Uzraudzības statistika ietver tirgus dalībnieku darbību raksturojošos datus un prudenciālās uzraudzības datus.

Ieguldījumu brokeru sabiedrības

2023. gads

2022. gads

2018. gads

2017. gads

2016. gads

2011.–2015. gads

2006.–2010. gads

2001.–2005. gads

No 2019. līdz 2021. gadam Latvijā darbojās 3 ieguldījumu brokeru sabiedrības, un 2 sabiedrību daļa kopējos tirgus segmenta aktīvos pārsniedza 90%. Lai izvairītos no atsevišķa tirgus dalībnieka tiešas vai netiešas identifikācijas (2 tirgus dalībnieku aktīviem pārsniedzot 75% no kopējā segmenta aktīviem), Latvijas Banka nepublicēja minētā tirgus segmenta datus.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, ieguldījumu fondi un alternatīvie ieguldījumu fondi

2024. gada 1. ceturksnis

2023. gads

2022. gads

2021. gads

2016.–2020. gads

2011.–2015. gads

2006.–2010. gads

2001.–2005. gads

Finanšu stabilitātes rādītāji (SDIS Plus)

Dati SDMX formātā: datnes.latvijasbanka.lv/files/FSI

Finanšu stabilitātes rādītāji

Finanšu stabilitātes rādītāji (SDIS FSR)

Finanšu stabilitātes rādītāji (SDIS FSR)

Banku mēneša bilances kopsavilkums sadalījumā pa mēnešiem

2000.g. decembris - 2009.g. decembris LVL

2009.g. decembris - 2017.g. decembris EUR

Apdrošināšanas tirgus Latvijā

2002.–2006. gads

2001.–2005. gads

2000.–2004. gads

1999.–2003. gads

1998.–2002. gads

1997.–2001. gads

Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes pārskats

2000. gads

1999. gads

Banku statistika

1994.–2001. gads


Statistiskie dati

Latvijas Bankas interneta statistikas datubāze INTS, datu tabulas, datu arhīvi, infografikas, kā arī informācija par publicētajiem statistiskajiem datiem.

Uzzināt vairāk