patērētājam – fiziskai personai, kas ir Eiropas Savienības (ES) rezidents, – piekļuvi maksājumu kontam ar pamatfunkcijām. Pamatkonta pakalpojums ieviests, lai:

 • patērētājs netiktu diskriminēts pilsonības vai dzīvesvietas dēļ;
 • patērētājam būtu piekļuve pamatkonta pakalpojumiem neatkarīgi no viņa finanšu apstākļiem;
 • piekļuve maksājumu konta pakalpojumam tiktu nodrošināta visiem iedzīvotājiem, tai skaitā tiem, kurus kredītiestādes uzskata par augsta riska klientiem, piemēram, patvēruma meklētājiem vai personām pēc ieslodzījuma.

Latvijā pienākums piedāvāt pamatkonta pakalpojumu ir tām kredītiestādēm, kuru komercdarbības modelis paredz ar maksājumu kontu saistītu pakalpojumu sniegšanu ES rezidentiem – patērētājiem.

Pamatkonta nodrošinātie pakalpojumi

Pamatkonts var nodrošināt šādus pakalpojumus:

 • maksājumu konta atvēršana, apkalpošana un slēgšana;
 • naudas ieskaitīšana maksājumu kontā. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) risku pārvaldības dēļ banka var noteikt ienākošo maksājumu limitus (apjoma, ģeogrāfijas u.c.), kā arī ienākošo maksājumu ierobežojumus atbilstoši patērētāja ierastajai praksei (piemēram, ļaut ieskaitīt darba algu, pensiju, valsts pabalstus, mācību iestādes stipendijas u.c.);
 • skaidras naudas izņemšana no maksājumu konta kredītiestādē vai bankomātos;
 • iespēja izmantot šādus maksājumu pakalpojumus:
  1. kredīta pārvedums, tostarp regulārie maksājumi;
  2. maksājumi ar maksājumu karti;
  3. tiešā debeta maksājumi, ja maksājuma saņēmēja konts ir atvērts pie maksājumu pakalpojumu sniedzēja Latvijā vai ES dalībvalstī.

Minētos pakalpojumus kredītiestādei ir pienākums sniegt tikai tādā apjomā un klāstā, kādā tā tos piedāvā un sniedz klientiem – patērētājiem, kuriem kredītiestādē ir atvērti citu veidu maksājumu konti. Piemēram, pamatkonta ietvaros nav jāpiedāvā maksājumi ar maksājuma karti, ja kredītiestāde šādu iespēju nepiedāvā vispār. Pamatkonta pakalpojumi pamatā tiek nodrošināti eiro valūtā vai valūtā, par kādu klients un kredītiestāde ir vienojušies.

Tiesības saņemt pamatkonta pakalpojumu

Pamatkontu ir tiesības atvērt un izmantot patērētājam, kas ir ES rezidents, kā arī personai, kurai nav uzturēšanās atļaujas, bet kuras izraidīšana no Latvijas nav iespējama. Tiesības uz pamatkonta pakalpojumu ir fiziskām personām, ciktāl tās pamatkontu neizmanto saimnieciskajai vai profesionālajai darbībai. Patērētājam ir tiesības vienlaikus atvērt tikai vienu pamatkontu.

Pamatkonta atvēršanas kārtība

 Lai pieteiktos pamatkontam, patērētājam jāvēršas izvēlētajā kredītiestādē. Patērētājam jāiesniedz:

 • apliecinājums, ka viņam citā kredītiestādē Latvijā nav atvērts maksājumu konts, kas nodrošinātu pamatkonta pakalpojumu klāstu;
 • cita pamatkonta atvēršanai nepieciešamā kredītiestādes pieprasītā informācija. Uz pamatkonta atvēršanu attiecas arī NILLTPF novēršanas likuma prasības par klienta pienākumu sniegt kredītiestādei viņa izpētei nepieciešamo informāciju.

Kredītiestādei ir pienākums atvērt vai atteikt pamatkonta atvēršanu desmit darba dienu laikā no informācijas saņemšanas dienas.

