Publicēts: 05.12.2022. Aktualizēts: 31.03.2023.

Kā iegūt licenci?

Licences iegūšana ir regulēts process, kurā varat kļūt par Latvijas finanšu tirgus dalībnieku un sākt darbību pēc atļaujas saņemšanas.

Privātā pensiju fonda (turpmāk – PPF) darbības licenci izsniedz Latvijas Banka saskaņā ar Privāto pensiju fondu likumu (turpmāk – Likums).

PPF ir juridiska persona, kas dibināta kā akciju sabiedrība vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību un tas uzkrāj un iegulda tā pārvaldīto pensiju plānu dalībnieku pašu veiktās un viņu labā veiktās iemaksas, lai nodrošinātu viņiem papildpensiju.

Pensiju plāns ir sistematizētu noteikumu kopums, saskaņā ar kuru pensiju fondā tiek uzkrāta papildpensija, ieguldīti un izmaksāti uzkrātie līdzekļi. PPF var būt slēgti un atklāti.

Slēgtais pensiju fonds pārvalda vienu vai vairākus pensiju plānus. Slēgtā pensiju fonda dalībnieki var būt tikai personas, kuras, sākot dalību pensiju plānā, ir konkrētā pensiju fonda dibinātāja vai vairāku dibinātāju darbinieki.

Atklātais pensiju fonds pārvalda vienu vai vairākus pensiju plānus. Par pensiju plānu dalībnieku uz līguma pamata var kļūt ikviena fiziskā persona PPF likumā noteiktajā kārtībā. Darba devējs var noslēgt ar pensiju fondu kolektīvās dalības līgumu par šī darba devēja darbinieku dalību noteiktā pensiju plānā.

Personām, kas iesaistītās PPF pārvaldībā, ir nevainojama reputācija, atbilstoša kompetence, profesionālā pieredze un izglītība atbilstoši Likuma 20. pantam.

Gan PPF valdē, gan padomē (ja tāda izveidota) vismaz vienai trešdaļai no visiem tās locekļiem vai divām personām atkarībā no tā, kurš no šiem skaitļiem ir mazāks, nav interešu konflikta attiecībā uz pensiju plānu līdzekļu pārvaldītāja vai līdzekļu turētāja pārvaldes institūciju.

Par slēgta PPF akcionāriem vai dalībniekiem atbilstoši Likuma 6. pantam var būt tikai tādas personas (darba devēji), kas ar pensiju fondu noslēdz kolektīvās dalības līgumu.

Par atklāta PPF akcionāriem vai dalībniekiem atbilstoši Likuma 6. pantam var būt tikai:

 • kredītiestāde, kura ir saņēmusi licenci kredītiestādes darbības veikšanai dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī;
 • dzīvības apdrošināšanas sabiedrība, kura ir saņēmusi licenci dzīvības apdrošināšanas veikšanai dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī;
 • ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kura ir saņēmusi licenci pārvaldes pakalpojumu sniegšanai dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī.

PPF, kurš piedāvā noteiktu iemaksu plānu ar garantētu ienesīgumu vai noteiktu izmaksu plānu vai pensiju plānā paredz biometrisko risku segumu, minimālais pašu kapitāla lielums ir 3 000 000 eiro atbilstoši Likuma 25. pantam.

PPF, kas piedāvā tikai noteikto iemaksu plānu bez garantēta ienesīguma vai šajā plānā neparedz biometrisko risku segumu, nodrošina, ka tā pamatkapitāls ir ne mazāks par 400 000 eiro atklātajam PPF un ne mazāks par 35 000 eiro slēgtajam PPF atbilstoši Likuma 25. pantam.

Darbības atļaujas iegūšanas process sastāv no vairākiem posmiem

 1. Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai.
 2. Pieteikuma iesniegšana.
 3. Pieteikuma izvērtēšana.
 4. Licences saņemšana.

Uzziniet, kas katrā darbības atļaujas iegūšanas posmā jādara un jāzina uzņēmējam, ko dara Latvijas Banka un kādi ir pieteikuma izskatīšanas termiņi.

Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai: pirmslicencēšanas un iepazīšanās posms, kurā Latvijas Banka organizē tikšanos (ja nepieciešams) ar uzņēmēju, lai pārrunātu tā plānoto darbību. Šajā posmā uzņēmumam obligāti vēl nav jābūt dibinātam.

Ko dara uzņēmējs

 • Sagatavo informāciju par uzņēmuma potenciālajiem akcionāriem un amatpersonām.
 • Sagatavo informāciju par sākotnējā kapitāla pamatkapitāla apmēru un naudas līdzekļu izcelsmes avotiem.
 • Sagatavo darbības plāna projektu, kurā norāda katra pensiju plāna dalībnieku skaita prognozi, iemaksu un izmaksu apmēra prognozes, atsevišķi norādot iemaksu un izmaksu apmēra prognozi biometrisko risku segumam, pensiju fonda administratīvo izdevumu prognozi un to segšanas avotus.
 • Sāk nepieciešamo dokumentu projektu izstrādi.

