Publicēts: 19.02.2021. Aktualizēts: 14.09.2023.

Latvijas Banka elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod lietotu kustamo mantu – datorus, printerus, kopētājus, datortīkla komutatorus, mēbeles, seifus, automobili un dārza traktoru.

Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veic darbības elektronisko izsoļu vietnē, elektroniskās izsoļu vietnes lietošanas noteikumiem un elektroniskās izsoles norises kārtību. Iepazīsties ar elektroniskās izsoles norises kārtību.

Kustamās mantas atrašanās vietas (katras mantas atrašanās vieta norādīta izsoles norises kārtībā) ir Rīgā (K. Valdemāra iela 2A, Bezdelīgu iela 3 un Matrožu iela 7A) un Mārupē (Smiltnieku iela 2). Mantas apskate iespējama izsoles norises kārtības 9. punktā norādītajā laikā darbadienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00, savu ierašanos iepriekš saskaņojot ar šajā punktā norādīto kontaktpersonu.

Lai reģistrētos izsolei un iegūtu izsoles dalībnieka statusu, persona reģistrējas elektroniskās izsoļu vietnes uzturētajā izsoļu dalībnieku reģistrā, ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pirms izsoles beigu datuma samaksā izsoles objekta nodrošinājumu un elektronisko izsoļu vietnē nosūta Latvijas Bankai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē, kā arī sedz maksu par dalību izsolē elektroniskās izsoļu vietnes administratoram.

Rekvizīti izsoles nodrošinājuma samaksai:

saņēmējs: Latvijas Banka, vienotais reģistrācijas Nr. 90000158236;
norēķinu konta Nr.: LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0;
saņēmēja banka: Latvijas Banka, BIC LACBLV2X.

Visi maksājumi izsoles ietvaros veicami eiro bezskaidrā naudā.

Izsoles sākums 2023. gada 20. septembrī plkst. 13.00.