Publicēts: 04.12.2022. Aktualizēts: 31.05.2024.

Latvijas Banka regulē un uzrauga finanšu tirgus un tā dalībnieku darbību.

Uzraudzība tiek veikta sabiedrības interesēs, lai veicinātu:

 • ieguldītāju, noguldītāju un apdrošināto personu interešu aizsardzību,
 • finanšu tirgus ilgtspējīgu attīstību un stabilitāti,
 • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu,
 • starptautisko un nacionālo sankciju piemērošanu.

Latvijas Banka uzraudzību veic nolūkā laikus identificēt esošos un iespējamos riskus un to iespējamo ietekmi, lai riskus un to ietekmi samazinātu vai novērstu, prioritāri vēršot darbības pret riskiem ar augstu iestāšanās varbūtību un būtiskāko negatīvo ietekmi, kā arī ņemot vērā tirgus dalībnieka darbības veidu un ietekmi finanšu tirgū, tā struktūru un sniegtā pakalpojuma sarežģītību, tādējādi nodrošinot proporcionalitātes principa ievērošanu.

Latvijas Bankas padome izveidojusi uzraudzības komiteju, kas:

 • īsteno finanšu tirgus un Latvijas Bankas uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības stratēģiju;
 • izsniedz, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) vai reģistrāciju darbībai finanšu tirgū, kā arī lemj par speciālās atļaujas (licences) vai reģistrācijas darbībai finanšu tirgū atteikumu;
 • apstiprina uzraudzības metodoloģiju un nodrošina tās īstenošanu;
 • apstiprina uzraudzības plānus un risku vērtējumu, kā arī nodrošina uzraudzības plānu īstenošanu;
 • lemj par agrīnas intervences pasākumu piemērošanu;
 • lemj par finanšu tirgus dalībnieka tiesību, saistību izpildes un darbības ierobežojumiem, kā arī par pilnvarnieka iecelšanu, izņemot darbības apturēšanu, pilnīgu saistību izpildes ierobežojumu noteikšanu un ar šo lēmumu saistīto pilnvarnieka iecelšanu attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas pakļautas Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumam;
 • lemj par sankciju un pasākumu piemērošanu finanšu tirgus dalībniekam un citai personai;
 • nosaka, vai finanšu tirgus dalībniekam ir finanšu grūtības vai, iespējams, tas nonāks finanšu grūtībās;
 • lemj par pieteikuma iesniegšanu tiesai par finanšu tirgus dalībnieka maksātnespējas vai likvidācijas ierosināšanu un administratora vai likvidatora kandidāta izvirzīšanu
 • veic citus Latvijas Bankas uzraudzības komitejas nolikumā minētos uzdevumus.

Latvijas Bankas uzraudzītie finanšu tirgus dalībnieki atbilstoši attiecīgā finanšu tirgus dalībnieka darbību regulējošajam likumam veic maksājumus Latvijas Bankai, lai segtu Latvijas Bankas izdevumus, kas saistīti ar finanšu tirgus un tā dalībnieku uzraudzību, noregulējuma piemērošanu un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanu. Latvijas Banka nosaka tirgus dalībnieku maksājumu apmēru, kā arī šo maksājumu aprēķināšanas un veikšanas kārtību.

Uzraudzība