Publicēts: 17.01.2011. Aktualizēts: 28.05.2024.

Kredītu reģistrs ir valsts informācijas sistēma, un tās pārzinis ir Latvijas Banka.

1. Kredītu reģistra darbību regulējošie normatīvie akti

''Kredītu reģistra likums'' 

Latvijas Bankas "Kredītu reģistra noteikumi" (izdoti saskaņā ar "Kredītu reģistra likumu")

Latvijas Bankas "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" (izdoti saskaņā ar "Kredītu reģistra likumu" un likumu "Par Latvijas Banku")

2. Kredītu reģistra dalībnieki

Kredītu reģistra dalībnieks ir komersants, kas Latvijā sniedz finanšu pakalpojumus ar kredītrisku vai kas Latvijā pārņem prasījuma tiesības, kuras izriet no finanšu pakalpojumiem ar kredītrisku, un kas ir viens no šādiem komersantiem:

 • Latvijā reģistrēta kredītiestāde un tai līdzvērtīgs citā valstī reģistrēts komersants, kurš Latvijā atvēris filiāli;
 • Latvijā reģistrēta komercsabiedrība, kurai Kredītiestāžu likuma izpratnē ir ciešas attiecības ar Latvijā reģistrētu kredītiestādi vai tai līdzvērtīgu citā valstī reģistrētu komersantu;
 • citā valstī reģistrēts komersants, kam Kredītiestāžu likuma izpratnē ir ciešas attiecības ar Latvijā reģistrētu kredītiestādi vai tai līdzvērtīgu citā valstī reģistrētu komersantu, kurš Latvijā atvēris filiāli;
 • Latvijā reģistrēta krājaizdevu sabiedrība;
 • Latvijā reģistrēts komersants, kam ir tiesības veikt apdrošināšanu, un tam līdzīgs citā valstī reģistrēts komersants, kurš Latvijā atvēris filiāli;
 • Latvijā reģistrēta valsts kapitālsabiedrība, kas dibināta un darbojas kā akciju sabiedrība un pilda īpašu uzdevumu - ievieš valsts attīstības un atbalsta programmas.

Kredītu reģistra dalībnieks ar ierobežotu statusu (ierobežots Kredītu reģistra dalībnieks) ir komersants, kas zaudējis Kredītu reģistra dalībnieka statusu un līdz statusa zaudēšanas dienai iekļāvis Kredītu reģistrā ziņas par klienta vai klienta galvinieka saistībām, ja tās nav izbeigušās vai ja no klienta līguma vai klienta galvinieka līguma izrietošās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai.

3. Lai uzsāktu ziņu apmaiņu Kredītu reģistrā

1) jānoslēdz līgumu "Par elektronisko parakstīšanu". Nepieciešams noslēgt vienu šādu līgumu par visu veidu informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, t.sk. Kredītu reģistra ietvaros, statistikas pārskatu iesniegšanai un maksājumu sistēmu ietvaros;

2) jāreģistrē interneta adreses, iesniedzot Latvijas Bankai Interneta adrešu pieteikumu ("Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" 1. pielikums);

3) jāreģistrē vismaz divus pārvaldniekus, iesniedzot Latvijas Bankai Pārvaldnieka reģistrācijas pieteikumu ("Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" 2.pielikums).

Latvijas Banka katram Kredītu reģistra dalībniekam piešķir 2 pārvaldnieka un 2 lietotāja licences bez maksas. Pārvaldnieki vienlaikus var būt arī lietotāji.

Kredītu reģistra dalībnieks var saņemt paaugstinātās drošības sistēmas papildus licences, maksājot par tām vienreizējo maksu un gada maksu ("Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" 2.3. nodaļa).

Pārvaldnieka pienākumi Kredītu reģistrā:

 • lietotāju reģistrēšana, anulēšana, atjaunošana un pieejas tiesību maiņa,
 • failu apmaiņas servisa (FAS) lietotāju reģistrēšana un anulēšana (ja FAS tiks izmantots),
 • interneta adrešu, no kurām Kredītu reģistra dalībnieks veiks pieslēgšanos Kredītu reģistram, uzturēšanu.

Pārvaldnieks pārvaldīšanas pasākumus veic paaugstinātās drošības sistēmā.

4) jāiesniedz Latvijas Bankai informāciju par saistību atlikumu Kredītu reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datumā (rakstiski līdz nākamā mēneša 10. datumam, kas seko pēc mēneša, kurā noslēgts līgums; nepieciešams, lai Latvijas Banka varētu aprēķināt maksu par Kredītu reģistra izmantošanu).

4. Tehniskās prasības

Lai lietotājs interaktīvi pieslēgtos Kredītu reģistram:

 • lietotāja darbstacijā jābūt instalētai operētājsistēmai Windows 10 vai Windows 11 (lietotājam izmantojot citas programmatūras versijas, netiek garantēta korekta paaugstinātās drošības sistēmas darbība);
 • jāizvēlas viens no autentifikācijas veidiem: eParaksts, eID, eParaksts mobile, Smart-ID, kāda no kredītiestādes internetbankām vai eIDAS (pārrobežu autentifikācija).

Kredītu reģistra dalībnieki ziņu apmaiņu (iekļaušanu, aktualizēšanu, labošanu, anulēšanu un pieprasīšanu) Kredītu reģistrā var veikt:

 • interaktīvi – ziņas sniedz tiešsaistes režīmā, izmantojot Kredītu reģistra tīmekļvietni;
 • failu veidā – ziņas var sniegt, katru failu nosūtot atsevišķi (pa vienam), izmantojot Kredītu reģistra interneta vietni, vai vairākus failus nosūtot vienlaikus, izmantojot FAS (adrese: sftp.bank.lv)
 • tīmekļa pakalpju veidā – paredzētas tikai pieprasījumu veikšanai par personu un tās saistībām (adrese: https://kreg.lv/pieprasijumi).

