Publicēts: 04.12.2022.

Latvijas Banka regulē un pārrauga Latvijas banku sektoru ciešā sadarbībā ar Eiropas Centrālo banku (ECB) tās izveidotā Vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros un ar Eiropas uzraudzības iestādēm atbilstoši labākajai starptautiskajai kredītiestāžu uzraudzības praksei un darbības pamatprincipiem.

Uzraudzības galvenais princips ir iespējami savlaicīgi identificēt problēmas finanšu tirgū vai individuāla tirgus dalībnieka darbībā, lai nekavējoties sniegtu uzrauga viedokli un rekomendācijas vai pieprasītu novērst vai samazināt problēmas.

Latvijas Banka pastāvīgi stiprina kredītiestāžu uzraudzības ietvaru, nodrošinot visaptverošu uzraudzības procesu, kā arī sekmējot stabila un pret krīzēm noturīga kredītiestāžu sektora darbību un attīstību.

Viens no galvenajiem uzraudzības principiem nemainīgi ir uz risku izvērtējumu balstīta uzraudzība.

Ievērojot šo principu, Latvijas Banka pastāvīgi uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa ietvaros vērtē banku darbības rezultātus, risku līmeni un to pārvaldīšanas kvalitāti, kā arī, pamatojoties uz šo risku monitoringa rezultātiem, plāno nepieciešamos uzraudzības pasākumus.

Latvijas Bankas eksperti pastāvīgi piedalās ECB izveidotajās komitejās un darba grupās, sniedzot savu ieguldījumu ECB vienotās uzraudzības metodoloģijas izstrādē un pilnveidošanā, kā arī tālākā normatīvā regulējuma saskaņošanā Eiropas Banku savienības ietvaros.

Uzraudzība