Publicēts: 03.07.2024. Aktualizēts: 04.07.2024.

Kā iegūt atļauju piedāvāt aktīviem piesaistītu žetonu vai lūgt tā pielaidi tirdzniecībai?
Darbības atļaujas iegūšana ir regulēts process, kurā jūs varat kļūt par Latvijas finanšu tirgus dalībnieku un sākt darbību pēc tās saņemšanas.

Publiski piedāvāt aktīviem piesaistītu žetonu vai lūgt tā pielaidi tirdzniecībai ir tiesīgs tikai aktīviem piesaistītā žetona emitents: 

Nosacījumu par darbības atļaujas saņemšanu nepiemēro ja:

 • 12 mēnešu laikposmā, kas aprēķināts katras kalendārās dienas beigās, aktīviem piesaistīta žetona vidējā neatmaksātā vērtība nepārsniedz 5 000 000 eiro vai līdzvērtīgu summu citā oficiālā valūtā un emitents nav saistīts ar citu atbrīvotu emitentu tīklu, vai
 • aktīviem piesaistītā žetona publiskais piedāvājums ir adresēts tikai kvalificētiem ieguldītājiem, un aktīviem piesaistītais žetons var būt tikai šādu kvalificētu ieguldītāju turējumā.

Ja tiek piemērots kāds no šiem izņēmuma punktiem, aktīviem piesaistītu žetonu emitenti atbilstoši Regulas (ES) 2023/1114 19. panta prasībām izstrādā kriptoaktīvu balto grāmatu un pēc pieprasījuma šo kriptoaktīvu balto grāmatu un jebkādus tirgvedības paziņojumus iesniedz Latvijas Bankai.

Atļaujas saņemšana juridiskām personām

Regula (ES) 2023/1114 kriptoaktīvus klasificē trijos veidos, kuri jānošķir cits no cita un uz kuriem attiecina atšķirīgas prasības atkarībā no riskiem, kas ar tiem saistīti. Klasifikācija pamatā ir balstīta uz to, vai kriptoaktīvu vērtība tiek stabilizēta, tos piesaistot citiem aktīviem. Detalizētāk par kriptoaktīvu klasifikāciju sk. šeit.

Aktīviem piesaistīts žetons ir kriptoaktīvu veids, kurš nav elektroniskās naudas žetons un kura mērķis ir saglabāt stabilu vērtību, ko panāk, to piesaistot citai vērtībai vai tiesībām, vai to kombinācijai, tostarp vienai vai vairākām oficiālām valūtām. Šajā gadījumā ar oficiālo valūtu tiek saprasta kādas valsts oficiālā valūta, ko emitējusi centrālā banka vai cita monetārā iestāde.

Darbība Eiropas Savienībā: atļauja, ko Latvijas Banka piešķīrusi aktīviem piesaistīta žetona emitentam ir derīga visā Eiropas Savienībā un piešķir emitentam tiesības publiski piedāvāt aktīviem piesaistītu žetonu, attiecībā uz kuru tas ir saņēmis atļauju, vai tiesības lūgt šāda aktīviem piesaistīta žetona pielaidi tirdzniecībai. Apstiprinājums baltajai grāmatai, kuru piešķīrusi Latvijas Banka, arī ir derīgs visā Eiropas Savienībā.

Regulas (ES) 2023/1114 darbība neattiecas uz virkni gadījumu, to skaitā, ja kriptoaktīvu pakalpojumi tiek sniegti pilnībā decentralizēti, bez neviena starpnieka, un atsevišķiem kriptoaktīviem, to skaitā NFT (kriptoaktīviem, kas ir unikāli un nav aizstājami ar citiem kriptoaktīviem). Detalizētu izņēmuma gadījumu sarakstu sk. Regulas (ES) 2023/1114 2. pantā.

Darbības atļaujas iegūšanas process juridiskām personām

Uzziniet, kas katrā darbības atļaujas iegūšanas posmā jādara un jāzina uzņēmējam, ko dara Latvijas Banka un kādi ir pieteikuma izskatīšanas termiņi.

