Publicēts: 02.01.2024. Aktualizēts: 14.02.2024.

Maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm atbilstoši darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem ir pienākums noteiktā termiņā, kārtībā un apjomā publiski atklāt informāciju tās lietotājiem.

Publicējot informāciju tirgus dalībnieka tīmekļvietnē, informācijai ir jābūt viegli atrodamai, ērti lietojamai, saprotamai un sagatavotai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Nr.

Publiskojamā informācija

Pamatojums

Publicēšanas vieta

Publicēšanas termiņš

1

MI/ENI pārstāvis informē maksājumu pakalpojumu izmantotājus vai elektroniskās naudas turētājus, ka tas piedāvā pakalpojumus iestādes vārdā 
 
(piemēro, ja pakalpojumus sniedz ar pārstāvja starpniecību)

MPENL 27.p. (21)

Nav noteikts

 

2

Informācija par to, ka gada laikā pēc MI/ENI un maksājuma pakalpojuma izmantotāja savstarpēji noslēgtā līguma darbības termiņa beigām MI/ENI ir pienākums pēc maksājuma pakalpojuma izmantotāja pieprasījuma atmaksāt atpakaļ neizlietoto naudu, neprasot par to samaksu

MPENL 42.p.

Līgumā

 

3

Informācija par pārskata gadā veikto maksājumu kopsummu.

MPENL 46.p. (2)

Gada pārskata/ konsolidētā gada pārskata pielikumā

Gada pārskata/ konsolidētā gada pārskata sagatavošanas termiņš

4

(ENI) Informācija par apgrozībā esošās elektroniskās naudas apmēru pārskata gada 31.decembrī un pārskata gadā atpirktās elektroniskās naudas apmēru.

MPENL 46.p. (21)

Gada pārskata/ konsolidētā gada pārskata pielikumā

Gada pārskata/ konsolidētā gada pārskata sagatavošanas termiņš

5

Informācijas sniegšana maksātājam par valūtas konvertēšanas valūtu kursu un maksu 
 
(Ja pirms maksājuma uzsākšanas preču pārdošanas vai pakalpojuma sniegšanas vietā pārdevējs maksātājam piedāvā veikt valūtas konvertēšanu vai ja valūtas konvertēšanu piedāvā veikt maksājuma saņēmējs)

MPENL 58.p. (2)

Nav noteikts

 

6

Informācija par katra komplektā iekļautā pakalpojuma maksu 
 
(ja MPS piedāvā atvērt maksājumu kontu kā daļu no komplekta kopā ar citu pakalpojumu, kas nav saistīts ar maksājumu kontu)

MPENL 58.1 p. (1), (3)

MPS klientu apkalpošanas telpās vai tīmekļvietnē, kā arī — pēc pieprasījuma — papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju

 

7

Informācija par maksu par visu komplektu, kā arī par atsevišķo maksu par katru tajā ietilpstošo pakalpojumu 
 
(ja viens vai vairāki pakalpojumi tiek piedāvāti kā ar maksājumu kontu saistītu pakalpojumu komplekta sastāvdaļas)

MPENL 58.1 p. (2), (3)

MPS klientu apkalpošanas telpās vai tīmekļvietnē, kā arī — pēc pieprasījuma — papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju

 

8

Informācija par atlaidi par noteikta maksājuma instrumenta izmantošanu, ja maksājuma saņēmējs tādu piedāvā

MPENL 59.p. (1)

 

Pirms maksājuma uzsākšanas

9

Informācija par maksu, ja MPS vai cita maksājumā iesaistītā persona pieprasa tādu par noteikta maksājuma instrumenta izmantošanu

MPENL 59.p. (2)

 

Pirms maksājuma uzsākšanas vai atbilstoši MPENL 63. panta prasībām

10

Pienākums nodrošināt, lai Eiropas Komisijas izstrādātā informatīvā brošūra par patērētāju tiesībām maksājumu pakalpojumu jomā patērētājam būtu viegli pieejama

MPENL 59.1p. (1)

