Publicēts: 05.12.2022. Aktualizēts: 31.03.2023.

Kā iegūt darbības atļauju?

Darbības atļaujas iegūšana ir regulēts process, kurā Jūs varat kļūt par Latvijas finanšu tirgus dalībnieku un uzsākt darbību pēc atļaujas saņemšanas.

Ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus ir tiesīga sniegt juridiska persona, kas saņēmusi Latvijas Bankas izsniegtu licenci saskaņā ar Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumu.

Par ieguldījumu brokeru sabiedrībām (IBS) Finanšu instrumentu tirgus likuma (FITL) F sadaļas izpratnē uzskatāmas Latvijas Republikā reģistrētas ieguldījumu brokeru sabiedrības un ārvalstu ieguldījumu brokeru sabiedrību filiāles, kā arī citās dalībvalstīs reģistrētas ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas regulāri un profesionāli sniedz ieguldījumu pakalpojumus.

IBS nedrīkst veikt komercdarbību, kas nav saistīta ar ieguldījumu pakalpojumu, ieguldījumu blakuspakalpojumu, citu finanšu pakalpojumu sniegšanu vai apdrošināšanas brokera – juridiskas personas profesionālo darbību.

 • Personām, kas iesaistītas IBS pārvaldībā, ir nevainojama reputācija, atbilstoša izglītība un profesionālā pieredze, kompetence finanšu vadības jautājumos atbilstoši Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma 8. panta prasībām. Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgo personu var būt arī persona, kura ir kompetenta uzņēmuma vadības jautājumos.
 • Akcionāri (dalībnieki) atbilst Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma prasībām (IBS akcionāri (dalībnieki), kuriem ir būtiska līdzdalība, var būt tikai personas, kuras iespējams identificēt, kurām ir nevainojama reputācija, kurām ir finansiālā stabilitāte un kuru finanšu līdzekļu ieguves tiesiskumu iespējams dokumentāri pierādīt. Izvērtējot akcionāru (dalībnieku) finansiālo stabilitāti, ja persona nav kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība, ņem vērā, vai personai ir pietiekams brīvais kapitāls).
 • Valdes priekšsēdētājs un vismaz vēl viens valdes loceklis ir kompetenti ieguldījumu jautājumos.
 • Galvenais birojs atrodas tajā pašā dalībvalstī, kurā ir IBS juridiskā adrese.
 • Izpildītas sākotnēja kapitāla prasības un turpmākas darbības laikā ievērotas pašu kapitāla prasības:
  • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/2034;
  • IBS sākotnējais kapitāls, kas saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 15. pantu ir nepieciešams, lai saņemtu atļauju sniegt jebkurus ieguldījumu pakalpojumus vai veikt jebkuras ieguldījumu darbības, kas uzskaitīti Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma A iedaļas 3) un 6) punktā, ir 750 000 eiro;
  • IBS sākotnējais kapitāls, kas saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 15. pantu ir nepieciešams, lai saņemtu atļauju sniegt jebkurus ieguldījumu pakalpojumus vai veikt jebkuras ieguldījumu darbības, kas uzskaitīti Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma A iedaļas 1), 2), 4), 5) un 7) punktā, ja šai sabiedrībai nav ļauts turēt klientu naudu vai klientiem piederošus vērtspapīrus, ir 75 000 eiro;
  • IBS sākotnējais kapitāls, kas saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 15. pantu ir nepieciešams IBS, kuras nav šā panta 1., 2. un 4. punktā minētās sabiedrības, ir 150 000 eiro;
  • tādas IBS sākotnējais kapitāls, kura ir saņēmusi atļauju sniegt ieguldījumu pakalpojumus vai veikt ieguldījumu darbības, kas uzskaitīti Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma A iedaļas 9) punktā, ja minētā IBS veic darījumus savā vārdā vai tai ir atļauts to darīt, ir 750 000 eiro.

Darbības atļaujas iegūšanas process sastāv no vairākiem posmiem

 1. Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai.
 2. Pieteikuma iesniegšana.
 3. Pieteikuma izvērtēšana.
 4. Licences saņemšana.