Pirms darbības atļaujas iegūšanas procesa ir iepazīšanās posms, kurā Latvijas Banka organizē tikšanos ar uzņēmēju, lai pārrunātu tā plānoto darbību. Šajā posmā uzņēmumam obligāti vēl nav jābūt dibinātam.

Ko dara uzņēmējs

 • Sagatavo informāciju par uzņēmuma dalībniekiem un amatpersonām.
 • Sagatavo informāciju par plānoto emisijas modeli, pielaidi tirdzniecībai un tirdzniecības vietu, izmantojamiem tehniskajiem risinājumiem un klientiem.
 • Sāk nepieciešamo dokumentu projektu izstrādi.

Ko dara Latvijas Banka

 • Sniedz konsultācijas par piemērojamo regulējumu un iesniedzamajiem dokumentiem.
 • Veic sākotnējo atbilstības novērtēšanu.
 • Izvērtē, vai iespējams turpināt atļaujas iegūšanas procesu.

Kas jāņem vērā

 • Rūpīgi iepazīstieties ar normatīvo aktu prasībām.
 • Izvērtējiet nepieciešamību piesaistīt kvalificētus konsultantus.
 • Piesaistot konsultantus, uzņēmumam aktīvi jāpiedalās procesā, lai galarezultāts būtu atbilstošs biznesa modelim un tā riskiem.

Iesniedzamie dokumenti

 • dalībnieku un amatpersonu CV;
 • emisijas, pakalpojumu un to sniegšanas apraksts.

Izmaksas

Sagatavošanos pieteikuma iesniegšanai un konsultācijas Latvijas Banka nodrošina bez maksas.

Uzņēmējs sagatavo un iesniedz atļaujas saņemšanas, tajā skaitā baltās grāmatas akceptēšanas, pieteikumu.

Ko dara uzņēmējs

 • Iesniedz aizpildītu pieteikumu un visu tam pievienojamo informāciju, dokumentus saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 18. un 19. pantu atbilstoši regulatīvo tehnisko standartu (RTS) prasībām (RTS projektu versijas pieejamas šeit).
 • Saņem informāciju no Latvijas Bankas par atļaujas pieteikuma izskatīšanas procesa sākšanu pēc būtības vai par trūkumiem, kas jānovērš iesniegtajā pieteikumā.
 • Sniedz nepieciešamos papildu skaidrojumus.

Ko dara Latvijas Banka

 • 25 darbdienu laikā veic pieteikuma, tostarp baltās grāmatas pilnīguma, pārbaudi (pieteikuma vērtēšana pēc būtības vēl netiek sākta).
 • Ja pieteikums ir nepilnīgs, Latvijas Banka nosūta uzņēmējam vēstuli ar informāciju par konstatētajiem trūkumiem un nosaka termiņu, līdz kuram konstatētie trūkumi novēršami.
 • Ja pieteikums ir pilnīgs, Latvijas Banka nosūta uzņēmējam vēstuli ar informāciju, ka tiek sākta pieteikuma izskatīšana.
 • Latvijas Banka nozīmē atļaujas izsniegšanas projekta vadītāju, koordinē atļaujas saņemšanas procesu.

Kas jāņem vērā

 • Pirms pieteikuma iesniegšanas aicinām izmantot Latvijas Bankas piedāvātās konsultācijas.
 • Pārliecinieties, ka iesniedzamie dokumenti ir pilnīgi un izstrādāti kvalitatīvi.
 • Dokumentus sagatavojiet atbilstoši plānotajiem pakalpojumu veidiem.
 • Pārbaudiet, vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (iesniedzamo dokumentu sarakstu sk. turpmāk).