Ko dara Latvijas Banka

 • Sniedz konsultācijas par piemērojamo regulējumu.
 • Veic sākotnējo darbības plāna projekta novērtēšanu.
 • Izvērtē, vai iespējams turpināt atļaujas iegūšanas procesu.
 • Sniedz konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem.

Kas jāņem vērā

 • Rūpīgi iepazīstieties ar normatīvo aktu prasībām.
 • Izvērtējiet nepieciešamību piesaistīt kvalificētus ekspertus vai konsultantus.

Iesniedzamie dokumenti

 • potenciālo amatpersonu CV;
 • informācija par potenciālo akcionāru, informācija par PPF kapitāla finansējuma veidu, apmēru un tā izcelsmi;
 • darbības plāna projekts.

Izmaksas

Sagatavošanos pieteikuma iesniegšanai un konsultāciju sniegšanu Latvijas Banka nodrošina bez maksas.

Pieteikuma iesniegšana: uzņēmējs sagatavo un iesniedz licences saņemšanas pieteikumu.

Ko dara uzņēmējs

 • Iesniedz iesniegumu un visu nepieciešamo informāciju, dokumentus saskaņā ar Likuma II nodaļas prasībām.
 • Saņem informāciju no Latvijas Bankas par licencēšanas pieteikuma izskatīšanas procesa sākšanu pēc būtības vai par trūkumiem, kas jānovērš iesniegtajā pieteikumā.
 • Sniedz nepieciešamos papildu skaidrojumus un veic labojumus iesniegtajos dokumentos (ja nepieciešams).

Ko dara Latvijas Banka

 • 20 darba dienu laikā pārbauda pieteikuma pilnīgumu (pieteikuma vērtēšana pēc būtības vēl netiek sākta).
 • Ja pieteikums ir nepilnīgs, Latvijas Banka nosūta uzņēmējam vēstuli ar informāciju par konstatētajiem trūkumiem, kurus nepieciešams novērst.
 • Ja pieteikums ir pilnīgs, Latvijas Banka sāk licences pieteikuma izvērtēšanu.
 • Latvijas Banka nozīmē licencēšanas projekta vadītāju un nodrošina uzņēmējam pieeju projekta vadības rīkam, kas palīdzēs sekot procesa gaitai.

Ņemiet vērā

 • Pirms licencēšanas pieteikuma iesniegšanas aicinām izmantot Latvijas Bankas piedāvātās konsultācijas.
 • Pārliecinieties, ka iesniedzamie dokumenti ir pilnīgi un izstrādāti kvalitatīvi.
 • Pārbaudiet, vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (skatīt iesniedzamo dokumentu sarakstu).

Iesniedzamo dokumentu saraksts

Uzņēmēja pilnvarotā persona sagatavo un iesniedz iesniegumu saskaņā ar Likuma 8.panta trešo daļu PPF licences (atļaujas) saņemšanai.

Iesniegumam pievienojami šādi dokumenti un informācija:

1. Informācija un dokumenti par PPF, tā akcionāriem (dalībniekiem) un amatpersonām:

a) dokuments, kas apliecina PPF sākotnējā kapitāla samaksu saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 2.punktu;

b) akcionāru vai dalībnieku saraksts, norādot to firmu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru un vietu. Ārvalstīs reģistrētas juridiskās personas iesniedz arī reģistrācijas dokumentu atbilstoši Dokumentu legalizācijas likumā noteiktajam, saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 3. punktu;

c) paziņojumu, kuru aizpilda katrs pensiju fonda padomes (ja tāda izveidota) un valdes loceklis, par risku pārvaldības funkciju atbildīgā persona, par iekšējā audita funkciju atbildīgā persona, par aktuāro funkciju atbildīgā persona, kā arī persona, kura ir pilnvarota pieņemt lēmumus pensiju fonda vārdā, saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 4. punktu;

d) "c" punktā minēto personu identificējoša dokumenta apliecinātu kopija, saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 5. punktu;

e) izraksts no Sodu reģistra par "c" punktā minēto personu vai, ja persona ir citas tādas dalībvalsts pilsonis, kurā nav sodu reģistra, tam līdzvērtīgu dokumentu, ko izsniegusi tās dalībvalsts kompetentā tiesu vai administratīvā iestāde vai zvērināts notārs, kuras pilsonis ir attiecīgā persona, saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 6. punktu.

