Publicēts: 19.02.2021. Aktualizēts: 14.09.2023.

Šobrīd Latvijas Bankā nav atsavināmas mantas.