Tīmekļa vietnē vai papīra formā filiālēs, pie pārstāvjiem un ārpakalpojumu sniedzējiem, ja tādi ir 
 
Personām ar invaliditāti izmanto alternatīvus veidus, lai nodrošinātu, ka informācija ir pieejama tām saprotamā veidā

 

11

MPS sniedz patērētājam informāciju par maksu, ko tas piemēro patērētāju biežāk izmantojamiem pakalpojumiem (pakalpojumu cenrādis)

MPENL 60.1p. (2), (3)

Klientu apkalpošanas telpās vai tīmekļvietnē
 
Pēc patērētāja pieprasījuma - papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju
 
Vai kopā ar standartlīguma projektu

Laikus pirms standartlīguma par maksājumu kontu noslēgšanas vai iesniedzot kopā ar standartlīguma projektu

12

MPS sniedz pārskata patērētājam par tiem pakalpojumiem piemēroto maksu, kuri ir saistīti ar maksājumu kontu

MPENL 60.2p. (1), (2)

Saziņas līdzeklis (veids), par kuru puses ir vienojušās
 
LB nosaka minimālās prasības sniegšanas veidam
 
Var sniegt kopā ar citu patērētājam sniedzamo informāciju par pakalpojumiem, kas saistīti ar maksājumu kontu, ja netiek pārkāptas LB prasības

Vismaz 1x gadā

13

MPS maksātājam sniedz informāciju par maksājuma instrumenta izmantošanas veidu, MPS un maksājuma pakalpojuma izmantotāja atbildību, maksājumam piemērojamo maksu un citu informāciju, kas maksātājam nepieciešama pamatota lēmuma pieņemšanai attiecībā uz maksājuma pakalpojuma izmantošanu 
 
(ja maksājuma pakalpojuma izmantotājs izmanto maksājuma instrumentu, kas saskaņā ar standartlīgumu izmantojams tikai maksājumiem, no kuriem katrs atsevišķi nepārsniedz 30 euro, vai izmanto tādu maksājuma instrumentu, kuram noteiktais limits ir 150 euro vai kurā uzkrātā nauda nekad nepārsniedz 150 euro)

MPENL 62.p. (1)

 

 

14

Elektroniskās naudas atpirkšanas nosacījumus un kārtību nosaka ENI un elektroniskās naudas turētāja līgumā, norādot tajā arī ar elektroniskās naudas atpirkšanu saistīto maksu.

MPENL 62.1p. (2)

Līgumā

Pirms e-naudas turētājs uzņemas saistības saskaņā ar līgumu vai pirms piekrīt ENI piedāvājumam

15

Standartlīgumā sniedzamā informācija (MPENL 64.p.)

MPENL 63.p.

Papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju

Pirms standartlīguma noslēgšanas vai pirms tam, kad maksājuma pakalpojuma izmantotājs piekritis izmantot piedāvājumu

16

Informācija par maksājumu

MPENL 69.p. (maksātāja MPS maksātājam)

MPENL 70.p. (saņēmēja MPS saņēmējam)

 

Pēc tam, kad maksājuma summa norakstīta no maksātāja konta, vai — gadījumos, kad maksātājs neizmanto maksājumu kontu, — pēc maksājuma rīkojuma saņemšanas 
 
Saņēmējiem - pēc maksājuma izpildīšanas 
 
Vai vismaz 1x mēnesī, ja par to vienojas standartlīgumā

17

Konta izraksts, ja puses par to vienojušās standartlīgumā

MPENL 70.1p.

Noteikts standartlīgumā

Noteikts standartlīgumā

18

Informācija par vienreizēju maksājumu, uz kuru neattiecas standartlīgums (MPENL 73.p.)

MPENL 72.p.