Pamatkonta atteikšanas iemesli

Pamatkonta atvēršanu nedrīkst atteikt patērētāja pilsonības, dzīvesvieta vai finanšu apstākļu dēļ. Atteikums pieļaujams tikai likumā noteiktajos gadījumos:

 • patērētājs neievēro NILLTPF novēršanas likuma prasības vai pastāv no NILLTPF novēršanas likuma izrietoši šķēršļi (AML iemesli);
 • patērētājs sniedzis nepatiesu informāciju.

Pamatkonta atvēršana var tikt atteikta, ja:

 • patērētājam jau ir atvērts maksājumu konts citā kredītiestādē Latvijā, un šis maksājumu konts nodrošina pamatkonta tvērumā ietilpstošos pakalpojumus (izņemot gadījumu, kad patērētājs saņēmis paziņojumu, ka šis konts tiek slēgts);
 • patērētājs vairs neatbilst tādas personas statusam, kas ir tiesīga atvērt pamatkontu;
 • maksājumu konta atvēršana vai apkalpošana var radīt kredītiestādei reputācijas risku, tajā skaitā, ja pret personu vērstas starptautiskās vai nacionālās sankcijas.

Pamatkonta standartlīguma izbeigšana

Kredītiestāde vienpusēji izbeidz standartlīgumu, ja:

 • maksājumu konta turpmāka apkalpošana ir pretrunā ar normatīvo aktu prasībām, tai skaitā NILLTPF novēršanas jomā;
 • patērētājs maksājumu kontu ir tīši izmantojis nelikumīgām darbībām.

Kredītiestāde var vienpusēji izbeigt standartlīgumu, ja:

 • maksājumu kontā ilgāk nekā 24 mēnešus pēc kārtas nav veikti darījumi;
 • patērētājs ir sniedzis nepatiesu informāciju un pamatkonts ir atvērts, balstoties uz šo informāciju;
 • patērētājs vairs neatbilst tādas personas definīcijai, kurai pienākas pamatkonta pakalpojumus;
 • patērētājs ir atvēris citu maksājumu kontu kredītiestādē, kura veic komercdarbību Latvijā, un šis maksājumu konts nodrošina pamatkonta tvērumā ietilpstošos pakalpojumus;
 • turpmāka pamatkonta apkalpošana rada kredītiestādei reputācijas riskus;
 • kredītiestāde izbeidz maksājumu pakalpojumu sniegšanu visiem saviem klientiem – patērētājiem;
 • ne mazāk kā sešu mēnešu laikā patērētāja parādsaistības par pamatkonta un tā ietvaros sniegto pakalpojumu izmantošanu pārsniedz pamatkonta atlikumu.

Gan pamatkonta atteikuma, gan vienpusējas standartlīguma izbeigšanas gadījumā patērētājam ir tiesības vērsties ar sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai ārpustiesas strīdu izskatīšanas gadījumā ar pieteikumu Latvijas Finanšu nozares asociācijas ombudā.

Pamatkonta atvēršana sankcijām pakļautai personai

Kredītiestāde pamatkonta atvēršanu ir tiesīga atteikt personai, pret kuru noteiktas starptautiskās vai nacionālās finanšu sankcijas. Tomēr sankciju noteikšanas mērķis nav liegt iespēju saņemt resursus pamatvajadzību segšanai, tāpēc šādos gadījumos maksājumu veikšanai var tiek piemēroti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotie Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi, kas nosaka gadījumus, kad kredītiestādē var veikt finanšu darījumus ar personu, attiecībā uz kuru noteikti finanšu ierobežojumi.

Komisijas maksa par pamatkonta apkalpošanu

Maksai par pamatkonta apkalpošanu jābūt samērīgai. Maksa nedrīkst pārsniegt kredītiestādes klientiem – fiziskajām personām piemēroto standarta maksu par pakalpojumiem, kas saistīti ar maksājumu kontu, kā arī maksa vienlaikus nedrīkst vairāk kā par 25% procentiem pārsniegt vidējo maksu, ko kredītiestādes Latvijā piemēro patērētājiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar maksājumu kontu, ja vien pārsniegums nav saistīts ar attiecīgo pakalpojumu pašizmaksas segšanu. Katru gadu noteikto vidējo maksu, ko kredītiestādes Latvijā piemēro patērētājiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar maksājumu kontu, var atrast Finanšu nozares asociācijas tīmekļvietnē.