Iesniedzamo dokumentu saraksts

Juridiskā persona iesniedz pieteikumu, lai saņemtu atļauju publiski piedāvāt aktīviem piesaistītu žetonu vai lūgtu tā pielaidi tirdzniecībai. Pieteikumu sagatavo atbilstoši RTS prasībām (RTS projektu versijas pieejamas šeit), tam pievienojot informāciju un dokumentus saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 prasībām, tostarp:

1) darbības programmu, kurā izklāstīts darījumdarbības modelis, ko pieteikuma iesniedzējs emitents plāno ievērot;

2) juridisku atzinumu, ka aktīviem piesaistītais žetons nav uzskatāms par kriptoaktīvu, kas izslēgts no Regulas (ES) 2023/1114 darbības jomas, ievērojot tās 2. panta 4. punktu, vai e-naudas žetonu;

3) pārvaldības kārtības detalizētu aprakstu atbilstoši Regulas (ES) 2023/1114 34. panta 1. punktā minētajam;

4) aprakstu par konkrēto kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju iekšējās kontroles mehānismiem un procedūrām, kas paredzētas, lai izpildītu pienākumus attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/849 (attiecināms, ja ir noslēgtas sadarbības vienošanās ar konkrētiem kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem);

5) informāciju par vadības struktūras locekļiem, to reputācijas izvērtējumu, zināšanām, prasmēm un pieredzi (CV, izglītību apliecinošos dokumentus, Sodu reģistra izziņu);

6) informāciju par akcionāriem (dalībniekiem), kuriem ir būtiska (tieša vai netieša) līdzdalība pieteikuma iesniedzējā, un šīs līdzdalības apjomu, kā arī informāciju par minēto personu reputācijas izvērtējumu (CV, Sodu reģistra izziņu); komercsabiedrības akcionāru (dalībnieku) struktūras aprakstu;

7) kriptoaktīvu balto grāmatu, kas izstrādāta atbilstoši Regulas (ES) 2023/1114 19. panta prasībām;

8) rīcībpolitikas un procedūras atbilstoši Regulas (ES) 2023/1114 34. panta 5. punkta pirmajā daļā minētajam;

9) līgumattiecību ar trešām vienībām aprakstu atbilstoši Regulas (ES) 2023/1114 34. panta 5. punkta otrajā daļā minētajam;

10) darbības nepārtrauktības rīcībpolitikas aprakstu atbilstoši Regulas (ES) 2023/1114 34. panta 9. punktā minētajam, tostarp efektīvus ārkārtas situācijām paredzētus plānus un šo plānu atbilstības un efektivitātes regulāras pārbaudes un pārskatīšanas procedūru aprakstu;

11) iekšējās kontroles mehānismu un riska pārvaldības procedūru aprakstu atbilstoši Regulas 2023/1114 34. panta 10. punkta prasībai;

12) Regulas (ES) 2023/1114 34. panta 11. punktā minēto datu pieejamības, autentiskuma, integritātes un konfidencialitātes aizsardzības nolūkā ieviesto sistēmu un procedūru aprakstu;

13) to uzņēmēju dalībvalstu sarakstu, kurās pieteikuma iesniedzējs emitents plāno publiski piedāvāt aktīviem piesaistītu žetonu vai plāno lūgt pielaidi aktīviem piesaistīta žetona tirdzniecībai (ja attiecināms);

14) statūtus, ja šāda informācija nav pieejama publiskajos reģistros.

Izmaksas

Persona, kas plāno publiski piedāvāt vai pielaist tirdzniecībai aktīviem piesaistītu žetonu (ja šī persona nav finanšu tirgus dalībnieks, kura darbību uzrauga Latvijas Banka), par pieteikuma izskatīšanu Latvijas Bankai maksā 2500 eiro.

Finanšu tirgus dalībnieks, kura darbību uzrauga Latvijas Banka, tajā skaitā emitents, kas saņēmis atļauju publiski piedāvāt vai pielaist tirdzniecībai aktīviem piesaistītu žetonu, par katra cita aktīviem piesaistīta žetona pieteikuma izskatīšanu maksā Latvijas Bankai 1250 eiro, bet kopējā maksa neatkarīgi no pieteikumu skaita nepārsniedz 5000 eiro gadā.

Pieteikuma izskatīšanas termiņš

25 darbdienas pieteikuma pilnīguma pārbaudei.

60 darbdienu laikā no apstiprinājuma, ka pieteikums ir pilnīgs, Latvijas Banka izvērtē pieteikumu un pieņem lēmumu par darbības atļaujas izsniegšanu vai atteikumu. Pieteikuma izskatīšanas termiņš objektīvu iemeslu dēļ var tikt pagarināts, ja pieteikumā sniegtā informācija nav pietiekama, lai pieņemtu lēmumu.