Viegli pieejamā veidā 
 
Pēc pakalpojuma izmantotāja pieprasījuma - papīra formā vai izmantojot jebkuru citu pastāvīgu informācijas nesēju

Pirms maksājuma pakalpojuma izmantotājs uzņemas saistības izmantot vienreizēja maksājuma pakalpojumu

19

Informācija par vienreizēju maksājumu

MPENL 74.p. (maksātāja MPS maksātājam)

MPENL 75.p. (saņēmēja MPS saņēmējam)

Atbilstoši MPENL 72.p. (1) noteiktajam

Maksātājam - uzreiz pēc maksājuma rīkojuma saņemšanas 
 
Saņēmējam - uzreiz pēc maksājuma izpildes

20

Informācija par kontu maiņas pakalpojumu

MPENL 75.5p.

Pēc pieprasījuma - papīra formā vai uz cita pastāvīga informācijas nesēja, kā arī pastāvīgi - savās klientu apkalpošanas telpās un savā tīmekļvietnē

 

21

Informācija par maksājumu instrumenta bloķēšanu

MPENL 81.p. (2), (3)

Veidā, par kādu MPS vienojies ar maksājuma pakalpojuma izmantotāju

Pirms paredzētās maksājuma instrumenta bloķēšanas (ja tas iespējams), bet ne vēlāk kā tūlīt pēc bloķēšanas

22

Informācija par MIP sniedzēja vai KIP sniedzēja piekļuves maksājumu kontam bloķēšanu

MPENL 81.p. (5), (6)

Veidā, par kādu kontu apkalpojošais MPS vienojies ar maksājuma pakalpojuma izmantotāju

Pirms tiek liegta piekļuve (ja tas iespējams), bet ne vēlāk kā uzreiz pēc piekļuves liegšanas

23

Informācija par atteikumu izpildīta maksājuma rīkojumu

MPENL 91.p. (1)

Veidā, par ko iepriekš panākta vienošanās

Tiklīdz iespējams, bet ne vēlāk kā MPENL 94.pantā paredzētajā termiņā

24

Informācija patērētājam par kredītiestādes lēmumu atteikt pamatkonta atvēršanu un par sūdzību izskatīšanas kārtību un ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtību

MPENL 97.2 p. (8), (9)

Rakstveidā uz pieteikuma iesniedzēja pieteikumā norādīto saziņai paredzēto adresi (ieskaitot elektroniskā pasta adresi)

Nekavējoties

25

Informācija par pamatkontu un tā izmantošanas nosacījumiem

MPENL 97.6 p.

Redzamā vietā savās filiālēs un savā tīmekļvietnē

 

26

Pilnīga rakstveida informācija par iesniegumu un sūdzību (strīdu) izskatīšanas procedūru

MPENL 104.p. (1)

Brīvi pieejama MPS vai elektroniskās naudas emitenta iestādē un MPS vai elektroniskās naudas emitenta tīmekļvietnē, ja tāda ir izveidota

 

27

Atbilde uz sūdzību un informācija par izskatīšanas termiņa pagarināšanu

MPENL 104.p. (4), (5)

Rakstveidā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju, par kādu tas vienojušies

15 darba dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas 
 
Termiņš galīgās atbildes saņemšanai nedrīkst pārsniegt 35 darba dienas kopš sūdzības saņemšanas

28

Informācija par vismaz vienu tādu ārpustiesas strīdu risinātāju Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likuma izpratnē, kas ir kompetents izskatīt strīdu par tiesībām un pienākumiem, kuri izriet no šā likuma

MPENL 104.p. (6), (7)

MPS vai elektroniskās naudas emitenta iestādē un MPS vai elektroniskās naudas emitenta tīmekļvietnē, ja tāda ir izveidota, kā arī vispārīgo noteikumu sadaļā līgumā

 

MI/ENI

Maksājumu iestāde/ Elektroniskās naudas iestāde

MPENL

Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums

LB

Latvijas Banka

MPS

Maksājumu pakalpojumu sniedzēji MPENL 2.p. (2) izpratnē

MIP

Maksājuma ierosināšanas pakalpojums

KIP

Konta informācijas pakalpojums

 

 


Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes uzraudzība

Uzraudzības process maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm.

Uzzināt vairāk