Publicēts: 15.03.2015. Aktualizēts: 31.01.2023.

Naudas zīmju identifikācija un apmaiņa 

Latvijas Bankas klientu kasē bez maksas var apmainīt bojātās eiro un lata banknotes un monētas. Citu valstu naudas zīmes Latvijas Banka nemaina.

Ja klientu kases darbinieks nav pārliecināts, ka bojātā eiro un lata banknote un monēta ir derīga apmaiņai, ja rodas aizdomas par apmaiņai iesniegtās eiro banknotes vai apgrozības monētas īstumu, apmaiņai tiek iesniegtas naudas zīmes lielā apmērā vai tās neatbilst citiem tūlītējas apmaiņas nosacījumiem, pamatojoties uz klienta iesniegumu, naudas zīme tiek pieņemta identifikācijai un par tās apmaiņu lemj Latvijas Bankas naudas zīmju pārvaldības komisija. Atbilde tiek sniegta viena mēneša laikā. Apmainīto naudas zīmju nominālvērtību kompensē veicot bezskaidras naudas pārvedumu uz klienta norādīto norēķina kontu.

Eiro banknošu un apgrozības monētu apmaiņa

Latvijas Banka maina bojātas eiro naudas zīmes atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktu regulējumam:

 1. eiro banknotes – atbilstoši Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 19. aprīļa lēmumā par euro banknošu nominālvērtībām, parametriem, atveidošanu, apmaiņu un izņemšanu no apgrozības noteiktajai kārtībai;
 2. eiro monētas – atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 15. decembris Regulā (ES) Nr. 1210/2010 par euro monētu autentiskuma noteikšanu un rīkošanos ar apgrozībai nederīgām euro monētām noteiktajai kārtībai.

Visas bojātās eiro banknotes un apgrozības monētas Latvijas Banka izņem no apgrozības, neatdodot tās iesniedzējam, un iznīcina.

Latvijas Banka apmaina bojātas eiro banknotes, kuras atbilst šādiem kritērijiem:

 • eiro banknotes, kuru atlikušais lielums pārsniedz 50 procentus no veselas banknotes lieluma (vienā gabalā vai saplēstas un salīmētas);
 • eiro banknotes, kuru atlikušais lielums ir 50 procenti vai mazāks no veselas banknotes lieluma, ja persona pierāda, ka iztrūkstošās daļas ir iznīcinātas, sniedzot Latvijas Bankai pierādījumu, kas ticami apliecina, ka šāda banknote pastāvējusi, (piemēram,  Valsts ugunsdzēsības un drošības dienesta izziņa).

Latvijas Banka izņem no apgrozības bojātas eiro banknotes, neatdodot tās iesniedzējam, un neatlīdzina to nominālvērtību, ja banknotes ir tīši bojātas (piemēram, apzināti atsevišķu elementu un fragmentu izgriezumi, drošības elementu bojājumi, uzkrītoši uzraksti un reklāmas un tml.). Eiro banknotes, kas ir bojātas nelielā mērā, piemēram, uz tām ir piezīmes, skaitļi vai īsi teikumi, netiek uzskatītas par tīši bojātām eiro banknotēm, un to nominālvērtība tiek atlīdzināta.

Latvijas Banka maina bojātas eiro monētas, ja monētas bojātas ilglaicīgas aprites vai negadījuma rezultātā (piemēram, ugunsgrēks, nelaimes gadījums un tml.). Personai ir pienākums iesniegt ticamus pierādījumus, kas apliecina negadījuma faktu (piemēram, Valsts ugunsdzēsības un drošības dienesta izziņa, Valsts policijas izziņa, apdrošinātāja izziņa par apdrošinātā notikuma iestāšanos).

Latvijas Banka izņem no apgrozības bojātas eiro monētas, neatdodot tās iesniedzējam, un neatlīdzina to nominālvērtību, ja monētu izskats ir mainīts vai nu tīši, vai mainījies tāda procesa rezultātā, kuram, saprātīgi pieņemot, ir sagaidāma šāda ietekme.

Par monētām, kuru izskats mainīts vai nu tīši, vai mainījies tāda procesa rezultātā, kuram, saprātīgi pieņemot, ir sagaidāma šāda ietekme, uzskatāmas, piemēram, šādas eiromonētas:

 • bimetāla monētai centrs un ārējā daļa ir atdalīti;
 • monētai ir izurbts caurums;
 • monēta bojāta ķīmiskās iedarbības rezultātā;
 • monēta ir krāsota vai pārklāta ar citu materiālu;
 • monēta ir sagriezta, slīpēta, asināta, noberzēta, saspiesta, metināta, ielocīta vai citādi deformēta mehāniskās iedarbības rezultātā;
 • monēta apzināti pārveidota par suvenīra izstrādājumu vai rotas lietu (piemēram, laminēta monēta, ar krāsu vai citu materiālu pārklāta monēta, monētas pārveide par kulonu, krellēm, aproču pogu ar izurbtiem caurumiem, izveidotiem ietvariem, pievienotām cilpiņām u.tml);
 • monēta bojāta atkritumu vai metāla (metāllūžņu) apstrādes vai utilizācijas procesā;
 • citas pazīmes, kas liecina par naudas zīmju bojājumu tīšu raksturu vai kas liecina, ka monētas bojātas tāda procesa rezultātā, kuram, saprātīgi pieņemot, ir sagaidāma šāda ietekme.