Latvijas Banka izvērtē pieteikumu pēc būtības.

Ko dara uzņēmējs

 • Seko pieteikuma izskatīšanas procesam, konsultējoties ar Latvijas Bankas norīkoto projektu vadītāju.
 • Pēc iespējas īsākā termiņā sniedz atbildes uz Latvijas Bankas papildu informācijas pieprasījumiem, kā arī norīko kontaktpersonu efektīvākai saziņai.
 • Veic labojumus iesniegtajos dokumentos saskaņā ar Latvijas Bankas norādēm.
 • Piedalās Latvijas Bankas organizētajās sanāksmēs.

Ko dara Latvijas Banka

 • Izvērtē pieteikumu pēc būtības.
 • Trūkumu konstatēšanas gadījumā sazinās ar uzņēmēja kontaktpersonu un sagatavo vēstuli.
 • Turpina izskatīt pieteikumu saskaņā ar iesniegtajiem papildinājumiem.
 • Pabeidz pieteikuma izvērtēšanu.

Kas jāņem vērā

 • Sekojiet pieteikuma izskatīšanas gaitai.
 • Pēc iespējas īsākā termiņā sniedziet papildu skaidrojumus un veiciet nepieciešamos labojumus.
 • Aicinām Latvijas Bankas rīkotajās sanāksmēs piedalīties arī uzņēmēja pārstāvjus, nevis tikai konsultantus (ja tādi ir piesaistīti).

Izmaksas

Pieteikuma izvērtēšanas posmā nav papildu izmaksu, kas saistītas ar dokumentu izskatīšanu.

Latvijas Banka pabeidz pieteikuma izvērtēšanu un pieņem lēmumu par darbības atļaujas izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.

Ko dara uzņēmējs

 • Gatavojas saņemt darbības atļauju un sākt darbību saskaņā ar komercdarbības plānu un izstrādātajām iekšējās kontroles sistēmas procedūrām.
 • Noformē lietotājus Latvijas Bankas Datu ziņošanas sistēmai turpmākai saziņai ar Latvijas Banku un darbības pārskatu iesniegšanai.

Ko dara Latvijas Banka

 • Sagatavo lēmumu par darbības atļaujas izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.
 • Informē uzņēmēju par pieņemto lēmumu.
 • Pozitīva lēmuma gadījumā izvieto informāciju tīmekļvietnē un sniedz informāciju Eiropas Vērtspapīru tirgus iestādei.

Kas jāņem vērā

 • Iepazīstieties ar Latvijas Bankas sniegto informāciju par piekļuvi Datu ziņošanas sistēmai.
 • Iepazīstieties ar informāciju, kas saistīta ar darbības pārskatu sniegšanas prasībām un kārtību.
 • Sagatavojieties sākt darbību saskaņā ar apstiprināto komercdarbības plānu un procedūrām.

Izmaksas

Darbības atļaujas saņemšanas posmā nav papildu izmaksu, kas saistītas ar atļaujas saņemšanu.

Latvijas Banka veic uzņēmuma darbības uzraudzību atbilstoši Regulas (ES) 2023/1114 prasībām.

Ko dara uzņēmējs

 • Sniedz atbildes uz Latvijas Bankas pieprasījumiem.
 • Sagatavo pārskatus saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 prasībām.
 • Ziņo Latvijas Bankai par pārmaiņām darbības atļaujas saņemšanai izsniegtajā informācijā un dokumentos.
 • Ziņo Latvijas Bankai par pakalpojumu sniegšanas kārtības pārmaiņām.
 • Ziņo par būtiskiem incidentiem pakalpojumu sniegšanas gaitā.
 • Iepazīstas ar Latvijas Bankas norīkoto kuratoru.

Ko dara Latvijas Banka

 • Norīko uzņēmuma kuratoru.
 • Vērtē uzņēmuma darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.
 • Pieprasa papildu informāciju par uzņēmuma darbību un tās rādītājiem.
 • Izvērtē iesniegtos pārskatus un uzraudzības informāciju.

