Publicēts: 06.09.2023. Aktualizēts: 24.05.2024.

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) sadarbībā ar Latvijas Banku īsteno Eiropas ekonomikas zonas (EEZ) grantu finansētu projektu “Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā”. Projekta mērķis ir uzlabot darbinieku prasmes un zināšanas un stiprināt to iestāžu spējas, kuras ir atbildīgas par finanšu iestāžu, finanšu izlūkošanas un izmeklēšanas uzraudzību.

Projekta mērķauditorija ir FID eksperti un analītiķi, tiesību aizsardzības iestāžu pārstāvji, Latvijas Bankas darbinieki noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanas un sankciju jomā. Stiprinot šo iestāžu darbinieku zināšanas, prasmes un izpratni, tiks uzlabota vispārējā spēja valstiskā līmenī atklāt un apkarot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

Projekta aktivitātes

I Divpusējās sadarbības stiprināšana

  • Pieredzes apmaiņas vizīte NILLTPF novēršanas uzraudzības jautājumos Īrijas Centrālajā bankā. Vizītes ietvaros galvenā uzmanība pievērsta sektoru risku novērtējumam kredītiestādēs un nebanku finanšu iestādēs, jo īpaši Īrijā reģistrētām un pārrobežā strādājošām finanšu iestādēm.
  • Pieredzes apmaiņas vizīte NILLTPF novēršanas uzraudzības un sankciju riska pārvaldības jautājumos Nīderlandes Centrālajā bankā un Finanšu tirgus komisijā. Vizītes ietvaros galvenā uzmanība pievērsta jaunu tirgus dalībnieku NILLTPF risku izvērtēšanai, NILLTPF risku noteikšanas metodei un kritērijiem kredītiestādēm un nebanku finanšu iestādēm, klātienes un neklātienes uzraudzības procesu mijiedarbībai un tvērumam, sodu piemērošanas politikai un praktiskajai piemērošanai, kā arī starptautiskajai sadarbībai NILLTPF novēršanas uzraudzībā.
  • Pieredzes apmaiņas vizīte NILLTPF novēršanas uzraudzības jautājumos Čehijas Nacionālajā bankā, ņemot vērā veikto uzraudzības procesu ārpus Vienotā uzraudzības mehānisma. Pieredzes apmaiņa un diskusija par klātienes un neklātienes uzraudzības procesu, tvērumu un regularitāti kredītiestādēm un augsta riska nebanku finanšu iestādēm, kā arī NILLTPF risku identificēšanu atsevišķiem finanšu tirgus segmentiem.
  • Pieredzes apmaiņas vizīte NILLTPF novēršanas uzraudzības jautājumos Francijas Prudenciālās kontroles un noregulējuma iestādē un Finanšu tirgus uzraudzības institūcijā. Vizītes ietvaros galvenā uzmanība pievērsta tādu nebanku finanšu iestāžu kā kopfinansēšanas platformu uzraudzības pieejai, tvērumam, uzraudzības iestādes sadarbībai ar finanšu sektoru, uzraudzības procesam kredītiestādēs un nefinanšu iestādēs, kā arī sodu politikas piemērošanai.
  • Pieredzes apmaiņas vizīte NILLTPF novēršanas uzraudzības jautājumos Kipras Centrālajā bankā. Vizītē galvenā uzmanība pievērsta uzraudzības iestādes noteikto iekšējās kontroles sistēmas prasību ieviešanas uzraudzībai kredītiestādēs un finanšu iestādēs, ārvalstu klientu darījumu uzraudzības metodoloģijai, tostarp investīciju programmas ietvaros, uzraudzībasīstenošanai pieejamajai informācijais un risinājumiem, kā arī finanšu iestāžu riska noteikšanas faktoriem un to ietekmei.

