Publicēts: 31.12.2012. Aktualizēts: 27.04.2016.

Monetārās politikas lēmumus Eirosistēmā pieņem ECB Padome. ECB Padomes locekļi ir visu eiro zonas valstu centrālo banku vadītāji un seši ECB Valdes locekļi. ECB Padomes locekļi ir neatkarīgi savos uzskatos un balsojumā. ECB Padomes mērķis ir rīkoties eiro zonas labā kopumā.

ECB Padomes sēdes parasti notiek divas reizes mēnesī. Svarīgākie monetārās politikas lēmumi ir tie, kas nosaka galveno procentu likmju līmeni, kā arī lēmumi par nestandarta monetārās politikas pasākumu ieviešanu un papildināšanu. Par procentu likmēm tiek lemts reizi sešās nedēļās, kad Padome novērtē tautsaimniecības un monetāro attīstību un pieņem lēmumu par monetāro politiku, tomēr ECB Padome procentu likmju lēmumus var pieņemt jebkurā laikā – arī ārpus regulārajām sanāksmēm.

Svarīgākā no galvenajām procentu likmēm ir galveno refinansēšanas operāciju procentu likme. Tajā pašā sēdē Padome lemj arī par aizdevumu iespējas uz nakti procentu likmi un noguldījumu iespējas uz nakti procentu likmi. Tirgus īstermiņa procentu likmes cieši seko ECB procentu likmju pārmaiņām. ECB noteiktās procentu likmes regulē arī uz nakti veikto starpbanku darījumu procentu likmju svārstības.

Monetārās politikas lēmums tiek izskaidrots preses konferencē, kas notiek reizi sešās nedēļās. Preses konferenci vada prezidents. ECB regulāri publicē pārskatus par monetārajai politikai veltītajām Padomes sanāksmēm.