Paziņojumi

Aktuālie paziņojumi statistikas lietotājiem, t.sk. par metodoloģiskām pārmaiņām un datu publicēšanu, kā arī Latvijas Bankas plāniem statistikas jomā.

Uzzināt vairāk

Statistikas programmas

Gada statistikas programma un vidēja termiņa statistikas darba programma, ko Latvijas Banka sagatavo un publicē, lai informētu sabiedrību par saviem plāniem statistikas jomā.

Uzzināt vairāk

Statistikā lietotie jēdzieni

Biežāk lietotie jēdzieni un to skaidrojums.

Uzzināt vairāk

Klasifikācijas sistēmas

Informācija par Eiropas Kontu sistēmu 2010 (EKS 2010) un ES Saimniecisko darbību statistiskā klasifikāciju (NACE), valstu, valūtu un starptautisko organizāciju kodiem un Latvijas Republikas sektoru sarakstiem.

Uzzināt vairāk

Finanšu iestāžu saraksti

Monetāro finanšu iestāžu, ieguldījumu fondu, pensiju fondu, finanšu instrumentsabiedrību un maksājumu statistikai atbilstošo iestāžu saraksts.

Uzzināt vairāk

Konfidencialitāte

Informācija par to, kā Latvijas Bankas ievēro statistiskās informācijas konfidencialitāti.

Uzzināt vairāk

Revīzijas politika

Datu pārskatīšanai jeb revīziju veikšanai Latvijas Bankas piemērotie vispārējie principi.

Uzzināt vairāk

Datu izmantošanas nosacījumi

Nosacījumi, kas jāievēro, izmantojot Latvijas Bankas publicētos datus.

Uzzināt vairāk

Kvalitātes ziņojumi

Eiropas Centrālās bankas sagatavotie ziņojumi par eiro zonas statistikas kvalitāti, kuri ietver arī vērtējumu par valstu centrālo banku sniegto statistisko datu kvalitāti.

Uzzināt vairāk

SVF datu izplatīšanas standarti

Informācija par Starptautiskā Valūtas fonda datu izplatīšanas standartiem, kas nodrošina piekļuvi starptautiski salīdzināmiem, uzticamiem, savlaicīgiem un kvalitatīviem statistikas datiem, kā arī saites uz Latvijas un citu valstu statistiskajiem datiem.

Uzzināt vairāk

Statistisko datu pieejamība pētnieciskā darba vajadzībām

Informācija par netieši identificējamiem datiem, kuri ir pieejami pētnieciskā darba vajadzībām, par kārtību, kādā iesniedzams pieprasījums, kā arī cita informācija, kas saistīta ar statistisko datu pieejamību pētnieciskā darba vajadzībām.

Uzzināt vairāk

Paziņojumi

12.12.2023.

Latvijas Banka ir sagatavojusi 2020. gadā veiktās Mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptaujas anonimizēto datu datnes

Latvijas Banka ir sagatavojusi 2020. gadā veiktās Mājsaimniecību...
20.10.2023.

Eiropas statistikas diena

2023. gada 20. oktobrī astoto reizi tiek atzīmēta Eiropas...
12.04.2023.

Ārējās statistikas ceturkšņa datu pārpublicēšana

Tehnisku iemeslu dēļ 13. aprīlī tiks pārpublicēti maksājumu...
03.04.2023.

2023. gada 14. aprīlī tiks publicētas revidētas Latvijas Bankas monetāro rādītāju datu laika rindas

Lai nodrošinātu dažādu statistisko datu saskaņotību, 2023. gada...
24.01.2023.

Eiropas Centrālā Banka publicē ar klimata pārmaiņām saistītus jaunus statistiskos rādītājus

Eiropas Centrālā banka publicējusi pirmo ar klimata pārmaiņām...
30.12.2022.

Publicētas Latvijas Bankas statistikas programmas

Publicēta Latvijas Bankas 2023. gada statistikas programma un...
20.12.2022.

Mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptaujas dati

Latvijas Banka publicējusi 2020. gada Mājsaimniecību finanšu un...
20.10.2022.

Eiropas statistikas diena

2022. gada 20. oktobrī septīto reizi tiek atzīmēta Eiropas...
14.09.2022.

Datubāzē INTS publicēta maksājumu statistika

Latvijas Banka sākusi maksājumu statistikas publicēšanu Latvijas...
12.08.2022.

Eiropas Centrālā banka publicējusi ieskatu tekošā konta bilances un pakalpojumu tirdzniecības dinamikā Covid-19 pandēmijas laikā

Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē publicēts ieskats eiro...
11.07.2022.

Latvijas Banka sāk publicēt Maksājumu statistikai atbilstošo iestāžu sarakstu

Latvijas Banka sāk publicēt Maksājumu statistikai atbilstošo...
26.05.2022.

Latvijas Banka jaunā formātā publicē finanšu iestāžu sarakstus

Latvijas Banka sākusi statistikas sagatavošanas vajadzībām...