Publicēts: 22.03.2015. Aktualizēts: 17.03.2023.

Latvijas Banka tur un pārvalda finanšu aktīvus, t.sk. bezskaidrās naudas līdzekļus un zeltu.

Finanšu aktīvu pārvaldīšana ir viens no galvenajiem uzdevumiem, kas jāīsteno valstu centrālajām bankām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, kuras ieviesušas eiro, un Eiropas Centrālajai bankai (ECB), strādājot vienotā sistēmā – Eirosistēmā. To nosaka Eiropas Savienības dibināšanas jeb darbības līgums (konkrēti – šī līguma pielikumā esošie Eiropas Centrālo banku sistēmas un ECB statūti).

Finanšu aktīvi ir Latvijas Bankas finanšu aktīvi, kas sedz attiecīgas Latvijas Bankas saistības, tai skaitā naudu apgrozībā, valdības un komercbanku noguldījumus centrālajā bankā.

Kopējie Latvijas Bankas finanšu ieguldījumi ietver ārvalstu valūtās un eiro izlaistos finanšu instrumentus un zeltu. Finanšu ieguldījumi sastāv galvenokārt no parāda vērtspapīriem, kas izlaisti ASV dolāros, eiro, kā arī citās valūtās – Kanādas dolāros, Lielbritānijas sterliņu mārciņās u.c. Šos vērtspapīrus izlaidušas valdības, to aģentūras un starptautiskas organizācijas, bankas un komercsabiedrības, kā arī ar aktīviem nodrošinātu parāda vērtspapīru emitenti.

Kopš 2018. gada diversifikācijas nolūkos uzsākti ieguldījumi akcijās. Akciju īpatsvars kopējo finanšu aktīvu apjomā ir neliels.

Latvijā 20. gs. sākumā zelta rezervju krājums tapa kā viens no līdzekļiem naudas stabilitātes nodrošināšanai. Mūsdienās zelts veido nelielu daļu Latvijas Bankas kopējo ārējo rezervju, un tas glabājas Lielbritānijā, Anglijas Bankā (Bank of England). Tam ir vairāk sabiedriski politiska un emocionāla nozīme: zelta rezerves uzkrātas pirmās Latvijas Republikas tapšanas gados un neatkarības pirmajos gadu desmitos, turklāt - arī to tālākais liktenis ir bijis zīmīgs Latvijas vēsturē.

Eiro zonā maza daļa finanšu aktīvu – ECB pārraudzībā

Tāpat kā centrālās bankas pārējās eiro ieviesušajās ES dalībvalstīs, Latvijas Banka nelielu daļu finanšu aktīvu nodevusi pārvaldīšanai ECB tās ārvalstu rezervju sastāvā. Latvijas Banka tā ieguvusi attiecīgu eiro izteiktu prasību pret ECB un saņem procentu ienākumus: saistībā ar pāreju uz eiro Latvijas Banka 2014. gada sākumā uzticēja pārvaldīšanai ECB 3.5% finanšu aktīvu – ārvalstu valūtu un zeltu – 205 milj. eiro vērtībā (zelta īpatsvars šajā summā ir 15% jeb aptuveni 31 milj. eiro vērtībā). Kāpēc tieši tik? Eiro valstu centrālās bankas ir ECB akcionāres jeb līdzīpašnieces: pārvaldīšanā nododamo finanšu aktīvu daudzumu nosaka atbilstoši attiecīgās centrālās bankas kapitāla atslēgai ECB.

Finanšu ieguldījumu pārvaldīšana

Ieguldījumu pārvaldīšana tiek veikta tā, lai vidējā termiņā nodrošinātu ieguldījumu vērtības saglabāšanu, likviditāti un ienākumu gūšanu, nodrošinot centrālās bankas darbības izdevumu segšanu. Pārvaldot finanšu aktīvus, Latvijas Banka pēc iespējas ievēro ilgtspējības principus.

Sīkāka informācija

Vispusīgas ziņas par finanšu aktīviem sniedz Latvijas Bankas finanšu pārskati.

Arī centrālās bankas gada pārskatā atrodama informācija par finanšu riskiem un Latvijas Bankas darbības rezultātiem, pārvaldot finanšu aktīvus un zeltu.

Rezervju pārvaldīšana