Publicēts: 09.10.2023.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību uzraudzība

Uzraudzības galvenās funkcijas

Latvijas Banka ir atvasināta publiska persona. Atbilstoši Latvijas Bankas likumam tā veic finanšu tirgus un tā dalībnieku, tostarp apdrošināšanas sabiedrību, darbības regulēšanu un uzraudzību.

Latvijas Banka veicina apdrošināto personu interešu aizsardzību un finanšu tirgus attīstību un stabilitāti.

Izdot normatīvos aktus un pieņemt lēmumus par finanšu tirgus dalībnieku darbību regulējošām prasībām un šo darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas un pārskatu iesniegšanas kārtību.

Regulēt finanšu tirgu un tā dalībnieku darbību, kontrolējot tiesību aktu, to skaitā noteikumu un Latvijas Bankas lēmumu, izpildi.

Noteikt kvalifikācijas un atbilstības prasības finanšu tirgus dalībniekiem un to amatpersonām.

Noteikt finanšu tirgus dalībnieku licencēšanas un reģistrēšanas kārtību.

Apkopot un analizēt ar finanšu tirgu saistīto informāciju un publicēt to.

Nodrošināt Noguldījumu garantiju fonda un Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļu uzkrāšanu, pārvaldīšanu un atlīdzību izmaksu no šiem fondiem saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu un Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu.

Nodrošināt kompensāciju izmaksu ieguldītājiem saskaņā ar Ieguldītāju aizsardzības likumu.

Analizēt finanšu tirgu regulējošos normatīvos aktus, sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai un to saskaņošanai ar Eiropas Kopienas normatīvajiem aktiem.

Sistemātiski pētīt, analizēt un prognozēt finanšu tirgus attīstību.

Sadarboties ar ārvalstu finanšu tirgus uzraudzības institūcijām un piedalīties starptautisko finanšu tirgus uzraudzības institūciju un to izveidoto institucionālo vienību darbā.

Kontrolēt, lai finanšu tirgu regulējošos normatīvajos aktos noteiktās darbības veic tikai šajos normatīvajos aktos minētās personas.

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību regulējošie tiesību akti.

Uzraudzības pasākumu mērķis

Latvijas Banka saskaņā ar Latvijas Bankas likumu un atbilstoši labākajai starptautiskajai tirgus dalībnieku uzraudzības praksei un pamatprincipiem regulē un pārrauga finanšu un kapitāla tirgu, lai, tai skaitā veicinātu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību sniegto pārvaldes pakalpojumu un ieguldījumu pakalpojumu saņēmēju interešu aizsardzību, finanšu tirgus ilgtspējīgu attīstību un stabilitāti, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu.

Latvijas Banka veic uz nākotni vērstu un uz risku ietekmes novērtēšanu balstītu tirgus dalībnieku darbības uzraudzību, savlaicīgi piemērojot uzraudzības pasākumus un ievērojot proporcionalitātes principu. 

Uzraudzības pasākumu mērķis ir nodrošināt ieguldījumu pārvaldes sabiedrību darbības stabilitāti un savlaicīgu iespējamo likumu un noteikumu pārkāpumu vai problēmu cēloņu konstatēšanu un novēršanu, lai mazinātu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību risku ietekmi uz pašu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību darbību un finanšu un kapitāla tirgu kopumā.

Uzraudzības procesā izmantotie rīki

Uz nākotni vērsts un uz risku ietekmes novērtēšanu balstīts uzraudzības process notiek, izmantojot dažādas uzraudzības pieejas, lai nodrošinātu nepārtrauktu un visaptverošu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību darbības uzraudzību Latvijas Bankā.

Neklātienē tiek veikta ieguldījumu pārvaldes sabiedrību darbību raksturojošo rādītāju analīze, pievēršot uzmanību finanšu rādītāju kvalitatīvajām un kvantitatīvajām izmaiņām un regulējošo prasību izpildei ar mērķi identificēt un novērtēt katras ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbībai piemītošos būtiskos riskus visās tā darbības jomās;

Tiek veiktas neklātienes un klātienes pārbaudes, kurās tiek analizēti ieguldījumu pārvaldes sabiedrību darbību raksturojošie rādītāji un darbības aspekti. Īpaša uzmanība tiek pievērsta tiem ieguldījumu pārvaldes sabiedrību darbības rādītājiem un regulējošo prasību izpildes aspektiem, kuru kvalitatīvās un kvantitatīvās izmaiņas varētu radīt jaunus darbības riskus vai padziļināt pastāvošo risku ietekmi uz ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un finanšu tirgus darbību kopumā; 

Tiek iniciēti un veikti uzraudzības pasākumi, kas vērsti uz risku novērtēšanas procesā vai pārbaužu rezultātā atklāto darbības vai prasību izpildes nepilnību vai konstatēto trūkumu un neatbilstību novēršanu ar mērķi savlaicīgi mazināt to negatīvo ietekmi uz ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbību un tirgu kopumā un veicināt ieguldījumu pārvaldes sabiedrību darbības stabilitāti un atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Individuālās pārbaudes, kas tiek veiktas ar mērķi novērtēt konkrētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības darbību noteiktā jomā vai atsevišķos jautājumos.

