Publicēts: 18.04.2019. Aktualizēts: 20.06.2024.

2023. gada pārskats ECB vietnē (HTML)

2022. gada pārskats ECB vietnē (HTML)

2021. gada pārskats ECB vietnē (HTML)

2020. gada pārskats ECB vietnē (HTML)

Eiropas Centrālās bankas 2019. gada pārskats (PDF)

2019. gada pārskats ECB vietnē (HTML)

Eiropas Centrālās bankas 2018. gada pārskats

Eiropas Centrālās bankas 2017. gada pārskats

Eiropas Centrālās bankas 2016. gada pārskats

Gada pārskats

Eiropas Centrālās bankas gada pārskats tiek sagatavots saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 26. un 27. panta un Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 16. panta prasībām.

Eiropas Centrālās bankas gada pārskatā analizēta tautsaimniecības attīstība un monetārā politika, centrālo banku operācijas un darbība, finanšu stabilitāte un integrācija, Eiropas un starptautiskās attiecības, aplūkoti atbildības, ārējās komunikācijas u.c. jautājumi, ietverts Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas institucionālās struktūras un organizācijas raksturojums, Eiropas Centrālās bankas finanšu pārskati ar vadības ziņojumu un neatkarīga revidenta ziņojumu, kā arī pielikumi.

Eiropas Centrālās bankas gada pārskats sagatavots angļu valodā, nodrošinot tā pieejamību visās oficiālajās Eiropas Savienības valodās (drukātā versija latviešu valodā (līdz 2013. gadam) - ISSN 1830-2904, interneta versija - ISSN 1830-298X).

Izdevums angļu valodā un citās Eiropas Savienības oficiālajās valodās pieejams, izmantojot Eiropas Centrālās bankas interneta vietni (http://www.ecb.int/pub/annual/html/index.en.html) un attiecīgo valstu centrālo banku interneta vietnēs.

2024

Tautsaimniecības Biļetens. 4/2024. Statistikas pielikums

Tautsaimniecības Biļetens. 3/2024. Kopsavilkums

Tautsaimniecības Biļetens. 2/2024. Statistikas pielikums

Tautsaimniecības Biļetens. 1/2024. Kopsavilkums

2023

Tautsaimniecības Biļetens. 8/2023. Statistikas pielikums

Tautsaimniecības Biļetens. 7/2023. Kopsavilkums

Tautsaimniecības Biļetens. 6/2023. Statistikas pielikums

Tautsaimniecības Biļetens. 5/2023. Kopsavilkums

Tautsaimniecības Biļetens. 4/2023. Statistikas pielikums

Tautsaimniecības Biļetens. 3/2023. Kopsavilkums

Tautsaimniecības Biļetens. 2/2023. Statistikas pielikums

Tautsaimniecības Biļetens. 1/2023. Kopsavilkums

2022

Tautsaimniecības Biļetens. 8/2022. Statistikas pielikums

Tautsaimniecības Biļetens. 7/2022. Kopsavilkums

Tautsaimniecības Biļetens. 6/2022 Statistikas pielikums

Tautsaimniecības Biļetens. 5/2022. Kopsavilkums

Tautsaimniecības Biļetens. 4/2022. Statistikas pielikums

Tautsaimniecības Biļetens. 3/2022. Kopsavilkums

Tautsaimniecības Biļetens. 2/2022. Statistikas pielikums

Tautsaimniecības Biļetens. 1/2022. Kopsavilkums

2021

Tautsaimniecības Biļetens. 8/2021. Statistikas pielikums

Tautsaimniecības Biļetens. 7/2021. Kopsavilkums

Tautsaimniecības Biļetens. 6/2021

Tautsaimniecības Biļetens. 5/2021. Kopsavilkums

Tautsaimniecības Biļetens. 4/2021

Tautsaimniecības Biļetens. 3/2021. Kopsavilkums

Tautsaimniecības Biļetens. 2/2021. Statistikas pielikums

Tautsaimniecības Biļetens. 1/2021. Kopsavilkums

2020

Tautsaimniecības Biļetens. 8/2020

Tautsaimniecības Biļetens. 7/2020. Kopsavilkums

Tautsaimniecības Biļetens. 6/2020

Tautsaimniecības Biļetens. 5/2020. Kopsavilkums

Tautsaimniecības Biļetens. 4/2020

Tautsaimniecības Biļetens. 3/2020. Kopsavilkums

Tautsaimniecības Biļetens. 2/2020

Tautsaimniecības Biļetens. 1/2020. Kopsavilkums

2019

Tautsaimniecības Biļetens. 8/2019

Tautsaimniecības Biļetens. 7/2019. Kopsavilkums

Tautsaimniecības Biļetens. 6/2019

Tautsaimniecības Biļetens. 5/2019. Kopsavilkums

Tautsaimniecības Biļetens. 4/2019

Tautsaimniecības Biļetens. 3/2019. Kopsavilkums  

Tautsaimniecības Biļetens. 2/2019

Tautsaimniecības Biļetens. 1/2019. Kopsavilkums

2017

Tautsaimniecības Biļetens. 8/2017

Tautsaimniecības Biļetens. 7/2017. Kopsavilkums

Tautsaimniecības Biļetens. 6/2017

Tautsaimniecības Biļetens. 5/2017. Kopsavilkums un 1. ielikums “Konverģence un korekcijas Baltijas valstīs”

