Publicēts: 02.11.2010. Aktualizēts: 29.04.2024.

Šajā sadaļā apkopota informācija par statistiskajiem datiem, izņemot uzraudzības statistiskos datus, kas kredītiestādēm jāiesniedz Latvijas Bankai.

Šie dati jāiesniedz atbilstoši datu iesniegšanas kalendāram.

Pārskata nosaukums Burtu kods Iesniegšanas termiņš Periodiskums
Mēneša bilances pārskats   7. darbdiena M
Mēneša bilances pārskata pozīciju izvērsums ABL 7. darbdiena M
Norēķinu karšu, atjaunojamie un pārsnieguma kredīti B_P 7. darbdiena M
Peļņas vai zaudējumu aprēķins F 7. darbdiena M
Aktīvi pārvaldīšanā J 10. darbdiena M
Pārskats par elektronisko naudu K 10. darbdiena P
Kredīti dalījumā pēc atlikušā termiņa un procentu likmes pārskatīšanas perioda M 7. darbdiena C
Pārskats par pamatkapitāla  sadalījumu N 10. darbdiena M
Mēneša bilances pārskata pozīciju pārmaiņas   7. darbdiena M
Pārējo aktīvu izvērsums   7. darbdiena M
Pārējo saistību izvērsums   7. darbdiena M
Kredītu norakstīšanas un vērtspapīru pārvērtēšanas korekciju pārskats   7. darbdiena M
Jauno darījumu procentu likmju pārskats   7. darbdiena M
Darījumu atlikumu procentu likmju pārskats   7. darbdiena M
Jauno darījumu procentu likmju pārmaiņu pārskats   7. darbdiena M
Naudas tirgus darījumu pārskats   Nākamajā darbdienā pēc 7., 15., 23. un mēneša pēdējā datuma N
Rezervju bāze un rezervju prasību aprēķins   7. darbdiena M
Statistisko datu par klientu maksājumiem pusgada pārskats   25. jūlijs
25. janvāris
P
Statistisko datu par klientu maksājumiem ceturkšņa pārskats   20. aprīlis
20. jūlijs
20. oktobris
20. janvāris
C
Statistisko datu par klientu maksājumiem, sniedzot datus samazinātā apjomā, pusgada pārskats   25. jūlijs
25. janvāris
P
Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu ceturkšņa pārskats   20. datums
pēc ceturkšņa beigām
C
Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskats   5. darbdiena
pēc kalendārās nedēļas beigām
N
Saņemto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskats   5. darbdiena
pēc kalendārās nedēļas beigām
N
Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats   7. darbdiena M
Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskats   7. darbdiena M
Kapitāla vērtspapīru mēneša pārskats (atbilstoši monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" 270000. pozīcijai)   7. darbdiena M
Kredītiestādes grupas vērtspapīru ceturkšņa pārskats   30. kalendārā diena C
Nebanku ārējo maksājumu mēneša pārskats   3. darbdiena M
N – nedēļas informācija.
M – mēneša informācija.
C – ceturkšņa informācija.
P – pusgada informācija.

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība, elektroniskās naudas iestāde, kura uzsākusi elektroniskās naudas emisiju, naudas tirgus fonds, kuru pārvalda Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, un ārvalstī reģistrētas kredītiestādes vai monetārās finanšu iestādes filiāle Latvijā.

 • Vispārējās norādes – Kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu statistisko datu sagatavošanas vadlīniju 4.1.1. punkts
 • Atsevišķu instrumentu veidu un pozīciju skaidrojums – Kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu statistisko datu sagatavošanas vadlīniju 4.1.2. punkts
 • Atsevišķu pielikumu skaidrojums un piemēri – Kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu statistisko datu sagatavošanas vadlīniju 4.1.3. punkts
 • Jautājumi un atbildes – Kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu statistisko datu sagatavošanas vadlīniju 4.1.4. punkts

Tiesību akti

Faila formāts un piemēri

Konsultācijas pa tālruni

67022412
67022708

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta kredītiestāde vai citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle Latvijā.

