Publicēts: 09.01.2023.

Pārbaude veikta: 2022. gada 3.ceturksnī.

Attiecas uz visiem apdrošināšanas izplatītājiem.

Lai apdrošināšanas pakalpojumu saņēmēji spētu pieņemt lēmumu par tam piemērotāko apdrošināšanas produktu, katra apdrošināšanas izplatītāja pienākums ir noskaidrot konkrētā klienta prasības un vajadzības, pamatojoties uz ko sniegt klientam izsmeļošu informāciju pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas.

Atkarībā no apdrošināšanas izplatītāja veida un izplatāmā apdrošināšanas produkta minimālais klientiem sniedzamās informācijas apjoms ir atšķirīgs, un noteikts Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā (turpmāk tekstā – API likums) vai attiecīgajā Eiropas Savienības regulā:

 • API likuma 34., 36., 37. un 39. pantā noteiktās prasības, izplatot nedzīvības apdrošināšanu;
 • API likuma 34., 35., 36., 39., 43. un 44. pantā noteiktās prasības, izplatot dzīvības apdrošināšanu. Dzīvības apdrošināšanas izplatīšanā apdrošināšanas sabiedrībām un apdrošināšanas starpniekam ir pienākums sniegt klientam arī informāciju, kuru nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1286/2014 (2014. gada 26. novembris) par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem (Dokuments attiecas uz EEZ) un informāciju, kuru nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2019/2088 (2019. gada 27. novembris) par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē (Dokuments attiecas uz EEZ).

Turklāt minētajās prasībās noteikto informāciju pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas jāsniedz neatkarīgi no apdrošināšanas līguma noslēgšanas veida – klātienē vai attālināti (piemēram, arī ar e-pasta vai digitālās platformas palīdzību).

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk tekstā – FKTK) 2022. gada 3. ceturksnī veiktā izplatītāju segmenta - apdrošināšanas brokeru tematiskā pārbaude "Klientam sniedzamā informācija" (turpmāk tekstā – pārbaude) ļauj apkopotā veidā sniegt informāciju par biežāk pārbaudē konstatētajām neatbilstībām API likuma 34., 36. un 39. panta prasībām apdrošināšanas brokeru praksē attiecībā uz attālinātu nedzīvības apdrošināšanas produktu pārdošanu tīmekļvietnē, mobilajā lietotnē vai citos digitālos veidos.

Pārbaudes ietvaros FKTK pārbaudīja informāciju par kopumā 22 digitālās pārdošanas vietām, t.sk. 20 tīmekļvietnēm, vienu mobilo lietotni un vienu citu digitālās pārdošanas vietu. Atbilstoši apdrošināšanas brokeru iesniegtajai informācijai vienā gadījumā tīmekļvietnē tiek pārdota iebraucēju veselības apdrošināšana un visos pārējos gadījumos – sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana jeb OCTA.

Pārbaudes rezultātā ir secināts, ka neviens no 11 apdrošināšanas brokeriem API likuma prasības attiecībā uz klientam sniedzamo informāciju nebija izpildījis pilnībā.

Kopumā secināms, ka API likumā noteiktās prasības ir izpildītas nepilnīgi, jo nav sniegta visa nepieciešamā informācija, tā ir klientam grūti uztverama, kā arī informācija tīmekļvietnēs netiek regulāri atjaunota.

Lai informācijas sniegšana sasniegtu mērķi – ļaut klientiem pieņemt pamatotu lēmumu pakalpojuma izvēlē, tai jābūt sniegtai PIRMS lēmuma pieņemšanas, kā arī iespējami ērtā veidā. Tādēļ šīs informācijas norādīšana tīmekļvietnes lietošanas noteikumos, ar kuriem tiek lūgts iepazīties pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas un apmaksas veikšanas, vai pastāvīgā informācijas nesējā ir uzskatāma par atbilstošu veidu, ja ir izpildītas API likuma 39. panta otrajā vai trešajā daļā noteiktās prasības.

