Publicēts: 23.11.2022. Aktualizēts: 02.04.2024.

Kas ir sankcijas

Sankcijas ir atbilstoši normatīvajiem aktiem attiecībā uz sankciju subjektu noteikti ierobežojumi. Sankcijas nosaka starptautiska organizācija vai valsts attiecībā pret valsti, teritoriju, juridiskām vai fiziskām personām vai citiem konkrēti identificējamiem subjektiem.

Sankciju mērķis

Sankciju mērķis ir atjaunot starptautisko mieru un drošību un mainīt sankciju subjekta rīcību, lai sasniegtu sankciju mērķi. Sankciju mērķis ir atjaunot tiesisko situāciju, novērst iespējamo situācijas pasliktināšanos, kā arī pārtraukt sankciju subjekta prettiesiskās darbības.

Atbilstoši sankciju jomas regulējumam iestādei, ko uzrauga Latvijas Banka, jāievēro:

  • nacionālās sankcijas,
  • starptautiskās sankcijas, ko noteikušas organizācijas, kuru dalībvalsts ir Latvija,
  • Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) un Eiropas Savienības dalībvalsts sankcijās noteiktie ierobežojumi, kas būtiski ietekmē finanšu un kapitāla tirgus intereses.

Uz finanšu iestādēm, ko uzrauga Latvijas Banka, tieši attiecas finanšu ierobežojumi, tas ir, ierobežojumi attiecībā uz finanšu instrumentiem un finanšu līdzekļiem, kas ir sankciju subjekta īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, arī ierobežojumi attiecībā uz finanšu pakalpojumu sniegšanu sankciju subjektam.

Attiecībā uz citiem sankciju veidiem un to ievērošanu Latvijas Bankas uzraudzībā esošajām iestādēm jānodrošina ierobežojumu ievērošana atbilstoši normatīvā akta, kas nosaka sankcijas, tvērumam, kā arī jāizvērtē to ietekme uz finanšu ierobežojumu ievērošanas uzdevuma izpildi, proti, var būt lietderīgi izvērtēt ne vien finanšu ierobežojumus, bet arī citus sankciju veidus. Tas var palīdzēt izvērtēt un identificēt arī finanšu ierobežojumu apiešanas situācijas.

Vispārīgu informāciju par sankcijām, tostarp to veidiem un piemērošanu, sankciju datubāzu uzskaitījumu un citu detalizētu informāciju var iegūt Ārlietu ministrijas tīmekļvietnes sadaļā Sankcijas.

Detalizētāku skaidrojumu un piemērus par sankcijām un to piemērošanu aicinām meklēt Finanšu izlūkošanas dienesta tīmekļvietnē.

Latvijas Bankas kompetence un izdotās atļaujas, vispārējie saskaņojumi

Saskaņā ar grozījumiem Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā, kas stājas spēkā 01.04.2024., Latvijas Banka nodod savu kompetenci finanšu ierobežojumu izņēmumu piemērošanā Finanšu izlūkošanas dienestam. Attiecīgi no 01.04.2024. saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 10. panta pirmo daļu iesniegumu atļaujas piemērot izņēmumu saņemšanai Finanšu izlūkošanas dienestam iesniedz sankciju subjekts vai persona, kas vēlas veikt darbības, uz kurām attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas. Līdz ar to Latvijas Banka  vairs neizsniegs atļaujas un visi ar ierobežojošo pasākumu piemērošanu saistītie iesniegumi tiks pārsūtīti Finanšu izlūkošanas dienestam vai atstāti bez virzības, ja atļaujas pieprasījumu trešās puses vārdā sniegs finanšu tirgus dalībnieks.

Papildus norādām, ka Latvijas Banka turpinās finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību attiecībā uz sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidi un kontroli.

Latvijas Banka atbilstoši Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvo noteikumu prasībām līdz 01.01.2024. varēja sniegt Latvijas finanšu tirgus dalībniekiem vispārēju saskaņojumu, atļaujot šo noteikumu 1. punktā minētajiem finanšu tirgus dalībniekiem, kas saņēmuši attiecīgu pieteikumu finanšu darījumam, bez atsevišķas Latvijas Bankas atļaujas saņemšanas sniegt finanšu pakalpojumus un izpildīt finanšu darījumus personām, attiecībā uz kurām noteikti finanšu ierobežojumi saskaņā ar Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankciju regulējumu, kas nepieciešami šādu fizisko personu un fizisko personu apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzībām vai juridisko personu pamata saimnieciskajai darbībai.

Saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma pārejas noteikumu 8. punktu Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotās atļaujas finanšu darījumu izpildei ir spēkā līdz brīdim, kad Latvijas Banka tās atceļ, bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2024. Tas nozīmē, ka visas neterminētās vai neizmantotās Finanšu un kapitāla tirgus komisijas  un Latvijas Bankas atļaujas, tostarp 27.07.2022. izdotais vispārējais saskaņojums un terminētās atļaujas, kuru darbības termiņš pārsniedz 01.04.2024., ir spēkā līdz brīdim, kamēr beidzas to darbības termiņš vai tās tiek atsauktas, bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2024.

Vispārējais saskaņojums attiecas gan uz maksājumu veikšanu, gan uz maksājumu saņemšanu.

Vispārējais saskaņojums attiecas uz noteiktu sankciju subjektu pieteiktiem maksājumiem.