 • Vispārējās norādes – Kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu statistisko datu sagatavošanas vadlīniju 4.2.1. punkts
 • Skaidrojumi par statistisko datu sagatavošanu un piemēri – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 4.2.2. punkts

Tiesību akti

Faila formāts

Konsultācijas pa tālruni

67022412
67022708

Sagatavo un iesniedz šādas monetārās finanšu iestādes:
– Latvijā reģistrēta kredītiestāde, izņemot ne-MFI kredītiestādi, vai ārvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāle Latvijā, izņemot ārvalstī reģistrētas ne-MFI kredītiestādes filiāli Latvijā;
– Latvijā reģistrēta krājaizdevu sabiedrība, kuras kredītu atlikumu kopsumma ir lielāka par 250 000 euro.

 • Vispārējās norādes – Kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu statistisko datu sagatavošanas vadlīniju 4.3.1. punkts
 • Aprēķina metodes izvēles skaidrojums – Kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu statistisko datu sagatavošanas vadlīniju 4.3.2. punkts
 • Atsevišķu jēdzienu skaidrojums – Kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu statistisko datu sagatavošanas vadlīniju 4.3.3. punkts
 • Monetāro finanšu iestāžu procentu likmju aprēķina piemēri – Kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu statistisko datu sagatavošanas vadlīniju 4.3.4. punkts

Tiesību akti

Faila formāts

Konsultācijas pa tālruni

67022412
67022708

 

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta kredītiestāde vai citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle Latvijā.

 • Vispārējās norādes – Kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu statistisko datu sagatavošanas vadlīniju 4.4.1. punkts
 • Atsevišķu darījumu skaidrojums ar piemēriem – Kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu statistisko datu sagatavošanas vadlīniju 4.4.2. punkts

Tiesību akti

Faila formāts

Konsultācijas pa tālruni

67022708
67022412

 

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrētas kredītiestādes vai ārvalstīs reģistrētas kredītiestāžu filiāles Latvijā un Latvijā reģistrētas krājaizdevu sabiedrības, uz kurām attiecas rezervju prasības.

Tiesību akti

Faila formāts

Konsultācijas pa tālruni

67022412

Statistiskos datus par klientu maksājumiem, ievērojot ceturkšņa un pusgada periodiskumu, sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrētas kredītiestādes, citās valstīs reģistrētu kredītiestāžu filiāles Latvijā, maksājumu iestādes, elektroniskās naudas iestādes, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs licencētu maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu filiāles Latvijā un krājaizdevu sabiedrības, kas sniedz maksājumu pakalpojumus.

Tiesības datus sniegt samazinātā apjomā

Latvijas Banka katru gadu līdz 30. jūlijam izskata iespēju maksājumu statistikas datu sniedzējiem piešķirt tiesības datus sniegt samazinātā apjomā. Tiesības datus sniegt samazinātā apjomā ir paredzētas Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 28. novembra Regulas (ES) Nr. 1409/2013 par maksājumu statistiku (ECB/2013/43) 4. pantā.

Katru gadu līdz 10. augustam Latvijas Banka informē tos maksājumu statistikas datu sniedzējus, kuriem tiek piešķirtas vai atceltas tiesības datus sniegt samazinātā apjomā, kā arī publicē šo statistisko datu sniedzēju sarakstu.

To maksājumu statistikai atbilstošo iestāžu saraksts, kuras statistiskos datus par klientu maksājumiem sniedz samazinātā apjomā

Tiesību akti un papildinformācija

Faila formāts, piemēri un veidlapas

 • Formāts (.pdf)
 • Ceturkšņa pārskata piemērs (.zip)
 • Pusgada pārskata piemērs (.zip)
 • Pilnās datu sniegšanas veidlapas (.zip
 • Samazinātā apjoma datu sniegšanas veidlapas (.xlsx)

Konsultācijas pa tālruni 

67022433 (metodoloģiskie jautājumi)
67022302 (metodoloģiskie jautājumi)
67022708 (pārskatu iesniegšana)
67022412 (pārskatu iesniegšana)

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta kredītiestāde, citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle Latvijā, maksājumu iestāde, elektroniskās naudas iestāde, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs licencētas maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes filiāle Latvijā un krājaizdevu sabiedrība, kas sniedz maksājumu pakalpojumus un tai nav piešķirtas tiesības datus sniegt samazinātā apjomā (sk. informāciju, kas sniegta sadaļā "Statistisko datu par klientu maksājumiem sagatavošana").