Tautsaimniecības Biļetens. 4/2017

Tautsaimniecības Biļetens. 3/2017. Kopsavilkums

Tautsaimniecības Biļetens. 2/2017

Tautsaimniecības Biļetens. 1/2017. Kopsavilkums

Tautsaimniecības Biļetens

"Tautsaimniecības Biļetens" tiek publicēts divas nedēļas pēc monetārajai politikai veltītajām Eiropas Centrālās bankas Padomes sanāksmēm. Tādējādi Eiropas Centrālā banka izpilda juridisko prasību vismaz reizi ceturksnī publicēt pārskatus par Eiropas Centrālo banku sistēmas darbību (Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 15. panta 1. punkts).

"Tautsaimniecības Biļetena" numuros, kas publicēti pēc monetārajai politikai veltītajām sanāksmēm martā, jūnijā, septembrī un decembrī un tiek tulkoti arī latviešu valodā, sniegta visaptveroša tautsaimniecības un monetāro norišu analīze, t.sk. Eirosistēmas vai Eiropas Centrālās bankas speciālistu makroekonomisko iespēju aplēšu eiro zonai izklāsts. Šie izdevuma numuri tiek publiskoti visās eiro zonas oficiālajās valodās. Pārējie numuri ir īsāki, un tajos sniegta starpposma aktualizēta informācija par galveno mēneša rādītāju dinamiku. Latviešu valodā tiek tulkoti tikai šo numuru kopsavilkumi.

Katrā "Tautsaimniecības Biļetena" numurā ietverti ielikumi un raksti (latviešu valodā publiskotajos numuros netiek ietverti rakstu tulkojumi), kā arī sadaļa "Statistika".

"Tautsaimniecības Biļetens" ar 2015. gadu aizstāj "Mēneša Biļetenu".

2022. gada jūnija Konverģences ziņojums ECB vietnē (html)

2020. gada jūnija Konverģences ziņojums (PDF)

2020. gada jūnija Konverģences ziņojums ECB vietnē  (html)

2018. gada maija Konverģences ziņojums

2016. gada jūnija Konverģences ziņojums

2014. gada jūnija Konverģences ziņojums

2013. gada jūnija Konverģences ziņojums

Latvijas Banka par ECB 2013. gada jūnija Konverģences ziņojumu

ECB paziņojums presei

Konverģences ziņojums

Sagatavojot Konverģences ziņojumu, Eiropas Centrālā banka izpilda Līguma 140. panta prasību ziņot Eiropas Savienības Padomei (tālāk tekstā – ES Padome) vismaz reizi divos gados vai pēc tādas dalībvalsts pieprasījuma, uz kuru attiecas izņēmums, "par panākumiem, ko guvušas dalībvalstis ar izņēmuma statusu, pildot saistības attiecībā uz ekonomiskās un monetārās savienības izveidi". Tādas pašas pilnvaras dotas Eiropas Komisijai, kas arī sagatavojusi ziņojumu, un abi ziņojumi vienlaikus tiek iesniegti Eiropas Savienības Padomei.

Konverģences ziņojumos Eiropas Centrālā banka vērtē, vai attiecīgajās valstīs panākts augsts ilgtspējīgas ekonomiskās konverģences līmenis, vai valsts tiesību akti atbilst Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem (tālāk tekstā – Statūti) un vai izpildītas normatīvās prasības, lai attiecīgo valstu centrālās bankas kļūtu par Eirosistēmas neatņemamu sastāvdaļu.

Izdevums angļu valodā un citās Eiropas Savienības oficiālajās valodās pieejams, izmantojot Eiropas Centrālās bankas interneta vietni ( www.ecb.int) un attiecīgo valstu centrālo banku interneta vietnes. Eiropas Centrālās bankas Konverģences ziņojuma ievada un kopsavilkuma tulkojums latviešu valodā pieejams kopš 2004. gada. Eiropas Centrālās bankas 2013. gada jūnija Konverģences ziņojums, kas sagatavots pēc Latvijas pieprasījuma, latviešu valodā pieejams pilnā apjomā.