Uzziniet, kas katrā darbības atļaujas iegūšanas posmā jādara un jāzina uzņēmējam, ko dara Latvijas Banka un kādi ir pieteikuma izskatīšanas termiņi.

Sagatavošanās pieteikuma iesniegšanai: iepazīšanās posms, kurā Latvijas Banka organizē tikšanos ar uzņēmēju, lai pārrunātu tā plānoto darbību. Šajā posmā uzņēmumam obligāti vēl nav jābūt dibinātam.

Ko dara uzņēmējs   

 • Sagatavo informāciju par  uzņēmuma akcionāriem (dalībniekiem)/ uzņēmuma struktūru un amatpersonām.
 • Sagatavo  informāciju  par sākotnējā kapitāla apmēru un naudas līdzekļu izcelsmes avotiem.
 • Sagatavo darbības plāna projektu, kas atspoguļo informāciju par plānoto komercdarbības modeli, pakalpojumu sniegšanas kārtību, maksājumu plūsmas organizēšanu, informāciju par klientiem, valstīm, kurās plānots sniegt pakalpojumus.
 • Sāk nepieciešamo dokumentu projektu izstrādi.

Ko dara Latvijas Banka

 • Sniedz konsultācijas par piemērojamo regulējumu.
 • Veic sākotnējo komercdarbības projekta un procedūru novērtēšanu.
 • Izvērtē, vai iespējams turpināt atļaujas iegūšanas procesu.
 • Sniedz konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem.

Kas jāņem vērā? 

 • Rūpīgi iepazīstieties ar normatīvo aktu prasībām.
 • Izvērtējiet nepieciešamību piesaistīt kvalificētus ekspertus vai konsultantus.

Iesniedzamie dokumenti: 

 • pakalpojuma un tā sniegšanas apraksts (piemēram, prezentācija);
 • darbības plāns (ar detalizētu aprakstu);
 • potenciālo amatpersonu CV;
 • potenciālo akcionāru (dalībnieku) CV, informācija par IBS kapitāla finansējuma veidu, apmēru un tā izcelsmi, informācija par potenciālo akcionāru (dalībnieku) finanšu stabilitāti (aktīvu un saistību kopsavilkums);

Izmaksas

Sagatavošanos pieteikuma iesniegšanai un konsultāciju sniegšanu Latvijas Banka nodrošina bez maksas.

Pieteikuma iesniegšana: sagatavo iesniegumu, kurā norāda, kādus ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus sabiedrība vēlas sniegt.

Ko dara uzņēmējs

 • Iesniedz pilnībā aizpildītu iesniegumu un visu nepieciešamo informāciju, dokumentus, saskaņā ar Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma 10. panta prasībām.
 • Saņem informāciju no Latvijas Bankas par darbības atļaujas iesnieguma izskatīšanas procesa sākšanu vai par trūkumiem, kas jānovērš iesniegtajā pieteikumā.
 • Sniedz nepieciešamos papildu skaidrojumus

Ko dara Latvijas Banka

 • 25 darba dienu laikā veic pieteikuma pilnīguma pārbaudi (pieteikuma vērtēšana pēc būtības vēl netiek uzsākta.)
 • Ja pieteikums ir nepilnīgs, Latvijas Banka nosūta uzņēmējam vēstuli ar informāciju par konstatētajiem trūkumiem, kurus nepieciešams novērst.
 • Ja pieteikums ir pilnīgs, Latvijas Banka nosūta uzņēmējam vēstuli ar informāciju, ka tiek sākta darbības atļaujas pieteikuma izskatīšana.
 • Latvijas Banka nozīmē projekta vadītāju un nodrošina uzņēmējam pieeju projekta vadības rīkam, kas palīdzēs sekot procesa gaitai.

Kas jāņem vērā?

