Publicēts: 02.11.2010. Aktualizēts: 25.04.2024.

Šajā sadaļā apkopota informācija par statistiskajiem datiem, izņemot uzraudzības statistiskos datus, kas citiem datu sniedzējiem jāiesniedz Latvijas Bankai.

Šie dati jāiesniedz atbilstoši datu iesniegšanas kalendāram.

Pārskata nosaukums Iesniegšanas termiņš Periodiskums
1-IB Mēneša pārskats par kredītiestādē saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem 5. darbdiena pēc mēneša beigām M
1-FP Finansiālā stāvokļa ceturkšņa pārskats 25. datums pēc ceturkšņa beigām C
1-FP_S Finansiālā stāvokļa saīsinātais ceturkšņa pārskats  25. datums pēc ceturkšņa beigām  C
1-MB Ārējo aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārskats 25. datums pēc ceturkšņa beigām C
3-MB Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskats 25. datums pēc ceturkšņa beigām C
4-MB Pakalpojumu ceturkšņa pārskats 25. datums pēc ceturkšņa beigām C
5-MB Darbam ārvalstīs noslēgto līgumu mēneša pārskats 15. datums pēc mēneša beigām M
M – mēneša informācija
C – ceturkšņa informācija

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta komercsabiedrība:

 • kas nav kredītiestāde, un ārvalstīs reģistrētas komercsabiedrības filiāle Latvijā,
 • kas nepieņem noguldījumus vai citus atmaksājamus līdzekļus no klientiem un nepiešķir aizdevumus,
 • kura saņem nebanku ārējos maksājumus,
 • kuru apjoms (pārrēķinot saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo attiecīgās valūtas kursu attiecīgajā darījuma datumā) ir vai pārsniedz 10 000 euro.

Tiesību akts

Statistisko datu par nebanku ārējiem maksājumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

Veidlapa

1-IB veidlapa (.docx)

Konsultācijas pa tālruni

67022299
67022581

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta komercsabiedrība un citā valstī reģistrētas komercsabiedrības filiāle Latvijā, kurai nav pienākuma iesniegt statistiskos datus Latvijas Bankai saskaņā ar finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību regulējošajiem tiesību aktiem un kas atbilst šādiem kritērijiem:

 • tā ir iekļauta Centrālās statistikas pārvaldes uzturētā institucionālo vienību saraksta apakšsektorā "Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus" vai "Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji";
 • tai ir piešķirts kods 6491, 6492 vai 6499 saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām.

Šos statistiskos datus sagatavo un iesniedz, ja saņemts Latvijas Bankas uzaicinājums.

Tiesību akts

Statistisko datu par finansiālo stāvokli (1-FP) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

Veidlapas un kodu saraksts

 • Finansiālā stāvokļa ceturkšņa pārskata (1-FP) veidlapa (.docx)
 • Informācijas no peļņas vai zaudējumu aprēķina (1-FP_PZA) veidlapa (.docx)
 • Izmantotie kodi (.docx)

Konsultācijas pa tālruni

67022568 (metodoloģiskie jautājumi)
67022715 (pārskatu iesniegšana)

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta komercsabiedrība un citā valstī reģistrētas komercsabiedrības filiāle Latvijā, kurai nav pienākuma iesniegt statistiskos datus Latvijas Bankai saskaņā ar finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību regulējošajiem tiesību aktiem un kas atbilst šādiem kritērijiem:

 • tā ir iekļauta Centrālās statistikas pārvaldes uzturētā institucionālo vienību saraksta apakšsektorā "Finanšu palīgsabiedrības" vai "Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji";
 • tai ir piešķirts kods 6420, 6430, 6611, 6612, 6619, 6621, 6622, 6629, 6630 vai 7010 saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām.

Šos statistiskos datus sagatavo un iesniedz, ja saņemts Latvijas Bankas uzaicinājums.

Tiesību akts

Statistisko datu par finansiālo stāvokli (1-FP) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

Veidlapas un kodu saraksts

 • Finansiālā stāvokļa saīsinātā ceturkšņa pārskata (1-FP_S) veidlapa (.docx)
 • Informācijas no peļņas vai zaudējumu aprēķina (1-FP_PZA) veidlapa (.docx)
 • Izmantotie kodi (.docx)

Konsultācijas pa tālruni

67022568 (metodoloģiskie jautājumi)
67022715 (pārskatu iesniegšana)

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta komercsabiedrība un ārvalstīs reģistrētas komercsabiedrības filiāle Latvijā, kurai ir ārējie aktīvi un pasīvi.

Šos statistiskos datus sagatavo un iesniedz, ja saņemts Latvijas Bankas uzaicinājums.

Tiesību akts

Statistisko datu par ārējiem aktīviem un pasīviem (1-MB) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

Veidlapa un papildinformācija

 • 1-MB ceturkšņa veidlapa (.docx)
 • Savstarpējo saišu noteikšana tiešo investīciju grupas ietvaros (.docx)

Konsultācijas pa tālruni

67022715
67022581

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta komercsabiedrība un ārvalstīs reģistrētas komercsabiedrības filiāle Latvijā, kura sniedz transporta un starpniecības pakalpojumus nerezidentiem vai saņem transporta un starpniecības pakalpojumus no nerezidentiem.

Šos statistiskos datus sagatavo un iesniedz, ja saņemts Latvijas Bankas uzaicinājums.

Tiesību akts

Statistisko datu par transporta un starpniecības pakalpojumiem (3-MB) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

Veidlapa un papildinformācija

 • 3-MB veidlapa (.docx)
 • Kravu pārvadātāju, kravu ekspeditoru un citu veidu starpnieku pakalpojumi (.doc)
 • Stividoru, kuģu aģentu, bunkurētāju, kravu ekspeditoru un citu veidu starpnieku pakalpojumi (.docx)

Konsultācijas pa tālruni

67022568
67022581 

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta komercsabiedrība un ārvalstīs reģistrētas komercsabiedrības filiāle Latvijā, kura sniedz pakalpojumus nerezidentiem vai saņem pakalpojumus no nerezidentiem.

Šos statistiskos datus sagatavo un iesniedz, ja saņemts Latvijas Bankas uzaicinājums.

Tiesību akts

Statistisko datu par pakalpojumiem (4-MB) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

Veidlapa

4-MB veidlapa (.docx)

Konsultācijas pa tālruni

67022581
67022568

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta komercsabiedrība un ārvalstīs reģistrētas komercsabiedrības filiāle Latvijā, kura nodarbojas ar starpniecību fizisko personu, kuras ir rezidenti, līgumu noslēgšanā darbam ārvalstīs.

Šos statistiskos datus sagatavo un iesniedz, ja saņemts Latvijas Bankas uzaicinājums.

Tiesību akts

Statistisko datu par darbam ārvalstīs noslēgtajiem līgumiem (5-MB) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

Veidlapa

5-MB veidlapa (.docx)    

Konsultācijas pa tālruni

67022228