Pārbaudes rezultātā FKTK konstatēja šādus galvenos trūkumus:

 • nav skaidri norādīts, ka apdrošināšanas izplatīšanas pakalpojuma sniedzējs ir apdrošināšanas starpnieks. Apdrošināšanas brokera nosaukums pats par sevi neliecina, ka tas ir apdrošināšanas starpnieks;
 • nav norādīta informācija par to, vai apdrošināšanas starpnieks sniedz rekomendācijas;
 • informācija par sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtību ir pārāk vispārēja un nav pilnīga. Dažkārt tā nav atrodama konkrētajā tīmekļvietnē un sūdzību izskatīšanas termiņi nav atbilstoši API likuma 46. panta otrajā daļā noteiktajam;
 • nav norādīta informācija par līgumiskajām saistībām ar apdrošinātājiem;
 • nav precīzas informācijas, ka apdrošināšanas brokera atlīdzība ir ietverta apdrošināšanas prēmijā, jo atlīdzības apmēra norādīšana procentuālā izteiksmē to neapliecina;
 • klients netiek informēts par atlīdzības apmēru vai tās aprēķināšanas metodi, ja klientam atlīdzība par apdrošināšanas izplatīšanu ir jāmaksā tieši apdrošināšanas starpniekam. Jebkādas maksājamās summas būtu jāizdala atsevišķi un jāatspoguļo klientam izrakstītajā rēķinā;
 • apdrošināšanas produkta informācijas dokuments (turpmāk tekstā – APID) nav pievienots nevienam vai nav pievienots pilnīgi visiem tīmekļvietnē piedāvātajiem apdrošināšanas komersantu izstrādātajiem apdrošināšanas produktiem, līdz ar to klients nevar iepazīties ar APID un salīdzināt apdrošināšanas produktus. Katra apdrošināšanas komersanta visiem izstrādātajiem nedzīvības apdrošināšanas produktiem, t.sk. OCTA, ir atsevišķs APID – tas nav universāls vai vienāds visiem apdrošinātājiem;
 • APID klientam netiek sniegts pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas;
 • nav saņemta klienta piekrišana informāciju saņemt tīmekļvietnē vai arī nav nodrošināts, ka minētā informācija ir pieejama tīmekļvietnē tik ilgu laiku, kāds klientam pamatoti nepieciešams, lai varētu ar to iepazīties;
 • tīmekļvietnē klientam nav sniegta informācija, ka tas informāciju pēc pieprasījuma var bez maksas saņemt arī papīra formā. Nav samērīgi rēķināties, ka klienti pārzinās savas tiesības, iepazīstoties ar API likumu.

FKTK, izvērtējot apdrošināšanas brokeru izstrādātos tīmekļvietņu lietošanas noteikumus un apdrošināšanas līguma noslēgšanas procesā klientam sniegto informāciju, ir konstatējusi, ka apdrošināšanas brokeri nav nodrošinājuši arī aktuālu un precīzu informāciju. Tāpat arī apdrošināšanas brokeri nav kritiski izvērtējuši, vai sniegtā informācija ir klientam lietderīga, jo ne vienmēr vairāk nozīmē labāk.

FKTK, ņemot vērā pārbaudē konstatēto, ir nosūtījusi visiem apdrošināšanas brokeriem arī vairākus ieteikumus, kuri ļautu uzlabot sniegtos apdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumus:
1. atbildīgi, rūpīgi un kritiski izvērtēt katru tīmekļvietnes lietošanas noteikumos ietverto teikumu un jebkuru citu apdrošināšanas produkta iegādes procesā sniegto informāciju, analizējot, cik tā klientam, iegādājoties konkrēto apdrošināšanas produktu, ir svarīga;
2. izvairīties no deklaratīva informācijas pasniegšanas veida, kā arī nepublicēt informāciju, kuru neparedz normatīvie akti un kura klientam nav saistoša, ir lieka vai pat pretrunīga;
3. loģiskā secībā sagrupēt informāciju un atbilstoši to pasniegt, kas dotu iespēju klientiem viegli un saprotami iepazīties ar tiem paredzēto informāciju;
4. regulāri pārskatīt tīmekļvietnes saturu, nodrošinot tikai aktuālas informācijas publiskošanu, īpaši gadījumos, kad mainās vai stājas spēkā jaunas normatīvo aktu prasības.

Vēršam uzmanību, ka visiem apdrošināšanas izplatītājiem, tostarp apdrošināšanas komersantiem, apdrošināšanas brokeriem, apdrošināšanas aģentiem un apdrošināšanas papildpakalpojuma starpniekiem API likumā un attiecīgajās Eiropas Savienības regulās ir noteiktas prasības sniegt klientam informāciju pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas. Aicinām šīs prasības pildīt tādā veidā, lai klienti spētu šo informāciju izmantot, pieņemot izsvērtus un pamatotus lēmumus.

 

Uzraudzība