Publicēts: 28.03.2023. Aktualizēts: 19.06.2024.

Turpmāk minētā apkopotā statistiskā informācija un dati ir balstīti uz kredītiestāžu iesniegtajos uzraudzības finanšu pārskatos sniegto informāciju.

Regulāri apkopotie statistiskie dati tiek publiskoti atbilstoši uzraudzības statistikas datu publicēšanas kalendāram.

Kredītiestāžu finanšu un darbības rādītāji

Reizi ceturksnī publikācijā "Kredītiestāžu finanšu un darbības rādītāji" tiek apkopoti dati par visām Latvijas Republikā reģistrētajām kredītiestādēm (t. sk. šo kredītiestāžu filiālēm, kas darbojas ārvalstīs, un dalībvalstu kredītiestāžu filiālēm Latvijā) pārskata ceturkšņa pēdējā dienā.

Individuālo tirgus dalībnieku ceturkšņa pārskati

Reizi ceturksnī tiek apkopoti banku iesniegtie publiskie ceturkšņa pārskati banku dalījumā, kuri atspoguļo banku individuālos un konsolidētos darbības rādītājus.

Banku kompass

Kredītiestāžu darbības rādītāji 2024. gada 1. ceturksnī

  • Banku sektora aktīvu pieaugumu par 1.7 % gada pirmajā ceturksnī pamatā ietekmēja atsevišķu kredītiestāžu īstenotie darījumi grupu ietvaros, kas noteica arī izmaiņas banku sektora aktīvu struktūrā. Šo darījumu ietekmē ceturkšņa laikā saistības pret kredītiestādēm augušas par 1.1 miljardu eiro jeb 49.3 %, vienlaikus par 776 milj. eiro samazinoties naudai un prasībām pret centrālo banku, saistībās attiecīgi palielinoties saistībām pret kredītiestādēm (par 510.7 milj. eiro jeb 53.9 %).
  • 2024. gadā 1. ceturksnī banku sektors darbojās ar peļņu 165.8 milj. eiro. Lai arī peļņas gada pieauguma temps saglabājas pozitīvs (+15.6 % salīdzinot ar iepriekšējā gada pirmo ceturksni), tas kļuvis ievērojami lēnāks, un to galvenokārt ietekmē tīro procentu ienākumu kāpuma bremzēšanās. Pārskata periodā izmaksu attiecība pret ienākumiem augusi no 39.3 % līdz 44.7 %, savukārt kapitāla atdeves rādītājs (ROE) samazinājies no 20.0 % līdz 19.4 %. To noteica gan ienākumu pieaugumu bremzēšanās, gan administratīvo izmaksu pieaugums (salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni administratīvās izmaksas augušas par 28.0 %).
  • Kredītu kvalitātē nav vērojamas būtiskas izmaiņas, ienākumus nenesošo kredītu īpatsvaram saglabājoties iepriekšējā ceturkšņa līmenī (2.7 %). Tomēr vienlaikus trešo ceturksni pēc kārtas bija vērojams pārskatīto kredītu īpatsvara pieaugums, pārskata perioda beigās sasniedzot 5.0 %.

 

 

 

Kredītiestāžu uzraudzība

Uzraudzības process kredītiestādēm.

Uzzināt vairāk