Publicēts: 23.11.2022. Aktualizēts: 07.08.2023.

Kas ir sankcijas

Sankcijas ir atbilstoši normatīvajiem aktiem attiecībā uz sankciju subjektu noteikti ierobežojumi. Sankcijas nosaka starptautiska organizācija vai valsts attiecībā pret valsti, teritoriju, juridiskām vai fiziskām personām vai citiem konkrēti identificējamiem subjektiem.

Sankciju mērķis

Sankciju mērķis ir atjaunot starptautisko mieru un drošību un mainīt sankciju subjekta rīcību, lai sasniegtu sankciju mērķi. Sankciju mērķis ir atjaunot tiesisko situāciju, novērst iespējamo situācijas pasliktināšanos, kā arī pārtraukt sankciju subjekta prettiesiskās darbības.

Atbilstoši sankciju jomas regulējumam iestādei, ko uzrauga un kontrolē Latvijas Banka, jāievēro:

  • nacionālās sankcijas,
  • starptautiskās sankcijas, ko noteikušas organizācijas, kuru dalībvalsts ir Latvija,
  • Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) un Eiropas Savienības dalībvalsts sankcijās noteiktie ierobežojumi, kas būtiski ietekmē finanšu un kapitāla tirgus intereses.

Saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu ir pieci dažādi sankciju veidi, ko var noteikt pret ikvienu sankciju subjektu.

Uz finanšu iestādēm, ko uzrauga un kontrolē Latvijas Banka, tieši attiecas finanšu ierobežojumi, tas ir, ierobežojumi attiecībā uz finanšu instrumentiem un finanšu līdzekļiem, kas ir sankciju subjekta īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, arī ierobežojumi attiecībā uz finanšu pakalpojumu sniegšanu sankciju subjektam.

Attiecībā uz citiem sankciju veidiem un to ievērošanu Latvijas Bankas uzraudzībā un kontrolē esošajām iestādēm jānodrošina ierobežojumu ievērošana atbilstoši normatīvā akta, kas nosaka sankcijas, tvērumam, kā arī jāizvērtē to ietekme uz finanšu ierobežojumu ievērošanas uzdevuma izpildi, proti, var būt lietderīgi izvērtēt ne vien finanšu ierobežojumus, bet arī citus sankciju veidus. Minētais var palīdzēt izvērtēt un identificēt arī finanšu ierobežojumu apiešanas situācijas.

Vispārīgu informāciju par sankcijām, tostarp to veidiem un piemērošanu, sankciju datubāžu uzskaitījumu un citu detalizētu informāciju var iegūt Ārlietu ministrijas tīmekļvietnes sadaļā Sankcijas.

Detalizētāku skaidrojumu un piemērus par sankcijām un to ievērošanu iestādēs, ko uzrauga un kontrolē Latvijas Banka, aicinām skatīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 21.12.2021. ieteikumu Nr. 169 "Ieteikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei" attiecīgajās nodaļās.

Latvijas Bankas izdotie vispārējie saskaņojumi

Latvijas Banka atbilstoši Sankciju noteikumu prasībām var sniegt Latvijas finanšu tirgus dalībniekiem vispārēju saskaņojumu, atļaujot Sankciju noteikumu 1. punktā minētajiem finanšu tirgus dalībniekiem, kas saņēmuši attiecīgu pieteikumu finanšu darījumam, bez atsevišķas Latvijas Bankas atļaujas saņemšanas sniegt finanšu pakalpojumus un izpildīt finanšu darījumus personām, attiecībā uz kurām noteikti finanšu ierobežojumi saskaņā ar Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankciju regulējumu, kas nepieciešami šādu fizisko personu un fizisko personu apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzībām vai juridisko personu pamata saimnieciskajai darbībai.

Šajā gadījumā vispārējais saskaņojums attiecas gan uz maksājumu veikšanu, gan uz maksājumu saņemšanu.

Vispārējais saskaņojums attiecas uz noteiktu sankciju subjektu pieteiktiem maksājumiem.