Publicēts: 26.11.2022. Aktualizēts: 04.03.2024.

Jebkuram kredītiestādes klientam – gan fiziskām, gan juridiskām personām – saskaņā Noguldījumu garantiju likumu tiek nodrošināta atlīdzības izmaksa par visu veidu noguldījumiem visās valūtās līdz 100 000 eiro katrā kredītiestādē sabiedrībā.

Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 3. pantā noteikto, noguldītāji garantēto atlīdzību var saņemt piecu gadu laikā no dienas, kad iestājusies noguldījumu nepieejamība kredītiestādē, pēc šī perioda noguldītāji, kuriem ir pieejama garantētā atlīdzība, bet nebūs to saņēmuši, zaudēs tiesības saņemt garantēto atlīdzību.

Eiropas Centrālā banka (ECB) kā AS "PNB Banka" tiešais uzraugs 2019. gada 15. augustā atzina to par tādu finanšu iestādi, kas ir nonākusi vai nonāks finanšu grūtībās (angļu valodā – failing or likely to fail). Savukārt Eiropas Vienotā noregulējuma valde (Single Resolution Board) pieņēma lēmumu neveikt AS "PNB Banka" noregulējumu, kas nozīmē neveikt pasākumus, lai bankas darbību stabilizētu. Ņemot vērā minēto un rūpējoties par bankas klientu noguldījumu aizsardzību, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome pieņēma lēmumu apturēt finanšu pakalpojumu sniegšanu AS "PNB Banka" un lēma par noguldījumu nepieejamību.

FKTK pieņēma lēmumu par garantēto atlīdzību izmaksu kārtību AS "PNB Banka" klientiem, sākot ar 2019. gada 22. augustu, uzticot garantēto atlīdzību izmaksu veikt AS "Citadele banka". Tādējādi garantēto atlīdzību izmaksas AS "PNB Banka" klientiem tika sāktas piektajā darbadienā kopš noguldījumu nepieejamības iestāšanās, kuru FKTK konstatēja ar 15.08.2019. lēmumu.

Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 3. panta ceturtajā daļā noteikto ar 16.08.2024. maksātnespējīgās AS "PNB Banka" noguldītāji, kuriem ir pieejama garantētā atlīdzība, bet nebūs to saņēmuši, zaudēs tiesības saņemt garantēto atlīdzību.

Latvijas Banka aicina maksātnespējīgās AS "PNB Banka" noguldītājus, kas vēl nav izņēmuši garantēto atlīdzību, veikt visas nepieciešamās darbības garantētās atlīdzības izņemšanai līdz 15.08.2024.

Maksātnespējīgās AS "PNB Banka" noguldītāji, kuriem garantētās atlīdzības saņemšanai līdz 15.08.2024. ir noteikti zvērināta tiesu izpildītāja vai Valsts ieņēmumu dienesta ierobežojumi (piemēram, apturētas norēķinu operācijas vai uz laiku iesaldēti naudas līdzekļi kontā), sākot ar 16.08.2024. būs pieejama garantētā atlīdzība, kuru varēs saņemt piecu gadu laikā.

Savukārt tiem noguldītājiem, kuriem garantētās atlīdzības izmaksa ir atlikta atbilstoši Noguldījumu garantiju likuma 27. panta pirmajai daļai, garantēto atlīdzību būs iespēja saņemt pēc tam, kad izbeigsies apstākļi, kas bija par pamatu garantētās atlīdzības izmaksas atlikšanai.

Paziņojumi

Kontaktinformācija

Latvijas Bankas konsultatīvie tālruņi AS "PNB Banka" klientiem:

 • latviešu valodā: +371 67022883, +371 67022882
 • krievu valodā: +371 67022882, +371 67022883
 • angļu valodā: +371 67022883, +371 67022882

Jautājumiem par kreditoru prasījumu pieteikšanu: +371 67041112 (Sīkāka informācija "PNB Banka" tīmekļvietnē.)

Latvijas Bankas e-pasts: info@bank.lv

Bieži uzdoti jautājumi un atbildes par garantēto atlīdzību izmaksas kārtību bankas Citadele tīmekļvietnē.

Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 3. panta ceturtajā daļā noteikto, tie likvidējamās ABLV Bank noguldītāji, kuriem ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību, bet kuri līdz 23.02.2023. nepieteicās tās saņemšanai, ar 24.02.2023. zaudēja prasījuma tiesības pret Latvijas Noguldījumu garantiju fondu par garantētās atlīdzības izmaksu.

Tiem noguldītājiem, kuriem atbilstoši Noguldījumu garantiju likuma 27. panta pirmajai daļai garantētās atlīdzības izmaksa ir atlikta, tā būs pieejama piecus gadus no brīža, kad izbeigušies apstākļi, kas bija par pamatu garantētās atlīdzības izmaksas atlikšanai.

Papildus informējam, ka saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 19. panta septīto daļu 24.02.2023. izbeidzās zvērinātu tiesu izpildītāju un nodokļu (nodevu) administrācijas noteiktie ierobežojumi garantētās atlīdzības izmaksai, kas bija uzlikti garantētajai atlīdzībai saistībā ar iespējamu naudas līdzekļu piedziņu. Tādējādi šiem noguldītājiem, sākot ar 24.02.2023., ir tiesības turpmākos piecus gadus pieteikties garantētās atlīdzības saņemšanai.

Garantēto atlīdzību izmaksu nodrošina akciju sabiedrība "Citadele banka". Vairāk informācijas par pieteikšanās kārtību skatīt tās tīmekļvietnē.

Plašāka informācija – Finanšu un kapitāla tirgus komisijas paziņojumā.

Kontaktinformācijas AS ABLV Bank klientiem

ABLV kontakttālruņi: 67775555, 67775222

ABLV e-pasts: info@ablv.com

Latvijas Bankas kontakttālruņi:

 • latviešu valodā: +371 67022883, +371 67022882
 • krievu valodā: +371 67022882, +371 67022883
 • angļu valodā: ,+371 67022882, +371 67022883

Latvijas Bankas e-pasts: info@bank.lv

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2016. gada 4. marta sēdē konstatēja, ka AS "Trasta komercbanka" ir iestājusies noguldījumu nepieejamība, jo saskaņā ar Eiropas Centrālās Bankas lēmumu bankai 2016. gada 3. martā tika anulēta kredītiestādes darbības licence.

Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 3. panta ceturtajā daļā noteikto, tie AS "Trasta komercbanka" noguldītāji, kuriem ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību, bet kuri līdz 03.03.2021. nepieteicās tās saņemšanai, ar 04.03.2021. zaudēja prasījuma tiesības pret Latvijas Noguldījumu garantiju fondu par garantētās atlīdzības izmaksu.

Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 19. panta piektajā daļā noteikto, ja piecu gadu laikā no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas zvērināts tiesu izpildītājs vai nodokļu (nodevu) administrācija (Valsts ieņēmumu dienests) nav vērsusi piedziņu pret noguldītāja naudas līdzekļiem, izbeidzas zvērināta tiesu izpildītāja vai nodokļu (nodevu) administrācijas noteiktie ierobežojumi garantētās atlīdzības izmaksai. Līdz ar to AS "Trasta komercbanka" noguldītājiem, kuriem garantētās atlīdzības saņemšanai līdz 03.03.2021. bija noteikti Valsts ieņēmumu dienesta vai zvērināta tiesu izpildītāja ierobežojumi (piemēram, apturētas jebkādas norēķinu operācijas vai uz laiku iesaldēti naudas līdzekļi kontā), sākot ar 04.03.2021. ir pieejama garantētā atlīdzība, kuru varēs saņemt piecu gadu laikā, t.i. līdz 03.03.2026.

Par garantēto atlīdzību izmaksas kārtību vairāk var uzzināt, arī sazinoties ar Latvijas Banku pa tālruņiem:

 • latviešu valodā: +371 67022883, +371 67022882,
 • krievu valodā: +371 67022882, +371 67022883,
 • angļu valodā: +371 67022882, +371 67022883.

Latvijas Bankas e-pasts: info@bank.lv.

Bankas likvidators: sertificēts maksātnespējas procesa administrators Armands Rasa
Adrese: Kr. Valdemāra iela 33-35, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67280685
Fakss: +371 67280603
E-pasts: tkb@readvokati.lv

Informatīvais tālrunis LAS "Trasta komercbanka": +371 67027777.