Latvijas Banka nemaina un neatlīdzina nekādus zaudējumus, kas radušies viltotu eiro banknošu un monētu dēļ un neatdod viltojumus klientam, bet nodod tos policijā.

Ja rodas aizdomas par apmaiņai iesniegtās eiro banknotes vai apgrozības monētas īstumu, tiek iesniegtas eiro banknotes vai apgrozības monētas lielā apmērā vai plēsta banknote sastāv no vairāk nekā no divām daļām, vai nav nosakāms plēstās banknotes atlikušais lielums vai cits šaubu iemesls, piemēram, banknote ir dedzināta, balināta, mazgāta vai tai trūkst kādas drošības pazīmes, pamatojoties uz klienta iesniegumu, naudas zīme tiek pieņemta identifikācijai ( ekspertīzei) un par tās apmaiņu lemj Latvijas Bankas naudas zīmju pārvaldības komisija. Atbilde tiek sniegta viena mēneša laikā.

Latvijas Banka nemaina un neatgriež ar drošības tinti iekrāsotas banknotes, jo tās varētu būt iegūtas noziedzīgā ceļā. Izņēmums ir gadījumi, kad naudas zīmes iesniedz īpašnieks vai tā pilnvarotā persona, kurš ir cietusī persona saistībā ar noziedzīgu darbību vai tās mēģinājumu, kas izraisījusi banknošu bojājumus.

Veicot bojāto eiro un lata banknošu un monētu apmaiņu, Latvijas Banka ir tiesīga pieprasīt uzrādīt pasi vai personas apliecību (ID karti).

Lata banknošu un apgrozības monētu apmaiņa

Latvijas Banka maina bojātas lata banknotes un apgrozības monētas atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma regulējumam.

Ievērojot Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu lata apmaiņai pret eiro, Latvijas Banka maina uz eiro bojātas lata banknotes un apgrozības monētas, kuras atbilst šādiem kritērijiem:

 •          lata banknotes, kuru atlikušais lielums pārsniedz 51 procentu no veselas banknotes lieluma (vienā gabalā vai saplēstas un salīmētas) un kurām ir saskatāmas drošības pazīmes un nosakāma nominālvērtība;
 •          lata apgrozības monētas, kurām ir saskatāma nominālvērtība un atšķirams Latvijas valsts ģerbonis.

Latvijas Banka nemaina bojātu lata banknoti vai apgrozības monētu, kura neatbilst minētajiem kritērijiem, un pēc personas lūguma atdod to personai.

Latvijas Banka nemaina un neatlīdzina nekādus zaudējumus, kas radušies viltotu lata banknošu un monētu dēļ un neatdod viltojumus klientam, bet nodod tos policijā.

Eiro kolekcijas un latu piemiņas monētu apmaiņa

Bojātu eiro kolekcijas monētu, eiro piemiņas monētas suvenīriesaiņojumā un eiro apgrozības monētu komplektu, kā arī latu jubilejas un piemiņas monētu apmaiņu veic pēc ekspertu atzinuma par ražošanas defektu esamību. Šo monētu un monētu komplektus pieņem klientu kasē, pamatojoties uz klienta iesniegumu identifikācijai.

Ja pēc ekspertu atzinuma konstatēts ražošanas defekts, pēc klienta pieprasījuma apmaina pret tādu pašu monētu vai monētu komplektu bez defekta. Ja šādu monētu vai monētu komplektu tirdzniecība ir izbeigta, klientam atdod monētas vai monētu komplekta pirkuma summu saskaņā ar Latvijas Bankas izsniegto pirkumu apliecinošo dokumentu, bet, ja tāda nav, - atbilstoši pēdējai Latvijas Bankas noteiktajai mazumtirdzniecības cenai.  Pārējos gadījumos monētu apmaiņu nodrošina, atlīdzinot to nominālvērtību.

Ārvalstu naudas zīmju identifikācija

Bojātu ārvalstu naudas zīmes Latvijas Banka nemaina, bet pamatojoties uz klienta iesniegumu tiek pieņemtas identifikācijai autentiskuma noteikšanai.

Ja pēc ekspertu atzinuma ārvalstu naudas zīme ir viltota, Latvijas Banka neatlīdzina nekādus zaudējumus, kas radušies klientam un to atpakaļ neatdod, bet iesniedz Valsts policijai kompetentās iestādes atzinu par viltojumu par to informējot naudas zīmes iesniedzēju. Ja ārvalstu naudas zīme ir autentiska (varbūt arī bojāta), to nemaina, bet atdod atpakaļ klientam.

Atbilde par naudas zīmes autentiskumu tiek sniegta viena mēneša laikā.