Publicēts: 09.02.2024.

Kredītiestādēm atbilstoši darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem ir pienākums noteiktā termiņā, kārtībā un apjomā publiski atklāt informāciju dalībniekiem, klientiem un ieinteresētajām trešajām personām.

Kredītiestāžu tīmekļvietnē publicētajai informācijai ir jābūt viegli atrodamai, ērti lietojamai, saprotamai un sagatavotai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Publiskojamā informācija

Segments

Publiskošanas pamatojums

Publiskošanas vieta

Publiskošanas termiņš

Kredītiestādes gada pārskats kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu

Kredītiestāde

KIL 91.pants

Nav noteikts

Pārskata gadam sekojošā gada 1.aprīlis

Kredītiestādes konsolidētais gada pārskats, ja tādu pienākums sagatavot, kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu

Kredītiestāde

KIL 91.pants

Nav noteikts

Pārskata gadam sekojošā gada 1.aprīlis

Ārvalsts vai citas dalībvalsts kredītiestādes gada pārskats un zvērināta revidenta atzinums

Ārvalsts vai citas dalībvalsts kredītiestādes filiāle

KIL 96.pants

Tīmekļvietne vai cits informācijas publiskošanai piemērots informācijas nesējs vai vieta

7 mēneši pēc pārskata gada beigām

Publiskais ceturkšņa pārskats

Kredītiestāde

KIL 8.panta otrā daļa un “Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi”

Tīmekļvietne

2 mēnešu laikā pēc atbilstošā pārskata perioda (ceturkšņa) beigām

Publiskojamā informācija Segments Publiskošanas pamatojums Publiskošanas vieta Publiskošanas termiņš

Vadības mērķi un politikas, pašu kapitāls un kapitāla pietiekamības prasība, prudenciālie riski, risku ierobežošanas tehnikas, atalgojuma politika, apgrūtinātie aktīvi, vērtspapīrošana, likviditātes prasība

Kredītiestāde individuālā līmenī

Regulas 575/2013 Astotās daļas 433a pants

Tīmekļvietne vai cits informācijas publiskošanai piemērots informācijas nesējs vai vieta

Liela iestāde, ja tā ir emitents – reizi ceturksnī, pusgadā un gadā.

Liela iestāde, ja tā nav emitents – reizi pusgadā un gadā.

Regulas 575/2013 Astotās daļas 433b pants

Tīmekļvietne vai cits informācijas publiskošanai piemērots informācijas nesējs vai vieta

Maza un nesarežģīta iestāde, ja tā ir emitents – reizi pusgadā un gadā.

Maza un nesarežģīta iestāde, ja tā nav emitents – reizi gadā

Regulas 575/2013 Astotās daļas 433c pants

Tīmekļvietne vai cits informācijas publiskošanai piemērots informācijas nesējs vai vieta

Pārējās iestādes, ja tās ir emitenti – reizi pusgadā un gadā.

Pārējās iestādes, ja tās nav emitenti – reizi gadā.

Vadības mērķi un politikas, pašu kapitāls un kapitāla pietiekamības prasība, prudenciālie riski, risku ierobežošanas tehnikas, atalgojuma politika, apgrūtinātie aktīvi, vērtspapīrošana, likviditātes prasība

Kredītiestāde prudenciālās konsolidācijas līmenī

Regulas 575/2013 13. pants

Tīmekļvietne vai cits informācijas publiskošanai piemērots informācijas nesējs vai vieta

ES mātessabiedrība konsolidēti

ES mātessabiedrības liela meitassabiedrība individuāli vai subkonsolidēti – saskaņā ar lielai iestādei noteikto regularitāti.

Publiskojamā informācija Segments Publiskošanas pamatojums Publiskošanas vieta Publiskošanas termiņš

Grupas struktūra, kā arī pārvaldības un darbības organizatoriskā struktūra

Kredītiestāde, kura ir mātes sabiedrība

KIL 36.3panta piektā daļa

Tīmekļvietne

Pastāvīgi uzturama

Publiskojamā informācija Segments Publiskošanas pamatojums Publiskošanas vieta Publiskošanas termiņš

Informācija, kura:

  • regulāri nodrošināma;
  • pirms līguma noslēgšanas nodrošināma;
  • periodiskajos ziņojumos nodrošināma

Kredītiestāde, kura finanšu tirgus dalībnieka vai finanšu konsultanta statusā nodrošina ieguldījumu portfeļu pārvaldību FITL izpratnē

Regula 2019/2088

RTS deleģētā regula 2022/1288

Tīmekļvietne

Pastāvīgi uzturama, kā arī periodiski atklājama

Termins 

Skaidrojums 

Liela iestāde

Regulas 575/2013 4. panta 1. punkta 146) apakšpunkta izpratnē

Maza un nesarežģīta iestāde

Regulas 575/2013 4. panta 1. punkta 145) apakšpunkta izpratnē

Pārējās iestādes

Iestādes, kuras neatbilst lielas iestādes vai mazas un nesarežģītas iestāde kritērijiem

Liela meitassabiedrība

Regulas 575/2013 4. panta 1. punkta 147) apakšpunkta izpratnē

 

Saīsinājums 

Pilnais nosaukums 

KIL

Kredītiestāžu likums

Regula 575/2013

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, un ar ko groza regulu (ES) Nr. 648/2012

Regula2019/2088

Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra regula (ES) Nr. 2019/2088 par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē

RTS deleģētā regula 2022/1288

Komisijas 2022. gada 6. aprīļa deleģētā regula (ES) Nr. 2022/1288 ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2019/2088 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē informācijas saturu un noformējumu saistībā ar principu “nenodari būtisku kaitējumu”, precizē informācijas saturu, metodoloģiju un noformējumu saistībā ar ilgtspējas rādītājiem un negatīvu ietekmi uz ilgtspēju, kā arī informācijas saturu un noformējumu saistībā ar vides vai sociālo raksturlielumu un ilgtspējīgu ieguldījumu mērķu veicināšanu pirmslīguma dokumentos, tīmekļa vietnēs un periodiskajos ziņojumos

FITL

Finanšu instrumentu tirgus likums

tīmekļvietne

tirgus dalībnieka tīmekļvietne, arī mājaslapa internetā


Kredītiestāžu uzraudzība

Uzraudzības process kredītiestādēm.

Uzzināt vairāk