Publicēts: 21.04.2021. Aktualizēts: 03.02.2023.

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu statistika atspoguļo ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu bilances rādītājus.

Dati statistikas datubāzē INTS

Ieguldījumu fondu saraksts

Statistikas apkopošanas pamatojums saskaņā ar ECB prasībām

2013. gada 18. oktobra Regula (ES) Nr. 1073/2013 par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (pārstrādāta versija) (ECB/2013/38)
2021. gada 26. marta Pamatnostādne (ES) 2021/831 par statistisko informāciju, kas jāsniedz par finanšu starpniekiem, kuri nav monetārās finanšu iestādes (ECB/2021/12)

Latvijas Republikas tiesību akti, kas nosaka datu vākšanu 

FKTK 2020. gada 15. septembra normatīvie noteikumi Nr. 155 "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi"
FKTK 2020. gada 15. septembra normatīvie noteikumi Nr. 156 "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi"