Publicēts: 05.12.2022. Aktualizēts: 31.05.2024.

Kredītiestāžu likums nosaka, ka tiešu vai netiešu būtisku līdzdalību kredītiestādē drīkst iegūt persona vai vairākas uz vienošanās pamata saskaņoti darbojošās personas, kuras atbilst Kredītiestāžu likuma 16.panta prasībām un nodrošina 19.panta nosacījumu un 29.panta piektajā daļā noteikto kritēriju izpildi.

Turklāt šai personai jābūt finansiāli stabilai, lai tā, ja nepieciešams, spētu veikt papildu ieguldījumu kredītiestādes kapitāla atjaunošanai, nodrošinot kredītiestādes kapitāla atbilstību likuma prasībām un kredītiestāžu darbību regulējošo prasību izpildi.

Ja persona vēlas palielināt savu būtisko līdzdalību, sasniedzot vai pārsniedzot 20, 33 vai 50 procentus no kredītiestādes pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita, vai ja kredītiestāde kļūst par šīs personas meitas sabiedrību, attiecīgā persona par to iepriekš rakstveidā paziņo Latvijas Bankai.

Noteikumi

Iesniedzamos dokumentus un vērtēšanas kārtību nosaka Latvijas Bankas 22.05.2023. noteikumi Nr. 241"Noteikumi par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu finanšu institūcijā".

Izskatīšanas termiņš

Termiņš būtiskas līdzdalības iegūšanai kredītiestādē izvērtēšanai tiek rēķināts saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas darba laika kalendāru no dienas, kad iesniedzējam tiek paziņots, ka iesniegtais paziņojums ir pilnīgs.

Termiņš izskatīšanai ir 60 darba dienas.

Lēmuma pieņēmējs

Lēmumu par būtiskas līdzdalības iegūšanas atļaujas sniegšanu pieņem Eiropas Centrālā banka.