 • Pirms pieteikuma iesniegšanas aicinām izmantot Latvijas Bankas piedāvātās konsultācijas.
 • Pārliecinieties, ka iesniedzamie dokumenti ir pilnīgi un izstrādāti kvalitatīvi.
 • Pārbaudiet, vai iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (skatīt iesniedzamo dokumentu sarakstu)

Iesniedzamo dokumentu saraksts

1. Iesniegums, kurā norāda, kādus ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus tā vēlas sniegt.

2. Darbības plāns (turpmākajiem trim darbības gadiem) , kurā norāda:

 • darbības modeli (detalizēts apraksts ar visām niansēm, skaidri aprakstot pakalpojuma būtību un norādi uz FITL pantu, kurā minēti attiecīgie ieguldījumu pakalpojumi un ieguldījumu blakuspakalpojumi);
 • kā, izmantojot pieteikto darbības modeli, attiecībā uz visu darbības shēmu kopumā tiks ievērotas visas ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās prasības par informācijas atklāšanu (tai skaitā Regulas 2017/565 un Regulas 2017/1129 prasības), interešu konfliktu pārvaldīšanu un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasības (tai skaitā attiecībā uz kredītu izsniedzēju un kredītu ņēmēju vērtēšanu);
 • kredītu kvalitātes vērtēšanas principus, sagatavojot operacionālo darbību aprakstu, kā arī sagatavojot operacionālo izdevumu dažādu scenāriju gadījumā aprakstu (ja darbības modelis ko tādu paredz);
 • izvēlētā biznesa modeļa vājās puses un draudus – kā tās var ietekmēt attīstības scenārijus un kā izvēlētā biznesa modeļa stiprās puses un iespējas saistītas ar prognozējamo klientu skaitu / viena klienta vidēji ieguldīto summu;
 • vai sabiedrība plāno organizēt otrreizējo tirgu, to aprakstu;
 • detalizētu aprakstu par finanšu instrumentu izplatīšanu tādā veidā, lai būtu iespējams izvērtēt to atbilstību Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 04.02.2016. pamatnostādņu ESMA/2015/1787 LV 13. punktā minētajiem kritērijiem;
 • kādā veidā plānots organizēt un piedāvāt klientiem emitētus finanšu instrumentus (pēc veida, reģiona vai citādi);
 • kāda veidā plānots piedāvāt klientiem emitētos finanšu instrumentus iegādei (emisijas prospekts vai piedāvājuma dokuments);
 • detalizētu risku aprakstu – ieskaitot pilnīgi visus potenciālos riskus un pamatinformāciju par to pārvaldīšanu (piem., klientu sūdzību risks, sankciju risks, IT risks, norēķinu risks u.c.);
 • operacionālās darbības aprakstu,
 • aprakstu par to, kas no Sabiedrības procesiem, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus, tiks automatizēti un kas tiks veikti manuāli, procedūrās paredzot detalizētākas instrukcijas darbiniekiem par kārtību, kādā tiek sniegti ieguldījumu pakalpojumi. Attiecībā uz automatizētiem procesiem procedūrās ir jāapraksta procesa būtība, izejas datu avoti, izejas datu ietekme uz algoritma rezultātiem/secinājumiem, kā arī tālākā rezultātu izmantošana;
 • attiecībā uz procesiem, kurus plānots nodot ārpakalpojumā, procedūrās ir jābūt atsaucei uz ārpakalpojumu līgumiem, kā arī aprakstam par sabiedrības darbinieku sadarbību ar ārpakalpojumu sniedzējiem;
 • trīs attīstības scenārijus;
 • finanšu prognozes trim turpmākiem darbības gadiem (vai nu noteiktas darbības plānā, vai arī atsevišķi tā pielikumā);
 • aprakstu par to, kā tiek organizētas ar darbību saistītās naudas plūsmas IBS;
 • informāciju par SPV (Special Purpose Vehicle) reģistrēšanu (ja IBS darbības modelis to paredz), reģistrācijas valsti un sadarbības modeli, naudas plūsmas kontroles elementus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riska pārvaldībai.

