Publicēts: 20.01.2016. Aktualizēts: 26.12.2022.

Lai saskaņā ar Latvijas Bankas likuma 64. pantu informētu sabiedrību par saviem plāniem statistikas jomā, Latvijas Banka publicē divas programmas – gada statistikas programmu un vidēja termiņa statistikas darba programmu.

Latvijas Bankas gada statistikas programmas mērķis ir sniegt informāciju par Latvijas Bankas svarīgākajiem uzdevumiem statistikas jomā, statistikas veidiem, kādus centrālā banka apkopo savu uzdevumu veikšanai, šīs statistikas apkopošanas tiesisko regulējumu, periodiskumu un termiņiem, attiecīgo statistisko datu sniedzējiem un galvenajiem lietotājiem.

Programmā arī apkopota informācija par statistiku, ko Latvijas Banka publisko saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un lai nodrošinātu svarīgu datu laikrindu publicēšanas pēctecību vai svarīgas Eiropas Centrālās bankas publiskotās informācijas ērtāku pieejamību.

Latvijas Bankas vidēja termiņa statistikas darba programmas mērķis ir nodrošināt pārskatāmu informāciju par Latvijas Bankas plānoto darbību statistikas jomā ilgākā laika periodā. Programmā iekļauti svarīgākie plānotie darbi, tos īsi raksturojot un norādot plānoto izpildes termiņu, gaidāmo rezultātu, kā arī ietekmi uz respondentiem.

Latvijas Bankas 2023. gada statistikas programma

Latvijas Bankas vidēja termiņa statistikas darba programma 2024.–2026. gadam