Publicēts: 04.04.2015. Aktualizēts: 02.11.2022.

Eirosistēmas infrastruktūra vērtspapīru norēķinu un ar tiem saistīto naudas norēķinu veikšanai

TARGET2 vērtspapīriem platforma sniedz iespēju Eiropas centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un to dalībniekiem vienuviet veikt naudas un vērtspapīru norēķinus saskaņā ar piegādes pret samaksu (delivery-versus-payment) principu, izmantojot naudas līdzekļus, kas glabājas centrālajā bankā.

2021. gadā TARGET2 vērtspapīriem platforma vidēji dienā apstrādāja 726 tūkst. darījumu 691 miljardu eiro apjomā.

Latvijas Banka nodrošina TARGET2-Latvija sistēmas dalībniekiem TARGET2 vērtspapīriem platformā norēķināmo vērtspapīru darījumu naudas puses norēķinus eiro.

Informācija TARGET2 vērtspapīriem platformas dalībniekiem

TARGET2 vērtspapīriem platforma balstās uz vienotu tehnisku risinājumu, kas integrēts TARGET2 komponentsistēmās. Tas dod iespēju izmantot vienu TARGET2 vērtspapīriem platformas nodalīto naudas kontu, lai norēķinātos par vērtspapīriem, kas glabājas dalībnieka vērtspapīru kontos jebkurā TARGET2 platformai pieslēgtajā centrālajā vērtspapīru depozitārijā.

TARGET2 vērtspapīriem platformas nodalītos naudas kontus TARGET2-Latvija dalībniekiem atver un apkalpo Latvijas Banka, saskaņā ar Sistēmas noteikumiem dalībai TARGET2-Latvija.

Statisko datu veidlapas

Statisko datu reģistrācijas ceļvedis 


Darbības jomas