Publicēts: 19.02.2021. Aktualizēts: 08.05.2023.

Šobrīd Latvijas Bankā nav atsavināmas mantas.