Saskaņā ar pieņemtajiem grozījumiem Noguldījumu garantiju likumā, kas stājās spēkā 14.06.2014., un 3. pantā noteikto noguldītāji garantēto atlīdzību var saņemt piecu gadu laikā no dienas, kad iestājusies noguldījumu nepieejamība kredītiestādē. Minētajai normai nav retrospektīvas iedarbības, tāpēc noguldītāju interešu aizsardzības labā garantētās atlīdzības saņemšanas termiņš tiek skaitīts no attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās dienas.

Ņemot vērā Noguldījumu garantiju likuma 3. panta ceturtajā daļā noteikto, ar 13.06.2019. likvidējamās AS "Latvijas Krājbanka" noguldītāji, kuriem ir pieejama garantētā atlīdzība, bet nav to saņēmuši, zaudē tiesības saņemt garantēto atlīdzību.

Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 19. panta piektajā daļā noteikto, ja piecu gadu laikā no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas zvērināts tiesu izpildītājs vai nodokļu (nodevu) administrācija (Valsts ieņēmumu dienests) nav vērsusi piedziņu pret noguldītāja naudas līdzekļiem, izbeidzas zvērināta tiesu izpildītāja vai nodokļu (nodevu) administrācijas noteiktie ierobežojumi garantētās atlīdzības izmaksai. Līdz ar to "Latvijas Krājbanka" noguldītāji, kuriem garantētās atlīdzības saņemšanai līdz 13.06.2019. bija noteikti Valsts ieņēmumu dienesta vai zvērinātu tiesu izpildītāja ierobežojumi (piemēram, apturētas jebkādas norēķinu operācijas vai uz laiku iesaldēti naudas līdzekļi kontā), sākot ar 13.06.2019. ir pieejama garantētā atlīdzība, kuru varēs saņemt piecu gadu laikā, t.i., līdz 12.06.2024.


Informācija LAS “Latvijas Krājbanka” nepilngadīgajiem noguldītājiem par garantētās atlīdzības izmaksu

Ņemot vērā 27.05.2021. pieņemtos grozījumus Noguldījumu garantiju likumā, kur saskaņā ar pārejas noteikumu 15. punktā noteikto noguldītāji, kuriem 2014. gada 14. jūnijā bija tiesības saņemt garantēto atlīdzību saistībā ar noguldījumu nepieejamības iestāšanos noguldījumu piesaistītājā (LAS "Latvijas Krājbanka"), bet kuri to nav saņēmuši, jo bija nepilngadīgi, zaudē prasījuma tiesības pret noguldījumu garantiju fondu par garantētās atlīdzības izmaksu 2029. gada 31. decembrī.

Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā nosaka, ka, saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmumu par garantētās atlīdzības izmaksas veidu un kārtību, nepilngadīga noguldītāja garantēto atlīdzību var pārskaitīt uz tādu kontu, kurš atvērts uz nepilngadīgā vārda citā noguldījumu piesaistītājā un kurā esošo līdzekļu izmantošanas nosacījumi ir līdzīgi tiem, kādus kontā esošo līdzekļu izmantošanai bija noteicis noguldījumu piesaistītājs, kam iestājusies noguldījumu nepieejamība.

LAS "Latvijas Krājbanka" noguldītāji, kuri 2014. gada 14. jūnijā bija nepilngadīgi, garantēto atlīdzību var saņemt, vēršoties akciju sabiedrībā "Citadele banka".

Ņemot vērā veiktos grozījumus Noguldījumu garantijas likumā, garantēta atlīdzība nepilngadīgajam noguldītājam var tikt izmaksāta trīs veidos.

 • Pats nepilngadīgais noguldītājs, sasniedzot 18 gadus, var vērsties akciju sabiedrībā "Citadele banka", uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pasi).
 • Nepilngadīga noguldītāja likumiskais pārstāvis (vecāks, aizbildnis) var iesniegt akciju sabiedrībai "Citadele banka" pieteikumu pārskaitīt garantēto atlīdzību uz kontu, kurš atvērts uz nepilngadīgā vārda citā noguldījumu piesaistītājā un kurā esošo līdzekļu izmantošanas nosacījumi ir līdzīgi tiem, kādus kontā esošo līdzekļu izmantošanai bija noteicis noguldījumu piesaistītājs, kam iestājusies noguldījumu nepieejamība. Šajā gadījumā ir nepieciešams uzrādīt līgumu ar citu kredītiestādi par konta atvēršanu, lai varētu pārliecināties par atvērtā konta atbilstību likumā noteiktajam.
 • Garantētā atlīdzība ar pārskaitījumu uz citas personas vārda atvērtu kontu var tikt veikta ar bāriņtiesas lēmumu.