2. Informācija un dokumenti par PPF darbības organizāciju:

a) fonda organizatoriskās un vadības struktūras apraksts, kurā skaidri norādītas padomes (ja tāda izveidota) locekļa, valdes locekļa un citu 4. punktā minēto personu tiesības un pienākumi saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 7. punktu;

b) grāmatvedības politikas apraksts saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 8. punktu;

c) vadības informācijas sistēmas apraksts saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 9. punktu;

d) Informācijas sistēmas aizsardzības noteikumi saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 10.punktu;

e) iekšējās kontroles sistēmas apraksts, saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 11. punktu;

f) Personas datu aizsardzības noteikumi,

g) pašu riska novērtējums saskaņā ar Likuma 30. pantu.

3. NILLTPFN un sankciju riska pārvaldības iekšējās kontroles sistēmas izveidei nepieciešamie dokumenti (minētie iekšējās kontroles sistēmas elementi var būt iekļauti vienā vai vairākās politikās un procedūrās, atkarībā no iestādes lieluma, darbības specifikas un riska ekspozīcijas). NILLTPFN un sankciju riska pārvaldības prasību saraksts;

4. PPF Darbības plāns turpmākajiem trim gadiem, kurā norāda katra pensiju plāna dalībnieku skaita prognozi, iemaksu un izmaksu apmēra prognozes, atsevišķi norādot iemaksu un izmaksu apmēra prognozi biometrisko risku segumam, pensiju fonda administratīvo izdevumu prognozi un to segšanas avotus, saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 13. punktu;

5. Informācija un dokumenti par pensiju plānu reģistrāciju, pārvaldīšanu un turēšanu:

a) Līgums ar līdzekļu pārvaldītāju, saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 14. punktu;

b) Līgums ar līdzekļu turētāju, saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 15. punktu;

c) Pensiju plāns saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 16. punktu;

d) katram pensiju plānam izstrādātas ieguldījumu politikas apraksts (ieguldījumu politika), saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 17. punktu un 27. panta otro daļu;

e) Plānu prospekts saskaņā ar Likuma panta septīto daļu;

f) Individuālās dalības līguma paraugs, ja pensiju fonda pensiju plānā paredzēta dalībnieku tieša dalība, noslēdzot individuālās dalības līgumu, saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 18. punktu;

g) tās kārtības apraksts, kādā pensiju fonds reģistrē un uzskaita individuālās un kolektīvās dalības līgumus, saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 19.punktu;

h) Interešu konflikta novēršanas politikas apraksts (politika), saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 20. punktu;

i) Iesaistīšanās politika, saskaņā ar Likuma 8. panta trešās daļas 20. punktu, 29. panta pirmo un otro daļu;

j) Individuālās dalības līgums, saskaņā ar Likuma 16. panta trešo daļu;

k) Kolektīvās dalības līgums, saskaņā ar Likuma 19. panta pirmo daļu;

l) Ārpakalpojumu līgums/i (ja ir), saskaņā ar Likuma 19. panta pirmo daļu;

m) Tehnisko rezervju izveidošanas kārtība, saskaņā ar Likuma 11. panta otro daļu;

n) Papildpensijas kapitāla izmaksāšanas metodika, saskaņā ar Likuma 12. panta sesto daļu;

o) Fonda Deleģēšanas politika;

p) Kapitāla izmaksāšanas metodika, saskaņā ar Likuma 12. panta septīto daļu;

q) Kapitāla izmaksas pieteikums, saskaņā ar Likuma 12. panta septīto daļu;

r) Ja pensiju fonds vēlas piedāvāt noteikto izmaksu plānu vai noteikto iemaksu plānu ar garantētu ienesīgumu vai pensiju plānā paredzēt biometrisko risku segumu, tas papildus iesniedz:

 • pensiju plānā paredzētā garantētā ienesīguma, papildpensijas un biometrisko risku aprakstu;
 • iemaksu aprēķināšanas metodiku, atsevišķi norādot, kā tiks aprēķinātas iemaksas biometrisko risku segumam;
 • tehnisko rezervju aprēķināšanas metodiku;
 • tehnisko rezervju apjoma prognozi turpmākajiem trim darbības gadiem;
 • darbībai nepieciešamā pašu kapitāla apjoma prognozi turpmākajiem trim darbības gadiem un tā nodrošināšanas kārtību.

PPF pieteikuma izskatīšanas termiņš

Latvijas Banka pieņem lēmumu trīs mēnešu laikā pēc tam, kad saņemti visi likumā noteiktie lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti, kas sagatavoti un noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pieteikuma izskatīšanas termiņš var tiks pagarināts, ja pieteikumā sniegtā informācija nav pietiekama, lai pieņemtu lēmumu par licences izsniegšanu.

Pieteikuma izvērtēšana: Latvijas Banka veic pieteikuma izvērtēšanu pēc būtības.