Kas jāņem vērā

 • Neskaidrību gadījumā sazinieties ar Latvijas Bankas norīkoto kuratoru.
 • Regulāri sniedziet pārskatus un pieprasīto uzraudzības informāciju.
 • Ziņojiet par pārmaiņām pakalpojumu sniegšanas procesā, kā arī par pārmaiņām darbības atļaujas saņemšanai iesniegtajā informācijā un dokumentos, to skaitā par amatpersonu vai dalībnieku sastāva pārmaiņām.

Izmaksas

Uzraudzības posmā nav papildu izmaksu, kas saistītas ar uzraudzības nodrošināšanu.

 

Tikšanās ar potenciālajiem tirgus dalībniekiem

Latvijas Bankas speciālisti piedāvā potenciālajiem tirgus dalībniekiem konsultācijas, lai palīdzētu labāk izprast regulējošās prasības, kā arī identificētu iespējamos izaicinājumus, attīstot jaunus un inovatīvus produktus vai uzņēmējdarbības modeļus. Mūsu speciālisti piedāvā:

 • skaidrot noteiktus regulējošo prasību aspektus;
 • sniegt padomu par regulējuma piemērošanu inovatīva produkta vai uzņēmējdarbības modeļa agrīnā izstrādes stadijā.

Piesakieties konsultācijai! 
Lai vienotos par pieņemšanas laiku, lūdzam iepriekš pieteikties, rakstot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvanot pa tālruni 67022300.

Noderīga informācija

Atļaujas saņemšana kredītiestādēm

Kredītiestāde, kura jau ir saņēmusi Latvijas Bankas izdotu licenci, Regulas (ES) 2023/1114 darbības ietvaros būtu tiesīga emitēt aktīviem piesaistīto žetonu un publiski to piedāvāt vai lūgt tā pielaidi tirdzniecībai, pirms tam saņemot Latvijas Bankas atļauju, kuru tā izsniedz saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 17. pantu. Minētais darbības atļaujas saņemšanas process ir līdzvērtīgs procesam, kurā esošie finanšu tirgus dalībnieki piesaka papildu pakalpojumus esošās darbības atļaujas vai licences ietvaros.

Regulas (ES) 2023/1114 darbība neattiecas uz virkni gadījumu, to skaitā, ja kriptoaktīvu pakalpojumi tiek sniegti pilnībā decentralizēti, bez neviena starpnieka, un atsevišķiem kriptoaktīviem, to skaitā NFT (kriptoaktīviem, kas ir unikāli un nav aizstājami ar citiem kriptoaktīviem). Detalizētu izņēmuma gadījumu sarakstu sk. Regulas (ES) 2023/1114 2. pantā.

I. Baltā grāmata

1) kredītiestāde izstrādā kriptoaktīvu balto grāmatu par aktīviem piesaistīto žetonu atbilstoši Regulas (ES) 2023/1114 19. panta un regulatīvo tehnisko standartu (RTS) prasībām (RTS projektu versijas pieejamas šeit);

2) izstrādāto balto grāmatu kredītiestāde iesniedz apstiprināšanai Latvijas Bankā saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta RTS (RTS projektu versijas pieejamas šeit); Latvijas Bankai kriptoaktīvu baltā grāmata jāapstiprina, pirms kredītiestāde to publicē.

II. Pirms pirmās aktīviem piesaistītā žetona emisijas kredītiestāde Latvijas Bankai iesniedz šādu informāciju:

1) darbības programmu, kurā izklāstīts darījumdarbības modelis, ko kredītiestāde plāno ievērot;

2) juridisku atzinumu, ka aktīviem piesaistītais žetons nav uzskatāms par kriptoaktīvu, kas izslēgts no Regulas (ES) 2023/1114 darbības jomas, ievērojot tās 2. panta 4. punktu, vai e-naudas žetonu.