3. Finansiālas stabilitātes jautājumi. Regulas 2017/1943 prasības par kapitāla avotiem paredz sniegt:

 • detalizētu izklāstu par privāto finanšu resursu izmantošanu kapitālam, ieskaitot šo līdzekļu izcelsmi un pieejamību;
 • detalizētu izklāstu par pieeju kapitāla avotiem un finanšu tirgiem, ieskaitot sīku informāciju par finanšu instrumentiem, kuri ir izsniegti vai kurus plāno izsniegt (ja attiecas);
 • visas attiecīgās vienošanās un līgumus, kas saistīti ar kapitāla pieaugumu (ja attiecas);
 • informāciju par aizņemto līdzekļu (ja tādi ir) lietošanu vai plānoto lietošanu, ieskaitot attiecīgo aizdevēju identificējošu informāciju  un informāciju par aizdevuma  termiņiem, nosacījumiem, ķīlām un garantijām, kā arī informāciju par aizņemto līdzekļu (vai līdzekļu, kurus plāno aizņemties) izcelsmi gadījumā, ja aizdevējs nav pārraudzīta finanšu iestāde;
 • detalizētu informāciju par veidu, kādā plānots veikt finanšu resursu pārvedumu uz ieguldījumu brokeru sabiedrības kontu.
 • akcionāru (ar būtisko līdzdalību) un patiesā labuma guvēju pieejamā brīvā kapitāla un finansiālās stabilitātes pierādījuma dokumentus, sniedzot FKTK normatīvajos noteikumos Nr. 92 noteikto informāciju.

4. Sabiedrības pamatkapitāls un kapitāla pietiekamības aprēķins

5. Sabiedrības pārvaldība

 • Pamatinformācija par valdes un padomes locekļiem (ja ir), iekšējā audita dienesta vadītāju, risku direktoru, par darbības atbilstības kontroli atbildīgo personu, sabiedrības kontrolieri, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgo personu, par sankciju riska pārvaldīšanu atbildīgo darbinieku, ārvalsts ieguldījumu brokeru sabiedrības filiāles vai ieguldījumu brokeru sabiedrības filiāles citā dalībvalstī vadītāju, ievērojot Regulas Nr. 2017/1943 panta prasības.
 • Piemērotības novērtējums par valdes un padomes (ja tāda izveidota) locekļiem un personām, kuras pilda pamatfunkcijas:
  • iestāde veic individuālo piemērotības novērtēšanu, ievērojot Regulas Nr. 2017/1943 panta a) punktu un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.07.2020. normatīvos noteikumus Nr. 94 "Valdes un padomes locekļu un personu, kuras pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanas normatīvie noteikumi";
  • iestāde veic kolektīvās atbilstības novērtējumu, ievērojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumus Nr. 94:
  • iestāde izstrādā nepieciešamo kārtību un attiecīgi dokumentē par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) prasību izpildi atbildīgā darbinieka un par NILLTPFN jomas pārraudzību atbildīgā valdes locekļa piemērotības novērtējumu atbilstoši NILLTPFN likuma 10. panta 2.1 daļā un 10.1 pantā noteiktajām prasībām, ievērojot arī Ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma 8. panta pirmajā daļā noteiktās prasības par nepieciešamo kompetenci, izglītību un profesionālo darba pieredzi.