Neskaidrību gadījumā bankas bijušie klienti un kreditori aicināti sazināties ar LAS "Latvijas Krājbanka" administratoru "KPMG Baltics":

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas sagatavots skaidrojums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK) regulāri vēršas likvidēto banku (AS "GE Money Bank" (iepriekšējie nosaukumi arī AS "BALTIC TRUST BANK" un AS "Baltijas Tranzītu banka"), AS "VEF banka", u.c.)  klienti, kuri savulaik ir saņēmuši aizdevumu bankā, aizdevumu ir atmaksājuši, bet nekustamais īpašums vai reģistrējama kustama manta, piemēram, automobilis, joprojām palicis apgrūtināts ar hipotēku, ķīlu un atsavināšanas aizliegumu (turpmāk visi kopā saukti "apgrūtinājums") likvidētās bankas labā.

FKTK vērš uzmanību, ka neviens no minētajiem subjektiem vairs nepastāv, attiecīgi nav nevienas personas, kas varētu dot bankas piekrišanu apgrūtinājuma dzēšanai zemesgrāmatā vai citā publiskajā reģistrā. Likvidētai bankai nav arī tiesību un saistību pārņēmēja vai pārstāvja, kurš varētu tās vārdā veikt kādas darbības apgrūtinājuma noņemšanai.

Lai dzēstu šādu apgrūtinājumu personai – apgrūtinātā nekustamā īpašuma vai kustamas mantas īpašniekam (vai tās mantiniekiem) – pašai jāvēršas vispārējās jurisdikcijas tiesā Civilprocesa likuma 38. nodaļā noteiktajā kārtībā ar pieteikumu par tiesību dzēšanu uzaicinājuma kārtībā.

Minētajā Civilprocesa likuma nodaļā ir noteikts, kā norit tiesību dzēšana uzaicinājuma kārtībā. Tas ļauj tiesai pēc personas pieteikuma un tam pievienotajiem pierādījumiem konstatēt faktu, ka persona, kuras labā nostiprināts apgrūtinājums vairs nepastāv un, ja neviena persona uzaicinājumā noteiktajā termiņā savas tiesības un iebildumus nav pieteikusi, lemt par apgrūtinājuma dzēšanas pamatotību.

Kā papildus informācija tiesai savu saistību izpildes faktam bez personas rīcībā esošiem dokumentiem, kas pierāda izsniegtā aizdevuma atmaksu, var kalpot Kredītu reģistrā iekļautās ziņas. Informāciju par šādu ziņu pieprasīšanas un saņemšanas kārtību var uzzināt Latvijas Bankas mājaslapā.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Kredītu reģistra likuma 6. pantu Kredītu reģistrā iekļautajām ziņām ir informatīvs raksturs un tās nepierāda klienta un klienta galvinieka saistību un to pārkāpumu esamību vai neesamību, tāpēc Kredītu reģistrā iekļauto ziņu izmantošana par pierādījumu ir ierobežota.

Papildus FKTK norāda, ka šāda veida tiesvedībās nav pamata FKTK atzīšanai par ieinteresēto personu. Izlemjot jautājumu par personas saistību izpildi pret likvidēto kredītiestādi, netiek skartas tādas tiesiskās intereses, ko, pildot ar likumu noteiktos uzdevumus, aizsargā FKTK. Tāpat šāda veida lietās FKTK nav tiešas mantiskas vai citāda rakstura tiesiskās intereses, uz kā pamata tā būtu atzīstama par ieinteresēto personu.

Šis ir FKTK sagatavots skaidrojošs materiāls.  FKTK nesniedz juridiskas konsultācijas civiltiesību jautājumos. Lai iegūtu plašāku un precīzāku informāciju un rastu katras konkrētās situācijas risinājumu, aicinām vērsties pēc juridiskās palīdzības pie civiltiesību jomā praktizējošiem juristiem vai zvērinātiem advokātiem.

Latvijas Banka ar 01.01.2023. ir FKTK mantas, finanšu līdzekļu, tiesību un saistību pārņēmēja.