Publicēts: 19.03.2024.

Lai pilnveidotu Latvijas iedzīvotāju naudas prasmi, rūpētos par finanšu drošību un ilgtspēju, izstrādāta Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģija 2021.–2027. gadam (stratēģija).

Latvijas Banka Latvijā koordinē stratēģijas ieviešanu un izvērtēšanu, vada starpinstitūciju darba grupu, iesaistot plašu ieinteresēto pušu loku gan no finanšu un izglītības, gan nevalstiskā sektora. Stratēģija izstrādāta, partneriem, kopīgi izvirzot mērķus un vienojoties par veicamajiem uzdevumiem septiņu gadu periodā.

Stratēģijā izvirzīti trīs mērķi:

  • Uz ilgtspējību vērsta finanšu pratības kultūra un kompetenču pilnveide.
  • Atbilstošas finanšu vides kvalitātes nodrošināšana.
  • Finanšu pratības stratēģiskās plānošanas ietekmes palielināšana, sasaistot to ar valsts stratēģiskās plānošanas dokumentiem, plašāk un efektīvāk iesaistot ieinteresētās puses.

Katra mērķa īstenošanai ir definēti nepieciešamie darbības virzieni , kuros noteikti veicamie uzdevumi, sasniedzamie rezultāti, sasniegumu rādītāji, mērķa grupas, iesaistītās puses, atbildīgās institūcijas un nepieciešamie resursi. Ik gadu stratēģija tiek papildināta ar darbības plānu, kurā iekļautas konkrētajā gadā plānotās aktivitātes.

Ik gadu tiek veidots apkopojums par sadarbības partneru paveikto, lai stratēģiju sekmīgi ieviestu.

Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģija 2021.–2027. gadamPDF

 Izvērtējums

Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas 2021.–2027. gadam ieviešanas rezultātiPDF