Publicēts: 05.02.2024.

Tirgus dalībnieku darbību regulējušajos normatīvajos aktos ir noteikti gadījumi, kuros kooperatīvajām krājaizdevu sabiedrībām ir pienākums informēt Latvijas Banku vai saņemt tās saskaņojumu vai atļauju.

Zemāk ir apkopotas normatīvo aktu prasības, sniegts to pamatojums, kā arī norādīts informācijas iesniegšanas termiņš.

Iesniedzamā informācija, dokuments vai lēmums Iesniegšanas nolūks Pamatojums Termiņš
Ziņojums
Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrība, kuras gada pārskatu pārbauda  zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība, iesniedz Latvijas Bankā KKS vadībai adresētu zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības  ziņojumu.  informēšana KSL 23. panta 2.1 daļa. 10 dienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas dienas, bet ne vēlāk, kā trīs menešus pēc pārskata gada beigām. 
Atbildīgās personas (amatpersonas): valdes priekssēdētājs, valdes loceklis, padomes priekšsēdētājs, padomes loceklis, revīzijas komisijas priekšsēdētājs, revīzijas komijas loceklis. saskaņošana NN 202 2.5. punkts  

Rakstveida iesniegums, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti.

saskaņošana NN 202 12.1. punkts Dokumenti iesmniedzami 30 dienas pirms amata kandidāts sāk pildīt savus pienākumus vai tiek atkārtoti ievēlēts tajā pašā amatā

Krājaizdevu sabiedrības kompetentas pārvaldes institūcijas sapulces (sēdes) protokola kopija vai tā projekta, kas satur lēmumu vai apliecina nodomu par amatpersonas kandidatūras izvirzīšanu attiecīgā amata pienākumu pildīšanai.

saskaņošana NN 202 12.2. punkts Dokumenti iesmniedzami 30 dienas pirms amata kandidāts sāk pildīt savus pienākumus vai tiek atkārtoti ievēlēts tajā pašā amatā

Amatpersonas kandidatūru raksturojošos dokumenti: paziņojums (2. pielikums), izvērsta profesionālā biogrāfija (CV – vismaz par pēdējiem 10 gadiem, norādot arī amatus, pilnvaru apjomu un veiktās funkcijas, t.sk. padoto darbinieku skaitu) un izglītības dokumentu kopija. Ja iespējams, pievieno atsauksmes no darba devējiem par pēdējiem trim gadiem.

saskaņošana NN 202 12.3. punkts Dokumenti iesmniedzami 30 dienas pirms amata kandidāts sāk pildīt savus pienākumus vai tiek atkārtoti ievēlēts tajā pašā amatā
Valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokumentu, kas apliecina, ka amatpersonas kandidāts nav persona (tikai nerezidentiem), kura ir: saskaņošana NN 202 12.4. punkts Dokumenti iesmniedzami 30 dienas pirms amata kandidāts sāk pildīt savus pienākumus vai tiek atkārtoti ievēlēts tajā pašā amatā
  • sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas);
saskaņošana NN 202 12.4.1. punkts Dokumenti iesmniedzami 30 dienas pirms amata kandidāts sāk pildīt savus pienākumus vai tiek atkārtoti ievēlēts tajā pašā amatā
  • saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un pret kuru kriminālprocess ir izbeigts uz nereabilitējoša pamata.
saskaņošana NN 202 12.4.2. punkts Dokumenti iesmniedzami 30 dienas pirms amata kandidāts sāk pildīt savus pienākumus vai tiek atkārtoti ievēlēts tajā pašā amatā
Amatpersonas kandidāta apliecinājums par atļauju veikt personas datu apstrādi (4. pielikums). saskaņošana NN 202 12.5. punkts Dokumenti iesmniedzami 30 dienas pirms amata kandidāts sāk pildīt savus pienākumus vai tiek atkārtoti ievēlēts tajā pašā amatā
Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību paziņojumi un iesniegumi par darbību
Jauna finanšu pakalpojuma (pieteikums) saskaņošana KSL 24.1 panta pirmā daļa,
NN 202 
Dokumenti iesmniedzami 30 dienas pirms plānots uzsākt jauna pakalpojuma sniegšanu vai  amata kandidāts sāk pildīt savus pienākumus vai būtiski grozīt kāda finanšu pakalpojuma sniegšanas kārtību
Krājaizdevu sabiedrības iesniegums - paziņojums par nodomu izmaksāt biedriem izmaksājamās peļņas daļu, kas saņemta no ieguldījumiem krājaizdevu sabiedrības kapitālā saskaņošana KSL 17. panta 11 daļa,
NN 202
 
Mēnesi pirms biedru kopsapulces (pārstāvju sapulces) lēmuma pieņemšanas.
Krājaizdevu sabiedrības iesniegums pirms ārpakalpojuma saņemšanas, ja krājaizdevu sabiedrība vēlas kā ārpakalpojumu deleģēt grāmatvedības kārtošanu, informācijas tehnoloģiju vai sistēmu pārvaldību vai attīstīšanu saskaņošana KSL 24.2 pants, NN 194,
NN 150
Pirms ārpakalpojuma saņemšanas
Grozījumi ārpakalpojumu procedūrā saskaņošana KSL 24. panta sestā daļa Ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc attiecīgo grozījumu apstiprināšanas.
Juridiskās adreses maiņas pieteikums informēšana KSL 11.panta piektā daļa. Ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas
Uzraudzības dokumenti
Noguldītāju un to noguldījumu apmēra (ar uzkrātajiem procentiem) elektroniska reģistra vešana informēšana KSL 19.panta 2.1 daļa Pēc Latvijas Bankas pieprasījuma

Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību uzraudzība

Uzraudzības process kooperatīvajām krājaizdevu sabiedrībām.

Uzzināt vairāk