6. Iekšējās kontroles sistēmas politika un procedūra, ieskaitot: 

 • IBS organizatoriskās struktūras apraksts ar skaidri norādītiem padomes (ja tāda ir izveidota) un valdes locekļu, kā arī par NILLTPFN un sankciju prasību izpildi atbildīgo darbinieku pienākumiem un pilnvarām, kā arī precīzi noteiktiem un sadalītiem struktūrvienību uzdevumiem un ieguldījumu pakalpojumus vai ieguldījumu blakuspakalpojumus sniedzošo struktūrvienību vadītāju un darbinieku pienākumiem. Ja tiek paredzēta filiāļu izveide, ieguldījumu brokeru sabiedrība iesniedz arī filiāļu organizatoriskās struktūras un ieguldījumu pakalpojumus vai ieguldījumu blakuspakalpojumus sniedzošo filiāļu vadītāju un darbinieku pienākumu aprakstu;
 • grāmatvedības politikas un grāmatvedības uzskaites, tai skaitā finanšu instrumentu un ar finanšu instrumentu darījumiem saistīto naudas līdzekļu uzskaites, organizācijas galvenie principi;
 • vadības informācijas sistēmas apraksts;
 • informācijas sistēmas aizsardzības noteikumi, tai skaitā finanšu instrumentu un ar finanšu instrumentu darījumiem saistīto naudas līdzekļu uzskaites datu bāzes aizsardzības noteikumi;
 • iekšējā audita sistēmas apraksts;
 • būtisku darbības risku pārvaldīšanas politiku un procedūru apraksti;
 • sabiedrības darbības atbilstības politikas un procedūras apraksti.

7. NILLTPFN un sankciju riska pārvaldības iekšējās kontroles sistēmas izveidei nepieciešamie dokumenti (minētie iekšējās kontroles sistēmas elementi var būt iekļauti vienā vai vairākās politikās un procedūrās atkarībā no iestādes lieluma, darbības specifikas un riska ekspozīcijas).

8. Ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanas un kontroles procedūras apraksti.

9. Darījumu identificēšanas procedūras apraksts darījumiem, kas veikti, izmantojot iekšējo informāciju vai nolūkā veikt tirgus manipulācijas.

10. Interešu konflikta novēršanas politikas apraksts.

11. Rīkojumu izpildes politikas apraksts.

12. Ziņas par IBS akcionāriem (dalībniekiem), norādot:

 • fiziskajām personām – pases vai cita likumā noteikta personu identificējoša dokumenta tās lapas kopiju, kurā norādīti personu identificējošie dati (vārds, uzvārds, pilsonība, personas kods (ja tāds ir) vai dzimšanas gads un datums;
 • juridiskajām personām – firmu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru un vietu. Ārvalstī reģistrētas juridiskās personas iesniedz arī reģistrācijas dokumentu kopijas;
 • IBS akcionāru vai dalībnieku tieši un netieši iegūtās būtiskās līdzdalības apmēru.

13. Dokuments, kurā apraksta un skaidro, kā IBS stratēģijā saskaņā ar FITL 126.3 pantu iekļauj akcionāra tiesību izmantošanu, ja IBS paredz sniegt portfeļa pārvaldības pakalpojumus, portfelī ietverot tādas akciju sabiedrības akcijas, kuras juridiskā adrese ir dalībvalstī un kuras akcijas ir iekļautas dalībvalsts regulētajā tirgū.

Pieteikuma izskatīšanas termiņš

Seši mēneši no apstiprinājuma, ka pieteikums ir pilnīgs un Latvijas Banka sāk pieteikuma izvērtēšanu. Pieteikuma izskatīšanas termiņš var tikt pagarināts, ja pieteikumā sniegtā informācija nav pietiekama, lai pieņemtu lēmumu par darbības atļaujas izsniegšanu.

Pieteikuma izvērtēšana: Latvijas Banka veic pieteikuma izvērtēšanu pēc būtības.

Ko dara uzņēmējs

 • Seko pieteikuma izskatīšanas procesam, izmantojot projekta vadības rīku.
 • Pēc iespējas drīzākos termiņos sniedz atbildes uz Latvijas Bankas papildu informācijas pieprasījumiem.
 • Veic labojumus iesniegtajos dokumentos saskaņā ar Latvijas Bankas norādēm.
 • Piedalās Latvijas Bankas organizētajās sanāksmēs.

Ko dara Latvijas Banka

 • Veic pieteikuma izvērtēšanu pēc būtības.
 • Trūkumu konstatēšanas gadījumā sazinās ar uzņēmēja kontaktpersonu.
 • Sagatavo vēstuli, ja tiek konstatēti trūkumi pieteikumā.
 • Turpina izskatīt pieteikumu saskaņā ar iesniegtiem papildinājumiem.
 • Pabeidz pieteikuma izvērtēšanu.

Kas jāņem vērā?