Kredītu reģistra testa vide

Lai veicinātu veiksmīgu darbību Kredītu reģistrā, Kredītu reģistra dalībniekiem tiek nodrošināta piekļuve Kredītu reģistra testa videi (adrese: https://test.kreg.lv; lietotāja tiesības darbam testa vidē piešķir pārvaldnieks).

5. Kredītu reģistrā iekļaujamo ziņu apjoms un ziņu iekļaušanas termiņi

Kredītu reģistra dalībnieks 3 mēnešu laikā pēc Kredītu reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datuma iekļauj Kredītu reģistrā ziņas par statusa iegūšanas datumā plkst. 00.01 esošajiem klientiem, klienta galviniekiem un to saistībām un par klientiem un klienta galviniekiem, kuriem klienta un klienta galvinieka līgums spēkā stājas triju mēnešu laikā pēc statusa iegūšanas.

Kredītu reģistrā iekļaujamās ziņas iedala:

 • ziņas par personu - klientu un klienta galvinieku;
 • ziņas par klienta vai klienta galvinieka saistībām - vispārīgās ziņas (pamata ziņas par saistībām) un periodiskās ziņas (t.sk. ziņas par aktuālo saistību atlikumu). Katras saistības identificē ar vispārīgo ziņu identifikatoru, kas ir unikāls Kredītu reģistra dalībnieka ietvaros;
 • ziņas par saistību pārkāpumiem - norāda, vai saistībās ir pārkāpums, kurš atbilst pārkāpuma kritērijiem - maksājums tiek kavēts ilgāk nekā 60 kalendāro dienu un kopējā kavētā summa sasniedz vai pārsniedz 150 eiro. Tiklīdz izpildās abi kritēriji, Kredītu reģistrā iekļaujamas ziņas par saistību pārkāpumu. Ja pārkāpums tiek novērsts, iekļaujamas ziņas par pārkāpuma novēršanu. Katru pārkāpuma ziņu un pārkāpuma novēršanas ziņu identificē ar unikālu ziņu identifikatoru konkrēto saistību ietvaros.

Kredītu reģistra ziņu iekļaušanas kopsavilkums

Ziņu iekļaušanas termiņi

Ziņas par personu

Vispārīgās ziņas par saistībām

Iekļauj 5 darbadienu laikā pēc: - kredīta līguma noslēgšanas- izmaiņām kredīta līgumā- kredītsaistību izbeigšanās Kredītu reģistrā iekļaujamo ziņu apjoms atkarīgs no Kredītu reģistra dalībnieka veida. Kredītu reģistrā iekļaujamās ziņas, to saturs un iekļaušanas nosacījumi atrodami "Kredītu reģistra noteikumu" 2. un 3. nodaļā
Periodiskās ziņas par saistībām Iekļauj 10 darbadienu laikā pēc katra mēneša beigām (par stāvokli mēneša beigās)
Ziņas par saistību pārkāpumiem un to novēršanu Iekļauj 5 darbadienu laikā pēc kritēriju iestāšanās/pilnīgas novēršanas

 6. Mēneša maksa par Kredītu reģistra izmantošanu

Kredītu reģistra dalībnieki un ierobežoti Kredītu reģistra dalībnieki maksā Latvijas Bankai mēneša maksu par Kredītu reģistra izmantošanu.

Mēneša maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apjomu nākamajiem 6 kalendārajiem mēnešiem nosaka kalendārā pusgada beigās, ņemot vērā Kredītu reģistrā iekļauto ziņu par klientu saistībām skaitu, kā arī attiecīgo klienta saistību faktiskā atlikuma un klienta saistību neizmantotā apjoma kopsummu šā kalendārā pusgada beigās.

Detalizēta informācija par Kredītu reģistra izmantošanas maksu un maksāšanas kārtību pieejama "Kredītu reģistra noteikumu" 8.1. apakšnodaļā.

Mēneša maksa par Kredītu reģistra izmantošanu

Kredītu reģistra dalībnieka vai ierobežota Kredītu reģistra dalībnieka klienta saistību skaits Mēneša maksa par Kredītu reģistra izmantošanu (euro)*Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.
No 1 līdz 100 1.00
No 101 līdz 200 3.00
No 201 līdz 1 000 10.00
No 1 001 līdz 3 000 15.00
No 3 001 līdz 10 000 25.00
No 10 001 līdz 30 000 75.00
No 30 001 līdz 70 000 110.00
No 70 001 līdz 110 000 160.00
No 110 001 līdz 130 000 260.00
No 130 001 300.00

 

Kredītu reģistra dalībnieka vai ierobežota Kredītu reģistra dalībnieka klienta saistību faktiskā atlikuma un klienta sasitību neizmantotā apjoma kopsumma Mēneša maksa par Kredītu reģistra izmantošanu (euro)*Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.
No 0.01 euro līdz 45 000.00 euro 1.00
No 45 000.01 euro līdz 80 000.00 euro 3.50
No 80 000.01 euro līdz 150 000.00 euro 7.00
No 150 000.01 euro līdz 1 500 000.00 euro 20.00
No 1 500 000.01 euro līdz 15 000 000.00 euro 50.00
No 15 000 000.01 euro līdz 80 000 000.00 euro 100.00
No 80 000 000.01 euro līdz 150 000 000.00 euro 120.00
No 150 000 000.01 euro līdz 800 000 000.00 euro 325.00
No 800 000 000.01 euro līdz 1 500 000 000.00 euro 525.00
No 1 500 000 000.01 euro 580.00