II Starptautiskās atbilstības asociācijas apmācības un sertifikātu iegūšana

Naudas atmazgāšanas novēršanas pārvaldes ekspertiem plānotas apmācības NILLTPF novēršanā un sankciju riska pārvaldībā, pēc apmācību sekmīgas pabeigšanas saņemot Starptautiskās atbilstības asociācijas sertifikātu, sertifikātu ar priekšzināšanām vai diplomu. Projekta ietvaros plānotas vairāk nekā 10 ekspertu apmācības laika posmā no 2022. gada decembra līdz 2024. gada decembrim.

III Apmācības par personu, kas piedāvā darījumus ar kripto aktīviem, NILLTPF novēršanas uzraudzību

Uzsākot personu uzraudzību, kuru saimnieciskā darbība saistīta ar darījumiem ar kripto aktīviem, projekta ietvaros plānots piesaistīt ekspertu ar pieredzi minēto personu uzraudzībā. Eksperta uzdevums būs nodrošināt apmācības Naudas atmazgāšanas novēršanas pārvaldes ekspertiem par uzraudzības īstenošanas priekšnosacījumiem un nepieciešamajiem tehniskajiem risinājumiem. Aktivitātes ieviešana plānota 2023. gada ceturtajā ceturksnī.

Projekta visu posmu īstenošanas rezultātā tiks uzlabota informācijas kontrole un analīze, lai konstatētu un novērstu NILLTPF vai ar to saistītus noziedzīgus nodarījumus. Tas kopumā sekmēs Latvijas finanšu sistēmas drošību un reputāciju.

Projekta īstenotājs ir FID, nacionālais partneris – Latvijas Banka (FKTK saistību pārņēmēja).

Projekts tiks īstenots līdz 2024. gada 31. maijam.

Citas EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas

 

17. un 18. aprīlī Latvijas Bankas Naudas atmazgāšanas novēršanas pārvaldes eksperti kopā ar kolēģiem no Finanšu tehnoloģijas pārvaldes, Tirgus dalībnieku audita un Licencēšanas un sankciju pārvaldes piedalījās seminārā par kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju darbības pamatprincipiem un tipoloģijām, un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NIILLTPF) novēršanas uzraudzības ietvaru. Eksperta Mihala Gromeka (Michal Gromek) vadītā seminārā piedalās kopumā 30 uzraudzības eksperti, auditori un finanšu un risku analītiķi no Latvijas Bankas un Finanšu izlūkošanas dienesta.

M. Gromeks ir vadošais virtuālo aktīvu eksperts Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) Ekonomisko un vides aktivitāšu biroja vadītā projektā par kriptoaktīvu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku pārvaldīšanu, kā arī organizācijas "Globālā koalīcija cīņai pret finanšu noziegumiem" Digitālo aktīvu darba grupas vadītājs.

Mācību mērķis ir sniegt priekšstatu par to, kā veidot kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju NILLTPF novēršanas uzraudzības ietvaru, kā arī par to, kādas uzraudzības prasības un kādus standartus kriptoaktīvu pakalpojumiem un to uzraudzības risinājumiem ir noteikušas starptautiskās organizācijas un citu valstu NILLTPF novēršanas politikas veidotāji.

Mācību laikā eksperti arī papildina zināšanas par kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju darbības modeļiem, tipoloģijām un izmantotajiem tehniskajiem risinājumiem.

Šogad stāsies spēkā regula par kriptoaktīvu tirgiem (Markets in Crypto-Assets Regulation; MiCA), kas Eiropas Savienības līmenī noteiks jaunu un vienotu kriptoaktīvu nozares tiesisko regulējumu. Līdz šim kriptoaktīvu nozarei nebija regulējuma un tā netika uzraudzīta. MiCA paredz uzraudzības pasākumus kriptoaktīvu emitentiem un nosaka prasības kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem un emitentiem. Jaunais regulējums arī palīdzēs aizsargāt ieguldītājus – regula nosaka prasības, kas nodrošinās kriptoaktīvu turētāju un kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju klientu aizsardzību.

Lielākais izaicinājums kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju finanšu noziegumu novēršanas jomā ir apzināt uzraudzības nodrošināšanai nepieciešamos resursus un veicināt ekspertu izpratni par NILLTPF riskiem, to savlaicīgu identificēšanu un novēršanu, kā arī nepieciešamību kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem radīt izpratni par savai darbībai piemītošo NILLTPF risku objektīvu novērtēšanas nepieciešamību un to samērīgas pārvaldības risinājumiem.

Mācības notiek Latvijas Bankas sadarbībā ar Finanšu izlūkošanas dienestu īstenotā projekta "Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā" ietvaros. Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas valstu finansētajā grantu programmā ar mērķi uzlabot darbinieku prasmes un zināšanas un stiprināt to iestāžu spējas, kuras ir atbildīgas par finanšu iestāžu un finanšu izlūkošanas un izmeklēšanas uzraudzību, tādējādi sekmējot Latvijas finanšu sistēmas drošību un reputāciju.

25. un 26. aprīlī Latvijas Bankas Naudas atmazgāšanas novēršanas pārvaldes pārstāvji piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Kipras uzraudzības iestādēs, lai pārrunātu aktualitātes kredītiestāžu un citu finanšu iestāžu noziedzīgi iegūtu līdzekļu, terorisma un proliferācijas novēršanas (turpmāk - NILLTPF) uzraudzībā.

Vizītes ietvaros Kipras Centrālajā bankā eksperti diskutēja par kredītiestāžu, maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu pieeju jaunu tirgus dalībnieku izvērtēšanā, NILLTPF risku novērtējumā informācijas analīzei izmantotajiem datiem un rīkiem, metodoloģijas risinājumiem un dalījās pieredzē par klātienes un neklātienes uzraudzības procesu mijiedarbību. Uzmanība tika pievērsta arī finanšu iestāžu riskiem, tostarp ES sankciju riskiem, saistībā ar investīciju programmas nosacījumiem.

Kipras Finanšu tirgus komisijā abu valstu uzraudzības eksperti diskutēja par nebanku finanšu iestāžu (ieguldījumu pārvaldnieku, alternatīvo ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju, UCITS fondu, kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju, kopfinansējuma platformu) izpētes, tajā skaitā līdzekļu izcelsmes procesu pirms darbības atļaujas piešķiršanas finanšu pakalpojumu sniegšanā, uzraudzības ietvaru, risku novērtējuma metodiku un uzraudzības prioritāšu noteikšanas kritērijiem un pieeju.

Latvijas Bankas Padomes locekle Kristīne Černaja-Mežmale un Latvijas Bankas Naudas atmazgāšanas novēršanas pārvaldes darbinieki 2024. gada 26. un 27. februārī viesojās Francijas Prudenciālās uzraudzības un noregulējuma institūcijā un Finanšu tirgus uzraudzības iestādē, lai iepazītos ar Francijas uzraudzības iestāžu pieeju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas novēršanas uzraudzībā.

Latvijas Bankas padomes locekle Kristīne Černaja-Mežmale:
“Paldies kolēģiem par siltu uzņemšanu un kopīgiem centieniem izpētīt jaunākās tendences un izaicinājumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF)  apkarošanas uzraudzībā. Eiropas Savienības valstīm ir ļoti svarīgi dalīties ar labāko praksi un stratēģijām efektīvai uz risku balstītai uzraudzībai, kā arī pieredzi tehnoloģiju un datu analītikas izmantošanā, lai uzlabotu atbilstību.”

Vizītes ietvaros Naudas atmazgāšanas novēršanas uzraudzības eksperti iepazīst Francijas uzraudzības pieeju finanšu tirgus dalībnieku uzraudzībā un veiktos kontroles pasākumus finanšu tirgus dalībnieku licencēšanas procesā, kā arī uzzināja vairāk par Francijas uzraudzības iestāžu NILLTPF riska novērtēšanas metodoloģiju, klātienes un neklātienes uzraudzības pasākumiem kredītiestādēs un finanšu iestādēs. Īpaša uzmanība vizītes laikā bija atvēlēta finanšu iestāžu uzraudzībai grupas līmenī, tostarp, ja grupas darbība notiek trešajās valstīs, kā arī citu ES valstu finanšu institūciju, kas Francijā darbojas finanšu pakalpojumu brīvības sniegšanas ietvaros, uzraudzībai.