 • Sekojiet pieteikuma izskatīšanas gaitai.
 • Pēc iespējas drīzākos termiņos sniedziet papildu skaidrojumus un veiciet nepieciešamos labojumus.
 • Aicinām Latvijas Bankas rīkotajās sanāksmēs piedalīties arī uzņēmēja pārstāvjus, nevis tikai konsultantus (ja tādi ir piesaistīti).

Izmaksas

Pieteikuma izvērtēšanas posmā nav papildu izmaksu, kas saistītas ar dokumentu izskatīšanu.

Licences saņemšana: Latvijas Banka pabeidz pieteikuma izvērtēšanu un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.

Ko dara uzņēmējs

 • Gatavojas saņemt licenci un sākt darbību saskaņā ar darbības plānu.
 • Noformē lietotājus Latvijas Bankas Datu ziņošanas sistēmai turpmākai saziņai ar Latvijas Banku un darbības pārskatu iesniegšanai.

Ko dara Latvijas Banka

 • Sagatavo lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.
 • Informē uzņēmēju par pieņemto lēmumu.
 • Izvieto informāciju tīmekļvietnē.

Kas jāņem vērā?

 • Iepazīstieties ar Latvijas Bankas sniegto informāciju par piekļuvi Datu ziņošanas sistēmai.
 • Iepazīstieties ar informāciju, kas saistīta ar darbības pārskatu sniegšanas prasībām un kārtību.
 • Sagatavojieties sākt darbību saskaņā ar apstiprināto komercdarbības plānu un procedūrām.

Izmaksas

Darbības atļaujas saņemšanas posmā nav papildu izmaksu, kas saistītas ar atļaujas saņemšanu.

Uzraudzība: Latvijas Banka veic uzņēmuma darbības uzraudzību atbilstoši FITL prasībām.

Ko dara uzņēmējs

 • Sniedz atbildes uz Latvijas Bankas pieprasījumiem.
 • Sagatavo pārskatus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
 • Ziņo Latvijas Bankai par izmaiņām licences saņemšanai izsniegtajos dokumentos.
 • Ziņo par būtiskiem incidentiem ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas gaitā.
 • Iepazīstas ar Latvijas Bankas nozīmēto IBS kuratoru.

Ko dara Latvijas Banka

 • Nozīmē IBS kuratoru.
 • Vērtē IBS darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.
 • Pieprasa papildu informāciju par IBS darbību un tās rādītājiem.
 • Izvērtē iesniegtos pārskatus un uzraudzības informāciju.
 • Sadarbojas ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi saistībā ar uzraudzības jautājumiem.

Kas jāņem vērā?

 • Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Latvijas Bankas nozīmēto kuratoru.
 • Regulāri sniedziet pārskatus un pieprasīto uzraudzības informāciju.
 • Ziņojiet par izmaiņām pakalpojumu sniegšanas procesā, kā arī par izmaiņām licences saņemšanai iesniegtajos dokumentos, tajā skaitā amatpersonu vai akcionāru (dalībnieku) izmaiņu gadījumā.

Izmaksas 

Pēc licences saņemšanas IBS maksā Latvijas Bankai līdz 1 procentam ieskaitot no IBS darījumu vidējiem bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 2845 eiro gadā.

Tikšanās ar potenciālajiem tirgus dalībniekiem

Latvijas Bankas speciālisti piedāvā potenciālajiem tirgus dalībniekiem konsultācijas, lai palīdzētu labāk izprast regulējošās prasības par ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju licencēšanas procesu, kā arī identificētu iespējamos izaicinājumus, attīstot jaunus un inovatīvus produktus vai uzņēmējdarbības modeļus. Mūsu speciālisti piedāvā:

 • skaidrot noteiktus regulējošo prasību aspektus;
 • sniegt padomu par regulējuma piemērošanu.

Piesakieties konsultācijai!
Lai vienotos par pieņemšanas laiku, lūdzam iepriekš pieteikties, rakstot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvanot pa tālruni 67 022 300.

Noderīga informācija