Latvijas Banka, pamatojoties uz noteikumu Nr. 207 "Statistisko datu par kartei piesaistītajiem maksājumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi" 8., 9., 10. un 11.  punktā minēto vērtējumu, nekavējoties informē to statistisko datu sniedzēju, kuram, sākot ar nākamo kalendāro ceturksni, piemērotas pārmaiņas pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas periodiskumā.

Tiesību akts

Statistisko datu par kartei piesaistītajiem maksājumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

Faila formāts, piemēri un veidlapas

 • Formāts (.pdf)
 • Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu ceturkšņa pārskata piemērs (.xlsx, .txt)
 • Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskata piemērs (.xlsx, .txt)
 • Saņemto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskata piemērs (.xlsx, .txt)
 • Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu ceturkšņa pārskata veidlapa (.docx)
 • Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskata veidlapa (.docx)
 • Saņemto kartei piesaistīto maksājumu nedēļas pārskata veidlapa (.docx)

Konsultācijas pa tālruni

67022568 (metodoloģiskie jautājumi)
67022708 (par pārskatu iesniegšanu)
67022412 (par pārskatu iesniegšanu)

 

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta kredītiestāde un ārvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāle Latvijā, kas pieņem noguldījumus vai citus atmaksājamus līdzekļus no klientiem un piešķir aizdevumus.

Tiesību akts

Statistisko datu par nebanku ārējiem maksājumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

Faila formāts, piemērs un veidlapa

Konsultācijas pa tālruni

67022581
67022299

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta kredītiestāde un citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle Latvijā, iekļaujot informāciju par vērtspapīriem, kuri nodrošina tās līdzdalību saistītās un radniecīgās sabiedrībās attiecīgā mēneša pēdējā datumā.

Tiesību akts

Statistisko datu par vērtspapīriem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

Faila formāts, piemērs un veidlapa

Konsultācijas pa tālruni

67022763

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta kredītiestāde un citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle Latvijā, un ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem ir tiesības Latvijā sniegt ieguldījumu pakalpojumus un kura ir saņēmusi licenci finanšu instrumentu turēšanai (ieguldījumu blakuspakalpojums).

Tiesību akts

Statistisko datu par vērtspapīriem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

Faila formāts, piemērs un veidlapa

Konsultācijas pa tālruni

67022763
67022573

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta kredītiestāde un citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle Latvijā, un ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem ir tiesības Latvijā sniegt ieguldījumu pakalpojumus un kura ir saņēmusi licenci finanšu instrumentu turēšanai (ieguldījumu blakuspakalpojums).

Tiesību akts

Statistisko datu par vērtspapīriem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

Faila formāts, piemērs un veidlapa

 • Formāts (.pdf)
 • Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskata piemērs (.docx, .txt)
 • Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskata veidlapa (.docx)

Konsultācijas pa tālruni

67022763
67022573

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta kredītiestāde, kuru Eiropas Centrālās bankas Padome iekļāvusi grupas statistisko datu sniedzēju sarakstā. Ietver statistiskos datus par tiem parāda vērtspapīru, biržā tirgoto akciju un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību atlikumiem  kalendārā gada ceturkšņa pēdējā datumā, kuri ir kredītiestādes grupas turējumā, iekļaujot arī šīs kredītiestādes grupas iestāžu emitētos vērtspapīrus. Latvijas Banka paziņo kredītiestādei par tās grupas statistisko datu sniedzēju sarakstā.

Tiesību akts

Statistisko datu par vērtspapīriem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

Faila formāts un veidlapa

 • Formāts (.pdf)
 • Kredītiestādes grupas vērtspapīru ceturkšņa pārskata veidlapa (.docx)

Konsultācijas pa tālruni

67022763
67022573