Ko dara uzņēmējs

 • Seko pieteikuma izskatīšanas procesam, izmantojot projekta vadības rīku.
 • Pēc iespējas drīzākos termiņos sniedz atbildes uz Latvijas Bankas papildu informācijas pieprasījumiem.
 • Veic labojumus iesniegtajos dokumentos saskaņā ar Latvijas Bankas norādēm.
 • Piedalās Latvijas Bankas organizētajās sanāksmēs.

Ko dara Latvijas Banka

 • Izvērtē pieteikumu pēc būtības.
 • Trūkumu konstatēšanas gadījumā sazinās ar uzņēmēja kontaktpersonu.
 • Sagatavo vēstuli, ja tiek konstatēti trūkumi pieteikumā.
 • Turpina izskatīt pieteikumu saskaņā ar iesniegtiem papildinājumiem.
 • Pabeidz pieteikuma izvērtēšanu.

Kas jāņem vērā

 • Sekojiet pieteikuma izskatīšanas gaitai.
 • Pēc iespējas drīzākos termiņos sniedziet papildu skaidrojumus un veiciet nepieciešamos labojumus.
 • Aicinām Latvijas Bankas rīkotajās sanāksmēs piedalīties arī uzņēmēja pārstāvjus, nevis tikai konsultantus (ja tādi ir piesaistīti).

Izmaksas

Pieteikuma izvērtēšanas posmā nav papildu izmaksu, kas saistītas ar dokumentu izskatīšanu.

Licences saņemšana: Latvijas Banka pabeidz pieteikuma izvērtēšanu un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.

Ko dara uzņēmējs

 • Gatavojas saņemt licenci un sākt darbību saskaņā ar darbības plānu.
 • Noformē lietotājus Latvijas Banka Datu ziņošanas sistēmai turpmākai saziņai ar Latvijas Banku un darbības pārskatu iesniegšanai.

Ko dara Latvijas Banka

 • Sagatavo lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.
 • Informē uzņēmēju par pieņemto lēmumu.
 • Izvieto informāciju tīmekļvietnē un ievieto Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes iestāžu reģistrā.

Ņemiet vērā

Izmaksas

Licences saņemšanas posmā nav papildu izmaksu, kas saistītas ar atļaujas saņemšanu.

Latvijas Banka veic PPF darbības uzraudzību atbilstoši Likuma prasībām.

Ko dara uzņēmējs

Ko dara Latvijas Banka

 • Nozīmē kuratoru PPF.
 • Vērtē PPF darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.
 • Pieprasa papildu informāciju par PPF darbību un tās rādītājiem.
 • Izvērtē iesniegtos pārskatus un uzraudzības informāciju.
 • Organizē periodiskas tikšanās ar PPF vadību ar mērķi nodrošināt un veicināt aktīvu un efektīvu komunikāciju un savstarpējo sadarbību.

Ņemiet vērā

 • Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Latvijas Bankas nozīmēto kuratoru.
 • Regulāri sniedziet pārskatus un pieprasīto uzraudzības informāciju.
 • Ziņojiet par izmaiņām PPF pārvaldīšanas procesā, kā arī par izmaiņām licences saņemšanai iesniegtajā informācijā un dokumentos, tajā skaitā amatpersonu vai dalībnieku izmaiņu gadījumā.

Izmaksas

PPF, kas saņēmis Latvijas Bankas licenci, Latvijas Bankas darbības darbības finansēšanai maksā līdz 0.4 procentu apmērā no pensiju plānu dalībnieku veiktajām un to labā ceturksnī veiktajām iemaksām privātā pensiju fonda licencētajos pensiju plānos.

Latvijas Banka katru gadu izdod finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Latvijas Bankas finansēšanai noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvos noteikumus, kuros katram tirgus dalībniekam tiek noteikta maksājuma mainīgā daļa, kā arī maksājumu veikšanas kārtība.

Vairāk informācijas par uzraudzības procesu

Licences iegūšanas process

Tikšanās ar potenciālajiem dalībniekiem

Latvijas Bankas speciālisti piedāvā potenciālajiem tirgus dalībniekiem konsultācijas, lai palīdzētu labāk izprast regulējošās prasības par PPF darbību un licencēšanas procesu, kā arī identificētu iespējamos izaicinājumus, attīstot jaunus un inovatīvus produktus vai uzņēmējdarbības modeļus. Mūsu speciālisti piedāvā:

 • skaidrot noteiktus regulējošo prasību aspektus;
 • sniegt padomu par regulējuma piemērošanu inovatīva produkta vai uzņēmējdarbības modeļa agrīnā izstrādes stadijā.

Piesakieties konsultācijai!
Lai vienotos par pieņemšanas laiku, lūdzam iepriekš pieteikties, rakstot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvanot pa tālruni 67 022 300.

Noderīga informācija