3) pārvaldības kārtības detalizētu aprakstu atbilstoši Regulas (ES) 2023/1114 34. panta 1. punktā minētajam;

4) aprakstu par konkrēto kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju iekšējās kontroles mehānismiem un procedūrām, kas paredzētas, lai izpildītu pienākumus attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/849 (attiecināms, ja ir noslēgtas sadarbības vienošanās ar konkrētiem kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem);

5) rīcībpolitikas un procedūras atbilstoši Regulas (ES) 2023/1114 34. panta 5. punkta pirmajā daļā minētajam;

6) līgumattiecību ar trešām vienībām aprakstu atbilstoši Regulas (ES) 2023/1114 34. panta 5. punkta otrajā daļā minētajam;

7) darbības nepārtrauktības rīcībpolitikas aprakstu atbilstoši Regulas (ES) 2023/1114 34. panta 9. punktā minētajam, tostarp efektīvus ārkārtas situācijām paredzētus plānus un šo plānu atbilstības un efektivitātes regulāras pārbaudes un pārskatīšanas procedūru aprakstu;

8) iekšējās kontroles mehānismu un riska pārvaldības procedūru aprakstu atbilstoši Regulas (ES) 2023/1114 34. panta 10. punkta prasībai;

9) Regulas (ES) 2023/1114 34. panta 11. punktā minēto datu pieejamības, autentiskuma, integritātes un konfidencialitātes aizsardzībai ieviesto sistēmu un procedūru aprakstu.

Kredītiestādei, kas emitē aktīviem piesaistītus žetonus, tostarp nozīmīgus aktīviem piesaistītus žetonus, nepiemēro 16., 18., 20., 21., 24., 35., 41. un 42. pantu.

Kredītiestādei, kas saskaņā ar II punktu ir iepriekš paziņojusi Latvijas Bankai par cita aktīviem piesaistīta žetona emisiju, nav jāiesniedz iepriekš iesniegtā informācija, ja šāda informācija būtu identiska. Iesniedzot prasīto informāciju, kredītiestāde apstiprina, ka atkārtoti neiesniegtā informācija joprojām ir aktuāla.

Paziņojuma izskatīšanas termiņš

Vismaz 90 darbdienu pirms minēto pakalpojumu pirmreizējas sniegšanas kredītiestāde paziņo Latvijas Bankai I un II punktā minēto informāciju.

20 darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas Latvijas Banka izvērtē, vai ir sniegta visa prasītā informācija. Ja tiek secināts, ka paziņojums nav pilnīgs, Latvijas Banka informē iesniedzēju un nosaka termiņu, līdz kuram jāsniedz trūkstošā informācija.

Paziņojuma izskatīšanas termiņš objektīvu iemeslu dēļ var tikt pagarināts, ja pieteikumā sniegtā informācija nav pietiekama, lai pieņemtu lēmumu.

Izmaksas

Persona, kas plāno publiski piedāvāt vai pielaist tirdzniecībai aktīviem piesaistītu žetonu (ja šī persona nav finanšu tirgus dalībnieks, kura darbību uzrauga Latvijas Banka), par pieteikuma izskatīšanu Latvijas Bankai maksā 2500 eiro.

Finanšu tirgus dalībnieks, kura darbību uzrauga Latvijas Banka, tajā skaitā emitents, kas saņēmis atļauju publiski piedāvāt vai pielaist tirdzniecībai aktīviem piesaistītu žetonu, par katru citu aktīviem piesaistītu žetonu pieteikumu izskatīšanu maksā Latvijas Bankai 1250 eiro, bet kopējā maksa neatkarīgi no pieteikumu skaita nepārsniedz 5000 eiro gadā.

Tikšanās ar potenciālajiem tirgus dalībniekiem

Latvijas Bankas speciālisti piedāvā potenciālajiem tirgus dalībniekiem konsultācijas, lai palīdzētu labāk izprast regulējošās prasības, kā arī identificētu iespējamos izaicinājumus, attīstot jaunus un inovatīvus produktus vai uzņēmējdarbības modeļus. Mūsu speciālisti piedāvā:

 • skaidrot noteiktus regulējošo prasību aspektus;
 • sniegt padomu par regulējuma piemērošanu inovatīva produkta vai uzņēmējdarbības modeļa agrīnā izstrādes stadijā.

Piesakieties konsultācijai! 
Lai vienotos par pieņemšanas laiku, lūdzam iepriekš pieteikties, rakstot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvanot pa tālruni 67022300.

Noderīga informācija