Publicēts: 28.03.2023. Aktualizēts: 15.09.2023.
  • Bremzējoties noguldījumu pieaugumam, otro ceturksni pēc kārtas kredītiestāžu kopējais aktīvu apmērs nav būtiski mainījies.
  • Ceturkšņa laikā ievērojami (-15.1 %) sarucis vērtspapīru portfelis, ko pamatā noteica tas, ka viena kredītiestāde dzēsa Eiropas Centrālās bankas ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju (TLTRO III) ietvaros piesaistīto aizdevumu un vienlaikus būtiski samazinājās saistības pret centrālajām bankām.
  • Bāzes likmju kāpuma ietekmē 2023. gada 1. pusgadā kredītiestāžu tīrie procentu ienākumi auguši vairāk nekā divas reizes, nosakot arī būtisku kopējās peļņas kāpumu. Kopējā banku sektora peļņa 2023. gada pirmajā pusgadā sasniedza 350.3 milj. eiro, kas ir par 164 % vairāk nekā iepriekšējā gada atbilstošajā periodā.
  • Neskatoties uz procentu likmju kāpumu un ekonomiskās situācijas nenoteiktību, kredītu kvalitāte turpināja uzlaboties, ienākumus nenesošo kredītu īpatsvaram samazinoties līdz 2.3 %.
  • Pēc nelielas kapitāla rādītāju un likviditātes rādītāju samazināšanās gada pirmajos trijos mēnešos, otrajā ceturksnī tie saglabājās nemainīgi.

 

Vairāk informācijas par kredītiestāžu finanšu rādītājiem iespējams atrast kredītiestāžu ceturkšņa pārskatos.