Publicēts: 06.09.2023.

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) sadarbībā ar Latvijas Banku īsteno Eiropas ekonomikas zonas (EEZ) grantu finansētu projektu “Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā”. Projekta mērķis ir uzlabot darbinieku prasmes un zināšanas un stiprināt to iestāžu spējas, kuras ir atbildīgas par finanšu iestāžu, finanšu izlūkošanas un izmeklēšanas uzraudzību.

Projekta mērķauditorija ir FID eksperti un analītiķi, tiesību aizsardzības iestāžu pārstāvji, Latvijas Bankas darbinieki noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanas un sankciju jomā. Stiprinot šo iestāžu darbinieku zināšanas, prasmes un izpratni, tiks uzlabota vispārējā spēja valstiskā līmenī atklāt un apkarot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

Projekta aktivitātes

I Divpusējās sadarbības stiprināšana

  • Pieredzes apmaiņas vizīte NILLTPF novēršanas uzraudzības jautājumos Īrijas Centrālajā bankā. Vizītes ietvaros galvenā uzmanība pievērsta sektoru risku novērtējumam kredītiestādēs un nebanku finanšu iestādēs, jo īpaši Īrijā reģistrētām un pārrobežā strādājošām finanšu iestādēm.
  • Pieredzes apmaiņas vizīte NILLTPF novēršanas uzraudzības un sankciju riska pārvaldības jautājumos Nīderlandes Centrālajā bankā un Finanšu tirgus komisijā. Vizītes ietvaros galvenā uzmanība pievērsta jaunu tirgus dalībnieku NILLTPF risku izvērtēšanai, NILLTPF risku noteikšanas metodei un kritērijiem kredītiestādēm un nebanku finanšu iestādēm, klātienes un neklātienes uzraudzības procesu mijiedarbībai un tvērumam, sodu piemērošanas politikai un praktiskajai piemērošanai, kā arī starptautiskajai sadarbībai NILLTPF novēršanas uzraudzībā.
  • Pieredzes apmaiņas vizīte NILLTPF novēršanas uzraudzības jautājumos Čehijas Nacionālajā bankā, ņemot vērā veikto uzraudzības procesu ārpus Vienotā uzraudzības mehānisma. Pieredzes apmaiņa un diskusija par klātienes un neklātienes uzraudzības procesu, tvērumu un regularitāti kredītiestādēm un augsta riska nebanku finanšu iestādēm, kā arī NILLTPF risku identificēšanu atsevišķiem finanšu tirgus segmentiem.
  • Pieredzes apmaiņas vizīte NILLTPF novēršanas uzraudzības jautājumos Francijas Prudenciālās kontroles un noregulējuma iestādē un Finanšu tirgus uzraudzības institūcijā. Vizītes ietvaros galvenā uzmanība pievērsta tādu nebanku finanšu iestāžu kā kopfinansēšanas platformu uzraudzības pieejai, tvērumam, uzraudzības iestādes sadarbībai ar finanšu sektoru, uzraudzības procesam kredītiestādēs un nefinanšu iestādēs, kā arī sodu politikas piemērošanai.
  • Pieredzes apmaiņas vizīte NILLTPF novēršanas uzraudzības jautājumos Kipras Centrālajā bankā. Vizītē galvenā uzmanība pievērsta uzraudzības iestādes noteikto iekšējās kontroles sistēmas prasību ieviešanas uzraudzībai kredītiestādēs un finanšu iestādēs, ārvalstu klientu darījumu uzraudzības metodoloģijai, tostarp investīciju programmas ietvaros, uzraudzībasīstenošanai pieejamajai informācijais un risinājumiem, kā arī finanšu iestāžu riska noteikšanas faktoriem un to ietekmei.

II Starptautiskās atbilstības asociācijas apmācības un sertifikātu iegūšana

Naudas atmazgāšanas novēršanas pārvaldes ekspertiem plānotas apmācības NILLTPF novēršanā un sankciju riska pārvaldībā, pēc apmācību sekmīgas pabeigšanas saņemot Starptautiskās atbilstības asociācijas sertifikātu, sertifikātu ar priekšzināšanām vai diplomu. Projekta ietvaros plānotas vairāk nekā 10 ekspertu apmācības laika posmā no 2022. gada decembra līdz 2024. gada decembrim.

III Apmācības par personu, kas piedāvā darījumus ar kripto aktīviem, NILLTPF novēršanas uzraudzību

Uzsākot personu uzraudzību, kuru saimnieciskā darbība saistīta ar darījumiem ar kripto aktīviem, projekta ietvaros plānots piesaistīt ekspertu ar pieredzi minēto personu uzraudzībā. Eksperta uzdevums būs nodrošināt apmācības Naudas atmazgāšanas novēršanas pārvaldes ekspertiem par uzraudzības īstenošanas priekšnosacījumiem un nepieciešamajiem tehniskajiem risinājumiem. Aktivitātes ieviešana plānota 2023. gada ceturtajā ceturksnī.

Projekta visu posmu īstenošanas rezultātā tiks uzlabota informācijas kontrole un analīze, lai konstatētu un novērstu NILLTPF vai ar to saistītus noziedzīgus nodarījumus. Tas kopumā sekmēs Latvijas finanšu sistēmas drošību un reputāciju.

Projekta īstenotājs ir FID, nacionālais partneris – Latvijas Banka (FKTK saistību pārņēmēja).

Projekts tiks īstenots līdz 2024. gada 31. maijam.

ILN grants