Publicēts: 22.03.2015. Aktualizēts: 27.04.2018.

Latvijas Banka tur un pārvalda finanšu aktīvus, t.sk. bezskaidrās naudas līdzekļus un zeltu.

Finanšu aktīvu pārvaldīšana ir viens no galvenajiem uzdevumiem, kas jāīsteno valstu centrālajām bankām ES dalībvalstīs, kuras ieviesušas eiro, un Eiropas Centrālajai bankai (ECB), strādājot vienotā sistēmā - Eirosistēmā. To nosaka Eiropas Savienības dibināšanas jeb darbības līgums (konkrēti – šī līguma pielikumā esošie Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūti).

Finanšu aktīvi ir Latvijas Bankas finanšu aktīvi, kas sedz attiecīgas Latvijas Bankas saistības, tai skaitā naudu apgrozībā, valdības un komercbanku noguldījumus centrālajā bankā. Kopējie Latvijas Bankas finanšu ieguldījumi ietver ārvalstu valūtas un zeltu, kā arī ieguldījumus eiro izlaistos finanšu instrumentos.

  • Finanšu ieguldījumi sastāv galvenokārt no parāda vērtspapīriem, kas izlaisti ASV dolāros, eiro, kā arī citās valūtās – Kanādas dolāros, Lielbritānijas sterliņu mārciņās, . Šos vērtspapīrus izlaidušas valdības, to aģentūras un starptautiskas organizācijas, bankas un komercsabiedrības, kā arī ar aktīviem nodrošinātu parāda vērtspapīru emitenti.
  • Zelts joprojām veido nelielu daļu Latvijas Bankas kopējo ārējo rezervju  un tas glabājas Lielbritānijā, Anglijas Bankā (Bank of England).

Latvijā 20. gs. sākumā zelta rezervju krājums tapa kā viens no līdzekļiem naudas stabilitātes nodrošināšanai. Mūsdienās zelta nozīme finanšu aktīvos ievērojami sarukusi. Tam ir vairāk sabiedriski politiska un emocionāla nozīme: zelta rezerves uzkrātas pirmās Latvijas Republikas tapšanas gados un neatkarības pirmajos gadu desmitos, turklāt - arī to tālākais liktenis ir bijis zīmīgs Latvijas vēsturē.  

EIROZONĀ MAZA DAĻA FINANŠU AKTĪVU - ECB PĀRRAUDZĪBĀ

Tāpat kā centrālās bankas pārējās eiro ieviesušajās ES dalībvalstīs, Latvijas Banka nelielu daļu finanšu aktīvu nodevusi pārvaldīšanai Eiropas Centrālajai bankai tās ārvalstu rezervju sastāvā. Latvijas Banka tā ieguvusi attiecīgu eiro izteiktu prasību pret ECB un saņem procentu ienākumus: saistībā ar pāreju uz eiro Latvijas Banka 2014. gada sākumā uzticēja pārvaldīšanai ECB 3.5% finanšu aktīvu - ārvalstu valūtu un zeltu - 205 milj. eiro vērtībā (zelta īpatsvars šajā summā ir 15% jeb aptuveni 31 milj. eiro vērtībā). Kāpēc tieši tik? Eiro valstu centrālās bankas ir ECB akcionāres jeb līdzīpašnieces: pārvaldīšanā nododamo finanšu aktīvu daudzumu nosaka atbilstoši attiecīgās centrālās bankas kapitāla atslēgai ECB. 

FINANŠU IEGULDĪJUMU PĀRVALDĪŠANA

Latvijas Banka finanšu aktīvus pārvalda, ieguldot drošos, likvīdos un ienesīgos finanšu instrumentos, nodrošinot centrālās bankas darbības izdevumu segšanu un gūtās peļņas daļas iemaksu valsts budžetā.

SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Vispusīgas ziņas par finanšu aktīviem sniedz Latvijas Bankas finanšu pārskati

Arī centrālās bankas gada pārskatā atrodama informācija par finanšu riskiem un Latvijas Bankas darbības rezultātiem, pārvaldot finanšu aktīvus un zeltu.


Darbības jomas