en

Likuma "Par Latvijas Banku" 12. pants nosaka, ka Latvijas Banka savu uzdevumu veikšanai drīkst atvērt kontus Latvijas valdībai, kredītiestādēm, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībniekiem un citiem finanšu tirgus dalībniekiem.

Eiro konta atvēršana kredītiestādei un krājaizdevu sabiedrībai

Lai atvērtu norēķinu kontu norēķiniem eiro Latvijas Bankā, kredītiestāde un krājaizdevu sabiedrība iesniedz:

 • Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājam adresētu pieteikumu par norēķinu konta atvēršanu, kurā norādīts norēķinu konta atvēršanas mērķis un izvēlētais informācijas apmaiņas veids (brīvā formā);
 • dokumentu, kas apliecina personas, kurai kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības vārdā ir tiesības atvērt norēķinu kontu un parakstīt maksājuma rīkojumus, pilnvaras;
 • notariāli vai kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības apliecinātu pilnvarotās personas paraksta paraugu;
 • pilnvarotās personas kontaktinformāciju;
 • to pilnvaroto personu sarakstu, kurām ir tiesības iesniegt un saņemt Latvijas Bankā kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības maksājuma rīkojumus, kā arī citu ar norēķiniem saistītu informāciju.
Tālrunis jautājumiem un konsultācijām:
67022352.

Eiro konta atvēršana starptautiskajām organizācijām, Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībniekiem un citiem finanšu tirgus dalībniekiem

Lai atvērtu norēķinu kontu norēķiniem eiro Latvijas Bankā, starptautiskā organizācija, Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībnieks vai cits finanšu tirgus dalībnieks iesniedz:

 • Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājam adresētu pieteikumu par norēķinu konta atvēršanu, kurā norādīts norēķinu konta atvēršanas mērķis;
 • notariāli vai iestādes apliecinātus to pilnvaroto personu paraksta paraugus, kurām ir tiesības atvērt norēķinu kontu un parakstīt maksājuma rīkojumus;
 • pilnvarotās personas kontaktinformāciju;
 • reģistrācijas dokumentu vai darbību apliecinošu dokumentu, kā arī dokumentu, kas apliecina pilnvaroto personu pārstāvības tiesības, vai minēto dokumentu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātas kopijas.
Tālrunis jautājumiem un konsultācijām:
67022352.

Eiro konta atvēršana un adresējamā BIC turētāja pakalpojuma sniegšana Eiropas Ekonomikas zonā licencētai maksājumu iestādei un Eiropas Ekonomikas zonā licencētai elektroniskās naudas iestādei

Lai atvērtu norēķinu kontu norēķiniem eiro Latvijas Bankā un pieteiktos adresējamā BIC turētāja pakalpojumam, Eiropas Ekonomikas zonā licencēta maksājumu iestāde vai Eiropas Ekonomikas zonā licencēta elektroniskās naudas iestāde iesniedz:

 • pieteikumu adresējamā BIC koda turētāja pakalpojumam EKS sistēmā un norēķinu konta atvēršanai, kurā norāda norēķinu konta atvēršanas mērķi, kas pamato adresējamā BIC koda turētāja pakalpojuma attiecīgajā EKS sistēmas servisā nepieciešamību;
 • informāciju par faktisko un plānoto klienta kandidāta sniegto maksājumu pakalpojumu būtību, to ekonomisko pamatojumu, katram maksājumu pakalpojuma veidam atbilstošo vidējo un maksimālo viena maksājuma apjomu, klienta kandidāta viena klienta maksimālo dienas laikā iesniedzamo un saņemamo maksājumu kopējo apjomu un klienta kandidāta vidējo un maksimālo dienas laikā iesniedzamo maksājumu kopējo apjomu;
 • informāciju par visiem klienta kandidāta norēķinu kontiem, kurus klienta kandidāts izmanto savu klientu naudas līdzekļu euro glabāšanai;
 • informāciju un to apliecinošus dokumentus par klienta kandidāta saimniecisko darbību (piemēram, gada pārskats, bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins), plānoto saimniecisko darbību, esošajiem un plānotajiem darījuma apjomiem un darījuma partneru un klientu loku;
 • informāciju un to apliecinošus dokumentus par klienta kandidāta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas darbību;
 • informāciju un to apliecinošus dokumentus par klienta kandidāta starptautisko un nacionālo sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas darbību;
 • informāciju un to apliecinošus dokumentus par klienta kandidāta īpašniekiem, izpildinstitūciju pārstāvjiem un patiesā labuma guvējiem;
 • informāciju par klienta kandidāta līdzšinējo sadarbību ar kredītiestādēm, kurās klienta kandidātam atvērti konti;
 • pilnvarotās personas pilnvaras apliecinošu dokumentu;
 • notariāli vai klienta kandidāta apliecinātu pilnvarotās personas paraksta paraugu;
 • pilnvarotās personas kontaktinformāciju;
 • to pilnvaroto personu sarakstu, kurām ir tiesības iesniegt un saņemt Latvijas Bankā klienta kandidāta maksājuma rīkojumus, kā arī citu ar norēķiniem saistītu informāciju.

Latvijas Bankas klientu norēķinu kontu apkalpošanas noteikumi

Tālrunis jautājumiem un konsultācijām: 67022457.

Pagaidu kontu atvēršana

Lai atvērtu pagaidu kontu Latvijas Bankā, kredītiestādes dibinātājs iesniedz:

 • Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājam adresētu iesniegumu par pagaidu konta atvēršanu (brīvā formā);
 • paziņojumu, ka gadījumā, ja jaundibināmajai kredītiestādei netiek izsniegta licence kredītiestādes darbībai, Latvijas Bankai ir tiesības slēgt jaundibināmās kredītiestādes pagaidu kontu un tajā iemaksātos līdzekļus, saņemot jaundibināmās kredītiestādes maksājuma rīkojumu, pārskaitīt atpakaļ maksātājam uz to pašu kontu, no kura naudas līdzekļi ieskaitīti pagaidu kontā;
 • to jaundibināmās kredītiestādes pilnvaroto personu notariāli apliecinātus paraksta paraugus, kurām ir tiesības atvērt pagaidu kontu un parakstīt maksājuma rīkojumus, kā arī pilnvaroto personu kontaktinformāciju;
 • kredītiestādes dibināšanas līgumu vai tā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu kopiju.
Tālrunis jautājumiem un konsultācijām:
67022352.