Publicēts: 07.08.2023.

Privātajiem pensiju fondiem atbilstoši darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem ir pienākums noteiktā termiņā, kārtībā un apjomā publiski atklāt informāciju tās lietotājiem.

Publicējot informāciju tirgus dalībnieka tīmekļvietnē, informācijai ir jābūt viegli atrodamai, ērti lietojamai, saprotamai un sagatavotai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Tirgus dalībnieka publiskojamā informācija

Publiskojamā informācija

Publiskošanas pamatojums

Publiskošanas vieta

Publiskošanas termiņš

Informācija par pensiju plāna darbības rezultātiem

PPFL 33. (5)

izmantojot jebkādus elektroniskās saziņas līdzekļus, tīmekļvietni, arī trešo personu uzturētu informācijas sistēmu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā, vai, ja saņemts atsevišķs pensiju plāna dalībnieka vai papildpensijas saņēmēja rakstveida pieprasījums, — papīra formā

pastāvīgi, atjauno katru mēnesi

Pieprasījuma veidlapa

PPFL 19. (3)

PPF tīmekļvietne vai, ja pensiju fondam nav savas tīmekļvietnes, — akcionāra vai dalībnieka tīmekļvietnē

pastāvīgi

Informāciju par prasībām, lai pensiju plānu dalībnieks pievienotos pensiju fondam vai pārskaitītu papildpensijas kapitālu starp vairākiem šā pensiju fonda pensiju plāniem

PPFL 19. (5)

tīmekļvietnē un vietās, kur pensiju plāna dalībnieks var pieprasīt papildpensijas kapitāla pārskaitīšanu

pastāvīgi

Līgums ar līdzekļu pārvaldītāju

PPFL 21. (13)

PPF tīmekļvietne

3 (triju) mēnešu laikā no dienas, kad noslēgts līgums ar līdzekļu pārvaldītāju

Pensiju plāna ieguldījumu politika

PPFL 27. (4)

tīmekļvietne

pastāvīgi

Iesaistīšanās politika 

Ziņojums par iesaistīšanās politikas īstenošanu

Papildus publisko savus balsojumus akciju sabiedrības akcionāru sapulcēs

Līdzekļu pārvaldītāja ziņojums par iesaistīšanās politikas īstenošanu, ja iesaistīšanās politiku PPF vārdā īsteno un balsstiesības izmanto līdzekļu pārvaldītājs

Informācija par pensiju plāna ieguldījumu stratēģijas atbilstību attiecīgā pensiju plāna saistību termiņstruktūrai un ieguldījumu politikai

PPFL 29. (3)

PPFL 29. (4)

PPFL 29. (7)

PPFL 29. (8)

tīmekļvietne

katru gadu līdz 1.augustam

Potenciālajiem pensiju plāna dalībniekiem sniedzamā informācija

PPFL 32.

izmantojot jebkādus elektroniskās saziņas līdzekļus, tīmekļvietni, arī trešo personu uzturētu informācijas sistēmu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā, vai, ja saņemts atsevišķs pensiju plāna dalībnieka vai papildpensijas saņēmēja rakstveida pieprasījums, — papīra formā

pastāvīgi

Pārskats par papildpensiju

PPFL 34.

izmantojot jebkādus elektroniskās saziņas līdzekļus, tīmekļvietni, arī trešo personu uzturētu informācijas sistēmu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā, vai, ja saņemts atsevišķs pensiju plāna dalībnieka vai papildpensijas saņēmēja rakstveida pieprasījums, — papīra formā

pastāvīgi, atjauno katru gadu

Sūdzību izskatīšanas procedūra

PPFL 35.1 (3)

tīmekļvietne

pastāvīgi

Gada pārskats un zvērināta revidenta ziņojums

PPFL 36. (7)

tīmekļvietne

ne vēlāk kā 4 mēnešus pēc pārskata gada beigām

Informācija par PPF īstenoto atalgojuma politiku

Nr.12, 28. punkts

tīmekļvietne

vienlaikus ar gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata publiskošanu par šo pašu pārskata periodu

Informācija par pensiju izmaksu prognozēm

Nr. 177, 4. punkts

tīmekļvietnē vai individuāli nosūtāms katram pensiju plāna dalībniekam

pastāvīgi, atjauno katru gadu

Ar ilgtspēju saistītā informācija atbilstoši Regulai 2019/2088.

Saīsinājums vai termins

Pilnais nosaukums

Regula 2019/2088 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2088 (2019. gada 27. novembris) par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē

PPFL

Privāto pensiju fondu likums

NN 12

FKTK normatīvie noteikumi Nr. 12 "Privāto pensiju fondu pārvaldības sistēmas izveides normatīvie noteikumi"

NN 177

FKTK normatīvie noteikumi Nr. 177 "Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā privātais pensiju fonds pārskatā par papildpensiju sagatavo informāciju par pensiju izmaksu prognozēm"

tīmekļvietne

tirgus dalībnieka tīmekļvietne, arī mājaslapa internetā


Privāto pensiju fondu uzraudzība

Uzraudzības process privāto pensiju fondiem.

Uzzināt vairāk