Horizontālās pārbaudes, kas tiek veiktas ar mērķi novērtēt visa uzraugāmā tirgus sektora darbību noteiktā jomā vai atsevišķos jautājumos.

Tematiskās pārbaudes, kas tiek veiktas ar mērķi novērtēt viena vai vairāku ieguldījumu pārvaldes sabiedrību darbību atbilstoši noteiktiem kritērijiem, jomai, tematam vai atsevišķam jautājumam.

Ārkārtas pārbaudes, kas tiek veiktas bez iepriekšējas ieguldījumu pārvaldes sabiedrību brīdināšanas.

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, izpildītu noteiktos uzdevumus un veicinātu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību attīstību, Latvijas Banka īsteno uz komunikāciju vērstu sadarbību ar tirgus dalībniekiem, kā arī nodrošina sadarbību ar citām nacionālajām un starptautiskajām institūcijām.

Uzraudzības prioritātes

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību uzraudzības prioritātes izriet no Latvijas Bankas noteiktajām finanšu tirgus uzraudzības prioritātēm:

  • Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību klātienes un neklātienes pārbaužu veikšana saskaņā ar apstiprināto uzraudzības pasākumu plānu.
  • Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību klātienes un neklātienes uzraudzības procesa pilnveidošana, papildinot klātienes un neklātienes uzraudzības metodoloģisko ietvaru atbilstoši izmaiņām saistošajos normatīvajos aktos.

Finanšu tirgus uzraudzības prioritātes

Latvijas Bankas finanšu tirgus uzraudzības plāns

Risku novērtēšanas process

Ar risku novērtēšanas procesa palīdzību tiek identificēti, analizēti un novērtēti apdrošināšanas sabiedrību darbībai piemītošie riski. Tiek novērtētas arī ieguldījumu pārvaldes sabiedrību lietotās metodes šo risku pārvaldībai, to kvalitāte, pietiekamība un atbilstība apdrošināšanas sabiedrību darbības raksturam, apjomam un sarežģītībai. 

Risku novērtēšanas procesā Latvijas Banka izmanto šādu rīkus:

Ar to tiek pārraudzītas būtisku ar regulējošo prasību izpildi saistītu finanšu rādītāju novirzes. Šīs pārraudzības mērķis ir savlaicīgi identificēt situācijas vai tendences, kas varētu apdraudēt apdrošināšanas sabiedrības finansiālās darbības stabilitāti. Šā procesa ietvaros tiek veikta dažādu rādītāju noviržu un to savstarpējās sakarības un atkarības padziļināta analīze, lai nepieciešamības gadījumā varētu noteikt papildu uzraudzības un administratīvos pasākumus.

Tas tiek veikts, pamatojoties uz apdrošināšanas sabiedrību sniegto informāciju, Latvijas Bankas uzraudzības novērojumiem un konstatējumiem konkrētajā periodā, veikto klātienes un neklātienes pārbaužu rezultātiem un secinājumiem. 

Risku vērtējums ietver kategorijas un parametrus, kas aptver visu apdrošināšanas sabiedrību finanšu un nefinanšu darbību. Risku novērtēšanas rezultātā katrai apdrošināšanas sabiedrībai tiek noteikta riska pakāpe robežās no "1" līdz "4", kas savienojumā ar apdrošināšanas sabiedrības ietekmi uz tirgu veido uzraudzības intensitātes līmeni, kurš var būt diapazonā no zema līdz augstam. Uzraudzības intensitātes līmenis norāda uz uzraudzības pasākumu nepieciešamību un atsevišķu aspektu padziļinātu izpēti un pārraudzību nākotnes periodos.

Vairāk informācijas skatīt Uzraudzības intensitātes līmeņa noteikšanas modelī:

 

 

Risku novērtēšanas procesa rezultātu (noteikto uzraudzības intensitātes līmeni) izmanto efektīvai apdrošināšanas sabiedrību uzraudzībai, tostarp, nosakot prioritātes un uzraudzības pasākumu intensitāti un plānojot darbības pārbaudes, nosakot to apjomu, mērķi un biežumu atbilstoši proporcionalitātes principam.

Noderīga informācija


Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību uzraudzība

Uzraudzības process, pārskatu iesniegšanas un apmaksas kārtība, normatīvie akti un statistika.

Uzzināt vairāk