Publicēts: 08.05.2016. Aktualizēts: 17.06.2024.

Datu sniedzēji sagatavo datus atbilstoši Latvijas Bankas izdotajiem noteikumiem vai tieši piemērojamiem ES tiesību aktiem.

Datu iesniegšanas kārtība noteikta Latvijas Bankas 2022. gada 24. oktobra noteikumos Nr. 226 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" (tālāk tekstā – Noteikumi).

Statistisko datu iesniegšanai izmanto šādas drošības sistēmas:

Datu iesniegšanai izmantojamā drošības sistēma ir noteikta Latvijas Bankas noteikumos, saskaņā ar kuriem sagatavo attiecīgos datus. Ja datus sagatavo saskaņā ar tieši piemērojamiem tiesību aktiem, tos iesniedz datu ziņošanas sistēmā līdz brīdim, kamēr Latvijas Banka nav noteikusi citu drošības sistēmu šo datu iesniegšanai.

Uzzini vairāk par pārmaiņām datu apmaiņā ar Latvijas Banku

Nepieciešamās darbības, lai uzsāktu datu iesniegšanu paaugstinātās drošības sistēmā

1. Līguma noslēgšana

Noslēdz līgumu "Par elektronisko parakstīšanu". Nepieciešams noslēgt vienu šādu līgumu par visu veidu informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku.

2. Reģistrēšanās datu sniegšanas sistēmā

Veic darbības, lai piekļūtu datu sniegšanas sistēmai, t. i., Latvijas Bankas drošības sistēmā reģistrē interneta adreses un vismaz divas pilnvarotās personas (turpmāk – pārvaldnieki), kas veiks pārvaldīšanas pasākumus lietotāju pārvaldnieka darba vietā (paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju reģistrēšanu, anulēšanu, atjaunošanu un pieejas tiesību maiņu, failu apmaiņas servisa lietotāju reģistrēšanu un anulēšanu un to interneta adrešu uzturēšanu, no kurām notiek pieslēgšanās paaugstinātas drošības sistēmai un failu apmaiņas servisam).

Lai reģistrētu pārvaldnieku, informācijas apmaiņas subjekts iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pārvaldnieka reģistrēšanas pieteikumu (Noteikumu 2. pielikums).

Interneta adreses reģistrējamas Latvijas Bankas drošības sistēmas pārvaldnieka darba vietā vai iesniedzamas Latvijas Bankā kā rakstisks interneta adrešu reģistrēšanas pieteikums (Noteikumu 1. pielikums).

Latvijas Banka reģistrē pārvaldnieku 1 darbdienas laikā pēc pārvaldnieka reģistrēšanas pieteikuma saņemšanas.

Lietotāju profilu veidošanai izmanto klientu Entrust Entelligence Security Provider 10.0 for Windows.

3. Datu sagatavošana

Datu sniedzējs sagatavo datus kā atsevišķu failu atbilstoši sniedzamo datu faila formātam un struktūrai (sk. attiecīgos noteikumus kopā ar papildu dokumentiem Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļā "Tiesību akti").

4. Failu šifrēšana

Failu šifrēšanai un atšifrēšanai  izmanto SFEc rīku.  Lietotājam, kurš veic failu šifrēšanu un atšifrēšanu, lietotāju pārvaldnieka darba vietā piešķir atbilstošās sistēmas tiesības (STAT vai UNAS). Failus nepieciešams šifrēt ar atbilstošās sistēmas Latvijas Bankas publiskajām atslēgām.

Failu šifrēšanai un atšifrēšanai nepieciešamā programmatūra un rokasgrāmatas pieejamas Latvijas Bankas drošības sistēmas vietnē.

5. Failu augšupielādēšana

Sagatavotos datu failus pēc to paaugstinātās drošības sistēmas lietotāja elektroniskas parakstīšanas un šifrēšanas, failu apmaiņas servisa lietotājs ievieto failu apmaiņas servisa STAT/OUT vai UNAS/OUT mapē, izmantojot Bitvise SSH Client aplikāciju vai jebkuru citu programmatūru, kas uztur SFTP savienojumus.

6. Atbildes saņemšana no Latvijas Bankas

Latvijas Banka sagatavo atbildi par datu faila pieņemšanu (formāts un struktūra) un ievieto to failu apmaiņas servisa attiecīgi STAT/IN vai UNAS/IN mapē.

Konsultācijas

Nepieciešamā programmatūra un rokasgrāmatas pieejamas Latvijas Bankas drošības sistēmas vietnē.

Par tehniskiem jautājumiem lūdzam sazināties ar Latvijas Bankas atbalsta darbiniekiem pa e-pastu entrust@bank.lv  vai pa tālruni 67022756.

Nepieciešamās darbības, lai uzsāktu datu iesniegšanu nebanku statistikas sistēmā

1. Reģistrēšanās sistēmā

Nebanku statistikas sistēmā aizpilda jauna lietotāja reģistrācijas pieteikums tiešsaistē, autentificējoties ar kādu no piedāvātajiem elektroniskās identifikācijas rīkiem.

2. Apstiprinājuma saņemšana par reģistrāciju

Pēc reģistrācijas pieteikuma apstrādes uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta informatīva e-pasta vēstule ar reģistrācijas apstiprinājumu. Nebanku statistikas sistēmas lietotāja tiesības stājas spēkā nekavējoties pēc apstiprinājuma saņemšanas.

3. Pieslēgšanās sistēmai

Nebanku statistikas sistēmai var pieslēgties vienā no veidiem:

Lai piekļūtu savam jau esošajam kontam, nepieciešams autentificēties ar kādu no elektroniskās identifikācijas līdzekļiem.

4. Pārskatu iesniegšana

Pārskatu iesniedz nebanku statistikas sistēmas sadaļā "Pārskati" interaktīvi vai augšupielādējot failu.

Konsultācijas

Par pieslēgšanos nebanku statistikas sistēmai un pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu elektroniskā veidā konsultācijas var saņemt, rakstot uz e-pasta adresi IS_Stat@bank.lv vai pa tālr. 67022299 vai 67022715.

Failu formāti un struktūra ir publicēti kopā ar attiecīgajiem Latvijas Bankas noteikumiem sadaļā "Tiesību akti".

Datu sniegšanai izmantojamās taksonomijas

Pārskatu sagatavošanas piemēri un veidlapas, ja tādi ir izveidoti, ir publicēti tirgus dalībnieku dalījumā attiecīgajam pārskatam veltītajā šķirklī tīmekļvietnes sadaļā "Statistika/Iesniegt datus".