Publicēts: 16.02.2023.

Pārbaude veikta: no 25.01.2022. līdz 01.07.2022.

Attiecas uz visiem apdrošināšanas produktu izplatītājiem.

Pārbaudes mērķis – apdrošināšanas produktu pārraudzības un pārvaldības neklātienes pārbaude tika veikta ar mērķi pārliecināties, vai un kā apdrošināšanas brokeri ievēro Regulā 2017/2358 noteiktās prasības, kā arī apzināt labās prakses piemērus produktu pārraudzības un pārvaldības jomā.

Informējam, ka ar 01.01.2023. Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir integrēta Latvijas Bankā un saskaņā ar Latvijas Bankas likuma pārejas noteikumu 4. punktu Latvijas Banka ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mantas, finanšu līdzekļu, tiesību un saistību pārņēmēja.

Šajā publikācijā ir ietverti Latvijas Bankas secinājumi par biežākajām pārbaudes laikā konstatētajām neatbilstībām Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/2358 (2017. gada 21. septembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/97 papildina attiecībā uz produktu pārraudzības un pārvaldības prasībām apdrošināšanas sabiedrībām un apdrošināšanas izplatītājiem, (turpmāk – Regula 2017/2358) noteiktajām prasībām apdrošināšanas izplatītāju praksē, kā arī labākās prakses piemēri, kuri Latvijas Bankas ieskatā apdrošināšanas izplatītājiem būtu jāizmanto savā darbībā.

Neklātienes pārbaudē bija ietverti 16 apdrošinātāji – sešas apdrošināšanas sabiedrības un desmit Latvijas Republikā reģistrētas dalībvalsts apdrošinātāju filiāles, kā arī desmit apdrošināšanas brokeri.

Vēršam apdrošināšanas izplatītāju uzmanību, ka šajā publikācijā ir apkopotas tikai biežāk sastopamās neatbilstības, un aicinām patstāvīgi veikt pašnovērtējumu par darbības atbilstību Regulā 2017/2358 noteiktajām prasībām.

Apdrošināšanas brokeri ir izstrādājuši procedūras par produktu izplatīšanas mehānismiem, tomēr pārbaudē secināts, ka vairākums apdrošināšanas brokeru to uztver kā formālu dokumentu, un tajos noteiktie procesi ne vienmēr atbilst apdrošināšanas brokeru darbībai praksē. 

Apdrošināšanas brokeri kā būtiskāko avotu informācijas saņemšanai par apdrošināšanas produktu ir norādījuši apdrošinātāju organizētās apmācības.

Pārbaudē secināts, ka daži apdrošināšanas brokeri jauc terminus – "produkta izplatīšanas mehānismi" un "izplatīšanas stratēģija".

Novērojums

Pārbaudes grupa neguva pārliecību, ka apdrošināšanas brokeri regulāri pārskata savus produkta izplatīšanas mehānismus, lai nodrošinātu, ka šie mehānismi joprojām ir derīgi un aktuāli.

Pārbaudē konstatēts, ka noteiktais pasākumu un procedūru kopums izplatīšanas mehānismā ne vienmēr nodrošina pilnīgas informācijas iegūšanu par apdrošināšanas produktu no apdrošinātājiem, t.i. apdrošināšanas brokeriem pieejama tikai informācija, kas ir saistīta ar apdrošināšanas produkta tehnisko daļu - segumu, riskiem un atlīdzību izmaksām. Informācija par apzināto mērķtirgu, ierosināto izplatīšanas stratēģiju, apstākļiem, kas varētu izraisīt interešu konfliktu, nodarot kaitējumu klientam u.tml., netiek iegūta.

Pārbaudē secināts, ka apdrošināšanas brokeri nav noteikuši veicamos pasākumus gadījumos, kad iegūtā informācija par apdrošināšanas produktu ir nepilnīga vai nav atjaunota.

Ieteikumi, apdrošināšanas brokeru labākā prakse

Pārbaudes grupa kā labo praksi apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīto darbinieku aktuālās informācijas iegūšanai par apdrošināšanas produktiem var minēt – iknedēļas darbinieku sanāksmes, kurās informē par no apdrošinātājiem saņemto aktuālo informāciju par produktiem un darbinieku savstarpējā pieredzes apmaiņa apdrošināšanas produktu izplatīšanā.

Pārbaudē secināts, ka savstarpējā komunikācija starp apdrošinātāju un apdrošināšanas brokeriem par apdrošināšanas produktiem nav regulāra un standartizēta.

Vairāki apdrošināšanas brokeri norādījuši, ka informācijas apmaiņa ar apdrošinātājiem aprobežojas tikai ar operacionālo jautājumu risināšanu, bet nekādu atgriezenisko informāciju par apdrošināšanas produktu un tā izplatīšanu apdrošināšanas brokeri apdrošinātājiem nav snieguši vai arī norāda, ka sniegs tikai tad, kad to pieprasīs apdrošinātājs.

Rekomendācijas

Vēršam apdrošināšanas brokeru uzmanību, ka Regulas 2017/2358 11. pantā noteikts pienākums apdrošināšanas izplatītājiem, kuriem kļūst zināms, ka apdrošināšanas produkts neatbilst to apzinātā mērķtirgus interesēm, mērķiem un īpašībām, vai kuriem kļūst zināms par citiem ar produktu saistītiem apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt klientu, nekavējoties informēt par to produkta izstrādātāju, t.i. apdrošinātāju.

Ieteikumi, apdrošināšanas brokeru labākā prakse

Pārbaudes grupa kā labo praksi saziņai ar apdrošinātājiem var minēt, ka atbildīgā persona ar noteiktu regularitāti - ne retāk kā reizi mēnesī vai ceturksnī sazinās ar produktu izstrādātāja kontaktpersonu un informē par apdrošināšanas produktu izplatīšanas procesu, produktu atbilstību klientu vajadzībām, kā arī apdrošināšanas darbinieku kompetenci un spēju atbildēt un aktuālajiem jautājumiem.

Pārbaudē secināts, ka vairāki apdrošināšanas brokeri neizprot Regulas 2017/2358 12. pantā noteikto pienākumu – pienācīgi dokumentēt veiktās attiecīgās darbības saistībā ar to produktu izplatīšanas mehānismiem.

Novērojums

Tikai daži apdrošināšanas brokeri ir norādījuši, ka dokumentē veiktās darbības saistībā ar to produktu izplatīšanas mehānismiem. Secināts, ka daļa apdrošināšanas brokeru savās procedūrās nav ietvēruši un norādījuši darbības, kas veicamas, lai nodrošinātu Regulas 2017/2358 12. pantā noteiktā pienākuma izpildi.

Ieteikumi

Pārbaudes grupa iesaka apdrošināšanas brokeriem rūpīgi izvērtēt esošo praksi attiecībā uz dokumentēšanas pienākuma izpildi un novērtēt, vai pašreizējā noteiktā lietvedības kārtība nodrošina, ka apdrošināšanas brokeris pienācīgi saglabā visus ar produkta ieviešanu, apmācību un izvērtēšanu, ja tāda ir veikta, saistītos dokumentus, kas nepieciešami informācijas iegūšanai produktu izplatīšanā, jauno darbinieku apmācībai, ikgadējo apmācības plānu veidošanai, u.c., kā arī iekšējās un ārējās revīzijas vajadzībām.


Uzraudzība