Francijas  NILLTPF novēršanas uzraudzības kolēģi dalījās arī pieredzē par kripto aktīvu pakalpojumu sniedzēju licencēšanas, reģistrēšanas procesu un uzraudzības procesā izmantotajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem.

2023. gada 16. novembrī Latvijas Bankas Naudas atmazgāšanas novēršanas pārvaldes darbinieki piedalījās Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanas uzraudzības pieredzes apmaiņas vizītē Īrijas Centrālajā bankā.

Vizītes ietvaros Naudas atmazgāšanas novēršanas pārvaldes ekspertiem bija iespēja iepazīt Īrijas uzraudzības pieeju finanšu tirgus dalībnieku uzraudzībā, uzzināt par veiktajiem kontroles pasākumiem finanšu tirgus dalībnieku licencēšanas procesā un NILLTPF riska novērtēšanas metodoloģiju, kā arī klātienes un neklātienes uzraudzības pasākumiem kredītiestādēs un finanšu iestādēs. Pieredzes apmaiņas vizītes laikā īpaša uzmanība pievērsta ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju un ieguldījumu pārvaldnieku NILLTPF novēršanas uzraudzībai un citu Eiropas Savienības valstu finanšu institūciju, kas Īrijā darbojas finanšu pakalpojumu brīvības sniegšanas ietvaros, uzraudzībai. Īrijas NILLTPF novēršanas uzraudzības kolēģi dalījās arī pieredzē par kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju uzraudzību un tajā izmantotajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem.

2023. gada 23. un 24. augustā Latvijas Bankas Naudas atmazgāšanas novēršanas pārvaldes eksperti piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Čehijas Nacionālajā bankā, lai pārrunātu aktualitātes par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanas uzraudzības un sankciju riska pārvaldības jautājumiem.

Vizītes laikā tika pārrunāta abu valstu pieredze par kredītiestāžu NILLTPF riska novērtēšanu, to uzraudzības pasākumiem, kā arī augsta riska finanšu iestāžu kā maksājumu un elektroniskās naudas iestādes, alternatīvo ieguldījumu fondu un ieguldījumu pārvaldnieku NILLTPF novēršanas klātienes un neklātienes uzraudzības pasākumiem.

Latvijas Bankas Naudas atmazgāšanas novēršanas pārvaldes pārstāvji 2023. gada 18. un 19. aprīlī piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Nīderlandes finanšu tirgus uzraudzības iestādēs, lai klātienes sanāksmēs pārrunātu piemēroto uzraudzības pieeju kredītiestāstāžu un citu finanšu institūciju uzraudzību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTFP) novēršanas jomā.

Naudas atmazgāšanas novēršanas pārvaldes pārstāvjiem vizītes pirmajā dienā notika sarunas Nīderlandes Centrālajā bankā, savukārt pēc tam notika tikšanās ar Finanšu tirgus komisijas NILLTPF novēršanas uzraudzības kolēģiem. Vizītes ietvaros notika diskusijas par NILLTPF risku novērtēšanas procesu gan finanšu iestāžu individuālajā līmenī, gan tādos sektoros kopumā kā maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes, ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji, kredītiestādes.

Tika aplūkotas arī tēmas par klātienes pārbaužu apjomu un to mijiedarbību ar neklātienes uzraudzību, sodu piemērošanas politiku, kā arī jauno finanšu tirgus dalībnieku novērtēšanas kārtību. Abu valstu eksperti iepazinās arī ar ES praksi sankciju piemērošanas uzraudzības jomā.

 

ILN grants